Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopásmové pripojenie v Slovinsku

Ciele Slovinska v oblasti širokopásmového pripojenia sú v súlade s cieľmi gigabitovej spoločnosti.

    vlajka Slovinska

Zhrnutie vývoja širokopásmového pripojenia v Slovinsku

Nový národný plán širokopásmového pripojenia pre Slovinsko sa pripravuje a bude tvoriť súčasť stratégie Digitálne Slovinsko do roku 2030. Slovinský plán rozvoja širokopásmových sietí novej generácie do roku 2020 je v súlade s cieľmi gigabitovej spoločnosti. Plánuje sa mobilizácia finančných zdrojov z európskych štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020 na zavedenie širokopásmovej infraštruktúry v bielych oblastiach.

Národná stratégia a politika v oblasti širokopásmového pripojenia

Zodpovedné orgány

  • Slovinské ministerstvo verejnej správy (Ministrstvo za javno upravo)je zodpovedné za politický rámec národnej stratégie širokopásmového pripojenia a pôsobí ako úrad pre širokopásmové pripojenie (BCO).
  • Agentúra pre komunikačné siete a služby (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve, AKOS) pôsobí ako národný telekomunikačný regulačný orgán, ktorý podporuje a monitoruje hospodársku súťaž, transparentnosť a ďalší rozvoj komunikačných sietí a trhov.
  • Inštitút siete IKT (Zavod Tehnološka mreža ICT) vyvíja a posilňuje mechanizmy, know-how a nástroje umožňujúce efektívne služby súvisiace s prenosom technológií, inováciami, správou duševného vlastníctva a ochranou.

Hlavné ciele rozvoja širokopásmového pripojenia

Vláda Slovinskej republiky prijala (marec 2016) stratégiu rozvoja informačnej spoločnosti do roku 2020 – Digitálne Slovinsko 2020. V tejto rámcovej stratégii sa stanovujú kľúčové strategické rozvojové ciele Slovinska v tejto oblasti a spája sa plán rozvoja širokopásmových sietí novej generácie do roku 2020 a stratégia kybernetickej bezpečnosti spoločne do jednotného strategického rámca. Slovinský plán rozvoja širokopásmovej siete novej generácie do roku 2020 bol aktualizovaný v roku 2018. Podľa aktualizovaného plánu sú ciele Slovinska v súlade s cieľmi gigabitovej spoločnosti.

Pripravuje sa nový národný plán širokopásmového pripojenia pre Slovinsko a bude súčasťou stratégie Digitálne Slovinsko do roku 2030, v ktorej sa stanoví zastrešujúci rámec pre digitálnu transformáciu, do ktorého sa začlenia všetky sektorové stratégie. Má štyri piliere: i) kompetencie a ekosystém digitálnej inklúzie; bezpečné a udržateľné digitálne infraštruktúry, iii) digitálne technológie a digitálna transformácia podnikov; IV) digitalizácia verejných služieb. Plán širokopásmového pripojenia na roky 2021 – 2025, ktorý sa pripravuje a má prijať v roku 2022, obsahuje konkrétne ciele v súlade s gigabitovou spoločnosťou na rok 2025: Pokrytie 5G pre mestské oblasti a hlavné pozemné dopravné trasy, gigabitové pripojenie pre školy, dopravné uzly, poskytovateľov verejných služieb a digitálne náročné podniky a minimálne 100 Mbps, ktoré je možné zvýšiť na 1 Gbps pre všetkých ľudí v krajine. Zahŕňa aj ciele v oblasti pripojenia programu Digitálne desaťročie do roku 2030, ktoré Slovinsko plánuje splniť do roku 2028 (gigabitové pripojenie pre všetky domácnosti vo vidieckych a mestských oblastiach pre všetky podniky, iné sociálno-ekonomické hnacie sily a 100 % pokrytie 5G osídlených oblastí).

Hlavné opatrenia na rozvoj širokopásmového pripojenia

  • Regulačné opatrenia: Zavádzajú sa legislatívne a regulačné opatrenia na podporu a zabezpečenie hospodárskej súťaže a včasného dosiahnutia želaných cieľov týkajúcich sa rozšírenia slovinských širokopásmových sietí. Ich cieľom je zlepšiť regulačnú predvídateľnosť a odstrániť prekážky brániace investíciám, čím sa Slovinsko stane atraktívnejším pre investorov. K dispozícii je verejný pohľad na prevádzkové údaje.
  • Štátna pomoc a iné opatrenia: Slovinsko mobilizovalo finančné zdroje zo štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020 a podporuje rozšírenie širokopásmových sietí zavedením metód znižovania nákladov, z ktorých môžu mať prospech všetci prevádzkovatelia. Patria sem podrobné mapovanie a analýzy pokrytia, otvorené verejné súťaže a regulačné opatrenia zabezpečujúce siete s otvoreným prístupom a využívanie existujúcej infraštruktúry.
  • Mapovanie širokopásmového pripojenia: Nástroj na mapovanie infraštruktúry PROSTOR vyvinul Úrad pre prieskum a mapovanie (Geodetska uprava Republike Slovenije) v rámci Ministerstva životného prostredia a územného plánovania. Mapovací systém predstavuje grafickú formu údajov o kanáloch, káblovodoch, uzloch, základňových staniciach atď. Systém zhromažďuje údaje o zariadeniach operátorov elektronickej komunikácie, najmä o polohe a druhu používaných sietí. Občania môžu skontrolovať dostupnosť širokopásmového pripojenia poskytovaného operátormi.

Vnútroštátne a regionálne finančné nástroje širokopásmového pripojenia

  • Štátna pomoc (osobitné činnosti – EFRR a EPFRV): Podľa plánu rozvoja širokopásmovej siete novej generácie do roku 2020 sú celkové odhadované náklady na rozvoj širokopásmového pripojenia podľa cieľových hodnôt 365 miliónov EUR (verejné a súkromné fondy). V plánoch využívania európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 – 2020 sa predpokladá celkové pridelenie prostriedkov EÚ vo výške 72,5 milióna EUR na zavádzanie širokopásmového pripojenia.
  • V pláne obnovy a odolnosti Slovinska sa predpokladajú investície do pripojiteľnosti (30 miliónov EUR) na preklenutie digitálnej priepasti. Plán zahŕňa vypracovanie plánu súboru nástrojov na pripojiteľnosť s cieľom podporiť zavádzanie 5G a širokopásmového pripojenia zavedením najlepších postupov.

Údaje o vývoji širokopásmového pripojenia a technológiách v Slovinsku

Najnovšie údaje o širokopásmovom pokrytí, predplatení a penetráciách, pokrytí rôznymi širokopásmovými technológiami a nákladoch nájdete v správach hodnotiacej tabuľky a v správacho jednotlivých krajinách podľa indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI).

Pridelenie frekvenčného spektra pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie

Podrobnosti o harmonizovaných prideľovaní frekvenčného spektra nájdete v Európskom observatóriu 5G.

Publikácie a tlačové dokumenty na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ

Slovenčina

Slovenčina

Kontaktné informácie

BCO Slovinsko (národný úrad pre širokopásmové kompetencie): Ministerstvo verejnej správy, Riaditeľstvo informačnej spoločnosti (Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo)

Adresa: Tržaška cesta 21, SI-1000 Ľubľana Kontakt prostredníctvom e-mailu Telefón: + 386 (0)1 400 33 78 Webová stránka

Agentúra pre komunikačné siete a služby Slovinskej republiky (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije)

Adresa: Stegne 7, 1000 Ľubľana, Slovinsko Kontakt prostredníctvom e-mailu Telefón: + 386 1 583 6300 Webová stránka

Inštitút siete IKT (Zavod Tehnološka mreža ICT)

Adresa: Dunajská cesta 159, 1000 Ľubľana, Slovinsko Kontakt prostredníctvom e-mailu Telefón: + 386 59 366 660 Webová stránka

Najnovšie správy

Súhlas s IRIS²: satelitné širokopásmové pripojenie pre vidiecke a vzdialené oblasti

Rada EÚ prijala 7. marca 2023 IRIS² (infraštruktúra pre odolnosť, prepojenosť a bezpečnosť prostredníctvom satelitu) a dala konečný súhlas s novou satelitnou konšteláciou EÚ.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Širokopásmové pripojenie v krajinách EÚ

Nájsť aktuálne informácie o rozvoji širokopásmového pripojenia v každej krajine, ako aj národné stratégie a politiky rozvoja širokopásmového pripojenia.

Pozri aj

Širokopásmové pripojenie vo Švédsku

Švédsky národný plán širokopásmového pripojenia prijatý v roku 2016 má víziu úplne prepojeného Švédska a má ciele v oblasti mobilného pokrytia a vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia pre domácnosti a podniky.

Širokopásmové pripojenie v Rumunsku

Rumunský plán širokopásmového pripojenia sa zameriava na budovanie národnej širokopásmovej siete ako prvý krok k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti pripojiteľnosti.

Širokopásmové pripojenie v Holandsku

Všetky domácnosti v Holandsku by mali mať možnosť prístupu k širokopásmovým sieťam s rýchlosťou najmenej 100 Mbps a prevažná väčšina by mala do roku 2023 využívať 1 Gbps.

Širokopásmové pripojenie v Taliansku

Talianska stratégia pre ultraširokopásmové pripojenie smerom k gigabitovej spoločnosti má za cieľ poskytnúť gigabitové pripojenie pre všetkých do roku 2026.

Širokopásmové pripojenie v Maďarsku

Cieľom návrhu maďarskej národnej stratégie digitalizácie na roky 2021 – 2030 je dosiahnuť do roku 2030 cieľ 95 % domácností pokrytých gigabitovými sieťami.

Širokopásmové pripojenie v Grécku

Grécka digitálna transformačná Biblia 2020 – 2025 zdôrazňuje konektivitu ako jednu z piatich strategických osí a uznáva ciele gigabitovej spoločnosti do roku 2025.

Širokopásmové pripojenie vo Francúzsku

V národnom širokopásmovom programe France Très Haut Débit sa stanovuje cieľ rýchleho širokopásmového prístupu pre všetky domácnosti do roku 2022 a optického pripojenia pre všetkých do roku 2025.

Širokopásmové pripojenie vo Fínsku

Fínske orgány uprednostňujú zavádzanie sietí založených na optických vláknach založených na hospodárskej súťaži s pomocou verejných finančných prostriedkov pre oblasti s nedostatočným poskytovaním služieb a poradenstvo pre miestne samosprávy o tom, ako zaviesť širokopásmové siete...

Širokopásmové pripojenie v Dánsku

Viaceré politické iniciatívy zamerané na celonárodné pevné a mobilné širokopásmové pokrytie podporujú dánske ciele v oblasti širokopásmového pripojenia. Vláda sa usiluje o to, aby sa Dánsko stalo digitálnym priekopníkom tým, že vytvorí základ pre dánske podniky na využívanie...

Širokopásmové pripojenie v Chorvátsku

Chorvátsky národný plán rozvoja širokopásmového pripojenia na roky 2021 – 2027 je reakciou na ciele európskej gigabitovej spoločnosti do roku 2025 a čiastočne na digitálne ciele do roku 2030.

Širokopásmové pripojenie v Bulharsku

Národný plán širokopásmovej infraštruktúry pre prístup novej generácie „Prepojené Bulharsko“ a politika v oblasti elektronických komunikácií boli aktualizované a prijaté v auguste 2020.

Širokopásmové pripojenie v Belgicku

Belgická stratégia širokopásmového pripojenia je začlenená do širšej politickej stratégie Digitálne Belgicko. Cieľom národného plánu pre pevné a mobilné širokopásmové pripojenie je odstrániť zostávajúce biele oblasti, v ktorých nie sú k dispozícii vysokorýchlostné služby...