Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropská iniciativa pro zobrazování rakoviny

Evropská iniciativa pro zobrazování rakoviny uvolní sílu zobrazování a umělé inteligence ve prospěch pacientů s rakovinou, kliniků a výzkumných pracovníků.

  Evropský banner pro zobrazování rakoviny

@EuropeanCommission

Evropská iniciativa proti rakovině je jednou ze stěžejních iniciativ evropského plánu boje proti rakovině (EBCP). Jedním z cílů plánu je co nejlépe využít potenciál dat a digitálních technologií, jako je umělá inteligence (AI) nebo vysoce výkonná výpočetní technika (HPC) v boji proti rakovině.  

Cílem evropské iniciativy pro zobrazování rakoviny je podpořit inovace a zavádění digitálních technologií v oblasti léčby a péče o rakovinu, dosáhnout přesnějšího a rychlejšího klinického rozhodování, diagnostiky, léčby a prediktivní medicíny pro pacienty s rakovinou

Iniciativa ukáže, jak lze získat přístup k lékařským snímkům, používat je a sdružovat, a zároveň zajistit vysokou úroveň etiky, důvěry, bezpečnosti a ochrany osobních údajů v plném souladu s hodnotami a pravidly EU. Zpřístupní velké množství snímků rakoviny a propojených klinických údajů evropským lékařům, výzkumným pracovníkům a inovátorům v souladu s evropskou datovou strategií a podpoří cíle evropského prostoru pro data z oblasti zdraví. 

Čeho se Evropská iniciativa boje proti rakovině snaží dosáhnout? 

Existují soubory údajů o zobrazování rakoviny pro různé typy rakoviny, ale jsou rozptýleny mezi mnoha úložišť a klinickými centry v Evropě a nejsou snadno přístupné lékařům, výzkumným pracovníkům a inovátorům.  

Evropská iniciativa pro zobrazování rakoviny bude usilovat o propojení zdrojů a databází s otevřenou, dostupnou a uživatelsky přívětivou infrastrukturou snímků rakoviny pro všechny zúčastněné strany. Toho bude dosaženo prostřednictvím integrovaného přístupu navrženého s hlavními evropskými výzkumnými organizacemi, institucemi a podniky. Infrastruktura bude podporovat vývoj a srovnávání, testování a pilotní projekty nástrojů pro personalizovanou medicínu, což v podstatě nabídne páteř pro příští generaci diagnostiky a léčby rakoviny.

Jak to uděláme?

Základním kamenem této iniciativy bude federovaná evropská infrastruktura pro údaje o rakovině, kterou vyvinul projekt EUCAIMfinancovaný v rámci programu DIGITAL (18 MIO spolufinancování EU). Projekt začíná na 21 klinických místech z 12 zemí a má za cíl mít do konce projektu alespoň 30 distribuovaných poskytovatelů dat z 15 zemí. 

Projekt poskytne centrální centrum, které propojí iniciativy na úrovni EU a vnitrostátní iniciativy, nemocniční sítě a výzkumné úložiště s údaji o rakovině. Kliničtí pracovníci, výzkumní pracovníci a inovátoři budou mít přeshraniční přístup k interoperabilní, soukromí a bezpečné infrastruktuře pro federovanou, distribuovanou analýzu údajů o zobrazování rakoviny.  

Běžné i vzácné nádory budou zahrnuty s anonymizovanými snímky a anotacemi prostřednictvím této celoevropské infrastruktury pro onkologické snímky a očekává se, že bude k dispozici více než 100 000 případů. Do konce projektu by mělo být nasazeno nejméně 50 algoritmů umělé inteligence, nástrojů umělé inteligence a modelů klinické predikce pro výzkumné pracovníky v rámci infrastruktury. 

EUCAIM vychází z výsledků práce sítě „AI for Health Imaging“ (AI4HI), která se skládá z 86 přidružených institucí z 20 zemí zapojených do 5 velkých projektů financovaných EU v oblasti dat velkého objemu a umělé inteligence při zobrazování rakoviny: CHAIMELEON, EuCanImage, prorakcer-I, Incisive a Primage. Tyto projekty vyvíjejí algoritmy umělé inteligence pro detekci rakoviny z zobrazování a zakládají federované úložišť pro onkologické snímky.

EUCAIM plánuje zpřístupnit údaje o rakovině v zařízení pro testování a experimentování s umělou inteligencí pro zdraví zřízenému v rámci programu DIGITAL. Projekt TEF-Health byl zahájen v lednu 2023. To umožní malým a středním podnikům, které vyvinuly řešení umělé inteligence pro léčbu rakoviny, otestovat je v reálném prostředí. Zvažují se i další zkušební zařízení.

Evropská centra pro digitální inovace v rámci programu DIGITAL podpoří zavádění technologií relevantních pro evropskou iniciativu proti rakovině, například tím, že budou inovátory informovat o zákonných požadavcích a testovacích zařízeních, která mají k dispozici. Budou poskytovat řadu služeb uživatelům a poskytovatelům digitálních řešení, jako jsou služby testování před investicemi, školení a vytváření sítí, jakož i přístup k finančním prostředkům.

Zahájení evropské iniciativy proti rakovině

Dne 23. ledna 2023 byla v Bruselu uspořádána hybridní akce u příležitosti zahájení iniciativy Cancer Imaging Initiative. Po prezentaci politického pozadí a Iniciativy proti rakovině Evropskou komisí poskytl vědecký ředitel projektu přehled Federativní evropské infrastruktury pro údaje o rakovině (EUCAIM). Následovala panelová diskuse pokrývající klinické, průmyslové, vývojové a výzkumné perspektivy iniciativy Cancer Imaging a diskuse s publikem. Záznam události, jakož i prezentace z akce jsou k dispozici na webových stránkách akce.

Tisková zprávaEK, včetně videozáznamů komisaře pro vnitřní trh Thierryho Bretona a komisařky pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesové, je nyní k dispozici. 

Milníky

 1.  
  Prosinec 2022:
  Zahájení iniciativy
   
 2.  
  Leden 2023:
  Zahájení projektu EUCAIM
   
   
 3.  
  Září 2023:
  Včasné vydání rámce EUCAIM Data Federation Framework s předběžným důkazem pojmů o federaci údajů a harmonizaci alespoň v jednom typu rakoviny a v několika málo vybraných případech použití;  
   
 4.  
  Prosinec 2023:
  Analýza požadavků a návrh dokončené infrastruktury EUCAIM, zavedené mechanismy spolupráce; 
   
   
 5.  
  Prosinec 2024:
  Platforma EUCAIM validovaná a plně obsazená údaji; k dispozici prototyp federované vzdělávací a srovnávací platformy
   
 6.  
  2025:
  Federace nových databází snímků rakoviny prostřednictvím otevřených výzev; provádění případů klinického použití
   
 7.  
  Prosinec 2025:
  Konečná verze platformy EUCAIM, včetně konečné verze nástrojů a služeb pro poskytovatele dat a uživatele platforem
   
 8.  
  2026:
  Plné fungování federovaného evropského úložiště údajů o rakovině
   
 9.  
  2027:
  Rozšíření
   

 

 

 

 

Nejnovější zprávy

ZPRÁVA / STUDIE |
Hodnocení programu aktivního a asistovaného žití (AAL2)

Evropská komise předala hodnotící zprávu obsahující výsledky závěrečného hodnocení programu výzkumu a vývoje v oblasti aktivního a asistovaného žití – AAL2 – Evropskému parlamentu a Radě.

REPORT / STUDY |
Covid-19 Digital Contact Tracing Study

The European Commission published a study that provides an overview of the approach and lessons learned on cross-border interoperability, coordination, implementation and the epidemiological impact of COVID-19 digital contact tracing apps.

Související obsah

Souvislosti

elektronické zdravotnictví

Evropská komise usiluje o to, aby občané měli přístup k bezpečným a vysoce kvalitním digitálním službám v oblasti zdravotnictví a péče.

Viz také

Správa zdravotních údajů

Evropská komise přijala sdělení a pracovní dokument útvarů Komise o digitální transformaci zdravotnictví a péče s cílem podpořit činnost Evropské unie.

odborníci na elektronické zdravotnictví

Evropská komise vytvořila dvě skupiny odborníků zabývající se elektronickým zdravotnictvím: skupina zúčastněných stran v oblasti elektronického zdravotnictví a dočasná pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví.

Ostatní