Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropská iniciativa pro onkologické zobrazování

Evropská iniciativa pro onkologické zobrazování uvolní sílu zobrazování a umělé inteligence ve prospěch onkologických pacientů, lékařů a výzkumných pracovníků.

Evropská iniciativa pro zobrazování rakoviny je jednou ze stěžejních iniciativ Evropského plánu boje proti rakovině (EBCP). Jedním z cílů plánu je co nejlépe využít potenciál dat a digitálních technologií, jako je umělá inteligence (AI) nebo vysoce výkonná výpočetní technika (HPC), v boji proti rakovině.  

European Commission

European Cancer Imaging Initiative

fix-empty

 

Cílem Evropské iniciativy pro onkologické zobrazování je podpořit inovace a zavádění digitálních technologií v oblasti onkologické léčby a péče s cílem dosáhnout přesnějšího a rychlejšího klinického rozhodování, diagnostiky, léčby a prediktivní medicíny pro onkologické pacienty. 

Iniciativa ukáže, jak lze získat přístup k lékařským snímkům, jak je lze používat a sdružovat, a zároveň zajistí vysokou úroveň etiky, důvěry, bezpečnosti a ochrany osobních údajů v plném souladu s hodnotami a pravidly EU. V souladu s evropskou strategií pro data a podporou cílů evropského prostoru pro data z oblasti veřejného zdraví umožní evropským lékařům, výzkumným pracovníkům a inovátorům snadný přístup k velkému množství snímků nádorových onemocnění a propojených klinických údajů. 

Čeho se Evropská iniciativa pro onkologické zobrazování snaží dosáhnout? 

Soubory údajů o onkologickém zobrazování existují pro různé typy nádorových onemocnění, ale jsou rozptýleny v mnoha úložištích a klinických centrech v Evropě a nejsou snadno přístupné lékařům, výzkumným pracovníkům a inovátorům.  

Evropská iniciativa pro onkologické zobrazování bude usilovat o propojení zdrojů a databází s otevřenou, dostupnou a uživatelsky vstřícnou infrastrukturou onkologických snímků pro všechny zúčastněné strany. Toho bude dosaženo prostřednictvím integrovaného přístupu navrženého ve spolupráci s významnými evropskými výzkumnými organizacemi, institucemi a podniky. Infrastruktura bude podporovat vývoj a srovnávání, testování a pilotní testování nástrojů pro personalizovanou medicínu, což v podstatě poskytne páteř pro příští generaci diagnostiky a léčby rakoviny .

Jak to uděláme?

Základním kamenem iniciativy bude sjednocená evropská infrastruktura pro údaje o onkologických snímcích, kterou vyvinula Evropská federace pro obrazové snímky CAncer IMages (EUCAIM) akterá je financována v rámci programu DIGITAL (18 MIO spolufinancování EU). Projekt začíná s 21 klinickými pracovišti z 12 zemí a jeho cílem je mít do konce projektu alespoň 30 distribuovaných poskytovatelů dat z 15 zemí. 

 

Projekt poskytne centrální centrum, které propojí iniciativy na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, sítě nemocnic a výzkumná úložiště s údaji o obrazech rakoviny. Kliničtí lékaři, výzkumní pracovníci a inovátoři budou mít přeshraniční přístup k interoperabilní, bezpečné infrastruktuře chránící soukromí pro federovanou distribuovanou analýzu údajů o onkologickém zobrazování.  

Běžná i vzácná nádorová onemocnění budou zahrnuta s anonymizovanými snímky a anotacemi prostřednictvím této celoevropské infrastruktury onkologických snímků a očekává se, že bude k dispozici více než 100 000 případů. Do konce projektu má být zavedeno nejméně 50 algoritmů umělé inteligence, nástrojů umělé inteligence a klinických predikčních modelů pro výzkumné pracovníky v rámci infrastruktury. 

EUCAIM vychází z výsledků práce sítě „AI for Health Imaging“ (AI4HI), která se skládá z 86 přidružených institucí z 20 zemí zapojených do 5 velkých projektů financovaných EU v oblasti dat velkého objemu a umělé inteligence při zobrazování rakoviny: Chaimeleon, EuCanImage, ProCancer-I, Incisive a Primage. Tyto projekty vyvíjejí algoritmy umělé inteligence pro detekci rakoviny ze zobrazování a vytvářejí federovaná úložiště pro obrazy rakoviny.

EUCAIM plánuje zpřístupnit údaje o obrazech nádorových onemocnění testovacímu a experimentálnímu zařízení pro umělou inteligenci ve zdravotnictví zřízenému v rámci programu DIGITAL. Projekt TEF-Health byl zahájen v lednu 2023. To umožní malým a středním podnikům, které vyvinuly řešení umělé inteligence pro onkologickou péči, testovat je v reálném prostředí. Zohledněna budou i další zkušební zařízení.

Evropská centra pro digitální inovace v rámci programu DIGITAL budou podporovat zavádění technologií relevantních pro Evropskou iniciativu pro onkologické zobrazování, například informováním inovátorů o právních požadavcích a testovacích zařízeních, která mají k dispozici. Poskytnou uživatelům a poskytovatelům digitálních řešení řadu služeb, jako jsou služby „test-before-invest“, možnosti odborné přípravy a vytváření sítí, jakož i přístup k finančním prostředkům.

Zahájení Evropské iniciativy pro onkologické zobrazování

Dne 23. ledna 2023 se v Bruselu konala hybridní akce u příležitosti zahájení iniciativy pro zobrazování rakoviny. Záznam akce a prezentace z ní jsou k dispozici nainternetových stránkách akce.

Kdispozici jetisková zpráva EK,včetně videozáznamů komisaře pro vnitřní trh Thierryho Bretona a komisařky pro zdraví a bezpečnost potravin Stelly Kyriakidesové.

První prototyp platformy Cancer Image Europe bude uveden do provozu

První verze digitální infrastruktury byla dodána v rámci projektu EUCAIM dne 29. září 2023. Obsahuje veřejný katalog souborů údajů o onkologickém zobrazování z úložišť projektů financovaných EU souvisejících s umělou inteligencí pro zobrazování ve zdravotnictví, jakož i vyhledávací nástroj pro pochopení informací dostupných na stránkách poskytovatelů údajů v celé EU. Přístup k údajům lze požadovat od poskytovatelů údajů v souladu s platnými etickými pravidly a pravidly pro ochranu údajů.

První verze pravidel pro poskytovatele a uživatele údajů a provozních postupů pro platformu Cancer Image Europe byla rovněž zveřejněna na internetových stránkách projektu EUCAIM.

Další podrobnosti jsou k dispozici v tiskové zprávě.

European Commission

 

Milníky

 1.  
  prosinec 2022:
  Zahájení iniciativy
   
 2.  
  leden 2023:
  Zahájení projektu EUCAIM
   
   
 3.  
  září 2023:
  Včasné zveřejnění rámce datové federace EUCAIM s předběžným ověřením koncepce federace údajů a harmonizace alespoň u jednoho typu rakoviny a několika vybraných případů použití;  
   
 4.  
  prosinec 2023:
  analýza požadavků a návrh infrastruktury EUCAIM dokončeny, byly zavedeny mechanismy spolupráce; 
   
   
 5.  
  prosinec 2024:
  platforma EUCAIM ověřená a plně naplněná údaji; k dispozici prototyp platformy federovaného učení a referenčního srovnávání
   
 6.  
  2025:
  Federace nových databází obrazů rakoviny prostřednictvím otevřených výzev; provádění případů klinického použití
   
 7.  
  prosinec 2025:
  Konečné vydání platformy EUCAIM, včetně konečné verze nástrojů a služeb pro poskytovatele údajů a uživatele platformy
   
 8.  
  2026:
  Plný provoz federovaného evropského úložiště údajů o onkologických snímcích
   
 9.  
  2027:
  Rozšíření
   

 

 

 

 

Nejnovější zprávy

ZPRÁVA / STUDIE |
Digitální dekáda 2024: studie ukazatelů elektronického zdravotnictví

Tato zpráva představuje nejnovější výsledky hodnocení stavu zemí EU-27 (plus Islandu a Norska), pokud jde o dosažení cíle digitálního desetiletí v oblasti elektronického zdravotnictví, aby do roku 2030 měli 100 % občanů EU přístup k elektronickým zdravotním záznamům.

Související obsah

Souvislosti

elektronické zdravotnictví

Evropská komise usiluje o to, aby občané měli přístup k bezpečným a vysoce kvalitním digitálním službám v oblasti zdravotnictví a péče.

Viz také

Správa zdravotních údajů

Evropská komise přijala sdělení a pracovní dokument útvarů Komise o digitální transformaci zdravotnictví a péče s cílem podpořit činnost Evropské unie.

odborníci na elektronické zdravotnictví

Evropská komise vytvořila dvě skupiny odborníků zabývající se elektronickým zdravotnictvím: skupina zúčastněných stran v oblasti elektronického zdravotnictví a dočasná pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví.

Ostatní