Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikace

Studie na podporu posouzení dopadů pro revizi nařízení eIDAS

Tato studie podporuje Evropskou komisi při posuzování dopadu různých politických možností přezkumu nařízení eIDAS s cílem vytvořit legislativní rámec pro pohodlnou, široce použitelnou, bezpečnou a interoperabilní digitální identitu pro jednotný digitální trh.

Studie přispívá k vymezení problému a k odůvodnění potřeby legislativního zásahu EU v této oblasti a poskytuje srovnávací analýzu nákladů a přínosů očekávaných pro příslušné skupiny zúčastněných stran dotčených různými možnostmi politiky, konkrétně: veřejné orgány, poskytovatelé on-line služeb, subjekty posuzování shody, poskytovatelé důvěryhodných služeb, poskytovatelé elektronické identifikace a poskytovatelé peněženek.

Údaje a důkazy byly shromážděny různými metodami: otevřená veřejná konzultace, cílené průzkumy a podrobné rozhovory s klíčovými zúčastněnými stranami ekosystému eIDAS ve veřejném a soukromém sektoru. Na základě shromážděných důkazů studie vyvozuje závěry a poskytuje upřednostňovanou možnost pro legislativní zásah, který by měl být považován za významný vstup pro zavedení rámce EU pro digitální identitu.

Ke stažení

Study to support the IA for revision eIDAS regulation
Stáhnout