Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
News article | Publikacja

Wolność mediów: Komisja wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Węgrom w związku z nieprzestrzeganiem unijnych przepisów dotyczących łączności elektronicznej

Komisja wszczęła w tym tygodniu postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Węgrom w następstwie decyzji węgierskiej Rady ds. Mediów o odrzuceniu wniosku Klubradio dotyczącego wykorzystania widma radiowego z bardzo wątpliwych powodów.

photo of a radio microphone

iStock photos Getty Images plus

Warunki użytkowania widma radiowego i procedury przyznawania, przedłużania, odnawiania lub cofania tych praw podlegają unijnym przepisom telekomunikacyjnym określonym w Europejskim kodeksie łączności elektronicznej (dyrektywa (UE) 2018/1972). Kluczowymi elementami tych przepisów są zasady proporcjonalności i niedyskryminacji.

Komisja uważa, że decyzje Węgierskiej Rady ds. Mediów o odmowie odnowienia praw Klubradio były nieproporcjonalne i nieprzejrzyste, a zatem naruszały prawo Unii. Komisja uważa również, że w tym konkretnym przypadku węgierską ustawę medialną zastosowano w sposób dyskryminujący. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Węgier wezwania do usunięcia uchybienia, dając temu państwu dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii, co stanowi kolejny krok w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.