Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Европейски акт за управление на данните

Европейският акт за управление на данните, който е в пълно съответствие с ценностите и принципите на ЕС, ще донесе значителни ползи за гражданите и дружествата от ЕС.

  Визуално представяне на данните

© image by carloscastilla - Getty Images/iStock

Основен стълб на европейската стратегия за данните, Законодателният акт за управление на данните има за цел да повиши доверието в обмена на данни, да укрепи механизмите за увеличаване на наличността на данни и да преодолее техническите пречки пред повторното използване на данните.

Законодателният акт за управление на данните също така ще подкрепя създаването и развитието на общи европейски пространства на данни в стратегически области, включващи както частни, така и публични участници в сектори като здравеопазването, околната среда, енергетиката, селското стопанство, мобилността, финансите, производството, публичната администрация и уменията.

Актът за управление на данните влезе в сила на 23 юни 2022 г. и след 15-месечен гратисен период се прилага от септември 2023 г.

Ползи

Инициативата има за цел да предостави повече данни и да улесни обмена на данни между секторите и държавите от ЕС, за да се използва потенциалът на данните в полза на европейските граждани и предприятия.

Например:

 • Доброто управление на данни и обменът на данни ще дадат възможност на промишлените отрасли да разработват иновативни продукти и услуги и ще направят много сектори на икономиката по-ефективни и устойчиви. Също така е от съществено значение за обучението на системите с ИИ.
 • С повече налични данни публичният сектор може да разработи по-добри политики, което да доведе до по-прозрачно управление и по-ефективни обществени услуги.
 • Основаните на данни иновации ще донесат ползи за предприятията и физическите лица, като направят живота и работата ни по-ефективни чрез:
  • здравни данни: подобряване на персонализираното лечение, предоставяне на по-добро здравеопазване и подпомагане на лечението на редки или хронични заболявания, спестяване на приблизително 120 милиарда евро годишно в здравния сектор на ЕС и осигуряване на по-ефективен и по-бърз отговор на световната здравна криза, свързана с COVID-19;
  • данни замобилността: спестяване на повече от 27 милиона часа време за ползване на обществения транспорт и до 20 милиарда евро годишно разходи за труд на водачите на автомобили благодарение на навигацията в реално време; 
  • данни за околната среда: борба с изменението на климата, намаляване на емисиите на СО и борба с извънредни ситуации, като наводнения и горски пожари;
  • данни за селското стопанство: разработване на прецизно земеделие, нови продукти в хранително-вкусовия сектор и нови услуги като цяло в селските райони;
  • данни от публичната администрация: предоставяне на по-добри и по-надеждни официални статистически данни и принос към основани на факти решения.

Как ще работи това на практика?

ЕС ще стимулира разработването на надеждни системи за обмен на данни чрез 4 широки набора от мерки:

 1. Механизми за улесняване на повторната употреба на някои данни от обществения сектор, които не могат да бъдат предоставени като свободно достъпни данни. Например повторното използване на здравни данни би могло да доведе до напредък в научните изследвания за намиране на лекарства за редки или хронични заболявания.
 2. Мерки, с които да се гарантира, че посредниците за данни ще функционират като надеждни организатори на обмена или обединяването на данни в рамките на общите европейски пространства на данни.
 3. Мерки за улесняване на гражданите и предприятията да предоставят своите данни в полза на обществото.
 4. Мерки за улесняване на обмена на данни, по-специално за да се даде възможност данните да се използват през различните сектори и граници и да се даде възможност за намиране на правилните данни за правилната цел. 

Прочетете Законодателния акт за управление на данните, обяснен за допълнителна информация относно тези мерки.

Въздействие в целия ЕС

Регламентът относно управлението на данните ще бъде мощен двигател за иновации и нови работни места. Това ще позволи на ЕС да гарантира, че е в челните редици на втората вълна от иновации въз основа на данни. 

Обществото като цяло ще се възползва от политики, основани в по-голяма степен на факти, и от по-добри решения на обществените предизвикателства, като например изменението на климата и пандемията от COVID-19. 

Предприятията ще се възползват от намаляването на разходите за придобиване, интегриране и обработка на данни и от по-ниските пречки за навлизане на пазарите. Те също така ще видят намаляване на времето за пускане на пазара на нови продукти и услуги. Това ще даде възможност на малките и големите предприятия да разработват нови основани на данни продукти и услуги. 

Последни новини

PRESS RELEASE |
Комисията призовава 18 държави членки да спазват Акта на ЕС за управление на данните

Европейската комисия реши да започне производства за установяване на нарушение, като изпрати официално уведомително писмо на 18 държави членки, които не са определили отговорните органи за прилагането на Акта за управление на данните или които не са успели да докажат, че последните са оправомощени да изпълняват задачите, изисквани от Акта.

PRESS RELEASE |
Комисията мобилизира финансиране за научни изследвания и иновации за екологичния и цифровия преход

Комисията прие изменение на работната програма на „Хоризонт Европа“ за периода 2023—2024 г. — програмата на ЕС за научни изследвания и иновации. С изменението се мобилизира неразпределено по-рано финансиране по „Хоризонт Европа“ за увеличаване на бюджета за 2024 г. с близо 1,4 милиарда евро до общо 7,3 милиарда евро.

PRESS RELEASE |
Влиза в сила Законодателен акт за оперативно съвместима Европа за по-добре свързани обществени услуги за хората и предприятията

Законът за оперативно съвместима Европа, който влезе в сила на 11 април 2024 г., ще улесни трансграничния обмен на данни и ще ускори цифровата трансформация на публичния сектор.

PRESS RELEASE |
Комисията отправя покани за представяне на предложения за инвестиране на над 176 милиона евро в цифров капацитет и технологии

Европейската комисия откри нов набор от покани за представяне на предложения в рамките на работните програми за периода 2023—2024 г. на програмата „Цифрова Европа“ с цел укрепване на цифровия капацитет в целия ЕС. Тези покани са отворени за предприятия, публични администрации и други субекти от държавите — членки на ЕС, държавите от ЕАСТ/ЕИП и асоциираните държави. Бюджетът за този набор от покани за представяне на предложения е над 176 милиона евро.

Съдържание по темата

Обща картина

Европейска стратегия за данните

Стратегията за данните е съсредоточена върху поставянето на хората на първо място в разработването на технологии и защитата и насърчаването на европейските ценности и права в цифровия свят.

По-задълбочено

Вижте също

Закон за данните

Законът за данните е всеобхватна инициатива за справяне с предизвикателствата и разгръщане на възможностите, предлагани от данните в Европейския съюз, като се набляга на справедливия достъп и правата на потребителите, като същевременно се гарантира защитата на личните данни.

Свободно движение на нелични данни

ЕС иска да гарантира свободно движение на данни в Европа, което ще позволи на дружествата и публичните администрации да съхраняват и обработват нелични данни, където пожелаят.

Големи данни

Данните се превърнаха в ключов актив за икономиката и нашите общества и необходимостта от смисъл на „големи данни“ води до иновации в технологиите.