Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Výměna elektronických zdravotních záznamů v celé EU

Evropská komise přijala doporučení o evropském formátu pro elektronickou výměnu zdravotních záznamů s cílem uvolnit tok zdravotních údajů přes hranice.

    Kreslená reprezentace správy zdravotních údajů

© Image by elenabs - iStock Getty Images

Cílem doporučení o evropském formátu pro elektronickou výměnu zdravotních záznamů je usnadnit přeshraniční interoperabilitu elektronických zdravotních záznamů v EU. Činí tak tím, že podporuje země EU v jejich úsilí zajistit, aby občané mohli bezpečně přistupovat ke svým zdravotním údajům a vyměňovat si je bez ohledu na to, kde se nacházejí v EU.

Formát elektronické výměny zdravotních záznamů pomůže občanům rychle získat přístup ke zdravotním údajům a sdílet je se zdravotnickými pracovníky. Například při konzultaci s odborníkem nebo při nouzové léčbě v jiné zemi EU.

Bezpečný přístup ke zdravotním údajům

Jednou z priorit sdělení o umožnění digitální transformace zdravotní péče je umožnit občanům bezpečný přístup ke svým zdravotním údajům a jejich přeshraniční sdílení.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů zdůrazňuje, že občané mají právo na přístup ke svým osobním údajům a poskytují právní rámec pro ochranu osobních údajů. Stanoví přímo použitelná pravidla pro zpracování osobních údajů fyzických osob, včetně zdravotních údajů. Pravidla pro usnadnění přístupu k bezpečné a vysoce kvalitní přeshraniční zdravotní péči jsou obsažena v nařízení GDPR o právech pacientů v přeshraniční zdravotní péči.

Výhody přístupu k elektronickým zdravotním záznamům

V rámci veřejné konzultace o digitálním zdraví respondenti uznali rozdíly mezi EHR jako jednu z hlavních překážek pro výměnu zdravotních údajů a pokrok v oblasti digitálního zdraví a péče v Evropě. V současné době většina občanů nemá snadný přístup ke svým zdravotním údajům elektronicky přes hranice.

Lepší přeshraniční přístup ke zdravotním údajům zlepší kvalitu a kontinuitu péče poskytované občanům. To povede ke snížení nákladů na zdravotní péči. Například vymýcením zbytečného zdvojování lékařských testů a postupů.

Doporučení

Doporučení stanoví rámec pro další rozvoj evropského formátu pro výměnu informací o EHR, který občanům umožní bezpečný přístup k jejich zdravotním údajům a jejich výměnu přes hranice v EU. Vymezuje soubor zásad, jimiž by se tato výměna měla řídit, a proces dalšího rozvoje, monitorování a přezkumu. A stanoví soubor společných technických specifikací pro přeshraniční výměnu údajů.

Doporučení zdůrazňuje, že přechod k interoperabilním evropským právním předpisům by měl jít ruku v ruce se zajištěním ochrany a bezpečnosti údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v plném souladu s rámcem kybernetické bezpečnosti.

Předpokládá se společný koordinační proces, do něhož budou zapojeny země EU a Komise, aby se podpořilo další vypracování evropského formátu pro výměnu názorů v oblasti evropského práva a lidských práv. Do tohoto procesu budou rovněž zapojeny všechny příslušné zúčastněné strany, včetně organizací zdravotnických pracovníků, vnitrostátních kompetenčních center, průmyslových subjektů a skupin pacientů a dalších orgánů EU a členských států.

Pozadí

Toto doporučení vychází z několika iniciativ a projektů předložených Komisí a zeměmi EU v jejich úsilí o usnadnění přeshraniční výměny zdravotních údajů v EU.

Práce na technických specifikacích pro výměnu zdravotních údajů byla provedena v rámci infrastruktury digitálních služeb elektronického zdravotnictví (eHDSI), kterou provádí Komise a země EU prostřednictvím programu Nástroje pro propojení Evropy (CEF).

EHDSI spojuje vnitrostátní kontaktní místa pro elektronické zdravotnictví, která jim umožňují vyměňovat si dva soubory údajů o zdravotním stavu: shrnutí pacientů a ePrescriptions. První výměna informací proběhla mezi Estonskem a Finskem v lednu 2019. Očekává se, že dvacet dva zemí EU si tyto zdravotní informace vymění do roku 2021. Toto doporučení navazuje na další rozvoj eHDSI a přispívá k němu tím, že usnadňuje interoperabilitu a výměnu komplexních elektronických zdravotních záznamů v celé EU.

Důležité podklady pro interoperabilitu EHR byly provedeny v rámci projektu Inteligentní otevřené služby pro evropské pacienty (epSOS), což je rozsáhlý pilotní projekt financovaný Komisí. epSOS testoval přeshraniční sdílení souhrnů pacientů a elektronických lékařských předpisů a s podporou projektu EXPAND připravil cestu k zavedení eHDSI.

Řada dalších projektů podporovaných Komisí, jako jsou Antilope a HITCH, rovněž přispěla k rozvoji rafinovaného evropského rámce interoperability elektronického zdravotnictví.

Zdravotní informace o konkrétních případech lze v současné době vyměňovat přes hranice prostřednictvím jedné z 24 tematických evropských referenčních sítí (ERN). Tyto sítě umožňují virtuálním panelům lékařů diagnostikovat a léčit pacienty trpící vzácnými, komplexními a nízkoprevalenčními onemocněními.

Evropské referenční sítě se účastní přibližně 900 vysoce specializovaných zdravotnických jednotek nacházejících se v přibližně 300 nemocnicích 25 členských států (plus Norsko). Jednotlivci nemají přímý přístup k těmto sítím. Poskytovatelé zdravotní péče odkazují pacienty na příslušnou síť se souhlasem a v souladu s pravidly vnitrostátních systémů zdravotní péče.

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise vyhlašuje výzvy k investování více než 176 milionů eur do digitálních kapacit a technologií

Evropská komise zahájila nový soubor výzev k předkládání návrhů v rámci pracovních programů na období 2023–2024 v rámci programu Digitální Evropa s cílem posílit digitální kapacity v celé EU. Tyto výzvy jsou otevřeny podnikům, orgánům veřejné správy a dalším subjektům z členských států EU, zemí ESVO/EHP a přidružených zemí. Rozpočet na tento soubor výzev činí více než 176 milionů EUR.

Související obsah

Souvislosti

elektronické zdravotnictví

Evropská komise usiluje o to, aby občané měli přístup k bezpečným a vysoce kvalitním digitálním službám v oblasti zdravotnictví a péče.

Viz také

Správa zdravotních údajů

Evropská komise přijala sdělení a pracovní dokument útvarů Komise o digitální transformaci zdravotnictví a péče s cílem podpořit činnost Evropské unie.

odborníci na elektronické zdravotnictví

Evropská komise vytvořila dvě skupiny odborníků zabývající se elektronickým zdravotnictvím: skupina zúčastněných stran v oblasti elektronického zdravotnictví a dočasná pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví.