Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Европейска инициатива „1+ милиона генома“

Инициативата 1+ милион генома има потенциала да подобри профилактиката на заболяванията, да даде възможност за по-персонализирано лечение и да подкрепи новаторски изследвания.

    Снимка: „1+Million Genomes“

Инициативата „1+ милиона генома“ (1+ MG) има за цел да даде възможност за сигурен достъп до геномиката и съответните клинични данни в цяла Европа за по-добри научни изследвания, персонализирано здравеопазване и създаване на здравна политика. От Деня на цифровите технологии през 2018 г. 24 държави от ЕС, Обединеното кралство и Норвегия подписаха декларация на държавите членки за увеличаване на усилията за създаване на европейска инфраструктура за данни за геномни данни и за прилагане на общи национални правила, позволяващи федериран достъп до данни. Инициативата е част от програмата на ЕС за цифрова трансформация на здравеопазването и грижите и е съобразена с целите на европейското пространство за здравни данни.

Каква е ползата за гражданите на ЕС?

Геномиката има потенциала да революционизира здравеопазването по много начини. Това би могло да доведе до разработването на по-целенасочени персонализирани лекарства, терапии и интервенции. Той би могъл също така да даде възможност за по-добра диагностика, да стимулира превенцията и да използва по-ефективно оскъдните ресурси. От рак до редки заболявания до невроболести и профилактика геномиката може значително да подобри здравните условия на гражданите на ЕС.

Също толкова важно е, че геномиката има потенциала да подобри ефективността, достъпността, устойчивостта и устойчивостта на здравните системи в Европейския съюз.

Какво се опитват да постигнат подписалите страни?

Подписалите страни имат различни цели. Сред тях са:

  • гарантиране на наличието на подходяща техническа инфраструктура в целия ЕС, която дава възможност за сигурен и обединен достъп до геномни данни;
  • гарантиране, че етичните и правните последици от геномиката са ясни и взети предвид;
  • гарантиране, че широката общественост и създателите на политики в държавите членки и държавите, подписали настоящото споразумение, са добре информирани относно геномиката, за да се гарантира нейното възприемане от здравните системи и интегрирането им в персонализираното здравеопазване.

ЕС като глобален участник в геномиката

Живеем в епоха, в която геномиката става все по-важна в световен мащаб. Геномното сътрудничество и научните изследвания на Европейския съюз трябва да бъдат насочени към гражданите и ориентирани към пациентите. Тя трябва да гарантира, че се прилагат най-високите стандарти за използването, достъпа и съхранението на геномни данни. 1 + MG е един от най-големите проекти в света от този вид и допринася главно за определянето на глобални стандарти в тази област. Връзката с европейското пространство за здравни данни ще даде допълнителен тласък на потенциала за информация, който в крайна сметка ще бъде от полза за изследователите, здравните специалисти и всички граждани.

Прилагане на декларацията

Създаването на сложна инфраструктура от данни за геномни и клинични данни е съвместна задача, която ще включва различни заинтересовани страни. Те включват здравни специалисти, специалисти, изследователи, вземащи решения, пациентски организации и др.

Държавите, подписали споразумението, проведоха първата си среща на 21 септември 2018 г. в Брюксел. Оттогава те се срещат редовно помежду си и в 12 специализирани работни групи, за да определят спецификациите и да формулират насоки за прилагане на геномиката в цяла Европа в съответствие с Декларацията от 1 + MG.

В края на 2020 г. Комисията създаде специална експертна група (група1+МГ)с цел да се формализира и улесни сътрудничеството и координацията на равнището на националните представители на подписалите държави. Групата се председателства съвместно от Комисията и представител на държава от ЕС.

Пътна карта 1+MG

За да постигнат целите на Декларацията от 1 + MG, подписалите страни реализират инициативата „1+ милиона генома“ заедно с двуетапна пътна карта, в която подробно се описват техните дейности в четири измерения: управление, рамка за доверие, инфраструктура и данни.

Диаграма, показваща пътната карта за периода 2018—2027 г.

През първия етап проектът „Отвъд 1 милион генома„(B1MG) по програма „Хоризонт 2020“ подкрепя и координира изпълнението на пътната карта на оперативно равнище, като води до споразумение относно изграждането на инфраструктурата, правните и техническите насоки, стандартите за данни и изискванията и най-добрите практики за осигуряване на достъп до данни. Тя също така излиза извън рамките на инициативата за развитие на устойчива инфраструктура за обмен на данни. Това ще помогне на клиницистите да се стремят към персонализирана медицина, да облагодетелстват пациентите, да активират ефективността в здравните системи, да помагат на учените да формират по-добро разбиране на заболяванията, а новаторите да допринасят за и да стимулират европейската икономика.

През ноември 2022 г. стартира проектът „Инфраструктура за геномни данни„ (GDI), съфинансиран по програмата „Цифрова Европа“, с което бепоставено началото на фазата на разрастване и устойчивост на инициативата 1+MG. Тя ще създаде обща инфраструктура за данни за геномни и клинични данни в цяла Европа, която ще даде възможност за разпределено обучение за различни случаи на употреба, ще осигури управление на достъпа до данни и устойчив механизъм за координация и ще допринесе за подобряване на оперативната съвместимост на геномните и клиничните данни, предоставени за достъп. Проектът също така ще разработи и приложи всеобхватна комуникационна стратегия, насочена към информиране на гражданите и гарантиране на тяхното доверие, което е ключова предпоставка за успеха на това начинание. 

Геном на Европа

Геномът на Европа е многостранен проект, разработен и координиран с подкрепата на B1MG. Тя обединява европейските страни за изграждането на висококачествена европейска мрежа от национални геномни референтни кохорти, представителна за европейското население. 

Всички участващи държави генерират чрез цял геном секвениране на национален набор от геномни референтни данни въз основа на собствената им национална кохорта от населението, като всички те са в съответствие със съвместно установените насоки „1 + MG-устойчиви“. Наборът от данни на всяка държава сама по себе си ще представлява уникална национална колекция от референтни данни. Събирането ще бъде от полза за националните персонализирани стратегии за здравеопазване и превенция.

Заедно чрез инициативата 1+MG националните колекции ще създадат европейски ресурс от референтни данни от световна класа (геномът на Европа) за научни изследвания и иновации в здравеопазването.

Основни резултати и резултати

Обща информация:

Техническа инфраструктура:

Правни, етични и управленски аспекти:

Интегриране и качество на данните:

Прилагане на здравеопазването:

Последни новини

Заключителна среща на високо равнище по проекта „Човешки мозък“ — Постижения и бъдеще на цифровите изследвания на мозъка

На срещата на високо равнище по проекта „Човешки мозък“ ще бъдат изтъкнати постиженията на водещия проект.

DIGIBYTE |
Европейският съюз и Съединените американски щати засилват сътрудничеството в областта на научните изследвания в областта на изкуствения интелект и изчислителните технологии в името на общественото благо

ЕС и САЩ подписват административна договореност за изкуствения интелект и изчислителните технологии с цел справяне с глобалните предизвикателства за общественото благо в областта на изменението на климата, природните бедствия, здравеопазването, енергетиката и селското стопанство.

PRESS RELEASE |
Европейски план за борба с рака: Стартиране на Европейската инициатива за образна диагностика на рака

На проява по-рано тази седмица в Брюксел Комисията стартира Европейската инициатива за образна диагностика на рака в подкрепа на доставчиците на здравно обслужване, научноизследователските институти и новаторите при оптималното използване на иновативни, основани на данни решения за лечение и грижи за болните от рак.

PRESS RELEASE |
Лаптопи за Украйна: нова инициатива за събиране на технологични устройства за украинските училища, болници и обществени услуги

Комисията, заедно с украинското министерство на цифровата трансформация и DigitalEurope, европейска организация, която представлява сектора на цифровите технологии, организира нова инициатива: Лаптопи за Украйна.

Съдържание по темата

Обща картина

електронно здравеопазване

Европейската комисия работи за предоставяне на гражданите на достъп до безопасни и висококачествени цифрови услуги в областта на здравеопазването и грижите.

По-задълбочено

Специална група — подписали декларацията: „Към достъп до най-малко 1 милион секвенирани геноми в Европейския съюз до 2022 г.“ (1 + MG Group)

Групата 1+ MG беше създадена от Европейската комисия в подкрепа на координацията и сътрудничеството във връзка с изпълнението на Декларацията на държавите членки от 2018 г. „Към достъп до най-малко 1 милион генома с последователността в Европейския съюз до 2022 г.“.

Вижте също

Кодекс за поведение в областта на неприкосновеността на личния живот при мобилните приложения за здравеопазване

Кодексът за поведение на мобилните здравни приложения има за цел да насърчи доверието сред потребителите и да осигури конкурентно предимство за тези, които се регистрират в него.

експерти по електронно здравеопазване

Европейската комисия създаде две експертни групи, работещи в областта на електронното здравеопазване: групата на заинтересованите страни в областта на електронното здравеопазване и временна работна група в областта на електронното здравеопазване.