Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopásmové pripojenie v Maďarsku

Cieľom návrhu maďarskej národnej stratégie digitalizácie na roky 2021 – 2030 je dosiahnuť do roku 2030 cieľ 95 % domácností pokrytých gigabitovými sieťami.

  Vlajka Maďarska

Zhrnutie vývoja širokopásmového pripojenia v Maďarsku

Národná stratégia digitalizácie na roky 2021 – 2030 bola schválená v roku 2021. Jej cieľom je poskytnúť 95 % domácností gigabitovým sieťam, zvýšiť digitálne zručnosti obyvateľstva, podporiť digitalizáciu obchodných procesov, ako aj zvýšiť využívanie služieb elektronickej verejnej správy.

Národná stratégia a politika v oblasti širokopásmového pripojenia

Zodpovedné orgány

 • Za stratégie týkajúce sa využívania informačných a komunikačných technológií vrátane politík širokopásmového pripojenia zodpovedá ministerstvo technológií a priemyslu (Technológiaiés Ipari Minisztérium).
 • Vládna agentúra pre rozvoj informačných technológií (KIFÜ) pôsobí pod dohľadom ministerstva technológií a priemyslu. Agentúra riadi IT projekty, ktoré sa zaoberajú ústrednou verejnou správou a riadia sa vládou, napr. program Superfast Internet a pôsobí ako národný úrad pre širokopásmové pripojenie (BCO).
 • Národný mediálny informačný úrad (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, NMHH) poskytuje právne predpisy týkajúce sa pevnej a bezdrôtovej elektronickej komunikácie a je zodpovedný aj za stratégiu bezdrôtového širokopásmového pripojenia.
 • Ministerstvo vnútra (Belügyminisztérium)jezodpovedné za otázky elektronickej verejnej správy a podieľalo sa na príprave národnej stratégie digitalizácie na roky 2021 – 2030.

Hlavné ciele a opatrenia na rozvoj širokopásmového pripojenia

Maďarská národná stratégia digitalizácie na roky 2021 – 2030 bola schválená na jeseň 2021. Stratégia je založená na štyroch pilieroch: digitálna infraštruktúra, digitálne zručnosti, digitálne hospodárstvo a digitálny štát. Stanovujú sa v ňom tieto ciele, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030:

 • 95 % domácností pokrytých gigabitovými sieťami,
 • menej ako 2 % podiel ľudí bez digitálnych zručností vo vekovej skupine 16 – 71 rokov,
 • viac ako 30 % procesov v podnikoch je digitalizovaných,
 • 90 % obyvateľov využíva služby elektronickej verejnej správy.

V stratégii sa načrtávajú opatrenia na podporu infraštruktúry, vzdelávania a hospodárstva. S cieľom zabezpečiť dostupnosť káblovej a bezdrôtovej digitálnej infraštruktúry s primeranými schopnosťami a kvalitou služieb sa v stratégii predpokladá rozvoj gigabitových sietí, digitálna infraštruktúra vzdelávacích inštitúcií a inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ďalší rozvoj národnej základnej telekomunikačnej siete, bezdrôtová komunikácia pre profesijné organizácie, rozšírenie kapacity superpočítačov, ako aj podpora rozvoja sietí 5G.

Rozvoj gigabitových sietí bude zahŕňať rozsiahle vykonávacie opatrenia:

 • plánovanie a vykonávanie celoštátneho programu rozvoja siete „Gigabit Hungary 2030“, ktorý je pripojený k sieti 5G, aby bolo do konca roka 2030 k dispozícii internetové pripojenie s rýchlosťou aspoň 1 Gbps,
 • objasnenie infraštruktúry a spoločného využívania sietí podľa práva hospodárskej súťaže a regulácie prístupu k optickým a rádiovým sieťam, najmä spoločné využívanie pasívnych (a čiastočne aktívnych) prvkov infraštruktúry,
 • transponovaním európskeho kódexu elektronickej komunikácie do vnútroštátneho práva,
 • preskúmavanie a v prípade potreby zmenu a doplnenie pravidiel pre výstavbu telekomunikačných sietí,
 • zmiernenie ohlasovacej a administratívnej záťaže poskytovateľov služieb,
 • preskúmanie predpisov o kvalite a ochrane spotrebiteľa pre komunikačné služby, preskúmanie noriem, formulácia minimálnych požiadaviek,
 • preskúmanie nariadenia o oznámeniach s cieľom lepšie podporiť politické ciele súvisiace s digitalizáciou, konkurencieschopnosťou na mikroúrovni a na makroúrovni,
 • aktualizácia vnútroštátnych noriem pre elektronické komunikačné siete,
 • umiestňovanie digitálnych sietí ako kritickej infraštruktúry pre širokú verejnosť.

Podpora rozvoja sietí 5G si bude vyžadovať ďalšie viaceré opatrenia:

 • posilnenie a rozšírenie činností koalície 5G,
 • začatie strategických dohôd medzi poskytovateľmi služieb a vládou na urýchlenie najmodernejšieho vývoja pevných a mobilných a konvergovaných technológií,
 • rozvoj systému podpory výskumu, vývoja a inovácií v súlade s rozvojom digitálnej infraštruktúry, najmä 5G,
 • rozvoj Széchenyi István University 5G Centrum excelentnosti,
 • príspevok k výstavbe koridorov 5G v EÚ,
 • predbežná analýza technológie 6G.

Vnútroštátne a regionálne finančné nástroje širokopásmového pripojenia

 • Pôžičky: Finančné zdroje z operačného programu pre hospodársky rozvoj a inovácie (EDIOP/GINOP) na obdobie 2014 – 2020 podporujú rozšírenie verejných širokopásmových sietí a rozšírenie vysokorýchlostných pripojení. Národné fondy pomáhajú rozširovať širokopásmové siete v nekonvergentnom stredo-maďarskom regióne.
 • Fondy EŠIF: V programoch na roky 2014 – 2020 sa odhaduje, že investície do vysokorýchlostných širokopásmových sietí NGA s rýchlosťou 30 Mbps alebo vyššou dosiahnu 253 miliónov EUR. Časť rozpočtu na širokopásmové pripojenie sa vynaloží prostredníctvom finančných nástrojov.
 • Program Superfast Internet (SZIP): Väčšina projektov nasadila FTTH (vlákna do domu), čo umožňuje gigabitové rýchlosti. SZIP, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, je určený na pokrytie takmer 410 000 domácností, pričom siete poskytujú služby širokopásmového internetu s rýchlosťou najmenej 30 Mbps do roku 2023. Pre oblasti, ktoré nie sú komerčne životaschopné, bola vytvorená schéma štátnej pomoci vo výške 250 miliónov EUR na zabezpečenie zavádzania širokopásmového pripojenia. Do konca roka 2020 bola takmer štvrtina milióna domácností krytá širokopásmovým pripojením najmenej 30 Mbps prostredníctvom ŠZIP.

Údaje o vývoji širokopásmového pripojenia a technológiách v Maďarsku

Najnovšie údaje o širokopásmovom pokrytí, predplatení a penetráciách, pokrytí rôznymi širokopásmovými technológiami a nákladoch nájdete v hodnotiacej tabuľke a v správach o jednotlivých krajinách podľa indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI).

Pridelenie frekvenčného spektra pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie

Podrobnosti o harmonizovaných prideľovaní frekvenčného spektra nájdete v Európskom observatóriu 5G.

Publikácie a tlačové dokumenty

Slovenčina

Maďarčina

Kontaktné informácie

BCO Maďarsko (národný úrad pre širokopásmové kompetencie): Ministerstvo pre technológie a priemysel, štátny sekretariát pre Infokomunikáciu

Adresa: Iskola u. 13, Budapešť, 1011 Maďarsko Kontakt prostredníctvom e-mailu Telefón: + 36 30 977 4707 Webová stránka

Národný mediálny a informačný úrad (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

Adresa: Ostrom u. 23 – 25, 1015 Budapešť, Maďarsko Kontakt prostredníctvom e-mailu Telefón: + 36 1 4577100 Webová stránka

Najnovšie správy

Komisár Breton požaduje viac súkromných investícií do infraštruktúry pripojiteľnosti

Komisár Thierry Breton včera za okrúhlym stolom, ktorý sa konal včera v Bruseli, diskutoval o zásadných výzvach prilákania súkromného kapitálu na transformáciu dnešnej digitálnej infraštruktúry so skupinou súkromných investorov.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Širokopásmové pripojenie v krajinách EÚ

Nájsť aktuálne informácie o rozvoji širokopásmového pripojenia v každej krajine, ako aj národné stratégie a politiky rozvoja širokopásmového pripojenia.

Pozri aj

Širokopásmové pripojenie vo Švédsku

Švédsky národný plán širokopásmového pripojenia prijatý v roku 2016 má víziu úplne prepojeného Švédska a má ciele v oblasti mobilného pokrytia a vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia pre domácnosti a podniky.

Širokopásmové pripojenie v Rumunsku

Rumunský plán širokopásmového pripojenia sa zameriava na budovanie národnej širokopásmovej siete ako prvý krok k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti pripojiteľnosti.

Širokopásmové pripojenie v Portugalsku

Cieľom programu Portugal Digital je rozvoj digitálnej infraštruktúry, ktorá občanom umožní využívať nové príležitosti, ktoré ponúkajú technológie.

Širokopásmové pripojenie v Holandsku

Všetky domácnosti v Holandsku by mali mať možnosť prístupu k širokopásmovým sieťam s rýchlosťou najmenej 100 Mbps a prevažná väčšina by mala do roku 2023 využívať 1 Gbps.

Širokopásmové pripojenie v Lotyšsku

Lotyšsko podporuje ciele gigabitovej spoločnosti a zameriava sa na 100 Mb/s, ktoré možno aktualizovať na gigabitové, pre mestské a vidiecke oblasti, ako aj pokrytie 5G pre všetky veľké mestské oblasti.

Širokopásmové pripojenie v Taliansku

Talianska stratégia pre ultraširokopásmové pripojenie smerom k gigabitovej spoločnosti má za cieľ poskytnúť gigabitové pripojenie pre všetkých do roku 2026.

Širokopásmové pripojenie v Grécku

Grécka digitálna transformačná Biblia 2020 – 2025 zdôrazňuje konektivitu ako jednu z piatich strategických osí a uznáva ciele gigabitovej spoločnosti do roku 2025.

Širokopásmové pripojenie vo Francúzsku

V národnom širokopásmovom programe France Très Haut Débit sa stanovuje cieľ rýchleho širokopásmového prístupu pre všetky domácnosti do roku 2022 a optického pripojenia pre všetkých do roku 2025.

Širokopásmové pripojenie vo Fínsku

Fínske orgány uprednostňujú zavádzanie sietí založených na optických vláknach založených na hospodárskej súťaži s pomocou verejných finančných prostriedkov pre oblasti s nedostatočným poskytovaním služieb a poradenstvo pre miestne samosprávy o tom, ako zaviesť širokopásmové siete...

Širokopásmové pripojenie v Dánsku

Viaceré politické iniciatívy zamerané na celonárodné pevné a mobilné širokopásmové pokrytie podporujú dánske ciele v oblasti širokopásmového pripojenia. Vláda sa usiluje o to, aby sa Dánsko stalo digitálnym priekopníkom tým, že vytvorí základ pre dánske podniky na využívanie...

Širokopásmové pripojenie v Chorvátsku

Chorvátsky národný plán rozvoja širokopásmového pripojenia na roky 2021 – 2027 je reakciou na ciele európskej gigabitovej spoločnosti do roku 2025 a čiastočne na digitálne ciele do roku 2030.

Širokopásmové pripojenie v Bulharsku

Národný plán širokopásmovej infraštruktúry pre prístup novej generácie „Prepojené Bulharsko“ a politika v oblasti elektronických komunikácií boli aktualizované a prijaté v auguste 2020.

Širokopásmové pripojenie v Belgicku

Belgická stratégia širokopásmového pripojenia je začlenená do širšej politickej stratégie Digitálne Belgicko. Cieľom národného plánu pre pevné a mobilné širokopásmové pripojenie je odstrániť zostávajúce biele oblasti, v ktorých nie sú k dispozícii vysokorýchlostné služby...