Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Breedband: Publieke en particuliere middelen ter financiering van breedbanduitrol

Investeringsinspanningen voor de financiering van publiek-private en particuliere netwerken worden gedaan in samenwerking tussen particuliere actoren die eigenaar zijn van bestaande infrastructuur, en overheidsinstanties.

Volledige FTTH-dekking voor Senden, Duitsland

fix-empty

Overheidsmiddelen

Overheidsmiddelen maken economische en sociale verbetering mogelijk en zijn beschikbaar op lokaal, regionaal en nationaal overheidsniveau en op EU-niveau. De Europese Unie is een steeds belangrijkere financieringsbron, die voornamelijk subsidies en leningen verstrekt, maar zelfs aandelenfinanciering. Naarmate de omvang en de aard van de beschikbare middelen in de loop der jaren zijn toegenomen, is er ook een aantal regelingen.

De Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) omvatten:

  • Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) dat tot doel heeft de economische en sociale cohesie in de EU te versterken door onevenwichtigheden tussen haar regio’s te corrigeren. EFRO-steun voor de uitrol van breedband is in de eerste plaats gericht op het aanpakken van marktfalen, gericht op regio’s waar investeringen niet alleen op marktbasis plaatsvinden.
  • Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) dat tot doel heeft plattelandsgebieden van de EU te ondersteunen om het hoofd te bieden aan de uiteenlopende economische, ecologische en sociale uitdagingen. Het kan worden gebruikt om breedbandprojecten in bepaalde regio’s en lidstaten te ondersteunen, afhankelijk van hoe de toewijzing van het fonds is opgezet.
  • Het Europees Sociaal Fonds (ESF) dat werkgelegenheid en werkgelegenheid voor alle EU-burgers ondersteunt en deels kan worden gebruikt ter ondersteuning van de uitrol van breedband.
  • Het Cohesiefonds (CF) dat tot doel heeft de economische en sociale verschillen te verkleinen en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Een programma voor connectiviteit is de Connecting Europe Facility (CEF), dat de uitrol van breedband via twee financiële instrumenten ondersteunt: Connecting Europe Broadband Fund (CEBF, equity) en het CEF schuldinstrument. Het Connecting Europe Broadband Fund biedt eigen vermogen en quasi-eigen vermogen aan kleinschalige breedbandprojecten met een hoger risico, die onvoldoende toegang hebben tot financiering, in (achtergestelde) voorstedelijke en plattelandsgebieden. Het CEBF is een eigenvermogensfonds van EUR 420 miljoen en het CEF Debt Instrument stelt ongeveer EUR 17 miljoen aan leningen beschikbaar. Het digitale deel van de Connecting Europe Facility (CEF Digital) zal zowel publieke als particuliere investeringen in digitale connectiviteitsinfrastructuren tussen 2021 en 2027 ondersteunen en katalyseren.

De faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) is het belangrijkste herstelinstrument dat centraal staat in het MFK Next Generation EU, dat de EU moet helpen bij het herstel van de huidige crisis. De faciliteit zal zowel leningen als subsidies verstrekken door financiële steun vooraf beschikbaar te stellen voor de cruciale eerste jaren van het herstel (in totaal 672,5 miljard EUR, verdeeld over de lidstaten in verschillende mate; ten minste 20 % bestemd voor digitaal). De lidstaten moeten een gedetailleerde toelichting geven over de wijze waarop de in de landspecifieke aanbevelingen vastgestelde uitdagingen, met name de cyclus van het semester 2019 en 2020, met de voorgestelde maatregelen worden aangepakt. Zij moeten ook uitleggen hoe de plannen in overeenstemming zijn met de uitdagingen die zijn vastgesteld in de meest recente aanbeveling van de Raad over het economisch beleid van de eurozone voor lidstaten die de euro als munt hebben. Controleer het RRF scorebord met thematische analyse over het thema Connectiviteit.

Het InvestEU-portaal is het online portaal van de EU waarmee projectontwikkelaars in de EU — zowel openbare als particuliere — potentiële investeerders wereldwijd kunnen bereiken. InvestEU stelt projectontwikkelaars in de EU in staat om wereldwijd potentiële investeerders te bereiken en de zichtbaarheid van hun projecten te vergroten bij een groot netwerk van internationale investeerders. Investeerders die op zoek zijn naar investeringsmogelijkheden in breedbandinfrastructuur krijgen een ruime keuze aan levensvatbare projecten aangeboden.

Bovendien hebben de EU-lidstaten nationale breedbandstrategieën en -beleidslijnen, financiële instrumenten en specifieke fondsen voor investeringen in breedbandprojecten met een hoge capaciteit vastgesteld.

Particulier kapitaal en financiële markten

Financiële markten zijn toegankelijk voor beleggingsfondsen die aandelen- of schuldfinanciering verstrekken, evenals hybride oplossingen (mezzaninefinanciering). Investeringsfondsen die streven naar een stabiel rendement op investeringen en kunnen zich richten op veilige, materiële activa zoals breedbandinfrastructuur met een hoge capaciteit:

  • banken, beleggingsfondsen en private-equitybeleggers kunnen geïnteresseerd zijn in het verstrekken van financiering in een vroeg stadium, op zoek naar een hogere risicopremie en een exit tussen 3 en 7 jaar nadat het bedrijf is opgericht;
  • infrastructuurfondsen, pensioenfondsen en andere institutionele beleggers kunnen na 3-7 jaar in gevestigde infrastructuur beleggen en langetermijnbeleggingen tegen lagere rentevoeten zoeken.

Andere bronnen, zoals risicokapitaal, worden meestal niet gebruikt voor investeringen in infrastructuur omdat ze zich richten op kortetermijnkansen, hogere risicokansen en hoge rentetarieven met opties voor vroegtijdige exit.

Voor meer informatie en voorbeelden verwijzen wij u naar de Breedband Investment Guide.

 

Laatste nieuws

EVENT |
Moldavië en Oekraïne: zorgen voor duurzame connectiviteit

Het netwerk van adviesbureaus voor breedband (BCO’s) is namens de Europese Commissie verheugd om een speciale onlinesessie van BCO te organiseren om duurzame connectiviteit in Moldavië en Oekraïne te waarborgen.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Broadband project planning

The Broadband planning section helps municipalities and other entities in their planning of successful broadband development projects.

Zie ook

Breedband: Dragermodellen

Gemeenten, gemeentelijke ondernemingen, joint ventures en particuliere ondernemingen kunnen betrokken zijn bij één, twee of alle drie stadia van breedbandontwikkeling.

Breedband: Actoren in de waardeketen

De basisrollen van Physical Infrastructure Provider (PIP), Network Provider (NP) en Service Provider (SP) kunnen door verschillende actoren worden vervuld.

Breedband: Plandefinitie

De sleutel tot succesvolle regionale breedbandontwikkeling is een politiek ondersteund plan op lokaal, regionaal of nationaal niveau, waarin doelstellingen worden gecombineerd met specifieke behoeften en belanghebbenden.

Breedband: Actieplan

Het actieplan beschrijft de kosten, belanghebbenden, activiteiten, coördinatie en monitoring die betrokken zijn bij de uitvoering van de breedbandstrategie.

Breedband: Technologie overzicht

Een overzicht van de verschillende bekabelde, draadloze en toekomstige breedbandtechnologieën en een beschrijving van hun voor-, nadelen en duurzaamheid.

Breedband: Investeringsmodellen

Investeringsmodellen bieden interessante participatiemogelijkheden voor een overheidsinstantie die zich bezighoudt met regionale breedbandontwikkeling.

Breedband: Staatssteun

Staatssteun voor breedband kan nodig zijn op sommige plaatsen waar de markt niet voorziet in de noodzakelijke infrastructuurinvesteringen.

Breedband: Netwerk en topologie

Een breedbandnetwerk bestaat uit geografische delen. De topologie van een netwerk beschrijft hoe de verschillende delen van een netwerk zijn verbonden. De meest relevante topologieën voor de ruggengraat en gebiedsnetwerken zijn boomtopologieën, ringtopologieën en meshed...

Breedband: netwerklagen en bedrijfsrollen

Om inzicht te krijgen in de rollen die overheidsdiensten kunnen vervullen, is het nuttig om de verschillende lagen die deel uitmaken van een breedbandnetwerk en de belangrijkste zakelijke rollen te bekijken.

Breedband: Keuze van infrastructuur

Breedbandnetwerken vereisen verschillende soorten infrastructuur op basis van verschillende logistieke, economische of demografische omstandigheden. Gebruik de vragen om te helpen kiezen.

Breedband: Technologievergelijking

Een vergelijking van breedbandtechnologieën biedt kenmerken van elke oplossing en helpt beslissingen over de beste oplossing voor verschillende regio’s.