Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

112: Núdzové číslo EÚ

Potrebujete pomoc? 112 je váš život zachraňujúci číslo! Číslo 112 je európske číslo tiesňového volania, ktoré je bezplatne dostupné všade v EÚ.

  112 sieťovo založená poloha. Presné miesto volajúceho zachraňuje životy. EÚ stanovuje, že presné lokality sú povinné od decembra 2020, a to vďaka kódexu EÚ v oblasti elektronických komunikácií

© European Commission

112 sieťovo založená poloha. Presné miesto volajúceho zachraňuje životy.

Ako to funguje?

 • Môžete zavolať na číslo 112 z pevných a mobilných telefónov a kontaktovať akúkoľvek tiesňovú službu: sanitka, hasičský zbor alebo polícia.
 • Špeciálne vyškolený operátor odpovie na akékoľvek volanie na číslo 112. Prevádzkovateľ buď vybaví žiadosť priamo, alebo odovzdá volanie najvhodnejšej záchrannej službe v závislosti od vnútroštátnej organizácie záchranných služieb.
 • Operátori v mnohých krajinách môžu odpovedať na hovory nielen v ich národnom jazyku, ale aj v angličtine alebo francúzštine. Ak volajúci nevie, kde sa nachádza, prevádzkovateľ určí, kde sa osoba, ktorá volanie uskutočňuje, fyzicky nachádza a odovzdá to orgánom tiesňového volania, aby im mohli okamžite pomôcť.
 • Číslo 112 sa používa aj v niektorých krajinách mimo EÚ, ako je Švajčiarsko a Južná Afrika, a je k dispozícii na celom svete v mobilných sieťach GSM.

Zapamätajte si

 • 112 funguje spolu s existujúcimi vnútroštátnymi číslami tiesňového volania. Dánsko, Estónsko, Fínsko, Malta, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko a Švédsko si zvolili číslo 112 ako svoje jediné vnútroštátne číslo tiesňového volania.
 • Operátori 112 reagujú len na skutočné núdzové situácie. Neposkytujú správy o premávke a počasí, všeobecné informácie alebo odpovede na otázky.
 • Volanie na číslo 112 je plytvaním časom a peniazmi prevádzkovateľov tiesňových služieb a vo väčšine krajín môže byť tiež nebezpečným a trestným činom.

eCall

Nové vozidlá sú vybavené technológiou eCall, ktorá automaticky vytočí číslo 112 v prípade vážnej dopravnej nehody a oznámi polohu vozidla tiesňovým službám.

Pravidlá EÚ týkajúce sa čísla 112

112 sa stalo jednotné európske číslo tiesňového volania v roku 1991. Európsky kódex elektronickej komunikácie zabezpečuje, aby Európania mohli volať na európske číslo tiesňového volania 112 kdekoľvek v Európe, čím sa zabezpečí:

 • Európski občania získajú lepší prístup k číslam 112 prostredníctvom nových technológií
 • operátori poskytujú informácie o polohe volajúceho orgánom tiesňového volania
 • lepší prístup k číslam 112 pre osoby so zdravotným postihnutím

Nariadenie o roamingu ukladá poskytovateľom roamingových služieb povinnosť posielať SMS ľuďom, ktorí cestujú do inej krajiny EÚ, s informáciami o európskom tiesňovom čísle 112.

Európska komisia uverejňuje pravidelné správy o vykonávaní európskeho čísla tiesňového volania v krajinách EÚ a Komisia od roku 2020 predkladá správu Európskemu parlamentu a Rade každé dva roky.

112 deň: zvyšovanie informovanosti o jednotnom tiesňovom čísle EÚ

11. február je Európskym dňom 112. V tento deň sa v celej EÚ organizujú rôzne činnosti zamerané na zvyšovanie povedomia a vytváranie sietí s cieľom podporiť existenciu a využívanie jednotného európskeho čísla tiesňového volania.

Komisia prijala delegované nariadenie

Komisia prijala delegované nariadenie na zlepšenie tiesňových komunikácií na podporu účinnej a rýchlej reakcie na núdzové situácie prostredníctvom čísla 112. Delegované nariadenie vychádza z týchto povinností členských štátov a dopĺňa ich s cieľom zabezpečiť účinnú tiesňovú komunikáciu v kontexte technologickej migrácie. Delegované nariadenie preto:

 • Vymedzuje účinnú tiesňovú komunikáciu ako včasnú komunikáciu medzi osobou hľadajúcou pomoc v núdzovej situácii a najvhodnejším kontaktným miestom pre verejnú bezpečnosť, ako aj poskytovanie informácií prenášaných osobou alebo automaticky odvodených zo zariadenia alebo siete, ktoré sú definované ako kontextové informácie
 • Vymedzuje parametre, na základe ktorých musia vnútroštátne orgány stanoviť kritériá pre presné a spoľahlivé informácie o polohe volajúceho. Kritériá by mali zabezpečiť, aby bola poloha volajúceho dostatočne presná na to, aby záchranné služby mohli účinne zasiahnuť.
 • Stanovuje požiadavky na zabezpečenie spoločného chápania rovnocenného prístupu pre používateľov so zdravotným postihnutím. Tiesňová komunikácia pre osoby so zdravotným postihnutím (alternatívne riešenia hovorov, napr. celkový text konverzácie v reálnom čase, SMS atď.) by mala byť pri prístupe k tiesňovým službám rovnako účinná ako tiesňové hlasové volania
 • Zakotvuje požiadavku na bezodkladné nasmerovanie tiesňových volaní a komunikácií do najvhodnejšieho a technicky najvhodnejšieho strediska tiesňového volania. V delegovanom nariadení sa takisto stanovuje požiadavka, aby členské štáty pripravili a informovali Komisiu o svojom pláne modernizácie vnútroštátneho systému stredísk tiesňového volania na všetky IP komunikácie. Systémy tiesňového volania by mali byť pripravené na nasadenie hlasovej, textovej alebo video tiesňovej komunikácie, ktorá má zásadný význam pre alternatívne núdzové komunikačné riešenia pre osoby so zdravotným postihnutím.
 • Nariadenie tiež vyzýva členské štáty, aby spolupracovali s Komisiou s cieľom určiť spoločné požiadavky na interoperabilitu pre aplikácie tiesňovej komunikácie. Týmto spôsobom by sa núdzová komunikácia prostredníctvom aplikácií smerovala do najvhodnejšieho PSAP. Aplikácie môžu umožňovať tiesňovú komunikáciu zachraňujúcu život a poskytovať kľúčové kontextové informácie

Od členských štátov sa vyžaduje, aby Komisii podávali správy a poskytovali aktuálne informácie o povinnostiach stanovených delegovaným nariadením. Delegované nariadenie je záväzné a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Najnovšie správy

NEWS ARTICLE |
PCP on public safety and disaster relief: deadline extended and scope adapted

The BROADGNSS buyers group (FR, FI, EE) invites potentially interested bidders to submit offers to their pre-commercial procurement to improve the services that public safety and disaster relief organization offer to Europe's citizens. The call for tenders has been simplified to attract more suppliers to participate. Deadline for submission of offers: extended to 1 September 2022

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Pripojiteľnosť

Cieľom EÚ je, aby bola Európa do roku 2030 najprepojenejším kontinentom.

Pozri aj

Otvoriť internet

Pravidlá EÚ zakotvujú zásadu prístupu k otvorenému internetu: s internetovou prevádzkou sa zaobchádza bez diskriminácie, blokovania, obmedzovania alebo stanovovania priorít.

Kódex elektronickej komunikácie EÚ

Politika EÚ v oblasti elektronických komunikácií zlepšuje hospodársku súťaž, stimuluje inovácie a posilňuje práva spotrebiteľov na európskom jednotnom trhu.

Nástroj Connectivity Toolbox

Súbor nástrojov na konektivitu ponúka usmernenia pre zavádzanie sietí optických vlákien a sietí 5G. Tieto siete ponúknu významné hospodárske príležitosti.

Rádiové spektrum: základ bezdrôtovej komunikácie

Bezdrôtová komunikácia prostredníctvom verejných alebo súkromných sietí využíva rádiové spektrum, t. j. rozsah rádiových vĺn, na prenos informácií. Takáto komunikácia môže byť medzi ľuďmi, ľuďmi a strojmi alebo systémami („veci“ všeobecnejšie) alebo medzi vecami. V tejto...

5G

5G je kľúčová sieťová technológia novej generácie, ktorá umožní inovácie a podporí digitálnu transformáciu.

Roaming: pripojenie kdekoľvek v EÚ bez príplatku

Pri cestovaní po celej EÚ môžete svoj telefón použiť na hovory, textové správy a používanie údajov tak, ako to robíte doma. Zápisnice z hovorov, SMS správ a údajov, ktoré používate v zahraničí v EÚ, sa účtujú rovnako ako doma.