Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Skupina odborníků na vysoké úrovni pro umělou inteligenci

Evropská komise jmenovala skupinu odborníků, která poskytuje poradenství ohledně své strategie umělé inteligence.

    Lidská a robotická ruka sahající k sobě navzájem

Výstupy

Během prvního roku svého mandátu pracovala skupina odborníků na vysoké úrovni pro umělou inteligenci (AI HLEG) na dvou hlavních výsledcích:

Výstup 1: Etické pokyny pro důvěryhodnou umělou inteligenci

Dokument předkládá přístup zaměřený na člověka k umělé inteligenci a uvádí 7 klíčových požadavků, které by systémy UI měly splňovat, aby byly důvěryhodné.

Výstup 2: Politická a investiční doporučení pro důvěryhodnou UI

V návaznosti na svůj první výstup předložila skupina 33 doporučení, která mají vést důvěryhodnou umělou inteligenci k udržitelnosti, růstu, konkurenceschopnosti a začleňování. Doporučení zároveň posílí postavení evropských občanů, prospějí jim a ochrání je. 

Výsledky práce skupiny AI HLEG byly představeny na prvním evropském shromáždění UI v červnu 2019. V návaznosti na zasedání Evropské komise prodloužila Evropská komise mandát skupiny o další rok. Tento rozšířený mandát umožnil skupině zvýšit svou práci a vyzkoušet etické pokyny pro důvěryhodnou umělou inteligenci. Mandát skupiny na vysoké úrovni pro umělou inteligenci skončil v červenci 2020 předložením dvou dalších výstupů:

Výstup 3: Konečný hodnotící seznam pro důvěryhodnou umělou inteligenci (ALTAI) 

Praktický nástroj, který převádí etické pokyny do přístupného a dynamického kontrolního seznamu sebehodnocení. Kontrolní seznam mohou používat vývojáři a provozovatelé umělé inteligence, kteří chtějí implementovat klíčové požadavky. Tento nový seznam je k dispozici jako prototyp webového nástroje a ve formátu PDF.

Výstup č. 4: Odvětvové úvahy o politických a investičních doporučeních

Dokument zkoumá možné provádění doporučení, která skupina dříve zveřejnila, ve třech konkrétních oblastech působnosti: Veřejný sektor, zdravotnictví a výroba a internet věcí.

AI HLEG a Evropská aliance pro umělou inteligenci

Celková práce skupiny na vysoké úrovni pro umělou inteligenci měla zásadní význam pro rozvoj přístupu Komise k umělé inteligenci. Koncepce důvěryhodnosti a sedm klíčových požadavků zavedených etickými pokyny jsou vodítkem pro nadcházející legislativní kroky v oblasti umělé inteligence.

Doporučení skupiny sloužila jako zdroje pro iniciativy Komise a jejích členských států při tvorbě politik. Mezi těmito iniciativami bylo sdělení o budování důvěry v umělou inteligenci zaměřené na člověka, bílá kniha o umělé inteligenci: Evropský přístup k excelenci a důvěře a aktualizovaný koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence.

Skupina na vysoké úrovni pro umělou inteligenci úzce spolupracovala s evropským společenstvím zúčastněných stran v oblasti umělé inteligence prostřednictvím Aliance pro umělou inteligenci. Evropská aliance pro umělou inteligenci je online fórum s více než 4000 členy zastupujícími akademickou obec, podniky a průmysl, občanskou společnost, občany EU a tvůrce politik.

Členové Aliance UI nabídli podrobnou zpětnou vazbu k etickým pokynům pro důvěryhodnou umělou inteligenci. Kromě toho, soubor materiálů, jako jsou politické dokumenty, akademické dokumenty a diskuse zveřejněné na fóru, pomohl definovat další výstupy AI HLEG.

V prvním shromáždění Evropské aliance pro umělou inteligenci se 500 členů fóra setkalo na živé akci, která zapojila komunitu do přímého poskytování zpětné vazby k procesu tvorby politik Evropské komise v oblasti umělé inteligence. Ačkoli skupina na vysoké úrovni pro umělou inteligenci ukončila svůj mandát v červenci 2020, komunita Aliance pro umělou inteligenci pokračovala ve své činnosti.

V říjnu 2020 se více než 1900 účastníků připojilo k druhému shromáždění Evropské aliance pro umělou inteligenci, aby projednalo hlavní zjištění veřejné konzultace o bílé knize Komise o umělé inteligenci a budoucích perspektivách při budování evropského přístupu k excelenci a důvěře v umělou inteligenci.

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise otevírá přístup k superpočítačům EU s cílem urychlit rozvoj umělé inteligence

Komise a evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC) se dnes zavázaly otevřít a rozšířit přístup k superpočítačovým zdrojům EU světové úrovně pro evropské začínající podniky, malé a střední podniky a širší komunitu umělé inteligence v rámci iniciativy EU pro začínající podniky v oblasti umělé inteligence.

Související obsah

Souvislosti

Evropský přístup k umělé inteligenci

Přístup EU k umělé inteligenci se zaměřuje na excelenci a důvěru s cílem posílit výzkum a průmyslovou kapacitu a zároveň zajistit bezpečnost a základní práva.

Viz také

Koordinovaný plán pro umělou inteligenci

Cílem koordinovaného plánu pro umělou inteligenci je urychlit investice do umělé inteligence, reagovat na strategie a programy v oblasti umělé inteligence a sladit politiku v oblasti umělé inteligence, aby se zabránilo roztříštěnosti v Evropě.

Evropská aliance pro umělou inteligenci

Evropská aliance pro umělou inteligenci je iniciativou Evropské komise, jejímž cílem je zahájit otevřený politický dialog o umělé inteligenci. Od svého zahájení v roce 2018 zapojila aliance UI přibližně 6000 zúčastněných stran prostřednictvím pravidelných akcí, veřejných...