Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopásmové pripojenie v Maďarsku

Cieľom maďarskej národnej stratégie digitalizácie na roky 2021 – 2030 je dosiahnuť, aby do roku 2030 bolo 95 % domácností pokrytých gigabitovými sieťami.

  Vlajka Maďarska

Zhrnutie vývoja širokopásmového pripojenia v Maďarsku

Národná stratégia digitalizácie na roky 2021 – 2030 bola schválená v roku 2021. Jeho cieľom je poskytnúť 95 % domácností gigabitové siete, zvýšiť digitálne zručnosti obyvateľstva, podporiť digitalizáciu obchodných procesov, ako aj zvýšiť využívanie služieb elektronickej verejnej správy.

Národná stratégia a politika v oblasti širokopásmového pripojenia

Zodpovedné orgány

 • Za stratégie týkajúce sa využívania informačných a komunikačných technológií vrátane politík v oblasti širokopásmového pripojenia zodpovedá ministerstvo technológií a priemyslu (Technológiai és Ipari Minisztérium).
 • Vládna agentúra pre rozvoj informačných technológií (KIFÜ) pôsobí pod dohľadom ministerstva technológií a priemyslu. Agentúra riadi IT projekty, ktoré sa zaoberajú ústrednou verejnou správou a riadi ich vláda, napr. program Superfast Internet, a pôsobí ako národný úrad pre širokopásmové pripojenie (BCO).
 • Národný úrad pre mediálne informácie (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, NMHH) zabezpečuje reguláciu pevných a bezdrôtových elektronických komunikácií a je zodpovedný aj za stratégiu bezdrôtového širokopásmového pripojenia.
 • Ministerstvo vnútra (Belügyminisztérium) je zodpovedné za otázky elektronickej verejnej správy a podieľalo sa na príprave národnej stratégie digitalizácie na roky 2021 – 2030.

Hlavné ciele a opatrenia pre rozvoj širokopásmového pripojenia

Maďarská národná stratégia digitalizácie na roky 2021 – 2030 bola schválená na jeseň 2021. Stratégia je založená na štyroch pilieroch: digitálna infraštruktúra, digitálne zručnosti, digitálne hospodárstvo a digitálny štát. Stanovujú sa v ňom tieto ciele, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030:

 • 95 % domácností je pokrytých gigabitovými sieťami,
 • menej ako 2 % podiel ľudí bez digitálnych zručností vo vekovej skupine 16 – 71 rokov,
 • viac ako 30 % procesov v podnikoch je digitalizovaných,
 • 90 % obyvateľov využíva služby elektronickej verejnej správy.

V stratégii sa načrtávajú opatrenia na podporu infraštruktúry, vzdelávania a hospodárstva. Na zabezpečenie dostupnosti drôtovej a bezdrôtovej digitálnej infraštruktúry s primeranou kapacitou a kvalitou služieb sa v stratégii predpokladá rozvoj gigabitových sietí, digitálnej infraštruktúry vzdelávacích inštitúcií a inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ďalší rozvoj vnútroštátnej základnej telekomunikačnej siete, bezdrôtová komunikácia pre profesijné organizácie, rozšírenie superpočítačovej kapacity, ako aj podpora rozvoja sietí 5G.

Rozvoj gigabitových sietí bude zahŕňať rozsiahle vykonávacie opatrenia:

 • plánovanie a vykonávanie celoštátneho programu rozvoja siete „Gigabit Hungary 2030“ napojenej na 5G, aby bolo do konca roka 2030 k dispozícii internetové pripojenie s rýchlosťou najmenej 1 Gb/s,
 • objasnenie spoločného využívania infraštruktúry a sietí podľa práva hospodárskej súťaže a regulácie prístupu k optickým a rádiovým sieťam, najmä spoločného využívania prvkov pasívnej (a čiastočne aktívnej) infraštruktúry,
 • transponovanie európskeho kódexu elektronickej komunikácie do vnútroštátneho práva,
 • preskúmanie a v prípade potreby zmena a doplnenie pravidiel pre výstavbu telekomunikačných sietí,
 • zmiernenie ohlasovacej a administratívnej záťaže poskytovateľov služieb,
 • preskúmanie predpisov o kvalite a ochrane spotrebiteľa pre komunikačné služby, preskúmanie noriem, formulovanie minimálnych požiadaviek,
 • preskúmanie nariadenia o oznámeniach s cieľom lepšie podporiť politické ciele týkajúce sa digitalizácie, konkurencieschopnosti na mikroúrovni a na makroúrovni,
 • aktualizácia vnútroštátnych noriem pre elektronické komunikačné siete,
 • postavenie digitálnych sietí ako kritickej infraštruktúry pre širokú verejnosť.

Podpora rozvoja sietí 5G si bude vyžadovať ďalšie viaceré opatrenia:

 • posilnenie a rozšírenie činností koalície 5G,
 • uzatváranie strategických dohôd medzi poskytovateľmi služieb a vládou s cieľom urýchliť vývoj najmodernejších pevných a ampérových zariadení, mobilných a konvergovaných technológií,
 • rozvoj R&D&Systém podpory I v súlade s rozvojom digitálnej infraštruktúry, najmä 5G,
 • rozvoj Centra excelentnosti 5G Univerzity Széchenyiho Istvána,
 • príspevok k výstavbe koridorov 5G v EÚ,
 • Predbežná analýza technológie 6G.

Vnútroštátne a regionálne finančné nástroje širokopásmového pripojenia

 • Pôžičky: Na obdobie rokov 2014 – 2020 sa finančnými zdrojmi z operačného programu pre hospodársky rozvoj a inovácie (EDIOP/GINOP) podporuje rozširovanie verejných širokopásmových sietí a rozširovanie vysokorýchlostných pripojení. Národné fondy pomáhajú rozširovať širokopásmové siete v nekonvergentnom regióne stredného Maďarska.
 • EŠIF: V programoch na roky 2014 – 2020 sa odhaduje, že investície do vysokorýchlostných širokopásmových sietí NGA s rýchlosťou 30 Mbps alebo vyššou dosiahnu 253 miliónov EUR. Časť rozpočtu na širokopásmové pripojenie sa vynaloží prostredníctvom finančných nástrojov.
 • Program superrýchleho internetu (SZIP): Väčšina projektov nasadila FTTH (vlákno do domu), čo umožnilo gigabitové rýchlosti. SZIP, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ a určený na pokrytie takmer 410 000 domácností, má do roku 2023 siete poskytujúce širokopásmovú internetovú službu s rýchlosťou aspoň 30 Mbps. Pre oblasti, ktoré nie sú komerčne životaschopné, bola vytvorená schéma štátnej pomoci vo výške 250 miliónov EUR na zabezpečenie zavádzania širokopásmového pripojenia. Do konca roka 2020 bola takmer štvrtina milióna domácností pokrytá širokopásmovým pripojením s rýchlosťou aspoň 30 Mbps prostredníctvom platformy SZIP.
 • V pláne obnovy a odolnosti Maďarska sa viaže 30 % prostriedkov pridelených na digitálne opatrenia (1,7 miliardy EUR). Plán zahŕňa komplexný balík na podporu digitálnej transformácie hospodárstva a spoločnosti. Väčšina komponentov obsahuje opatrenia týkajúce sa digitálnej transformácie. Plánujú sa významné opatrenia na zlepšenie digitálneho vybavenia a zručností v primárnom, odbornom a vysokoškolskom vzdelávaní. Plán obsahuje opatrenia týkajúce sa digitalizácie verejnej správy a odvetví zdravotníctva, dopravy a energetiky.

Údaje o vývoji a technológiách širokopásmového pripojenia v Maďarsku

Najnovšie údaje o širokopásmovom pokrytí, predplatnom a penetrácii, pokrytí rôznymi širokopásmovými technológiami a nákladoch nájdete v správach hodnotiacej tabuľky a správach o jednotlivých krajinách indexu digitálnej ekonomiky a amp; spoločnosti (DESI).

Pridelené frekvenčné spektrum pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie

Podrobnosti o harmonizovanom prideľovaní frekvenčného spektra nájdete v Európskom stredisku pre monitorovanie 5G.

Publikácie a tlačové dokumenty na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ

angličtina

maďarčina

Kontaktné informácie

BCO Maďarsko (národný úrad pre širokopásmové pripojenie): Ministerstvo pre technológie a priemysel, štátny sekretariát pre informačnú komunikáciu

Adresa: Iskola u. 13, Budapešť, 1011 Maďarsko
Kontakt prostredníctvom e-mailu
Telefón: +36 30 977 4707
Webová stránka

Národný úrad pre médiá a informačné komunikácie (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

Adresa: Ostrom u. 23-25, 1015 Budapešť, Maďarsko
Kontakt prostredníctvom e-mailu
Telefón: +36 1 4577100
Webová stránka

Najnovšie správy

Univerzita CONNECT o zavádzaní 5G – pohľad odborníka

Toto univerzitné zasadnutie CONNECT je štvrtým a posledným zo série o NPE – Digitalizácia.

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Širokopásmové pripojenie v krajinách EÚ

Nájsť aktuálne informácie o rozvoji širokopásmového pripojenia v každej krajine, ako aj národné stratégie a politiky rozvoja širokopásmového pripojenia.

Pozri aj

Širokopásmové pripojenie vo Švédsku

Švédsky národný plán širokopásmového pripojenia prijatý v roku 2016 má víziu úplne prepojeného Švédska a má ciele v oblasti mobilného pokrytia, ako aj vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia pre domácnosti a podniky.

Širokopásmové pripojenie v Slovinsku

Slovinsko sa pri rozvoji širokopásmových sietí, najmä hospodárskej súťaže založenej na infraštruktúre a službách, rozhodlo pre technologickú neutralitu a trhovú dynamiku.

Širokopásmové pripojenie v Portugalsku

Digitálna agenda Portugalska a národná stratégia pre pripojiteľnosť v elektronických komunikačných sieťach s veľmi vysokou kapacitou na roky 2023 – 2030 formujú rozvoj digitálnej infraštruktúry v Portugalsku.

Širokopásmové pripojenie v Lotyšsku

Lotyšsko podporuje ciele gigabitovej spoločnosti a zameriava sa na 100 Mbps, ktoré možno zmodernizovať na gigabitové, pre mestské a vidiecke oblasti, ako aj pokrytie 5G pre všetky veľké mestské oblasti.

Širokopásmové pripojenie v Taliansku

Cieľom talianskej stratégie pre ultraširokopásmové pripojenie smerom ku gigabitovej spoločnosti je zabezpečiť gigabitové pripojenie pre všetkých do roku 2026.

Širokopásmové pripojenie v Írsku

V národnom pláne širokopásmového pripojenia pre Írsko sa predpokladá, že do roku 2026 budú mať všetky priestory v Írsku prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu.

Širokopásmové pripojenie v Grécku

V národnom pláne pre širokopásmové pripojenie na roky 2021 – 2027 sa podporuje využívanie pevných sietí s veľmi vysokou kapacitou a sietí 5G. Grécka Biblia digitálnej transformácie na roky 2020 – 2025 zdôrazňuje pripojiteľnosť ako jednu z piatich strategických osí a uznáva ciele...

Širokopásmové pripojenie v Nemecku

Koaličná dohoda z roku 2021, digitálna stratégia a gigabitová stratégia nemeckej spolkovej vlády na rok 2022 uprednostňujú celoštátne dodávky sietí FTTH a 5G.

Širokopásmové pripojenie vo Francúzsku

V národnom programe širokopásmového pripojenia France Très Haut Débit sa stanovuje cieľ rýchleho širokopásmového prístupu pre všetky domácnosti do roku 2022 a optického pripojenia pre všetkých do roku 2025.

Širokopásmové pripojenie vo Fínsku

Fínske orgány uprednostňujú zavádzanie optických sietí založené na hospodárskej súťaži s pomocou verejných finančných prostriedkov pre oblasti s nedostatočnou dostupnosťou služieb a poradenstvo pre miestne samosprávy o tom, ako zaviesť širokopásmové siete.

Širokopásmové pripojenie v Dánsku

Niekoľko politických iniciatív zameraných na celonárodné pokrytie pevným a mobilným širokopásmovým pripojením podporuje dánske ciele v oblasti širokopásmového pripojenia. Vláda pracuje na tom, aby sa Dánsko stalo digitálnym priekopníkom tým, že vytvorí základ pre dánske podniky...

Širokopásmové pripojenie v Českej republike

V národnom pláne rozvoja sietí s veľmi vysokou kapacitou schválenom v marci 2021 sa vymedzuje strategický prístup Českej republiky k výstavbe sietí s veľmi vysokou kapacitou.

Širokopásmové pripojenie na Cypre

Cyperský plán širokopásmového pripojenia stanovuje strategické ciele na roky 2021 – 2025 a zahŕňa legislatívne a regulačné zásahy, ako aj praktickú podporu rozvoja širokopásmovej infraštruktúry.

Širokopásmové pripojenie v Chorvátsku

Chorvátsky národný plán rozvoja širokopásmového pripojenia na roky 2021 – 2027 je reakciou na ciele európskej gigabitovej spoločnosti do roku 2025 a čiastočne na digitálne ciele do roku 2030.

Širokopásmové pripojenie v Bulharsku

Národný plán širokopásmovej infraštruktúry pre prístup novej generácie „Prepojené Bulharsko“ a politika v oblasti elektronických komunikácií boli aktualizované a prijaté v auguste 2020.

Širokopásmové pripojenie v Belgicku

Stratégia Belgicka v oblasti širokopásmového pripojenia je začlenená do širšej politickej stratégie Digital Belgium. Cieľom národného plánu pre pevné a mobilné širokopásmové pripojenie je odstrániť zostávajúce biele oblasti, v ktorých nie sú dostupné vysokorýchlostné služby...

Širokopásmové pripojenie v Rakúsku

Stratégia Rakúska v oblasti širokopásmového pripojenia sa zameriava na celoštátnu ponuku gigabitových pripojení (pevných a mobilných) do roku 2030.