Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Usklajeni načrt za umetno inteligenco

Cilj usklajenega načrta za umetno inteligenco je pospešiti naložbe v umetno inteligenco, izvajati strategije in programe za umetno inteligenco ter uskladiti politiko na področju umetne inteligence, da bi preprečili razdrobljenost v Evropi.

  Robot stisne človeško roko

© iStock by Getty Images - 1152951190 metamorworks

Cilj usklajenega načrta za umetno inteligenco je pospešiti naložbe v umetno inteligenco, izvajati strategije in programe za umetno inteligenco ter uskladiti politiko na področju umetne inteligence, da bi preprečili razdrobljenost v Evropi.

Usklajeni načrt za umetno inteligenco je bil objavljen leta 2018. Gre za skupno zavezo Komisije, držav članic EU, Norveške in Švice, da bodo čim bolj povečale potencial Evrope za konkuriranje na svetovni ravni. V prvotnem načrtu so bili opredeljeni ukrepi in instrumenti financiranja za uvajanje in razvoj umetne inteligence v vseh sektorjih. Hkrati so bile države članice pozvane, naj razvijejo lastne nacionalne strategije.

Zadnja posodobitev načrta je bila objavljena leta 2021. Kaže zavezanost Evrope, da prevzame vodilno vlogo v svetu na področju zaupanja vredne umetne inteligence. Načrt za leto 2021 je tudi tesno usklajen z digitalnimi in zelenimi prednostnimi nalogamiKomisijeter odzivom Evrope na pandemijo COVID-19.

Cilj usklajenega načrta iz leta 2021 je uresničiti strategijo s spodbujanjem:

 • pospešiti naložbe v tehnologije umetne inteligence za spodbujanje odpornega gospodarskega in socialnega okrevanja ob podpori uvajanja novih digitalnih rešitev
 • v celoti in hitroizvaja strategije in programe na področju umetne inteligence, da bi zagotovila, da bo EU čim bolj izkoristila prednosti zgodnjega sprejemanja.
 • uskladiti politiko na področju umetne inteligence, da se odpravi razdrobljenost in obravnavajo svetovni izzivi.

V ta namen so v posodobljenem načrtu določeni štirje ključni sklopi ciljev politike, podprti s konkretnimi ukrepi. Navaja tudi možne mehanizme financiranja in določa časovni okvir za:

Modri krog z besedilom, ki prikazuje usklajevalni načrt za umetno inteligenco

 

Sporočilo izleta 2024 o spodbujanju zagonskih podjetij in inovacij na področju zaupanja vredne umetne inteligence temelji na usklajenih akcijskih načrtih za umetno inteligenco iz let 2018 in 2021. To kaže na prehod politike na generativno umetno inteligenco kot odziv na najnovejši tehnološki razvoj. Podobno sprejeta različicaakta o umetni inteligencivključuje tudi določbe o generativni umetni inteligenci. Ta pravila dopolnjujejoprvotni predlog Komisije iz leta 2021,katerega cilj je bil vzpostaviti zaupanja vreden ekosistem umetne inteligence za sedanjost in prihodnost.

V sporočilu iz leta 2024 so predlagani:

 • strateški naložbeni okvir za povečanje sredstev EU, kot je superračunalniška infrastruktura, za spodbujanje inovativnega evropskega ekosistema umetne inteligence.
 • sodelovanje med zagonskimi podjetji, inovatorji in industrijskimi uporabniki, katerega cilj je privabiti naložbe v EU in zagotoviti dostop do ključnih komponent umetne inteligence, kot so podatki, računalniška moč, algoritmi in talenti.
 • ukrepe in naložbe za podporo zagonskim podjetjem in industrijam v Evropi, da bi postali vodilni v svetu na področju zaupanja vrednih naprednih modelov, sistemov in aplikacij umetne inteligence.
 • sveženj ukrepov (v okviru pobude GenAI4EU) za podporo evropskim zagonskim podjetjem in MSP pri razvoju zaupanja vredne umetne inteligence, ki spoštuje vrednote in predpise EU, vključno s spoštovanjem pravil o zasebnosti in varstvu podatkov.

Naložbe

Komisija je predlagala letno naložbo v umetno inteligenco v višini najmanj 1 milijarde evrov iz programa Obzorje Evropa in programa za digitalno Evropo, kar je bilo doseženo v letih 2021 in 2022, namen financiranja EU za umetno inteligenco pa je privabiti in utrditi naložbe, pri čemer se s spodbujanjem sodelovanja med državami članicami čim bolj poveča njegov učinek.

Mehanizem za okrevanje in odpornost je edinstvena priložnost za posodobitev umetne inteligence in naložbe vanjo. S tem lahko EU postane vodilna v svetu pri razvoju in uvajanju na človeka osredotočenih, zaupanja vrednih, varnih in trajnostnih tehnologij umetne inteligence. Do septembra 2023 je v umetno inteligenco že vložila 4,4 milijarde EUR. Več informacij je na voljo v poročilu z naslovom Mapping EU level funding instruments to Digital Decade targets (Pregled instrumentov financiranja na ravni EU glede na cilje digitalnega desetletja).

Ukrepe, opisane v načrtih, so dejavno izvajale Komisija in države članice, napredek pa je bil dosežen v vseh poglavjih. EU zlasti spodbuja kritične računalniške zmogljivosti z več uspešnimi ukrepi:

 1. Akt očipih  vzpostavlja zakonodajno podlago za povečanje odpornosti industrije polprevodnikov.
 2. Skupno podjetje začipe pospešujepolprevodniške tehnologije v Evropi.
 3. Skupno podjetjeEuroHPC  razvija napredne računalniške zmogljivosti, ki so dostopne evropskim MSP.
 4. Objekti za testiranje in eksperimentiranje (TEF) podpirajo razvoj tehnologije umetne inteligence za komponente in sisteme umetne inteligence na robu.
 5. Pomembni projekti skupnega evropskega interesa (IPCEI) spodbujajo sodelovanje med državami članicami pri vrhunski mikroelektroniki in komunikacijskih projektih.

Te pobude skupaj ustvarjajo sinergijski ekosistem za spodbujanje mikroelektronike in računalniških zmogljivosti v Evropi. Komisija spremlja in ocenjuje tudi napredek teh ukrepov ter bo v sodelovanju z državami članicami o spremljanju poročala v letu 2024.

Ozadje

Države članice in Komisija so tesno sodelovale in se redno sestajale, da bi obravnavale ukrepe v okviru različnih načrtov. Dosegli so napredek na vseh področjih načrta, vključno s predlogom podatkovne strategije, podporo malim in srednjim podjetjem ter ustvarjanjem pogojev za odličnost pri raziskavah in razvoju ter uvajanju umetne inteligence v Evropi.

Na splošno sta prvi dve leti izvajanja potrdili, da so skupni ukrepi in strukturirano sodelovanje med državami članicami in Komisijo ključni za svetovno konkurenčnost in vodilno vlogo EU pri razvoju in uvajanju umetne inteligence. Večina držav članic je sprejela nacionalne strategije za umetno inteligenco in jih začela izvajati. Naložbe v umetno inteligenco so se povečale in EU je lahko mobilizirala kritične vire za podporo tem procesom.

Zadnje novice

Povezane vsebine

Širša slika

Evropski pristop k umetni inteligenci

Pristop EU k umetni inteligenci se osredotoča na odličnost in zaupanje, njegov cilj pa je okrepiti raziskovalne in industrijske zmogljivosti ob hkratnem zagotavljanju varnosti in temeljnih pravic.

Podrobnejše informacije

Odličnost umetne inteligence, ki uspeva od laboratorija do trga

Sporočilo o spodbujanju zagonskih podjetij in inovacij na področju zaupanja vredne umetne inteligence opisuje konkretne skupne ukrepe za Komisijo in države članice za vzpostavitev vodilne vloge na področju zaupanja vredne umetne inteligence v svetu.

Glej tudi

Akt o umetni inteligenci

Akt o umetni inteligenci je prvi pravni okvir o umetni inteligenci doslej, ki obravnava tveganja umetne inteligence in Evropi zagotavlja vodilno vlogo na svetovni ravni.

Evropsko zavezništvo za umetno inteligenco

Evropska zveza za umetno inteligenco je pobuda Evropske komisije za vzpostavitev odprtega političnega dialoga o umetni inteligenci. Od ustanovitve leta 2018 je zavezništvo za umetno inteligenco prek rednih dogodkov, javnih posvetovanj in spletnih forumov vključilo približno 6000...