Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropská iniciativa pro zobrazování rakoviny

Evropská iniciativa pro zobrazování rakoviny uvolní sílu zobrazování a umělé inteligence ve prospěch onkologických pacientů, lékařů a výzkumných pracovníků.

  Evropský banner pro zobrazování rakoviny

@EuropeanCommission

Evropská iniciativa pro zobrazování rakoviny je jednou ze stěžejních iniciativ evropského plánu boje proti rakovině (EBCP). Jedním z cílů plánu je maximálně využít potenciál datových a digitálních technologií, jako je umělá inteligence (AI) nebo vysoce výkonná výpočetní technika (HPC), v boji proti rakovině.  

European Commission

European Cancer Imaging Initiative

fix-empty

 

Cílem Evropské iniciativy pro zobrazování rakoviny je podporovat inovace a zavádění digitálních technologií v onkologické léčbě a péči, dosáhnout přesnějšího a rychlejšího klinického rozhodování, diagnostiky, léčby a prediktivní medicíny pro onkologické pacienty

Iniciativa ukáže, jak lze přistupovat k lékařským snímkům, používat je a sdružovat je, a zároveň zajistit vysokou úroveň etiky, důvěry, bezpečnosti a ochrany osobních údajů v plném souladu s hodnotami a pravidly EU. V souladu s evropskou datovou strategií a podporou cílů evropského prostoru pro data z oblasti veřejného zdraví umožní evropským lékařům, výzkumným pracovníkům a inovátorům velké množství snímků rakoviny a propojených klinických údajů. 

Čeho se Evropská iniciativa pro zobrazování rakoviny snaží dosáhnout? 

Zobrazovací soubory nádorových onemocnění existují pro různé typy rakoviny, ale jsou rozptýleny v mnoha úložištích a klinických centrech v Evropě a nejsou snadno dostupné lékařům, výzkumným pracovníkům a inovátorům.  

Evropská iniciativa pro zobrazování rakoviny bude usilovat o propojení zdrojů a databází s otevřenou, dostupnou a uživatelsky vstřícnou infrastrukturou onkologických obrazů pro všechny zúčastněné strany. Toho bude dosaženo prostřednictvím integrovaného přístupu navrženého s hlavními evropskými výzkumnými organizacemi, institucemi a společnostmi. Infrastruktura bude podporovat vývoj a srovnávání, testování a pilotní testování nástrojů pro personalizovanou medicínu, přičemž v zásadě nabídne páteř pro příští generaci onkologické diagnostiky a léčby.

Jak to uděláme?

Základním kamenem iniciativy bude federovaná evropská infrastruktura pro obrazové údaje o rakovině, kterou vyvinula Evropská federace pro CAncer IMages ( EUCAIM) aprojekt financovaný v rámci programu DIGITAL (18 MIO spolufinancování EU). Projekt začíná s 21 klinickými lokalitami z 12 zemí a má za cíl mít do konce projektu alespoň 30 distribuovaných poskytovatelů dat z 15 zemí. 

 

Projekt poskytne centrální centrum, které propojí iniciativy na úrovni EU a vnitrostátní iniciativy, sítě nemocnic a výzkumné úložiště s údaji o obrazech rakoviny. Kliničtí pracovníci, výzkumní pracovníci a inovátoři budou mít přeshraniční přístup k interoperabilní a bezpečné infrastruktuře chránící soukromí pro federovanou distribuovanou analýzu údajů o zobrazování rakoviny.  

Jak běžné, tak vzácné nádory budou zahrnuty do anonymizovaných obrazů a poznámek prostřednictvím této celoevropské infrastruktury pro snímky rakoviny a očekává se, že bude k dispozici více než 100,000 případů. Do konce projektu se plánuje nasazení nejméně 50 algoritmů umělé inteligence, nástrojů umělé inteligence a modelů klinických predikcí pro výzkumné pracovníky v rámci infrastruktury. 

EUCAIM navazuje na výsledky práce sítě „AI for Health Imaging“ (AI4HI), která se skládá z 86 přidružených institucí z 20 zemí zapojených do 5 velkých projektů zaměřených na data velkého objemu a umělou inteligenci v oblasti zobrazování rakoviny: CHAIMELEON, EuCanImage, ProCAncer-I, Incisive and primage. Tyto projekty vyvíjejí algoritmy umělé inteligence pro detekci rakoviny ze zobrazování a vytvářejí federované repozitáře pro obrazy rakoviny.

EUCAIM plánuje zpřístupnit údaje o nádorových obrazech v rámci testovacího a experimentálního zařízení pro umělou inteligenci zřízeného v rámci programu DIGITAL. Projekt TEF-Health byl zahájen v lednu 2023. To umožní malým a středním podnikům, které vyvinuly řešení umělé inteligence pro péči o rakovinu, aby je otestovaly v reálném prostředí. Zvažována budou i další zkušební zařízení.

Evropská centra pro digitální inovace v rámci programu DIGITAL podpoří zavádění technologií relevantních pro evropskou iniciativu pro zobrazování rakoviny, například informováním inovátorů o právních požadavcích a testovacích zařízeních, které mají k dispozici. Budou poskytovat řadu služeb uživatelům a poskytovatelům digitálních řešení, jako jsou služby testování před investicemi, příležitosti k odborné přípravě a vytváření sítí, jakož i přístup k finančním prostředkům.

Zahájení Evropské iniciativy pro zobrazování rakoviny

Dne 23. ledna 2023 byla v Bruselu uspořádána hybridní akce u příležitosti zahájení iniciativy pro zobrazování rakoviny. Záznam akce i prezentace z akce jsou k dispozici na webových stránkách akce.

Tisková zpráva EK, včetně videozáznamů komisařky pro vnitřní trh Thierryho Bretona a komisařky pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesové, jsou k dispozici.

První prototyp platformy Cancer Image Europe

První verzi digitální infrastruktury dodal projekt EUCAIM dne 29. září 2023. Obsahuje veřejný katalog datových souborů zobrazovacích souborů nádorových onemocnění z úložišť projektů financovaných EU týkajících se umělé inteligence pro zobrazování zdraví, jakož i vyhledávací nástroj pro pochopení informací dostupných na internetových stránkách poskytovatelů údajů v celé EU. Přístup k údajům lze požadovat od poskytovatelů údajů v souladu s platnými pravidly pro etiku a ochranu údajů.

První verze pravidel pro poskytovatele údajů a uživatele a provozní postupy pro platformu Cancer Image Europe byla rovněž zveřejněna na internetových stránkách projektu EUCAIM.

Další podrobnosti jsou k dispozici v tiskové zprávě.

European Commission

 

Milníky

 1.  
  Prosinec 2022:
  Zahájení iniciativy
   
 2.  
  Leden 2023:
  Zahájení projektu EUCAIM
   
   
 3.  
  Září 2023:
  Včasné zveřejnění rámce EUCAIM pro datovou federaci s předběžným důkazem koncepcí o federaci údajů a harmonizaci alespoň u jednoho typu rakoviny a několika vybraných případů použití;  
   
 4.  
  Prosinec 2023:
  Analýza požadavků a návrh dokončené infrastruktury EUCAIM, zavedené mechanismy spolupráce; 
   
   
 5.  
  Prosinec 2024:
  Platforma EUCAIM validovaná a plně vyplněná údaji; prototyp federované vzdělávací a srovnávací platformy k dispozici
   
 6.  
  2025:
  Federace nových databází nádorových obrazů prostřednictvím otevřených výzev; realizace případů klinického použití
   
 7.  
  Prosinec 2025:
  Konečné vydání platformy EUCAIM, včetně konečné verze nástrojů a služeb pro poskytovatele dat a uživatele platforem
   
 8.  
  2026:
  Plné fungování federovaného evropského úložiště obrazových údajů o rakovině
   
 9.  
  2027:
  Expanze
   

 

 

 

 

Nejnovější zprávy

AKCE |
Živé demo platformy Cancer Image Europe

Projekt EUCAIM pořádá dne 14. března 2024 od 10:00 do 11:30 SEČ webinář, jehož cílem je demonstrovat první verzi platformy Cancer Image Europe.

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise zahajuje výzvy k investování více než 176 milionů eur do digitálních kapacit a technologií

Evropská komise zveřejnila nový soubor výzev k předkládání návrhů v rámci pracovních programů programu Digitální Evropa na období 2023–2024 s cílem posílit digitální kapacity v celé EU. Tyto výzvy jsou otevřeny podnikům, orgánům veřejné správy a dalším subjektům z členských států EU, zemí ESVO/EHP a přidružených zemí. Rozpočet na tento soubor výzev přesahuje 176 milionů EUR.

Související obsah

Souvislosti

elektronické zdravotnictví

Evropská komise usiluje o to, aby občané měli přístup k bezpečným a vysoce kvalitním digitálním službám v oblasti zdravotnictví a péče.

Viz také

Správa zdravotních údajů

Evropská komise přijala sdělení a pracovní dokument útvarů Komise o digitální transformaci zdravotnictví a péče s cílem podpořit činnost Evropské unie.

odborníci na elektronické zdravotnictví

Evropská komise vytvořila dvě skupiny odborníků zabývající se elektronickým zdravotnictvím: skupina zúčastněných stran v oblasti elektronického zdravotnictví a dočasná pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví.

Ostatní