Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Европейска стратегия за данните

Стратегията за данните се съсредоточава върху поставянето на хората на първо място в разработването на технологии и защитата и насърчаването на европейските ценности и права в цифровия свят.

  Визуално представяне на данни

Данните са основен ресурс за икономически растеж, конкурентоспособност, иновации, създаване на работни места и обществен напредък като цяло.

Европейската стратегия за данните има за цел да създаде единен пазар на данни, който ще гарантира конкурентоспособността и суверенитета на Европа в световен мащаб. Общите европейски пространства на данни ще гарантират, че повече данни ще станат достъпни за използване в икономиката и обществото, като същевременно ще контролират дружествата и физическите лица, които генерират данните.

Приложенията, основани на данни, ще бъдат от полза за гражданите и предприятията по много начини. Те могат:

 • подобряване на здравеопазването
 • създаване на по-безопасни и по-чисти транспортни системи
 • създаване на нови продукти и услуги
 • намаляване на разходите за обществени услуги
 • подобряване на устойчивостта и енергийната ефективност

Комисията предложи регламент относно европейското управление на данните като част от своята стратегия за данните. Този нов регламент ще играе жизненоважна роля за гарантиране на водещата роля на ЕС в световната икономика, основана на данни.

На 23 февруари 2022 г. Комисията предложи регламент относно хармонизирани правила за справедлив достъп и използване на данни (Закон за данните). Законът за данните е основен стълб на европейската стратегия за данните. Основната му цел е да превърне Европа в лидер в основаната на данни икономика, като използва потенциала на все по-голямото количество промишлени данни, за да бъде от полза европейската икономика и общество. 

За да се гарантира в още по-голяма степен водещата роля на ЕС в световната икономика, основана на данни, европейската стратегия за данните има за цел:

 • приемане на законодателни мерки относно управлението на данните, достъпа и повторната употреба. Например за обмен на данни между предприятия и правителства в името на обществения интерес;
 • предоставяне на по-широк достъп до данните чрез отваряне на набори от данни с висока стойност, притежавани от обществеността, в целия ЕС и предоставяне на възможност за тяхното повторно използване безплатно;
 • да инвестира 2 милиарда евро в европейски проект с голямо въздействие за разработване на инфраструктури за обработка на данни, инструменти за споделяне на данни, архитектури и механизми за управление за процъфтяващ обмен на данни и за обединяване на енергийно ефективни и надеждни облачни инфраструктури и свързани с тях услуги;
 • осигуряване на достъп до сигурни, справедливи и конкурентни услуги в облак чрез улесняване на създаването на пазар за обществени поръчки за услуги за обработка на данни и създаване на яснота относно приложимата регулаторна рамка относно рамката за изчисления в облак от правила относно изчисленията в облак.

Предприятията ще разполагат с повече данни за иновации в резултат на стратегията за данните. Европейската комисия вече публикува доклад относно обмена на данни между предприятия и правителства (B2G). Докладът, изготвен от експертна група на високо равнище, съдържа набор от политически, правни и финансови препоръки, които ще допринесат за превръщането на споделянето на данни между предприятията и потребителите в обществен интерес в мащабируема, отговорна и устойчива практика в ЕС.

Открита консултация

Откритата обществена консултация относно Европейската стратегия за данните се проведе от 19 февруари до 31 май 2020 г. В обобщения доклад се прави преглед на приноса и се представят предварителните тенденции, които произтичат от тях, като се акцентира върху количествените аспекти.

Комисията проведе и открита обществена консултация относно Закона за данните, която е ключова част от стратегията за данните. В обобщения доклад се прави преглед на отговорите. 

Полезни връзки

Последни новини

PRESS RELEASE |
Съвместно изявление на председателя Фон дер Лайен и президента Йун относно цифровото партньорство между ЕС и Република Корея

Приветстваме стартирането на ново партньорство в областта на цифровите технологии между ЕС и Република Корея. В един все по-нестабилен свят необходимостта да се работи с партньори, които споделят демократични ценности, е по-важна от всякога за справяне с общите предизвикателства.

Related Content

Big Picture

Data

Data is everywhere and growing at an unprecedented pace. The Commission has developed a European data strategy to help us unlock its benefits.

Dig deeper

Закон за данните

Законът за данните е ключова мярка за предоставяне на повече данни за използване в съответствие с правилата и ценностите на ЕС.

Свободно движение на нелични данни

ЕС иска да гарантира свободното движение на данни в Европа, като позволи на дружествата и публичните администрации да съхраняват и обработват нелични данни, където пожелаят.

Европейски акт за управление на данните

Европейският акт за управление на данните, който е в пълно съответствие с ценностите и принципите на ЕС, ще донесе значителни ползи за гражданите и дружествата на ЕС.

Големи данни

Данните се превърнаха в ключов актив за икономиката и нашите общества и необходимостта от смисъл на „големи данни“ води до иновации в технологиите.

See Also

Облачни изчисления

Комисията има за цел да осигури достъп до сигурни, устойчиви и оперативно съвместими инфраструктури и услуги в облак за европейските предприятия.

Други