Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus: Peamised rahastamisvahendid

Kiire lairibaühenduse arendamise projektide peamised rahastamisvahendid on omavahendid, tulupõhine rahastamine, laenud, omakapital ja toetused.

Calw piirkonna lairibaalgatus, Saksamaa

fix-empty

Omavahendid

Kohalikule, piirkondlikule või riiklikule valitsusele kuuluvad avaliku sektori asutused või kommunaalettevõtted võivad juba omada olulisi taristuvarasid, nagu kaablikanalisatsioonid, kiudkaablid, postid, seadmete asukoha ja andmekeskuste jaoks kasutatavad ruumid ning raadio tugijaamades kasutatavad rajatised.
Lisaks sellele võivad infrastruktuuri arendamiseks olla kättesaadavad sisemised vahendid, samuti rahalised vahendid, mis on varem eraldatud suurteks IT-kuludeks või muudeks kuludeks (nt eakate hooldus- või haldusteenused), mida eeldatavasti vähendatakse märkimisväärselt, kui kohalik/piirkondlik lairibavõrk muutub kättesaadavaks. Neid füüsilisi ja finantsvarasid saab investeerida projekti või projekti juhtimiseks loodud ettevõttesse ning need võivad moodustada olulise osa omakapitalist, mis on vajalik projekti käivitamiseks ja muud liiki rahastamise võimendamiseks.

Kogukonnad saavad koguda oma rahalisi vahendeid, et toetada suure läbilaskevõimega lairibataristu kasutuselevõttu oma piirkonnas. Tavaliselt toimub see kogukonna toetusmudelis, eelkõige maakogukondades või selliste kogukondade klastrites ja väiksemates linnakogukondades, kus tavaliselt on tungiv vajadus kiire ühenduvuse järele.

Tulupõhine rahastamine

Kui avaliku sektori asutus valib otseinvesteeringu mudeli, saab ta üldjuhul tulu pimekiu hulgirendist ja/või ülekandeteenustest. Sõltuvalt kehtivast ärimudelist võib ta saada ka tulu jaetaristu rendilepingutest või ühenduvustasudest (või võrgutasudest). Sellest võib saada peamine rahastamisallikas, kui võrk on valmis ning ettevõtted, avalik-õiguslikud asutused ja lõppkasutajad hakkavad seda kasutama.

See rahastamisallikas realiseerub alles siis, kui taristu tuum on paigas ja teenuseid pakutakse võrgu kaudu. Seetõttu on asjakohane nõuda tagasi avaliku sektori vahendid, kiirendada taristu kasutuselevõttu või vähendada kulusid. Projekti alustamiseks on vaja muid rahastamisallikaid.

Laenud

Paljud projektid on taganud suure osa oma esialgsest rahastamisest pehmete või kaubanduslike tingimustega laenude kaudu. Laenu võivad anda ELi või liikmesriikide valitsuse fondid, pank või muud investorid, kasumitaotluseta või mittetulundusühingud ning eraisikud. Selleks et see oleks jätkusuutlik, tuleb esitada kehtiv äriplaan, milles keskpikas ja pikas perspektiivis saadav tulu ületab kokkulepitud laene (põhisumma + intress). Kuna laen kujutab endast võlga, nimetatakse laene sageli võla finantseerimiseks.

Omakapitali kaudu rahastamine

Omakapitali kaudu rahastamine tähendab, et ettevõte saab investeeringu ilma intresside tasumise kohustuseta. Kuid investor (era- või avalik-õiguslik) saab osa ettevõttest ja osaleb otsustusprotsessis. See on vastu laenu rahastamisele, mis tähendab intressimakset, kuid investoril puudub kontroll ettevõtte üle ja kui võlg on tasutud, on suhe investoriga lõppenud.

Toetuste rahastamine

Projekti rahastamiseks võib üldjuhul kasutada Euroopa, riiklikke ja piirkondlikke avaliku sektori vahendeid, kui nende kasutamisega seotud eritingimused on täidetud. Toetused on suunatud majandusliku ja sotsiaalse arengu võimaldamisele. Riiklike vahendite kättesaadavus lairibaühenduse kasutuselevõtu rahastamiseks võib liikmesriigiti ja piirkonniti erineda. Siiski on olemas mitu Euroopa kava, mis on kättesaadavad kogu ELis, isegi kui enamikul juhtudel haldavad rahalisi vahendeid riiklikud või piirkondlikud korraldusasutused.

Täpsemad üksikasjad ja näited on esitatud lairibainvesteeringute juhendis.

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
Komisjon tutvustab uusi algatusi homsete digitaristute jaoks

Komisjon on esitanud rea võimalikke meetmeid digitaristute innovatsiooni, turvalisuse ja vastupidavuse edendamiseks. Euroopa majanduse tulevane konkurentsivõime sõltub nendest täiustatud digitaalvõrgutaristutest ja -teenustest, kuna kiire, turvaline ja laiaulatuslik ühendatus on hädavajalik sellise tehnoloogia kasutuselevõtuks, mis toob meid homsesse maailma: telemeditsiin, automatiseeritud juhtimine, hoonete ennetav hooldus või täppispõllumajandus.

PRESS RELEASE |
Komisjon tervitab uusi meetmeid gigabitivõrkude kasutuselevõtu edendamiseks

Komisjon väljendab heameelt Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud poliitilise kokkuleppe üle gigabititaristu määruse suhtes, mille kohta komisjon tegi ettepaneku 23. veebruaril 2023. Kokkulepe sõlmitakse samal ajal, kui võetakse vastu soovitus gigabitiühenduvuse regulatiivse edendamise kohta (Gigabiti soovitus).

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaprojektide kavandamine

Lairibaühenduse planeerimise osakond aitab omavalitsustel ja teistel üksustel kavandada edukaid lairibaühenduse arendamise projekte.

Vaata lisaks

Lairibaühendus: Kandjamudelid

Omavalitsused, munitsipaalettevõtted, ühisettevõtted ja eraettevõtted võivad osaleda lairibaühenduse arendamise ühes, kahes või kõigis kolmes etapis.

Lairibaühendus: Plaani määratlus

Eduka piirkondliku lairibaühenduse arengu võti on poliitiliselt toetatud kava kohalikul, piirkondlikul või riiklikul tasandil, mis ühendab eesmärgid konkreetsete vajaduste ja sidusrühmadega.

Lairibaühendus: Tegevuskava

Tegevuskavas kirjeldatakse üksikasjalikult lairibaühenduse strateegia rakendamisega seotud kulusid, sidusrühmi, tegevust, koordineerimist ja järelevalvet.

Lairibaühendus: Riigiabi

Riigiabi lairibaühendusele võib olla vajalik teatavates kohtades, kus turg ei paku vajalikke taristuinvesteeringuid.

Lairibaühendus: Võrk ja topoloogia

Lairibavõrk koosneb geograafilistest osadest. Võrgu topoloogia kirjeldab, kuidas võrgu eri osad on ühendatud. Selgroo ja piirkonna võrgustike kõige olulisemad topoloogiad on puu topoloogiad, ringtopoloogiad ja võrgutopoloogiad. Esimesel miilil on kaks peamist peamist topoloogiat...

Lairibaühendus: Infrastruktuuri valik

Lairibavõrgud vajavad erinevaid taristutüüpe, mis põhinevad erinevatel logistilistel, majanduslikel või demograafilistel tingimustel. Kasutage küsimusi, et aidata valida.