Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Създаване на по-добър интернет за децата

Стратегията за по-добър интернет за децата (BIK+) ще гарантира, че децата са защитени, уважавани и овластени онлайн.

Около един на всеки трима интернет потребители е дете и тези деца имат достъп до интернет от все по-ранна възраст на различни устройства. Те прекарват все повече и повече от времето си в интернет, сърфират в социалните медии, играят онлайн игри и използват мобилни приложения. Това често се случва без надзор от възрастен.

Въпреки че интернет предлага много възможности за учене, комуникация, творчество и забавление, той също така отваря определени рискове за уязвимите потребители, като например децата.

Децата могат да бъдат изложени на вредно съдържание и поведение онлайн, като например кибертормоз, сексуален тормоз, порнография, насилие или самонараняване. Необходими са ефективни отговори, за да се предотвратят отрицателните последици за тяхното когнитивно, социално и емоционално развитие.

Комисията иска да гарантира, че младите хора имат безопасна и стимулираща онлайн среда, като същевременно се ангажират с новите технологии и прекарват времето си онлайн. Всъщност новите технологии като изкуствения интелект, повишената свързаност и разширената и виртуалната реалност ще доведат до важна промяна в начина, по който децата се ангажират и взаимодействат в обществото.

Европейската стратегия за по-добър интернет за децата предоставя набор от допълнителни мерки, вариращи от финансиране, координация и саморегулиране до подпомагане на създаването на по-безопасна онлайн среда. 

Комисията съфинансира центровете за по-безопасен интернет в държавите членки (координирани от Insafe), като порталът „По-добър интернет за децата“ е единната входна точка за ресурси и обмен на най-добри практики в цяла Европа. Основната им задача е да повишават осведомеността и да насърчават цифровата грамотност сред малолетните и непълнолетните лица, родителите и учителите. Те също така се борят срещу онлайн материалите, съдържащи сексуално насилие над деца, чрез своята мрежа от горещи линии (INHOPE). 

Повишаването на осведомеността е съществен елемент от безопасността онлайн: всяка година Денят за по-безопасен интернетсе отбелязва в около 170 държави и достига до милиони хора по света чрез прояви и различни дейности.

Абонирайте се за последните новини по тази тема и още.

Последни новини

NEWS ARTICLE |
Честване на втората годишнина на стратегията BIK+

За да отбележим втората годишнина на стратегията BIK+, публикуваме „инструмента за гарантиране на възрастта“, въпросник за самооценка за промишлеността, новия „Доклад за наблюдение на политиката на BIK“ и актуализирания „Компендиум на официалните текстове на ЕС относно децата в цифровия свят“.

PRESS RELEASE |
Комисията открива официално производство срещу TikTok съгласно Законодателния акт за цифровите услуги

Европейската комисия откри официално производство, за да прецени дали TikTok може да е нарушило Законодателния акт за цифровите услуги в области, свързани със защитата на малолетните и непълнолетните лица, прозрачността на рекламата, достъпа на изследователите до данни, както и управлението на риска от проектиране, предизвикващо пристрастяване, и вредно съдържание.

PRESS RELEASE |
Повишаване на безопасността на онлайн света за децата и младите хора в Деня на безопасния интернет

Днес младите хора, родителите, лицата, полагащи грижи, учителите, създателите на политики и представителите на промишлеността и организациите отбелязват Деня на безопасния интернет по света, за да направят интернет по-добър и по-безопасен за децата и младите хора.

BROCHURE |
Законодателният акт за цифровите услуги — мерки за защита на децата и младите хора онлайн

Интересувате ли се от това как ЕС ви защитава онлайн? Новите правила по Законодателния акт за цифровите услуги имат за цел да създадат по-справедливо и по-безопасно онлайн пространство.

Съдържание по темата

Обща картина

Неприкосновеност на личния живот и безопасност онлайн

Общите правила на ЕС гарантират висок стандарт на неприкосновеност на личния живот онлайн. ЕС е поел ангажимент да гарантира, че гражданите, и по-специално децата, са безопасни онлайн.

По-задълбочено

Специална група относно Кодекса за поведение на ЕС относно съобразеното с възрастта проектиране

Като ключово действие в рамките на стратегията BIK+ Комисията ще улесни изготвянето на всеобхватен кодекс на ЕС за поведение в областта на съобразеното с възрастта проектиране („Кодекс БИК+“).

Форум за по-безопасен интернет

Форумът за по-безопасен интернет е ключовата годишна международна конференция за безопасността на децата онлайн в Европа.

Ден за по-безопасен интернет

Денят за по-безопасен интернет насърчава по-безопасното и по-отговорно използване на онлайн технологиите от децата и младите хора по целия свят.

Експертна група за по-безопасен интернет за децата

Експертната група по по-безопасен интернет за децата спомага за подобряване на координацията и сътрудничеството между държавите — членки на ЕС, за да се гарантира безопасността на децата при използване на интернет.

Центрове за по-безопасен интернет

Центровете за по-безопасен интернет информират, съветват и подпомагат децата, родителите, учителите и лицата, полагащи грижи, по въпроси, свързани с цифровите технологии, и се борят срещу сексуалното насилие над деца онлайн.

Вижте също

Поверителност на цифровите технологии

Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации и Общият регламент относно защитата на данните спомагат за гарантирането на неприкосновеността на личния живот в цифровите технологии за гражданите на ЕС.