Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Експертна група на високо равнище по въпросите на изкуствения интелект

Европейската комисия назначи експертна група, която да предоставя съвети относно стратегията си за изкуствен интелект.

    Човешки и роботизирани ръце, протягащи се един към друг

Резултати

През първата година от своя мандат експертната група на високо равнище по въпросите на изкуствения интелект (AIHLEG) работи по два основни резултата:

Резултат 1: Етични насоки за надежден ИИ

Документът предлага ориентиран към човека подход към ИИ и изброява 7 ключови изисквания, на които системите с ИИ следва да отговарят, за да бъдат надеждни.

Резултат 2: Политически и инвестиционни препоръки за надежден ИИ

Въз основа на първия си резултат групата представи 33 препоръки за насочване на надеждния ИИ към устойчивост, растеж, конкурентоспособност и приобщаване. В същото време препоръките ще предоставят възможности, ще бъдат от полза и ще защитават европейските граждани. 

Резултатите от работата на групата на високо равнище по въпросите на изкуствения интелект бяха представени на първата Европейска асамблея на ИИ през юни 2019 г. След Асамблеята Европейската комисия удължи мандата на групата с още една година. Този разширен мандат даде възможност на групата да увеличи работата си и да проведе пилотни проекти в областта на етичните насоки за надежден ИИ. Мандатът на групата на високо равнище на ИИ приключи през юли 2020 г. с представянето на още два резултата:

Резултат 3: Окончателен списък за оценка на надеждния ИИ (ALTAI) 

Практически инструмент, който превръща насоките за етика в достъпен и динамичен контролен списък за самооценка. Контролният списък може да се използва от разработчици и внедрители на ИИ, които искат да изпълнят ключовите изисквания. Този нов списък е достъпен като прототип на уеб базиран инструмент и в PDF формат.

Резултат 4: Секторни съображения относно политическите и инвестиционните препоръки

В документа се разглежда възможното изпълнение на препоръките, публикувани преди това от групата, в три конкретни области на приложение: Публичен сектор, здравеопазване и производство и интернет на нещата.

AI HLEG и Европейският алианс за ИИ

Цялостната работа на групата на високо равнище на ИИ заема централно място в разработването на подхода на Комисията към изкуствения интелект. Концепцията за надеждност и 7-те ключови изисквания, въведени с насоките за етика, ръководят предстоящите законодателни стъпки в областта на ИИ.

Препоръките на групата послужиха като ресурс за инициативи за изготвяне на политики, предприети от Комисията и нейните държави членки. Сред тези инициативи беше съобщението „Изграждане на доверие в човешкия центричен изкуствен интелект“, Бялата книга за изкуствения интелект: европейски подход към високите постижения и доверието и актуализирания координиран план за ИИ.

Групата на високо равнище на ИИ работи в тясно сътрудничество с Европейската общност на заинтересованите страни в областта на ИИ чрез Алианса за ИИ. Европейският алианс за ИИ е онлайн форум с над 4000 членове, представляващи академичните среди, бизнеса и промишлеността, гражданското общество, гражданите на ЕС и създателите на политики.

Членовете на Алианса за ИИ предоставиха подробна обратна връзка за етичните насоки за надежден ИИ. Освен това набор от материали, като например политически документи, академични документи и дискусии, публикувани във форума, помогнаха за определянето на другите резултати на групата на високо равнище на ИИ.

В първата Асамблея на Европейския алианс за ИИ 500членове на форума се срещнаха на живо на събитие, което ангажира общността в пряко предоставяне на обратна информация за процеса на изготвяне на политиките на Европейската комисия в областта на ИИ. Въпреки че групата на високо равнище на ИИ приключи мандата си през юли 2020 г., общността на Алианса за ИИ продължи своята дейност.

През октомври 2020 г. над 1900 участници се присъединиха онлайн към втората Асамблея на Европейския алианс за ИИ, за да обсъдят основните констатации от обществената консултация относно Бялата книга на Комисията относно изкуствения интелект и бъдещите перспективи за изграждане на европейски подход за високи постижения и доверие в ИИ.

Последни новини

PRESS RELEASE |
Първият Съвет по търговия и технологии ЕС-Индия се съсредоточи върху задълбочаването на стратегическия ангажимент в областта на търговията и технологиите

Европейският съюз и Индия проведоха първата си среща на министрите на Съвета по търговия и технологии (СТТ) днес в Брюксел.

PRESS RELEASE |
1.3 милиарда евро от програмата „Цифрова Европа“ за цифровия преход и киберсигурността на Европа

Днес Комисията прие две многогодишни работни програми за програмата „Цифрова Европа“, в които се очертават целите и специфичните тематични области, които ще получат финансиране в размер на близо 1.3 милиарда евро.

PRESS RELEASE |
ЕС-Индия: нов Съвет по търговия и технологии, който ще играе водеща роля в областта на цифровата трансформация, екологичните технологии и търговията

Европейският съюз и Индия засилиха отношенията си като стратегически партньори чрез създаването на нов Съвет по търговия и технологии (СТТ).

Съдържание по темата

Обща картина

Европейски подход към изкуствения интелект

Подходът на ЕС към изкуствения интелект е съсредоточен върху високите постижения и доверието, чиято цел е да се стимулират научните изследвания и промишленият капацитет, като същевременно се гарантират безопасността и основните права.

Вижте също

Координиран план за изкуствения интелект

Координираният план за изкуствения интелект има за цел да ускори инвестициите в ИИ, да предприеме действия във връзка със стратегиите и програмите в областта на ИИ и да съгласува политиката в областта на ИИ, за да се избегне разпокъсаността в Европа.

Европейски алианс за ИИ

Европейският алианс за ИИ е инициатива на Европейската комисия за установяване на открит политически диалог относно изкуствения интелект. От създаването си през 2018 г. Алиансът за ИИ е ангажирал около 6000 заинтересовани страни чрез редовни прояви, обществени консултации и...