Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Европейска инициатива „1+ милиона генома“

Инициативата за 1+ милиона генома (1+ MG) има потенциала да подобри профилактиката на заболяванията, да позволи по-персонализирано лечение и да подкрепи новаторски изследвания.

Каква е водещата инициатива 1+MG?

Водещата инициативана ЕС „1+ милиона генома“ (1+ MG) има за цел да даде възможност за сигурен достъп до геномиката и съответните клинични данни в цяла Европа, за да се подкрепят новаторските научни изследвания и изготвянето на здравна политика и да се стимулират персонализираните здравни лечения с потенциал за подобряване на профилактиката на заболяванията. Това е един от най-големите проекти в света в областта на геномиката и допринася главно за определянето на глобални стандарти в тази област.

Геномиката става все по-важна в световен мащаб. Европейският съюз поставя силен акцент върху ориентираното към гражданите и ориентирано към пациентите геномно сътрудничество и научни изследвания. Като част от този ангажимент ЕС гарантира, че се прилагат най-високите стандарти по отношение на използването, достъпа и съхранението на геномни данни. Инициативата 1+ милиона геноми (1+MG), един от най-големите проекти в света в тази област, играе ключова роля при определянето на глобалните стандарти. Освен това връзката му севропейското пространствона здравни данни ще даде допълнителен тласък на информацията, която е от полза за изследователите, здравните специалисти и в крайна сметка за всички граждани.

На 10 април 2018 г., по време на събитието за Деня на цифровите технологии през 2018 г., 25 държави от ЕС, заедно с Обединеното кралство и Норвегия, подписаха декларациятана държавите членки, насочена към укрепване на усилията за създаване на европейска инфраструктура за данни за геномни данни и прилагане на общи национални правила, позволяващи федеративен достъп до данни. Инициативата е част от програмата на ЕС за цифрова трансформация на здравеопазването и грижите и е приведена в съответствие с целите на европейското пространство на здравни данни.

Каква е ползата за гражданите на ЕС?

Геномиката има потенциала да революционизира здравеопазването по много начини. Това може да доведе до разработването на по-целенасочени персонализирани лекарства, терапии и интервенции. Тя може също така да даде възможност за по-добра диагностика, да стимулира превенцията и да използва по-ефективно оскъдните ресурси. От рака до редките заболявания до невроболестта и профилактиката, геномиката може значително да подобри здравословното състояние на гражданите на ЕС.

Също толкова важно, геномиката има потенциала да подобри ефективността, достъпността, устойчивостта и устойчивостта на здравните системи в Европейския съюз.


Персонализираната медицина има за цел да предложи персонализирани подходи за превенция и лечение на отделните пациенти. Въпреки че всеобщо прието определение не е установено, взаключенията на Съвета на ЕС от 2015г. персонализираната медицина се очертава като: „Медицински модел, използващ характеризиране на индивидуалните фенотипове и генотипове (напр. молекулярно профилиране, медицински изображения, данни за начина на живот) за адаптиране на правилната терапевтична стратегия за точния човек в точното време и/или за определяне на предразположението към заболяване и/или за осигуряване на навременна и целенасочена профилактика“.


Какви са целите?

Държавите, подписали споразумението, са формулирали основните цели на 1+MG: 

За да формализира и улесни сътрудничеството и координацията на стратегическо равнище, Комисията създаде 1+MG Group — специална група от представители на подписалите го държави. Нейните 12 специализирани работни групи събират национални експерти, за да определят спецификации и да формулират насоки за изпълнение на целите на 1+MG Декларация. Групата се председателства съвместно от Комисията (ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“) и представител на държавата от ЕС (понастоящем Финландия).

Изпълнение на декларацията: пътна карта 1+MG

Подписалите държави решиха да приложат инициативата 1+МГ в рамките на двуетапна пътна карта (2018—2022 г. и 2023—2027г.), в коятоподробно сеописват техните дейности в четири измерения: управление, рамка за доверие, инфраструктура и данни.

 

Изпълнение на декларацията 1+MG и пътните карти, обхващащи периода 2018—2027 г. Графикът е разделен на две основни фази: Фаза на проектиране и тестване: Тази фаза се провежда от 2018 г. до 2022 г. Фаза на мащабиране и устойчивост: Този етап продължава от 2022 г. до 2027 г. Основните приоритетни области са подчертани и те включват: Управление: По време на фазата на проектиране и изпитване се поставя акцент върху сътрудничеството и координацията. Във фазата на разрастване и устойчивост акцентът се измества към изпълнението и устойчивостта. Рамка за доверие: Първоначално има преглед и дизайн, свързани с рамката за доверие. По-късно има етап на ангажираност и изпълнение. Инфраструктура: В ранните етапи се разглеждат изискванията и доказването на концепцията. С напредването на проекта разгръщането и разрастването стават от решаващо значение. Данни: Първоначално има преглед, улеснен достъп и местна последователност. По-късно влизат в сила хармонизацията, федеративният достъп и местното секвениране с глобална перспектива. 2018 г., 2022 г. и 2027 г. са посочени в графика.

През първата фазапроектът по „Хоризонт 2020„„Отвъд 1 милионгенома“ (B1MG) подкрепи и координира на оперативно равнище изпълнението на пътната карта. Тя улесни постигането на споразумение относно структурата на инфраструктурата, правните и техническите насоки, стандартите за данни, изискванията и най-добрите практики, за да се даде възможност за достъп до данни (както е описано подробно в раздела „Основни резултати и резултати“). Освен това B1MG разшири фокуса си отвъд самата инициатива, като се стреми да създаде устойчива инфраструктура за споделяне на данни. Тази инфраструктура ще подобри разбирането на болестите за учените, ще подкрепи персонализираната медицина за клиницистите, ще бъде от полза за пациентите, ще подобри ефективността на здравната система и ще допринесе за европейската икономика.

Основните резултати и резултати от първата фаза на инициативата 1+MG (вж. раздела Основни резултати и резултати по-долу) са представени науебсайта нарамката 1+MG, създаден с проекта B1MG. Това хранилище консолидира препоръките, насоките и най-добрите практики на експертите на ЕС с цел изпълнение на визията на инициативата за осигуряване на сигурен достъп до геномика и здравни данни в цяла Европа.

През ноември 2022 г. беше стартиранпроектътза инфраструктура за геномни данни (GDI), съфинансиран попрограматаЦифроваЕвропа“, което бележи началото на фазата на разрастване и устойчивост на инициативата 1+MG. GDI е основното средство за инфраструктурно изпълнение чрез създаване на децентрализирана инфраструктура за данни за достъп до геномни и клинични данни в цяла Европа. Това дава възможност за разпределено обучение за различни случаи на използване, осигурява управление на достъпа до данни и устойчиви механизми за координация, но също така допринася за подобряване на оперативната съвместимост на геномните и клиничните данни за достъп. Проектът също така разработва и прилага всеобхватна комуникационна стратегия, насочена към информиране на гражданите и насърчаване на доверието им, което е от решаващо значение за успеха на инициативата.

На 14 ноември 2023 г. групата 1+ MG одобри пътната карта за периода 2023—2027 г. (.pdf) за втората фаза на инициативата (фаза на разрастване и устойчивост), в която се посочват дейностите за изпълнение на общи препоръки и насоки. На разположение е и резюме на пътната карта (.pdf). Тя включва създаването и първоначалното функциониране на техническа инфраструктура с изследователски пилотни проекти за клинични случаи, генерирането на допълнителни качествени данни, създаването на национални механизми за координация и свързването на тази инфраструктура с ЕПЗД и други съответни инициативи на ЕС.

Тази важна стъпка е Европа да се доближи до постигането на целта за осигуряване на сигурен достъп до геномни данни през границите, за да се постигне напредък в научните изследвания и персонализираните грижи в Европа. До 2024 г. най-малко шест държави от ЕС ще са въвели общи спецификации и ще могат да управляват достъпа до геномни данни. До 2026 г. 15 държави ще разполагат с оперативна инфраструктура.

Геномът на Европа

Геномът на Европа е голям многодържавен проект, съфинансиран попрограмата „Цифрова Европа“, койтоще бъде стартиран през 2024 г. Тя ще обедини европейските държави, за да изгради висококачествена европейска мрежа от национални геномни референтни кохорти, представителни за европейското население. Тя ще допринесе за постигането на целите на декларацията 1+MG и ще работи в тясно сътрудничество с финансираните от ЕС проекти за нейното изпълнение.

Всички участващи държави ще генерират — чрез цялостно геномно секвениране — национален набор от геномни референтни данни въз основа на собственото си национално население, включително здрави и болни индивиди, съгласно съвместно установените насоки „1+MG-готови“. Наборът от данни на всяка държава ще формира сама по себе си уникална национална референтна колекция. Колективно, кръстосани чрез инфраструктурата за геномни данни 1+MG, националните колекции ще създадат европейски ресурс от референтни данни на световно равнище: Геномът на Европа. Тази база данни ще включва данни за най-малко 100.000 граждани за медицински изследвания и иновации, персонализирани подходи в областта на здравеопазването и мерките за профилактика на заболяванията. Геномът на Европа ще осигури също така последователно прилагане на договорените общи изисквания за данните и мерки за качество във всички национални набори от данни, което се очаква да доведе до значителна ефективност поради икономии от мащаба.

Основни резултати и резултати

Обща информация:

Техническа инфраструктура:

Правни, етични и управленски аспекти:

Интегриране и качество на данните:

Прилагане на здравното обслужване:

Последни новини

Комисията отправя покани за представяне на предложения за инвестиране на над 176 милиона евро в цифров капацитет и технологии

Европейската комисия откри нов набор от покани за представяне на предложения в рамките на работните програми за периода 2023—2024 г. на програмата „Цифрова Европа“ с цел укрепване на цифровия капацитет в целия ЕС. Тези покани са отворени за предприятия, публични администрации и други субекти от държавите — членки на ЕС, държавите от ЕАСТ/ЕИП и асоциираните държави. Бюджетът за този набор от покани за представяне на предложения е над 176 милиона евро.

PRESS RELEASE |
Комисията възлага договор на стойност 41 милиона евро за разработване на инфраструктура за общи европейски пространства на данни

Комисията избра консорциум, който ще разработи „Simpl“ — сигурна платформа за мидълуер, която ще подпомага достъпа до данни и оперативната съвместимост между европейските пространства на данни, като по този начин ще разгърне силата на основаните на данни иновации.

PRESS RELEASE |
ЕС ще инвестира над 760 милиона евро в цифровия преход и киберсигурността

Днес Комисията прие изменението на работните програми „Цифрова Европа“ за 2024 г., като предостави финансиране в размер на 762.7 милиона евро за цифрови решения в полза на гражданите, публичните администрации и предприятията.

Съдържание по темата

Обща картина

електронно здравеопазване

Европейската комисия работи за предоставяне на гражданите на достъп до безопасни и висококачествени цифрови услуги в областта на здравеопазването и грижите.

По-задълбочено

Специална група — подписали декларацията: „Към достъп до най-малко 1 милион секвенирани генома в Европейския съюз до 2022 г.“ (1+MG Group)

Групата 1+MG беше създадена от Европейската комисия в подкрепа на координацията и сътрудничеството във връзка с изпълнението на Декларацията на държавите членки от 2018 г. „Към достъп до най-малко 1 милион генома в Европейския съюз до 2022 г.“.

Вижте също

Европейска инициатива за образна диагностика при ракови заболявания

Европейската инициатива за образна диагностика при ракови заболявания ще отключи силата на образната диагностика и изкуствения интелект в полза на раково болните пациенти, клиницистите и изследователите.

Кодекс за поведение в областта на неприкосновеността на личния живот при мобилните приложения за здравеопазване

Кодексът за поведение на мобилните здравни приложения има за цел да насърчи доверието сред потребителите и да осигури конкурентно предимство за тези, които се регистрират в него.

експерти по електронно здравеопазване

Европейската комисия създаде две експертни групи, работещи в областта на електронното здравеопазване: групата на заинтересованите страни в областта на електронното здравеопазване и временна работна група в областта на електронното здравеопазване.