Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Индекс на цифровите обществени услуги в цифровата икономика и общество

Комисията наблюдава показателите за цифровите обществени услуги в ЕС, за да гарантира, че гражданите и правителствата се възползват от пълния потенциал на тази технология.

От 2014 г. насам Европейската комисия наблюдава напредъка на държавите членки в областта на цифровите технологии чрез докладите на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). Считано от 2023 г. и в съответствие с програмата за политиката в областта на цифровото десетилетие за 2030 г., DESI вече е интегрирана в доклада за състоянието на цифровото десетилетие и се използва за наблюдение на напредъка по отношение на цифровите цели. 

Доклад за индекса на цифровата икономика и обществото за 2022 г. — Цифрови обществени услуги

Бенчмаркът за електронно управление за 2022 г.

Бенчмаркът за електронно управление оценява предоставянето и предоставянето на услуги за електронно управление в 35 държави в Европа, 27-те държави членки на ЕС и Исландия, Норвегия, Швейцария, Албания, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Тюркия. Гражданите от участващите държави оцениха цифровите правителствени услуги, посетиха и оцениха над 14,000 уебсайта.

Графика на цифровите обществени услуги за 2022 г., показваща класирането на Естония, Финландия и Малта в първите три места

Архив на документи

Документи за 2021 г.

Документи за 2020 г.

Документи за 2019 г.

Документи за 2018 г.

Документи за 2017 г.

Документи за 2016 г.

Документи за 2015 г.

Документи за 2014 г.

 

Последни новини

PRESS RELEASE |
Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (2022 г.): цялостният напредък, но цифровите умения, МСП и 5G мрежите изостават

Европейската комисия публикува резултатите от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г., който проследява напредъка, постигнат в държавите — членки на ЕС, в областта на цифровите технологии.

PRESS RELEASE |
Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото, 2021 г.

Комисията публикува резултатите от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2021 г., който проследява напредъка в областта на цифровите технологии, постигнат в държавите — членки на ЕС, в ключови области.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Съдържание по темата

Обща картина

Индекс на цифровата икономика и общество (DESI)

От 2014 г. до 2022 г. индексът за цифровата икономика и общество (DESI) обобщи показателите за цифровите резултати на Европа и проследи напредъка на държавите от ЕС.

Вижте също

Резултати на държавите в областта на цифровизацията

В докладите по държави за цифровото десетилетие на 2023 г. се очертава как всяка държава членка прави по отношение на кардиналните точки на цифровото десетилетие: Цифрови умения, цифрови инфраструктури, цифровизация на предприятията и цифровизация на обществените услуги.

Свързано съдържание