Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Създаване на по-добър интернет за децата

Стратегията за по-добър интернет за децата осигурява действия за овластяване на младите хора, докато изследват цифровия свят.

    Инфографика за най-честите онлайн рискове: фалшиви новини, тормоз, неприкосновеността на личния живот, секстинг, излагане на съдържание, сприятеляване

Около един от всеки трима потребители на интернет е дете и тези деца имат достъп до интернет във все по-млади възрасти на различни устройства. Те прекарват все повече и повече от времето си в интернет, сърфират в социалните медии, играят онлайн игри и използват мобилни приложения. Това често се случва без надзор от възрастен.

Въпреки че интернет предлага много възможности за учене, комуникация, творчество и развлечения, той също така разкрива определени рискове за уязвимите потребители, като например децата.

Децата могат да бъдат изложени на вредно съдържание и поведение онлайн, като кибертормоз, сексуален тормоз, порнография, насилие или самонараняване. Необходими са ефективни отговори, за да се предотвратят негативните последици за тяхното когнитивно, социално и емоционално развитие.

Комисията иска да гарантира, че младите хора разполагат с безопасна и стимулираща среда онлайн, като същевременно се ангажират с нови технологии и прекарват времето си онлайн. Всъщност новите технологии като изкуствения интелект, повишената свързаност и разширената и виртуална реалност ще предизвикат важна промяна в начина, по който децата се ангажират и взаимодействат в обществото.

Европейската стратегия за по-добър интернет за децата предоставя набор от допълващи се мерки, вариращи от финансиране, координация и саморегулиране, за да се спомогне за създаването на по-безопасна онлайн среда. 

Комисията съфинансира центровете за по-безопасен интернет в държавите членки (координирани от Insafe) с портала „По-добър интернет за децата“ като единна входна точка за ресурси и обмен на най-добри практики в цяла Европа. Основната им задача е да повишават осведомеността и да насърчават цифровата грамотност сред непълнолетните, родителите и учителите. Те също така се борят срещу онлайн материали със сексуално насилие над деца чрез мрежата си от горещи линии (INHOPE).

Комисията улеснява Алианса за по-добра защита на малолетните и непълнолетните лица онлайн, инициатива за саморегулиране с водещи ИКТ и медийни дружества, гражданското общество и браншовите асоциации за борба с вредното онлайн съдържание и поведение.

Повишаването на осведомеността е съществен елемент от онлайн безопасността: всяка година отбелязваме Деня на безопасния интернет, световно събитие, което се празнува в около 170 страни, достигайки до милиони хора по целия свят чрез събития и различни дейности.

Последни новини

PRESS RELEASE |
20-то издание на Деня за по-безопасен интернет: по-добър и по-безопасен интернет за децата и младите хора

По-рано тази седмица Комисията отбеляза 20-ото издание на Деня за по-безопасен интернет, чиято цел е да се даде възможност на децата и младите хора по света да използват цифровите технологии по безопасен и по-отговорен начин.

PRESS RELEASE |
Цифрови права и принципи: цифрова трансформация за гражданите на ЕС

Комисията приветства споразумението, постигнато с Парламента и Съвета по европейската декларация относно цифровите права и принципи. В декларацията, предложена през януари, се установява ясна отправна точка за ориентираната към човека цифрова трансформация, която ЕС насърчава и защитава както у дома, така и в чужбина.

PRESS RELEASE |
Комисар Бретон участва в Цифровата асамблея през 2022 г. с цел мобилизиране на цифрова подкрепа за Украйна

Утре комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон ще участва онлайн в годишната цифрова асамблея — повод за обсъждане и обмен на мнения между експерти, представители на администрацията и промишлеността, изследователи и други заинтересовани страни в областта на политиката в областта на цифровите технологии.

Съдържание по темата

Обща картина

Неприкосновеност на личния живот и безопасност онлайн

Общите правила на ЕС гарантират висок стандарт на неприкосновеност на личния живот онлайн. ЕС е поел ангажимент да гарантира, че гражданите, и по-специално децата, са безопасни онлайн.

По-задълбочено

Специална група относно Кодекса за поведение на ЕС относно съобразеното с възрастта проектиране

Като ключово действие в рамките на стратегията BIK+ Комисията ще улесни изготвянето на всеобхватен кодекс на ЕС за поведение в областта на съобразеното с възрастта проектиране („Кодекс БИК+“).

Форум за по-безопасен интернет

Форумът за по-безопасен интернет е основната годишна международна конференция за безопасността на децата онлайн в Европа.

Ден на безопасния интернет

Денят на безопасния интернет насърчава по-безопасното и по-отговорно използване на онлайн технологиите от деца и млади хора по целия свят.

Експертна група за по-безопасен интернет за децата

Експертната група по по-безопасен интернет за децата спомага за подобряване на координацията и сътрудничеството между държавите — членки на ЕС, за да се гарантира безопасността на децата при използване на интернет.

Центрове за по-безопасен интернет

Центровете за безопасен интернет информират, съветват и подпомагат деца, родители, учители и лица, полагащи грижи, по цифрови въпроси и се борят срещу сексуалното насилие над деца онлайн.

Вижте също

Поверителност на цифровите технологии

Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации и Общият регламент относно защитата на данните спомагат за гарантирането на неприкосновеността на личния живот в цифровите технологии за гражданите на ЕС.