Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Skoordynowany plan w sprawie sztucznej inteligencji na 2021 r.

Główne cele skoordynowanego planu w sprawie sztucznej inteligencji na 2021 r. to przyspieszenie inwestycji w sztuczną inteligencję, działanie w zakresie strategii i programów w zakresie sztucznej inteligencji oraz dostosowanie polityki w zakresie sztucznej inteligencji, aby uniknąć fragmentacji.

  Robot trzęsie ludzką ręką

© iStock by Getty Images - 1152951190 metamorworks

Skoordynowany plan w sprawie sztucznej inteligencji na 2021 r. jest kolejnym krokiem w tworzeniu globalnego przywództwa UE w dziedzinie godnej zaufania sztucznej inteligencji. Plan jest ściśle zgodny z priorytetami Komisji w dziedzinie cyfrowej i ekologicznej oraz z odpowiedzią Europy na pandemię COVID-19. Opiera się on na ścisłej współpracy między Komisją a państwami członkowskimi ustanowionej w ramach skoordynowanego planu z 2018 r.

Skoordynowany plan z 2018 r. był wspólnym zobowiązaniem do maksymalizacji potencjału Europy w zakresie konkurowania na całym świecie i stanowił zasadniczy pierwszy krok w określaniu działań i instrumentów finansowania na rzecz absorpcji i rozwoju sztucznej inteligencji we wszystkich sektorach. Zachęciła też państwa członkowskie do opracowania strategii krajowych.

Kluczowym przesłaniem skoordynowanego planu na 2021 r. jest przekształcenie strategii w działanie: Komisja i państwa członkowskie powinny:

 • przyspieszenie inwestycji w technologie sztucznej inteligencji w celu stymulowania odpornego ożywienia gospodarczego i społecznego, wspomaganego przez wprowadzanie nowych rozwiązań cyfrowych
 • ustawa o strategiach i programach w zakresie sztucznej inteligencji poprzez pełne i terminowe ich wdrożenie, aby zapewnić UE w pełni czerpanie korzyści z korzyści przyjętych przez podmioty stosujące sztuczną inteligencję
 • dostosowanie polityki w zakresie sztucznej inteligencji w celu usunięcia fragmentacji i sprostania globalnym wyzwaniom

Aby to osiągnąć, w zaktualizowanym planie określono cztery kluczowe zestawy celów polityki, wspierane konkretnymi działaniami i wskazujące możliwy mechanizm finansowania i harmonogram:

 1. ustanowienie warunków podstawowych dla rozwoju i upowszechniania sztucznej inteligencji w UE
 2. uczynienie UE miejscem, w którym doskonałość kwitnie od laboratorium na rynek
 3. zapewnienie, że sztuczna inteligencja działa na rzecz ludzi i jest siłą na rzecz dobra w społeczeństwie
 4. budowanie strategicznego przywództwa w sektorach o dużym wpływie

cztery kluczowe cele polityki: ustalanie warunków podstawowych; uczynienie UE odpowiednim miejscem; zapewnienie, by technologie sztucznej inteligencji działały na rzecz ludzi; budowanie strategicznego przywództwa w sektorach

Ustanowienie warunków podstawowych dla rozwoju i upowszechniania sztucznej inteligencji w UE

Stworzenie szerokich warunków sprzyjających, aby technologie sztucznej inteligencji mogły odnieść sukces w UE poprzez pozyskiwanie, łączenie i dzielenie się spostrzeżeniami politycznymi, wykorzystanie potencjału danych i wspieranie krytycznej infrastruktury obliczeniowej.

Uczynienie UE miejscem, w którym doskonałość kwitnie od laboratorium na rynek

Zadbanie o to, by UE dysponowała silnym ekosystemem doskonałości, w tym światowej klasy badaniami podstawowymi i ukierunkowanymi na zastosowanie oraz zdolnościami do wprowadzania innowacji z „próby na rynek”. Urządzenia do testowania i eksperymentowania (TEF), europejskie centra innowacji cyfrowych (EDIH) oraz europejska platforma „AI-on-demand” odegrają kluczową rolę w ułatwianiu szerokiego upowszechniania i wdrażania technologii sztucznej inteligencji.

Zapewnienie, że sztuczna inteligencja działa na rzecz ludzi i jest siłą na rzecz dobra w społeczeństwie

UE musi dopilnować, by sztuczna inteligencja rozwijana i wprowadzana na rynek w UE była zorientowana na człowieka, zrównoważona, bezpieczna, sprzyjająca włączeniu społecznemu i godna zaufania. Proponowane działania koncentrują się na:

 • pielęgnowanie talentów i poprawa podaży umiejętności niezbędnych do zapewnienia dobrze prosperującego ekosystemu sztucznej inteligencji 
 • opracowanie ram polityki w celu zapewnienia zaufania do systemów sztucznej inteligencji
 • promowanie wizji UE dotyczącej zrównoważonej i godnej zaufania sztucznej inteligencji na świecie

Budowanie strategicznego przywództwa w sektorach o dużym wpływie

Aby dostosować się do zmian na rynku i bieżących działań w państwach członkowskich oraz wzmocnić pozycję UE w skali globalnej, w przeglądzie przedstawiono wspólne działania w siedmiu sektorach. Sektory te to środowisko, zdrowie, strategia na rzecz robotyki w świecie sztucznej inteligencji, sektora publicznego, transportu, egzekwowania prawa, migracji i azylu oraz rolnictwa.

Inwestycje

Komisja zaproponowała, aby UE zainwestowała w sztuczną inteligencję co najmniej 1 mld EUR rocznie z programów „Horyzont Europa” i „Cyfrowa Europa”. Finansowanie sztucznej inteligencji na szczeblu UE powinno przyciągać i łączyć inwestycje w celu wspierania współpracy między państwami członkowskimi oraz maksymalizacji wpływu poprzez połączenie sił.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności stanowi bezprecedensową okazję do modernizacji i inwestowania w sztuczną inteligencję. Dzięki temu UE może stać się światowym liderem w opracowywaniu i wdrażaniu technologii sztucznej inteligencji ukierunkowanych na człowieka, godnych zaufania, bezpiecznych i zrównoważonych.

Tło

Państwa członkowskie i Komisja ściśle współpracowały i spotykały się regularnie, aby pracować nad głównymi działaniami zaproponowanymi w skoordynowanym planie z 2018 r. Poczyniły postępy we wszystkich obszarach planu, m.in. proponując strategię w zakresie danych, wspierając małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworząc warunki do doskonałości w zakresie badań i rozwoju oraz stosowania sztucznej inteligencji w Europie.

Ogólnie rzecz biorąc, pierwsze dwa lata wdrażania potwierdziły, że wspólne działania i ustrukturyzowana współpraca między państwami członkowskimi a Komisją mają kluczowe znaczenie dla globalnej konkurencyjności UE i jej wiodącej pozycji w rozwoju i rozpowszechnianiu sztucznej inteligencji. Większość państw członkowskich przyjęła krajowe strategie w zakresie sztucznej inteligencji i zaczęła je wdrażać. Zwiększyły się inwestycje w sztuczną inteligencję, a UE była w stanie zmobilizować zasoby krytyczne w celu wsparcia tych procesów.

Wszystkie państwa członkowskie poczyniły znaczne wysiłki w celu opracowania krajowych strategii w zakresie sztucznej inteligencji lub włączenia wymiaru sztucznej inteligencji do istniejących strategii i programów. Przyjęcie krajowych strategii pomogło państwom członkowskim zastanowić się nad priorytetami i celami rozwoju i wykorzystania sztucznej inteligencji. I wywołała szerszą debatę publiczną w wielu państwach członkowskich.

19 z 27 krajów, a także Norwegia, przyjęły krajowe strategie. Pozostałe strategie krajowe są w toku i oczekuje się, że wkrótce zostaną opublikowane.

W przeglądzie skoordynowanego planu w zakresie sztucznej inteligencji z 2021 r. zwrócono się do państw członkowskich o dokonanie przeglądu i aktualizację krajowych strategii w zakresie sztucznej inteligencji w razie potrzeby. Niektóre państwa członkowskie zaktualizowały i dokonały przeglądu swoich początkowych strategii. 

KrajStatusData
Austria                          W toku                    DO POTWIERDZENIA
BelgiaW tokuDO POTWIERDZENIA
BułgariaOpublikowanoGrudzień 2020 r.                
ChorwacjaW tokuDO POTWIERDZENIA
CyprOpublikowanoStyczeń 2020
CzechyOpublikowanoMaj 2019
DaniaOpublikowanoMarzec 2019
EstoniaOpublikowanoLipiec 2019
FinlandiaOpublikowanoPaździernik 2017 r.
FrancjaOpublikowanoMarzec 2018
NiemcyOpublikowanoListopad 2018
GrecjaW tokuDO POTWIERDZENIA
WęgryOpublikowanoWrzesień 2020 r.
IrlandiaW tokuDO POTWIERDZENIA
WłochyW tokuDO POTWIERDZENIA
ŁotwaOpublikowanoLuty 2020
LitwaOpublikowanoMarzec 2019
LuksemburgOpublikowanoMaj 2019
MaltaOpublikowanoPaździernik 2019 r.
NiderlandyOpublikowanoPaździernik 2019 r.
NorwegiaOpublikowanoStyczeń 2020
PolskaOpublikowanoGrudzień 2020 r.
PortugaliaOpublikowanoCzerwiec 2019
RumuniaW tokuDO POTWIERDZENIA
SłowacjaOpublikowanoLipiec 2019
SłoweniaW tokuDO POTWIERDZENIA
HiszpaniaOpublikowanoGrudzień 2020 r.
SzwecjaOpublikowanoMaj 2018

 

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Europejskie podejście do sztucznej inteligencji

Podejście UE do sztucznej inteligencji koncentruje się na doskonałości i zaufaniu, mające na celu zwiększenie potencjału badawczego i przemysłowego przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i praw podstawowych.

Szczegółowe wyjaśnienia

Doskonałość AI: Od laboratorium na rynek

Skoordynowany plan ma na celu zapewnienie doskonałości w zakresie sztucznej inteligencji od laboratorium po rynek poprzez promowanie badań nad sztuczną inteligencją, zachęcanie do stosowania sztucznej inteligencji i finansowanie innowacji.

Zobacz też

Europejski sojusz na rzecz sztucznej inteligencji

Europejski sojusz na rzecz sztucznej inteligencji jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu nawiązanie otwartego dialogu politycznego na temat sztucznej inteligencji. Od momentu uruchomienia w 2018 r. sojusz na rzecz sztucznej inteligencji zaangażował około 6000...