Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopásmové pripojenie v Estónsku

Estónsko zaviedlo základné širokopásmové pokrytie v celej krajine. V estónskej digitálnej agende sa stanovujú ambiciózne ciele do roku 2030.

    Vlajka Estónska

Zhrnutie vývoja širokopásmového pripojenia v Estónsku

Estónska digitálna agenda 2030 sa zameriava na rozvoj digitálnych verejných služieb, kybernetickú bezpečnosť a zlepšenie pripojiteľnosti v celej krajine.

Národná stratégia a politika v oblasti širokopásmového pripojenia

Zodpovedné orgány

  • Proces zavádzania širokopásmového pripojenia riadi ministerstvo hospodárstva a komunikácií (MKM, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium). Ministerstvo je zodpovedné za stratégiu a právne predpisy v oblasti širokopásmového pripojenia.
  • Úrad pre ochranu spotrebiteľa a technickú reguláciu (TTJA, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) je vládna organizácia pôsobiaca v administratívnej oblasti ministerstva hospodárstva a komunikácií. Dohliada na technické normy a reguluje ich a zhromažďuje údaje o trhu. Cieľom úradu je pomáhať pri vykonávaní vnútroštátnej hospodárskej politiky zvyšovaním bezpečnosti, organizovaním účelného využívania obmedzených zdrojov a zvyšovaním spoľahlivosti výrobkov v oblasti výrobného prostredia, priemyselných zariadení, železničnej a elektronickej komunikácie.
  • Estónska nadácia pre rozvoj širokopásmového pripojenia (ELASA, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse) je zodpovedná za projekt EstWin, inštaláciu optických káblov a výstavbu spojovacích bodov.
  • Estónske združenie pre informačné technológie a telekomunikácie (ITL, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit) združuje estónske spoločnosti IKT, podporuje ich spoluprácu, prezentuje ich spoločné stanoviská týkajúce sa rozvoja širokopásmových sietí a pôsobí ako kompetenčné centrum.
  • Úrad pre informačný systém (RIA, Riigi Infosüsteemi Amet) je implementačným subjektom štrukturálnej pomoci Európskej únie, ktorý spravuje podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pri budovaní širokopásmovej medziuzlovej siete.

Hlavné ciele rozvoja širokopásmového pripojenia

Estónska digitálna agenda 2030 bola prijatá 7. októbra 2021. Stratégia je v súlade s cieľmi gigabitovej spoločnosti v oblasti pripojiteľnosti. Celkovým cieľom stratégie je dosiahnuť vysokorýchlostné, spoľahlivé a cenovo dostupné elektronické komunikačné pripojenia v krajine do roku 2030 bez ohľadu na miesto. Na realizáciu vízie boli stanovené tri konkrétne ciele:

  • digitálna verejná správa, t. j. využívanie digitálnych riešení vo verejnom sektore,
  • elektronická komunikácia, t. j. pripojiteľnosť, a
  • národnej kybernetickej bezpečnosti.

Do roku 2030 by malo byť v Estónsku k dispozícii ultrarýchle, spoľahlivé a cenovo dostupné telekomunikačné pripojenie bez ohľadu na miesto, čo umožní vytvárať a využívať inovatívne služby. Všetci by mali mať prístup k pripojeniam s rýchlosťou najmenej 100 Mbps, ktorú možno zvýšiť až na 1 Gbps. Vláda bude podporovať rozvoj prístupových sietí s veľmi vysokou kapacitou vo vidieckych oblastiach, kde telekomunikačné spoločnosti neinvestujú za podmienok hospodárskej súťaže.

Podpora sa poskytne aj na a) zriadenie základnej infraštruktúry v hlavných dopravných koridoroch v Estónsku, ktorá umožní nepretržité pokrytie 5G, b) bezpečné pokrytie vybraných obytných a obchodných oblastí 5G a c) potrebné prípravy na prijatie 6G po príchode príslušnej technológie na trh.

Estónsko by chcelo svojím plánom 5G dosiahnuť pripojenie 5G vo veľkých mestách do roku 2023 a pozdĺž dopravných koridorov do roku 2025. Na úrovni ministerstva bola zriadená špecializovaná pracovná skupina pre 5G. Prebiehajú práce na posúdení využívania na podnikateľské účely a nájdení modelu financovania zavádzania 5G. Orgány sú takisto odhodlané spolupracovať na koridoroch 5G s Lotyšskom a Litvou v rámci projektu Via Baltica. Pobaltské štáty by chceli zmapovať infraštruktúru elektronických komunikácií pozdĺž koridoru a identifikovať nedostatky v infraštruktúre.

Hlavné opatrenia a finančné nástroje na rozvoj širokopásmového pripojenia

Estónsky úrad pre ochranu spotrebiteľa a technickú reguláciu (TTJA) vyvinul centrálny mapovací nástroj (aplikácia komunikačného pokrytia) týkajúci sa dostupnosti širokopásmových služieb. Ide o interaktívny portál, na ktorom môžu používatelia získať informácie o dostupnosti širokopásmových služieb v Estónsku.

V estónskom pláne obnovy a odolnosti je na digitálnu transformáciu vyčlenených 208 miliónov EUR (24 %). Očakáva sa, že celá suma sa vynaloží na úsilie o dosiahnutie cieľov digitálneho desaťročia. Významné digitálne investície zahŕňajú 93 miliónov EUR na modernizáciu digitálnych služieb verejnej správy s využitím najnovších technológií, 58 miliónov EUR na podporu 230 MSP pri ich digitálnej transformácii a 24 miliónov EUR na zavedenie sietí s veľmi vysokou kapacitou vo vidieckych oblastiach.

Okrem toho sa na podporu výstavby sietí VHNC vo vidieckych oblastiach vyčlenilo 45 miliónov EUR z EFRR na výstavbu sietí s veľmi vysokou kapacitou vo vidieckych oblastiach v rokoch 2023 až 2027.

Projekt EstWin

V roku 2009 ministerstvo hospodárstva a komunikácií a Estónske združenie informačných technológií a telekomunikácií (ITL) založili Estónsku nadáciu pre rozvoj širokopásmového pripojenia (ELASA) s cieľom realizovať projekt EstWin a poskytnúť všetkým obytným domom, podnikom a orgánom možnosť pripojiť sa k širokopásmovej sieti novej generácie s prenosovou rýchlosťou až 100 Mbps. Tieto investície sú určené na stimulovanie doplnkového zavádzania spojení na poslednom úseku komerčnými telekomunikačnými operátormi. V rámci projektu sa zaviedlo približne 7 000 km optických medziuzlových sietí vo vidieckych oblastiach a osadách s menej ako 10 000 obyvateľmi, kde optické siete predtým neexistovali a kde prevádzkovatelia nemali žiadne predchádzajúce plány na ich inštaláciu. EstWin je financovaný okrem iného z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Realizované a plánované časti siete sú vizualizované na online mape. Projekt EstWin sa blíži k dokončeniu, medziuzlová sieť je takmer dokončená a zostáva pokryť len malú časť juhovýchodného Estónska.

Údaje o vývoji a technológiách širokopásmového pripojenia v Estónsku

Najnovšie údaje o širokopásmovom pokrytí, predplatnom a penetrácii, pokrytí rôznymi širokopásmovými technológiami a nákladoch sú uvedené v správach hodnotiacej tabuľky a správach o jednotlivých krajinách v rámci indexu digitálnej ekonomiky a amp; spoločnosti (DESI).

Pridelené frekvenčné spektrum pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie

Podrobnosti o harmonizovanom prideľovaní frekvenčného spektra nájdete v Európskom stredisku pre monitorovanie 5G.

Publikácie a tlačové dokumenty na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ

angličtina

estónčina

Kontaktné informácie

BCO Estónsko (národný úrad pre širokopásmové pripojenie): Estónske ministerstvo hospodárstva a komunikácií (MKM, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium)

Adresa: Suur-Ameerika 1, 10129 Tallinn, Estónsko
Kontakt prostredníctvom e-mailu
Telefón: +372 639 76 81
Webová stránka

Úrad pre ochranu spotrebiteľa a technickú reguláciu (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)

Adresa: Sõle 23 A, Tallinn 10614, Estónsko
Kontakt prostredníctvom e-mailu
Telefón: +372 667 2000
Webová stránka

Estónska nadácia pre rozvoj širokopásmového pripojenia (Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse)

Adresa: Harju 6, 10130 Tallinn, Estónsko
Kontakt prostredníctvom e-mailu
Telefón: +372 6310555
Webová stránka

Estónske združenie informačných technológií a telekomunikácií (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit)

Adresa: Lõõtsa 6, 11415 Tallinn, Estónsko
Kontakt prostredníctvom e-mailu
Telefón: + 372 6177 145
Webová stránka

Najnovšie správy

Univerzita CONNECT o zavádzaní 5G – pohľad odborníka

Toto univerzitné zasadnutie CONNECT je štvrtým a posledným zo série o NPE – Digitalizácia.

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Širokopásmové pripojenie v krajinách EÚ

Nájsť aktuálne informácie o rozvoji širokopásmového pripojenia v každej krajine, ako aj národné stratégie a politiky rozvoja širokopásmového pripojenia.

Pozri aj

Širokopásmové pripojenie vo Švédsku

Švédsky národný plán širokopásmového pripojenia prijatý v roku 2016 má víziu úplne prepojeného Švédska a má ciele v oblasti mobilného pokrytia, ako aj vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia pre domácnosti a podniky.

Širokopásmové pripojenie v Slovinsku

Slovinsko sa pri rozvoji širokopásmových sietí, najmä hospodárskej súťaže založenej na infraštruktúre a službách, rozhodlo pre technologickú neutralitu a trhovú dynamiku.

Širokopásmové pripojenie v Portugalsku

Digitálna agenda Portugalska a národná stratégia pre pripojiteľnosť v elektronických komunikačných sieťach s veľmi vysokou kapacitou na roky 2023 – 2030 formujú rozvoj digitálnej infraštruktúry v Portugalsku.

Širokopásmové pripojenie v Lotyšsku

Lotyšsko podporuje ciele gigabitovej spoločnosti a zameriava sa na 100 Mbps, ktoré možno zmodernizovať na gigabitové, pre mestské a vidiecke oblasti, ako aj pokrytie 5G pre všetky veľké mestské oblasti.

Širokopásmové pripojenie v Taliansku

Cieľom talianskej stratégie pre ultraširokopásmové pripojenie smerom ku gigabitovej spoločnosti je zabezpečiť gigabitové pripojenie pre všetkých do roku 2026.

Širokopásmové pripojenie v Írsku

V národnom pláne širokopásmového pripojenia pre Írsko sa predpokladá, že do roku 2026 budú mať všetky priestory v Írsku prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu.

Širokopásmové pripojenie v Maďarsku

Cieľom maďarskej národnej stratégie digitalizácie na roky 2021 – 2030 je dosiahnuť, aby do roku 2030 bolo 95 % domácností pokrytých gigabitovými sieťami.

Širokopásmové pripojenie v Grécku

V národnom pláne pre širokopásmové pripojenie na roky 2021 – 2027 sa podporuje využívanie pevných sietí s veľmi vysokou kapacitou a sietí 5G. Grécka Biblia digitálnej transformácie na roky 2020 – 2025 zdôrazňuje pripojiteľnosť ako jednu z piatich strategických osí a uznáva ciele...

Širokopásmové pripojenie v Nemecku

Koaličná dohoda z roku 2021, digitálna stratégia a gigabitová stratégia nemeckej spolkovej vlády na rok 2022 uprednostňujú celoštátne dodávky sietí FTTH a 5G.

Širokopásmové pripojenie vo Francúzsku

V národnom programe širokopásmového pripojenia France Très Haut Débit sa stanovuje cieľ rýchleho širokopásmového prístupu pre všetky domácnosti do roku 2022 a optického pripojenia pre všetkých do roku 2025.

Širokopásmové pripojenie vo Fínsku

Fínske orgány uprednostňujú zavádzanie optických sietí založené na hospodárskej súťaži s pomocou verejných finančných prostriedkov pre oblasti s nedostatočnou dostupnosťou služieb a poradenstvo pre miestne samosprávy o tom, ako zaviesť širokopásmové siete.

Širokopásmové pripojenie v Dánsku

Niekoľko politických iniciatív zameraných na celonárodné pokrytie pevným a mobilným širokopásmovým pripojením podporuje dánske ciele v oblasti širokopásmového pripojenia. Vláda pracuje na tom, aby sa Dánsko stalo digitálnym priekopníkom tým, že vytvorí základ pre dánske podniky...

Širokopásmové pripojenie v Českej republike

V národnom pláne rozvoja sietí s veľmi vysokou kapacitou schválenom v marci 2021 sa vymedzuje strategický prístup Českej republiky k výstavbe sietí s veľmi vysokou kapacitou.

Širokopásmové pripojenie na Cypre

Cyperský plán širokopásmového pripojenia stanovuje strategické ciele na roky 2021 – 2025 a zahŕňa legislatívne a regulačné zásahy, ako aj praktickú podporu rozvoja širokopásmovej infraštruktúry.

Širokopásmové pripojenie v Chorvátsku

Chorvátsky národný plán rozvoja širokopásmového pripojenia na roky 2021 – 2027 je reakciou na ciele európskej gigabitovej spoločnosti do roku 2025 a čiastočne na digitálne ciele do roku 2030.

Širokopásmové pripojenie v Bulharsku

Národný plán širokopásmovej infraštruktúry pre prístup novej generácie „Prepojené Bulharsko“ a politika v oblasti elektronických komunikácií boli aktualizované a prijaté v auguste 2020.

Širokopásmové pripojenie v Belgicku

Stratégia Belgicka v oblasti širokopásmového pripojenia je začlenená do širšej politickej stratégie Digital Belgium. Cieľom národného plánu pre pevné a mobilné širokopásmové pripojenie je odstrániť zostávajúce biele oblasti, v ktorých nie sú dostupné vysokorýchlostné služby...

Širokopásmové pripojenie v Rakúsku

Stratégia Rakúska v oblasti širokopásmového pripojenia sa zameriava na celoštátnu ponuku gigabitových pripojení (pevných a mobilných) do roku 2030.