Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Европейска стратегия за данните

Стратегията за данните е съсредоточена върху поставянето на хората на първо място в разработването на технологии и защитата и насърчаването на европейските ценности и права в цифровия свят.

  Визуално представяне на данните

Данните са основен ресурс за икономическия растеж, конкурентоспособността, иновациите, създаването на работни места и обществения напредък като цяло. В бъдеще разработването на основани на данни приложения ще донесе различни ползи както за гражданите, така и за предприятията: 

 • подобряване на здравеопазването
 • създаване на по-безопасни и по-чисти транспортни системи
 • генериране на нови продукти и услуги
 • намаляване на разходите за обществени услуги
 • подобряване на устойчивостта и енергийната ефективност

Европейската стратегия за данните има за цел създаването на единен пазар за данни, който ще гарантира конкурентоспособността и суверенитета на Европа в световен мащаб. Това ще доведе до създаването на общи европейски пространства на данни. Те ще гарантират, че повече данни ще бъдат достъпни за използване в икономиката и обществото, като същевременно контролират дружествата и физическите лица, които генерират данните.

За да се гарантира допълнително водещата роля на ЕС в глобалната икономика, основана на данни, Европейската стратегия за данните има за цел:

 • приемане на законодателни мерки относно управлението, достъпа и повторната употреба на данните. Например за обмен на данни между предприятия и правителства в името на обществения интерес;
 • да направи данните по-широко достъпни чрез отваряне на набори от данни с висока стойност, които се държат публично в целия ЕС, и да позволи безплатното им повторно използване;
 • да инвестират 2 милиарда евро в европейски проект с голямо въздействие за разработване на инфраструктури за обработка на данни, инструменти за обмен на данни, архитектури и механизми за управление за процъфтяващ обмен на данни и за обединяване на енергийно ефективни и надеждни инфраструктури за изчисления в облак и свързани с тях услуги;
 • осигуряване на достъп до сигурни, справедливи и конкурентоспособни услуги в облак чрез улесняване на създаването на пазар за обществени поръчки за услуги за обработка на данни и създаване на яснота относно приложимата регулаторна рамка относно рамката от правила за изчисления в облак.

През 2020 г. Комисията публикува доклад относно обмена на данни между предприятията и правителствата (B2G). Изготвен от експертна група на високо равнище, докладът представя поредица от политически, правни и финансови препоръки, насочени към улесняване на мащабирането, отговорността и устойчивото прилагане на обмена на данни между предприятия в обществен интерес в рамките на ЕС.

Въведени са два важни законодателни акта за защита на правата и интересите на гражданите, като същевременно се насърчава промишленото и технологичното развитие. Те играят жизненоважна роля за полагане на основите за постигане на целите, очертани в европейската стратегия за данните:

 • Актът за управление на данните ( DGA) е всеобхватен инструмент, предназначен да наблюдава повторното използване на публични или защитени данни в различни сектори. Тя има за цел да улесни обмена на данни чрез регулиране на нови субекти, известни като посредници за данни, и насърчаване на обмена на данни по алтруистични причини. DGA обхваща както лични, така и нелични данни, като Общият регламент относно защитата на данните ( ОРЗД) се прилага винаги, когато става въпрос за лични данни. Включването на вградени предпазни мерки, в допълнение към ОРЗД, има за цел да повиши доверието в споделянето и повторното използване на данни. Това изграждане на доверие е от решаващо значение за увеличаване на наличността на данни на пазара.
 • Законът за данните влезе в сила на 11 януари 2024 г. Това е стълб на европейската стратегия за данните. Нейната основна цел е да превърне Европа в лидер в основаната на данни икономика, като използва потенциала на все по-нарастващото количество промишлени данни, за да бъде от полза за европейската икономика и общество. 

Можете да прочетете за европейската стратегия за данните, включително въпросии отговории информационния фиш.

Открита консултация

Откритата обществена консултация относно Европейската стратегия за данните се проведе от 19 февруари до 31 май 2020 г. В обобщения доклад се прави преглед на приноса и се представят предварителните тенденции, които произтичат от тях, като се поставя акцент върху количествените аспекти.

Комисията проведе и открита обществена консултация относно законодателния акт за данните, който е ключова част от стратегията за данните. В обобщения доклад се прави преглед на отговорите. 

По подобен начин Комисията започнаконсултация с експертна група за МСП през 2019г. относно обмена на данни между предприятия след публикуването на Насоките за обмен на данни от частния сектор.

Фон 

Съобщениетоот 2018 г. „Към общо европейско пространство на данни беше всеобхватен подход към възможността за повторно използване на данните в различните сектори. Тя обхваща отворени данни от публичния сектор, данни от научни изследвания и обмен на данни между предприятия (B2B) и между стопански субекти (B2G). Резултатите отдиалога със заинтересованите страни през 2017 г. относно изграждането на европейска икономика, основана на данни, бяха включени в съобщението от 2018 г.

Последни новини

PRESS RELEASE |
Комисията мобилизира финансиране за научни изследвания и иновации за екологичния и цифровия преход

Комисията прие изменение на работната програма на „Хоризонт Европа“ за периода 2023—2024 г. — програмата на ЕС за научни изследвания и иновации. С изменението се мобилизира неразпределено по-рано финансиране по „Хоризонт Европа“ за увеличаване на бюджета за 2024 г. с близо 1,4 милиарда евро до общо 7,3 милиарда евро.

PRESS RELEASE |
Влиза в сила Законодателен акт за оперативно съвместима Европа за по-добре свързани обществени услуги за хората и предприятията

Законът за оперативно съвместима Европа, който влезе в сила на 11 април 2024 г., ще улесни трансграничния обмен на данни и ще ускори цифровата трансформация на публичния сектор.

PRESS RELEASE |
Комисията отправя покани за представяне на предложения за инвестиране на над 176 милиона евро в цифров капацитет и технологии

Европейската комисия откри нов набор от покани за представяне на предложения в рамките на работните програми за периода 2023—2024 г. на програмата „Цифрова Европа“ с цел укрепване на цифровия капацитет в целия ЕС. Тези покани са отворени за предприятия, публични администрации и други субекти от държавите — членки на ЕС, държавите от ЕАСТ/ЕИП и асоциираните държави. Бюджетът за този набор от покани за представяне на предложения е над 176 милиона евро.

PRESS RELEASE |
Commission makes first payment of €202 million to Finland under the Recovery Facility

The European Commission opened a new set of calls for proposals under the 2023-2024 Work Programmes of the Digital Europe Programme to strengthen digital capacities across EU. These calls are open to businesses, public administrations, and other entities from the EU Member States, EFTA/EEA countries, and associated countries. The budget for this set of calls is over €176 million.

Съдържание по темата

Обща картина

Данни

Данните са навсякъде и нарастват с безпрецедентни темпове. Комисията разработи европейска стратегия за данните, за да ни помогне да отключим ползите от нея.

По-задълбочено

Закон за данните

Законът за данните е всеобхватна инициатива за справяне с предизвикателствата и разгръщане на възможностите, предлагани от данните в Европейския съюз, като се набляга на справедливия достъп и правата на потребителите, като същевременно се гарантира защитата на личните данни.

Свободно движение на нелични данни

ЕС иска да гарантира свободно движение на данни в Европа, което ще позволи на дружествата и публичните администрации да съхраняват и обработват нелични данни, където пожелаят.

Европейски акт за управление на данните

Европейският акт за управление на данните, който е в пълно съответствие с ценностите и принципите на ЕС, ще донесе значителни ползи за гражданите и дружествата от ЕС.

Големи данни

Данните се превърнаха в ключов актив за икономиката и нашите общества и необходимостта от смисъл на „големи данни“ води до иновации в технологиите.

Вижте също

Общи европейски пространства на данни

Общите европейски пространства на данни ще предоставят повече данни за достъп и повторно използване. Това ще бъде направено в надеждна и сигурна среда в полза на европейските предприятия и граждани.

Изчисления в облак

Европейската комисия има за цел да предостави на европейските предприятия и публични органи достъп до сигурни, устойчиви и оперативно съвместими инфраструктури и услуги в облак.

Друго