Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Breedband: Staatssteun

Staatssteun voor breedband kan nodig zijn op sommige plaatsen waar de markt niet voorziet in de noodzakelijke infrastructuurinvesteringen.

Het plan van de Catalaanse Gigabit Society, Spanje

fix-empty

Op 31 januari 2023 zijn de herziene richtsnoeren inzake staatssteun voor breedbandnetwerken bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB C 36 van 31.1.2023, blz. 1). De richtsnoeren geven aan hoe de Commissie staatssteunmaatregelen zal beoordelen die zijn aangemeld door lidstaten die de uitrol en het gebruik van breedbandnetwerken in de EU ondersteunen.

De meeste investeringen in breedbandnetwerken zijn afkomstig van particuliere exploitanten, maar staatssteun kan op sommige gebieden noodzakelijk zijn om breedbandnetwerken uit te rollen of om consumenten en bedrijven aan te moedigen zich te abonneren op breedbanddiensten.

De richtsnoeren zullen overheidsinstanties helpen steunmaatregelen te ontwerpen die verenigbaar zijn met de eengemaakte markt die bijdragen tot de verwezenlijking van de connectiviteitsdoelstellingen voor 2030 van het beleidsprogramma voor het Europees digitaal decennium en die zorgen voor gigabitconnectiviteit voor iedereen en 5G-dekking voor alle bevolkte gebieden.

De nieuwe richtsnoeren weerspiegelen de huidige regelgevings-, markt- en technische ontwikkelingen. Als gevolg daarvan zijn de drempels voor interventie herzien. De lidstaten kunnen investeringen in vaste netwerken ondersteunen in gebieden waar de markt de eindgebruikers waarschijnlijk niet een downloadsnelheid van ten minste 1 Gbps en een uploadsnelheid van ten minste 150 Mbps biedt.

Voor het eerst bieden de richtsnoeren ook een kader voor de beoordeling van steun voor de uitrol van mobiele netwerken (met inbegrip van 5G) en de invoeringsmaatregelen.

Bepaalde regels zijn vereenvoudigd. Met name kan bij het ontwerp van de wholesaletoegangsproducten tot het gesubsidieerde netwerk beter rekening worden gehouden met de concurrentiesituatie van het betrokken gebied en de vraag naar bepaalde toegangsproducten. Als gevolg hiervan kunnen bepaalde uitrolkosten worden verlaagd zonder de concurrentie te beïnvloeden.

Voorts bieden de richtsnoeren aanvullende richtsnoeren voor een aantal belangrijke gebieden, zoals het in kaart brengen, openbare raadpleging, selectieprocedure, wholesaletoegangsprijzen en klauw-backmechanismen.

In de herziene richtsnoeren wordt met name erkend dat, om buitensporige verschillen in de wijze van in kaart brengen van breedbandnetwerken te voorkomen (een essentieel element om na te gaan of er sprake is van marktfalen) verschillende essentiële elementen moeten worden geharmoniseerd (zo moeten de prestaties van het netwerk worden gemeten aan de hand van downloadsnelheden en, in voorkomend geval, uploadsnelheden die beschikbaar zijn voor eindgebruikers onder piektijden en in ruimten die worden overschreden of in een netwerk van 100 m² voor draadloze netwerken). Daarnaast wordt in een bijlage bij de richtsnoeren een meer gedetailleerde maar vrijwillige methode voorgesteld.

Zie voor meer details en regels de breedbandrichtsnoeren.

 

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Commissie presenteert nieuwe initiatieven voor digitale infrastructuur van morgen

De Commissie heeft een reeks mogelijke acties voorgesteld om de innovatie, beveiliging en veerkracht van digitale infrastructuren te bevorderen. Het toekomstige concurrentievermogen van de Europese economie hangt af van deze geavanceerde digitale netwerkinfrastructuren en -diensten, aangezien snelle, veilige en wijdverbreide connectiviteit essentieel is voor de toepassing van de technologieën die ons in de wereld van morgen zullen brengen : telegeneeskunde, geautomatiseerd rijden, voorspellend onderhoud van gebouwen of precisielandbouw.

PRESS RELEASE |
Commissie verwelkomt nieuwe maatregelen om de uitrol van gigabitnetwerken te stimuleren

De Commissie is ingenomen met het politieke akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad over de wet gigabitinfrastructuur, dat de Commissie op 23 februari 2023 heeft voorgesteld. Het akkoord komt tegelijkertijd met de goedkeuring van de aanbeveling inzake de bevordering van gigabitconnectiviteit in de regelgeving (gigabitaanbeveling).

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Broadband project planning

The Broadband planning section helps municipalities and other entities in their planning of successful broadband development projects.

Zie ook

Breedband: Dragermodellen

Gemeenten, gemeentelijke ondernemingen, joint ventures en particuliere ondernemingen kunnen betrokken zijn bij één, twee of alle drie stadia van breedbandontwikkeling.

Breedband: Actoren in de waardeketen

De basisrollen van Physical Infrastructure Provider (PIP), Network Provider (NP) en Service Provider (SP) kunnen door verschillende actoren worden vervuld.

Breedband: Plandefinitie

De sleutel tot succesvolle regionale breedbandontwikkeling is een politiek ondersteund plan op lokaal, regionaal of nationaal niveau, waarin doelstellingen worden gecombineerd met specifieke behoeften en belanghebbenden.

Breedband: Actieplan

Het actieplan beschrijft de kosten, belanghebbenden, activiteiten, coördinatie en monitoring die betrokken zijn bij de uitvoering van de breedbandstrategie.

Breedband: Technologie overzicht

Een overzicht van de verschillende bekabelde, draadloze en toekomstige breedbandtechnologieën en een beschrijving van hun voor-, nadelen en duurzaamheid.

Breedband: Investeringsmodellen

Investeringsmodellen bieden interessante participatiemogelijkheden voor een overheidsinstantie die zich bezighoudt met regionale breedbandontwikkeling.

Breedband: Netwerk en topologie

Een breedbandnetwerk bestaat uit geografische delen. De topologie van een netwerk beschrijft hoe de verschillende delen van een netwerk zijn verbonden. De meest relevante topologieën voor de ruggengraat en gebiedsnetwerken zijn boomtopologieën, ringtopologieën en meshed...

Breedband: netwerklagen en bedrijfsrollen

Om inzicht te krijgen in de rollen die overheidsdiensten kunnen vervullen, is het nuttig om de verschillende lagen die deel uitmaken van een breedbandnetwerk en de belangrijkste zakelijke rollen te bekijken.

Breedband: Keuze van infrastructuur

Breedbandnetwerken vereisen verschillende soorten infrastructuur op basis van verschillende logistieke, economische of demografische omstandigheden. Gebruik de vragen om te helpen kiezen.

Breedband: Technologievergelijking

Een vergelijking van breedbandtechnologieën biedt kenmerken van elke oplossing en helpt beslissingen over de beste oplossing voor verschillende regio’s.