Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Индекс на цифровата икономика и общество (DESI)

От 2014 г. до 2022 г. индексът за цифровата икономика и общество (DESI) обобщи показателите за цифровите резултати на Европа и проследи напредъка на държавите от ЕС.

От 2014 г. насам Европейската комисия наблюдава напредъка на държавите членки в областта на цифровите технологии чрез докладите на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). Считано от 2023 г. и в съответствие с програмата за политиката в областта на цифровото десетилетие за 2030 г., DESI вече е интегрирана в доклада за състоянието на цифровото десетилетие и се използва за наблюдение на напредъка по отношение на цифровите цели. 

DESI 2022 Г.

Докладите на DESI за 2022 г. се основават главно на данни от 2021 г. и проследяват напредъка, постигнат в държавите — членки на ЕС, в областта на цифровите технологии. По време на пандемията от COVID-19 държавите членки напредваха в усилията си за цифровизация, но все още се борят да запълнят пропуските в цифровите умения, цифровата трансформация на МСП и разгръщането на модерни 5G мрежи.

ЕС предложи значителни ресурси в подкрепа на цифровата трансформация. 127 милиарда евро са предназначени за свързани с цифровите технологии реформи и инвестиции в националните планове за възстановяване и устойчивост. Това е безпрецедентна възможност за ускоряване на цифровизацията, повишаване на устойчивостта на Съюза и намаляване на външните зависимости както с реформи, така и с инвестиции. Държавите членки са заделили средно 26 % от разпределените им средства по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) за цифровата трансформация, което е над задължителния праг от 20 %. Държавите членки, които са избрали да инвестират повече от 30 % от разпределените им средства за Механизма за възстановяване и устойчивост в областта на цифровите технологии, са Австрия, Германия, Люксембург, Ирландия и Литва.

Графика, показваща резултатите на държавата в DESI: Дания, Финландия и Нидерландия са водещи в областта на цифровите технологии
 

Изтегляне на European Analysis 2022 (.pdf) 

Методология за изтегляне DESI 2022 (.pdf) 

Преглед на докладите по държави 

Индекс за жените в областта на цифровите технологии (WiD)

Таблото с показатели за WiD е едно от действията, въведени за оценка на приобщаването на жените към работни места, кариера и предприемачество в областта на цифровите технологии. Наборът от показатели оценява резултатите на държавите членки в областта на използването на интернет, уменията на потребителите на интернет, както и специализираните умения и заетостта въз основа на 12 показателя.

Изтегли WiD профилите на държавите 2022 (.pdf) 

Методология за изтегляне WiD 2022 (.pdf) 

 

Съдържание по темата

Обща картина

Цифровото десетилетие на Европа

ЕС се стреми към ориентирана към човека и устойчива визия за цифровото общество през цялото цифрово десетилетие, за да се даде възможност на гражданите и предприятията.

По-задълбочено

Резултати на държавите в областта на цифровизацията

В докладите по държави за цифровото десетилетие на 2023 г. се очертава как всяка държава членка прави по отношение на кардиналните точки на цифровото десетилетие: Цифрови умения, цифрови инфраструктури, цифровизация на предприятията и цифровизация на обществените услуги.

Вижте също

Национални стратегически пътни карти за цифровото десетилетие

Държавите членки трябва да представят на Комисията национални пътни карти, в които подробно се описват действията, които планират да изпълнят, за да постигнат колективно целите на цифровото десетилетие до 2030 г.

Посланици на DigitalEU

Посланиците на DigitalEU обединяват журналисти, редактори и инфлуенсъри, работещи в областта на цифровите технологии и технологиите.