Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikácia

Štúdia na podporu posúdenia vplyvu revízie nariadenia eIDAS

Táto štúdia podporuje Európsku komisiu pri posudzovaní vplyvu rôznych možností politiky na preskúmanie nariadenia eIDAS s cieľom vytvoriť legislatívny rámec pre pohodlnú, všeobecne použiteľnú, bezpečnú a interoperabilnú digitálnu identitu pre jednotný digitálny trh.

Štúdia prispieva k vymedzeniu problému a odôvodneniu potreby legislatívneho zásahu EÚ v tejto oblasti a poskytuje komparatívnu analýzu nákladov a prínosov očakávaných pre príslušné skupiny zainteresovaných strán, ktorých sa týkajú rôzne možnosti politiky, konkrétne: verejné orgány, poskytovatelia online služieb, orgány posudzovania zhody, poskytovatelia dôveryhodných služieb, poskytovatelia elektronickej identifikácie a poskytovatelia aplikácií peňaženky.

Údaje a dôkazy sa zbierali rôznymi metódami: otvorená verejná konzultácia, cielené prieskumy a hĺbkové rozhovory so zapojením kľúčových zainteresovaných strán ekosystému eIDAS vo verejnom a súkromnom sektore. Na základe zhromaždených dôkazov sa v štúdii vyvodzujú závery a poskytuje sa uprednostňovaná možnosť legislatívneho zásahu, ktorý by sa mal považovať za podstatný vstup pre zavedenie rámca EÚ pre digitálnu identitu.

Stiahnuté

Study to support the IA for revision eIDAS regulation
Stiahnuť