Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

elektronické zdravotnictví

Evropská komise usiluje o to, aby občané měli přístup k bezpečným a vysoce kvalitním digitálním službám v oblasti zdravotnictví a péče.

    smartphone monitoring srdečního zdraví

© ipopba - iStock Getty Images Plus

Evropská komise zveřejnila sdělení o digitální transformaci zdravotnictví a péče. Cílem sdělení je posílit postavení občanů a vybudovat zdravější společnost. 

Tři priority

Sdělení o digitální transformaci zdravotnictví a péče stanoví tři priority:

  1. bezpečný přístup občanů ke svým zdravotním údajům, a to i přes hranice, což občanům umožní přístup k jejich zdravotním údajům v celé EU;
  2. personalizovaná medicína prostřednictvím sdílené evropské datové infrastruktury, která výzkumným pracovníkům a dalším odborníkům umožní sdružovat zdroje (údaje, odborné znalosti, výpočetní kapacity pro zpracování a uchovávání) v celé EU;
  3. posílení postavení občanů prostřednictvím digitálních nástrojů pro zpětnou vazbu od uživatelů a péči zaměřenou na osoby s využitím digitálních nástrojů, které lidem umožní pečovat o své zdraví, stimulovat prevenci a umožnit zpětnou vazbu a interakci mezi uživateli a poskytovateli zdravotní péče.

Sdělení dále obsahuje konkrétní soubor opatření k tomu, jak lze dosáhnout každé priority.

Váš názor se počítá 

V roce 2017 proběhla veřejná konzultace o transformaci zdravotnictví a péče. Shromáždila informace o rozsahu politických opatření, která mají být prováděna za účelem zlepšení zdraví a péče lidí. Tato konzultace obdržela téměř 1500 odpovědí, z nichž více než 90 % respondentů souhlasilo s tím, že občané by měli mít možnost spravovat své vlastní údaje. Více než 80 % respondentů souhlasilo s tím, že sdílení zdravotních údajů může být prospěšné a přibližně 60 % respondentů uvedlo, že nemají přístup k digitálním zdravotnickým službám. Podrobné shrnutí výsledků konzultace je k dispozici.

Proč právě digitální?

Transformace zdravotnictví a péče o digitální Evropu bude přínosem pro občany, systémy zdravotní péče a hospodářství. Digitální technologie, jako je mobilní komunikace 5G, umělá inteligence a superpočítače, nabízejí nové příležitosti k transformaci způsobu, jakým dostáváme a poskytujeme zdravotní a pečovatelské služby. Umožňují inovativní přístupy k nezávislému životu a integrované zdravotní a sociální péči.

Zdravotní údaje a pokročilá analýza dat mohou pomoci urychlit vědecký výzkum, personalizovat medicínu a zajistit včasnou diagnostiku nemocí a dalších

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise zahajuje výzvy k investování více než 176 milionů eur do digitálních kapacit a technologií

Evropská komise zveřejnila nový soubor výzev k předkládání návrhů v rámci pracovních programů programu Digitální Evropa na období 2023–2024 s cílem posílit digitální kapacity v celé EU. Tyto výzvy jsou otevřeny podnikům, orgánům veřejné správy a dalším subjektům z členských států EU, zemí ESVO/EHP a přidružených zemí. Rozpočet na tento soubor výzev přesahuje 176 milionů EUR.

Související obsah

Souvislosti

Digitální veřejné služby a prostředí

Komise využívá digitální technologie ke zlepšení veřejných služeb a rozvoji inteligentních měst.

Hlubší pohled

Správa zdravotních údajů

Evropská komise přijala sdělení a pracovní dokument útvarů Komise o digitální transformaci zdravotnictví a péče s cílem podpořit činnost Evropské unie.

odborníci na elektronické zdravotnictví

Evropská komise vytvořila dvě skupiny odborníků zabývající se elektronickým zdravotnictvím: skupina zúčastněných stran v oblasti elektronického zdravotnictví a dočasná pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví.

Viz také

Inteligentní města a komunity

Evropská komise spolupracuje s inteligentními městy a komunitami na řešení místních problémů, poskytování lepších služeb občanům a dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu.

Služby vytvářející důvěru

EU zavedla pravidla pro posílení služeb vytvářejících důvěru a zajištění bezpečnosti naší online činnosti v celé EU.

Elektronické podpisy

Směrnice o elektronických podpisech stanovila právní rámec na evropské úrovni pro elektronické podpisy a certifikační služby.

Elektronická identifikace

Elektronická identifikace (eID) je jedním z nástrojů k zajištění bezpečného přístupu k on-line službám a k bezpečnějšímu provádění elektronických transakcí.