Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tekoälyä käsittelevä korkean tason asiantuntijaryhmä

Euroopan komissio on nimennyt asiantuntijaryhmän antamaan neuvoja tekoälystrategiassaan.

    Ihmisen ja robotin käsi tavoittaa toisiaan

Tuotokset

Tekoälyä käsittelevä korkean tason asiantuntijaryhmä (AI HLEG) työskenteli toimikautensa ensimmäisenä vuonna kahden keskeisen tavoitteen parissa:

Tuotos 1: Luotettavaa tekoälyä koskevat eettiset ohjeet

Asiakirjassa esitetään tekoälyä koskeva ihmiskeskeinen lähestymistapa ja luetellaan seitsemän keskeistä vaatimusta, jotka tekoälyjärjestelmien olisi täytettävä, jotta ne olisivat luotettavia.

Suorite 2: Luotettavaa tekoälyä koskevat politiikka- ja investointisuositukset

Ryhmä esitti ensimmäisen suorituksensa pohjalta 33 suositusta luotettavan tekoälyn ohjaamiseksi kohti kestävyyttä, kasvua, kilpailukykyä ja osallisuutta. Samalla suosituksilla lisätään EU:n kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia, niistä on hyötyä ja suojellaan niitä. 

AI HLEGin työn tulokset esiteltiin ensimmäisessä tekoälykokouksessa kesäkuussa 2019. Edustajakokouksen jälkeen Euroopan komissio jatkoi ryhmän toimikautta vuodella. Tämän laajennetun toimeksiannon ansiosta ryhmä pystyi lisäämään työtään ja kokeilemaan luotettavaa tekoälyä koskevia eettisiä suuntaviivoja. Tekoälyn korkean tason ryhmän toimeksianto päättyi heinäkuussa 2020, jolloin esiteltiin kaksi muuta tuotosta:

Suorite 3: Luotettavan tekoälyn lopullinen arviointiluettelo (ALTAI) 

Käytännön työkalu, joka muuntaa eettiset suuntaviivat helppokäyttöiseksi ja dynaamiseksi itsearvioinnin tarkistuslistaksi. Tarkistuslistaa voivat käyttää tekoälyn kehittäjät ja käyttöönottajat, jotka haluavat toteuttaa keskeiset vaatimukset. Tämä uusi luettelo on saatavana prototyyppinä web-pohjaisena työkaluna ja PDF-muodossa.

Tuotos 4: Politiikkaa ja investointeja koskevia suosituksia koskevat alakohtaiset näkökohdat

Asiakirjassa tarkastellaan ryhmän aiemmin julkaisemien suositusten mahdollista täytäntöönpanoa kolmella erityisellä soveltamisalalla: Julkinen sektori, terveydenhuolto, valmistus ja esineiden internet.

AI HLEG ja eurooppalainen tekoälyallianssi

Tekoälytyöryhmän yleinen työ on ollut keskeisessä asemassa kehitettäessä tekoälyä koskevaa komission lähestymistapaa. Eettisissä suuntaviivoissa käyttöön otettu luotettavuuskäsite ja seitsemän keskeistä vaatimusta ohjaavat tekoälyn tulevia lainsäädäntötoimia.

Ryhmän suositukset ovat tarjonneet resursseja komission ja sen jäsenvaltioiden poliittisille aloitteille. Näiden aloitteiden joukossa oli tiedonanto luottamuksen rakentamisesta ihmiskeskeiseen tekoälyyn, valkoinen kirja tekoälystä: eurooppalainen lähestymistapa huippuosaamiseen ja luottamukseen ja päivitetty koordinoitu tekoälysuunnitelma.

AI HLEG on tehnyt tiivistä yhteistyötä tekoälyalan sidosryhmien eurooppalaisen yhteisön kanssa AI Alliancen kautta. Eurooppalainen tekoälyallianssi on verkkofoorumi, johon kuuluu yli 4000 jäsentä, jotka edustavat tiedemaailmaa, yrityksiä ja teollisuutta, kansalaisyhteiskuntaa, EU:n kansalaisia ja poliittisia päättäjiä.

Tekoälyallianssin jäsenet antoivat yksityiskohtaista palautetta luotettavaa tekoälyä koskevista etiikkaohjeista. Lisäksi joukko materiaaleja, kuten toimintapoliittisia asiakirjoja, akateemisia asiakirjoja ja keskusteluita, jotka on julkaistu foorumilla, auttoi määrittelemään AI HLEGin muut suoritteet.

Ensimmäisessä Euroopan tekoälyallianssin yleiskokouksessa500 foorumin jäsentä tapasi live-tapahtumassa, jossa yhteisö sai suoran palautteen Euroopan komission tekoälyä koskevasta poliittisesta päätöksentekoprosessista. Vaikka AI HLEG lopetti toimeksiantonsa heinäkuussa 2020, AI Alliancen yhteisö jatkoi toimintaansa.

Lokakuussa 2020 yli 1900 osallistujaa osallistui verkossa toiseen Euroopan tekoälyallianssin edustajakokoukseen keskustelemaan komission valkoisesta kirjasta tekoälystä ja tulevaisuudennäkymistä tekoälyä koskevan eurooppalaisen lähestymistavan rakentamiseksi järjestetyn julkisen kuulemisen tärkeimmistä tuloksista.

Viimeisimmät uutiset

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Tekoälyä koskeva eurooppalainen lähestymistapa

Tekoälyä koskevassa EU:n lähestymistavassa keskitytään huippuosaamiseen ja luottamukseen ja pyritään lisäämään tutkimusta ja teollisia valmiuksia samalla kun varmistetaan turvallisuus ja perusoikeudet.

Katso myös

Tekoälylaki

Tekoälysäädös on ensimmäinen tekoälyä koskeva oikeudellinen kehys, jolla puututaan tekoälyn riskeihin ja asetetaan Eurooppa johtoasemaan maailmanlaajuisesti.

Koordinoitu tekoälysuunnitelma

Koordinoidulla tekoälysuunnitelmalla pyritään nopeuttamaan investointeja tekoälyyn, panemaan täytäntöön tekoälystrategioita ja -ohjelmia sekä yhdenmukaistamaan tekoälypolitiikkaa, jotta voidaan estää pirstoutuminen Euroopassa.

Eurooppalainen tekoälyallianssi

Eurooppalainen tekoälyallianssi on Euroopan komission aloite tekoälyä koskevan avoimen poliittisen vuoropuhelun käynnistämiseksi. Sen jälkeen, kun tekoälyallianssi perustettiin vuonna 2018, siihen on osallistunut noin 6000 sidosryhmää säännöllisten tapahtumien, julkisten...