Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Identyfikacja elektroniczna

Identyfikacja elektroniczna (eID) jest jednym z narzędzi zapewniających bezpieczny dostęp do usług online i bezpieczniejszego przeprowadzania transakcji elektronicznych.

    cyfrowi ludzie w cyfrowym świecie

Bezpieczna identyfikacja elektroniczna jest istotnym aspektem codziennego życia w świecie cyfrowym. Służy do sprawdzania poczty e-mail, zakupów online, a nawet odblokowania telefonów. Pandemia COVID-19 uwypukliła znaczenie tego zjawiska, ponieważ rządy i przedsiębiorstwa prywatne zmniejszyły do minimum fizyczne interakcje.

Identyfikacja elektroniczna może zagwarantować jednoznaczną identyfikację osoby i zapewnić, że właściwa usługa jest świadczona na rzecz osoby, która jest do niej naprawdę uprawniona, na przykład do celów bankowych. Brak wspólnej podstawy prawnej uniemożliwił jednak państwom członkowskim uznawanie i akceptowanie systemów identyfikacji elektronicznej wydanych w innych państwach członkowskich. Niewystarczająca interoperacyjność transgraniczna systemów krajowych uniemożliwia obywatelom i przedsiębiorstwom pełne korzystanie z cyfrowej UE.

W komunikacie „Cyfrowy kompas 2030” Komisja określiła szereg celów i etapów identyfikacji elektronicznej: Europejska Droga do Cyfrowej Dekady (.pdf). Na przykład do 2030 r. wszystkie kluczowe usługi publiczne powinny być dostępne online, wszyscy obywatele będą mieli dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej; a 80 % obywateli powinno korzystać z rozwiązania w zakresie identyfikacji elektronicznej.

rozporządzenie eIDAS

Rozporządzenie w sprawie elektronicznej identyfikacji, uwierzytelniania i usług zaufania (eIDAS) stanowi podstawę transgranicznej identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania i certyfikacji stron internetowych w UE.

Państwa członkowskie UE mogą zgłaszać i uznawać, na zasadzie dobrowolności, krajowe systemy identyfikacji elektronicznej w swoich państwach członkowskich. Uznawanie zgłoszonej identyfikacji elektronicznej stało się obowiązkowe w 2018 r. Już 60 % Europejczyków może skorzystać z obecnego systemu, ale ich wykorzystanie jest niskie, ich stosowanie jest uciążliwe, a sprawy biznesowe są ograniczone.

Nie ma jednak wymogu, aby państwa członkowskie opracowały krajową identyfikację elektroniczną i uczyniły ją interoperacyjną z tymi w innych państwach członkowskich. Doprowadziło to do rozbieżności między krajami.

Europejskie rozporządzenie w sprawie tożsamości cyfrowej

Nowy wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie tożsamości cyfrowej zajmie się niedociągnięciami w systemie eIDAS poprzez poprawę skuteczności ram i rozszerzenie korzyści z nich na sektor prywatny.

Państwa członkowskie zaoferują obywatelom i przedsiębiorstwom cyfrowe portfele, które będą mogły łączyć różne aspekty ich krajowej tożsamości cyfrowej. Mogą one być dostarczane przez organy publiczne lub sektor prywatny, jeżeli zostały uznane przez państwa członkowskie.

Konsumenci powinni również mieć możliwość dostępu do usług online bez konieczności korzystania z platform prywatnych lub niepotrzebnego udostępniania danych osobowych. Będą mieli pełną kontrolę nad danymi, które udostępniają.

Infografika wyjaśniająca, jak korzystać z eID do rezerwacji lotu – połącz się z eID i łatwo prześlij swoje dane

Europejska Tożsamość Cyfrowa będzie:

  • dostępne dla każdego, kto chce z niego korzystać:  Każdy obywatel UE, rezydent i przedsiębiorstwa w UE, którzy chcieliby skorzystać z europejskiej tożsamości cyfrowej, będą mogli to zrobić.
  • szeroko stosowany: Europejskie portfele tożsamości cyfrowej będą wykorzystywane jako sposób identyfikacji użytkowników, którzy zapewniają im dostęp do publicznych i prywatnych usług cyfrowych w całej UE.
  • kontrolowane przez użytkowników: Europejskie portfele tożsamości cyfrowej umożliwią ludziom wybór i śledzenie ich tożsamości, danych i certyfikatów, które udostępniają stronom trzecim. Wszystko, co nie jest konieczne do dzielenia się, nie będzie dzielone.

Zalecenie

W celu jak najszybszego urzeczywistnienia wniosku do wniosku dotyczącego rozporządzenia dołącza się zalecenie. Komisja zwraca się do państw członkowskich o ustanowienie do września 2022 r. wspólnego zestawu narzędzi i niezwłoczne rozpoczęcie niezbędnych prac przygotowawczych. Ten zestaw narzędzi powinien obejmować architekturę techniczną, normy i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk oraz umożliwi sprawne wejście w życie rozporządzenia po jego zatwierdzeniu przez Parlament Europejski i Radę.

Konsultacja

Komisja uruchomiła platformę internetową w celu zebrania informacji zwrotnych od zainteresowanych stron w celu kształtowania przyszłych europejskich portfeli tożsamości cyfrowej.

Najnowsze wiadomości

Nowy akt o interoperacyjnej Europie w celu zapewnienia bardziej wydajnych usług publicznych dzięki lepszej współpracy między administracjami krajowymi w zakresie wymiany danych i rozwiązań informatycznych

Komisja przyjęła wniosek dotyczący aktu w sprawie interoperacyjnej Europy oraz towarzyszący mu komunikat w celu wzmocnienia transgranicznej interoperacyjności i współpracy w sektorze publicznym w całej UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Cyfrowe usługi publiczne i środowiska

Komisja wykorzystuje technologie cyfrowe do poprawy usług publicznych i tworzenia inteligentnych miast.

Zobacz też

Inteligentne miasta i społeczności

Komisja Europejska współpracuje z inteligentnymi miastami i społecznościami w celu sprostania lokalnym wyzwaniom, zapewnienia obywatelom lepszych usług i osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Usługi zaufania

UE wprowadziła przepisy mające na celu wzmocnienie usług zaufania i zapewnienie bezpieczeństwa naszej działalności online w całej UE.

Podpisy elektroniczne

W dyrektywie w sprawie podpisów elektronicznych ustanowiono na szczeblu europejskim ramy prawne w zakresie podpisów elektronicznych i usług certyfikacji elektronicznej.

e-zdrowie

Komisja Europejska pracuje nad zapewnieniem obywatelom dostępu do bezpiecznych i najwyższej jakości usług cyfrowych w dziedzinie zdrowia i opieki.