Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikácia

Sloboda médií: Komisia začína postup v prípade nesplnenia povinnosti proti Maďarsku za nedodržanie pravidiel EÚ v oblasti elektronických komunikácií

Komisia tento týždeň začala postup v prípade nesplnenia povinnosti proti Maďarsku v nadväznosti na rozhodnutia maďarskej rady pre médiá zamietnuť žiadosť spoločnosti Klubradio o využívaní rádiového frekvenčného spektra z veľmi pochybných dôvodov.

photo of a radio microphone

iStock photos Getty Images plus

Podmienky spojené s využívaním rádiofrekvenčného spektra a postupy pri udeľovaní, predlžovaní, obnove a odňatí daných práv podliehajú telekomunikačným pravidlám EÚ stanoveným v európskom kódexe elektronických komunikácií [smernica (EÚ) 2018/1972]. Kľúčovými prvkami týchto pravidiel sú zásada proporcionality a zásada nediskriminácie.

Komisia sa domnieva, že rozhodnutia maďarskej rady pre médiá o zamietnutí obnovenia práv spoločnosti Klubradio boli neprimerané a netransparentné, a teda boli v rozpore s právom EÚ. Takisto sa domnieva, že maďarský vnútroštátny mediálny zákon bol v tomto konkrétnom prípade uplatnený diskriminačným spôsobom. Komisia sa preto rozhodla zaslať Maďarsku formálnu výzvu, ktoré má teraz dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. Ak neposkytne uspokojivú odpoveď, Komisia sa môže rozhodnúť, že v rámci postupu v prípade nesplnenia povinnosti podnikne ďalší krok, ktorým je zaslanie odôvodeného stanoviska.