Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Експертна група на високо равнище по въпросите на изкуствения интелект

Европейската комисия назначи експертна група, която да предоставя съвети относно своята стратегия за изкуствен интелект.

    Човешка и роботизирана ръка се протягат един към друг

Резултати

През първата година от мандата си експертната група на високо равнище по въпросите на изкуствения интелект работи по два основни резултата:

Резултат 1: Етични насоки за надежден ИИ

В документа се предлага ориентиран към човека подход към ИИ и се изброяват 7 ключови изисквания, на които следва да отговарят системите с ИИ, за да бъдат надеждни.

Резултат 2: Политически и инвестиционни препоръки за надежден ИИ

Въз основа на първите си резултати групата представи 33 препоръки за насочване на надежден ИИ към устойчивост, растеж, конкурентоспособност и приобщаване. В същото време препоръките ще овластят, облагодетелстват и защитават европейските граждани. 

Резултатите от работата на ЕГВР за ИИ бяха представени на първата Европейска асамблея на ИИ през юни 2019 г. След Асамблеята Европейската комисия удължи мандата на групата с още една година. Този разширен мандат позволи на групата да увеличи работата си и да пилотира етичните насоки за надежден ИИ. Мандатът на ЕГВР за ИИ приключи през юли 2020 г. с представянето на още два резултата:

Резултат 3: Окончателен списък за оценка на надежден ИИ (ALTAI) 

Практически инструмент, който превръща етичните насоки в достъпен и динамичен контролен списък за самооценка. Контролният списък може да се използва от разработчици и внедрители на ИИ, които искат да приложат ключовите изисквания. Този нов списък е достъпен като прототип на уеб базиран инструмент и в PDF формат.

Резултат 4: Секторни съображения във връзка с препоръките в областта на политиката и инвестициите

Документът разглежда възможното изпълнение на препоръките, публикувани по-рано от групата, в три конкретни области на приложение: Публичният сектор, здравеопазването и производството и интернет на нещата.

AI HLEG и Европейският алианс за ИИ

Цялостната работа на ЕГВР в областта на ИИ е от основно значение за развитието на подхода на Комисията към изкуствения интелект. Концепцията за надеждност и 7-те ключови изисквания, въведени с етичните насоки, ръководят предстоящите законодателни стъпки в областта на ИИ.

Препоръките на групата послужиха като ресурс за инициативи за създаване на политики, предприети от Комисията и нейните държави членки. Сред тези инициативи беше съобщението „Изграждане на доверие в човешкия центричен изкуствен интелект“, Бялата книга за изкуствения интелект: европейски подход към високите постижения и доверието и актуализиран координиран план за ИИ.

Групата на високо равнище в областта на ИИ работи в тясно сътрудничество с Европейската общност от заинтересовани страни в областта на ИИ чрез Алианса за ИИ. Европейският алианс за ИИ е онлайн форум с над 4000 членове, представляващи академичните среди, бизнеса и промишлеността, гражданското общество, гражданите на ЕС и създателите на политики.

Членовете на Алианса за ИИ предложиха подробна обратна информация за етичните насоки за надежден ИИ. Освен това набор от материали като политически документи, академични доклади и дискусии, публикувани на форума, спомогнаха за определянето на другите резултати от ЕГВР за ИИ.

По време на първата асамблея на Европейския алианс за ИИ500 членове на форума се срещнаха на живо, което ангажира общността в пряка обратна връзка с процеса на изготвяне на политиките на Европейската комисия в областта на ИИ. Въпреки че ЕГВР за ИИ приключи мандата си през юли 2020 г., общността на Алианса за ИИ продължи дейността си.

През октомври 2020 г. над 1900 участници се присъединиха онлайн към втората асамблея на Европейския алианс за ИИ, за да обсъдят основните констатации от обществената консултация относно Бялата книга на Комисията за изкуствения интелект и бъдещите перспективи за изграждане на европейски подход за високи постижения и доверие в ИИ.

Последни новини

PRESS RELEASE |
Комисията инвестира 112 млн. евро в научни изследвания и иновации в областта на ИИ и квантовите технологии

Европейската комисия обяви покани за представяне на предложения в рамките на работната програма на „Хоризонт Европа“ в областта на цифровите, промишлените и космическите технологии за периода 2023—2024 г. за научни изследвания и иновации в областта на изкуствения интелект (ИИ) и квантовите технологии.

DIGIBYTE |
Ново финансиране по линия на „Хоризонт Европа“ стимулира европейските научни изследвания в областта на ИИ и квантовите технологии

Беше отправен нов набор от покани за представяне на предложения на стойност над 112 милиона евро от работната програма в областта на цифровите технологии, промишлеността и космическото пространство на „Хоризонт Европа“ за периода 2023—2024 г.

PRESS RELEASE |
ЕС и САЩ продължават силното сътрудничество в областта на търговията и технологиите във време на глобални предизвикателства

ЕС и Съединените щати проведоха шестото заседание на Съвета по търговия и технологии ЕС—САЩ в Льовен, Белгия. Срещата даде възможност на министрите да доразвият текущата работа и да представят нови резултати от СТТ след две години и половина сътрудничество.

Съдържание по темата

Обща картина

Европейски подход към изкуствения интелект

Подходът на ЕС към изкуствения интелект се основава на високи постижения и доверие, като целта е да се стимулират научните изследвания и промишленият капацитет, като същевременно се гарантират безопасността и основните права.

Вижте също

Координиран план за изкуствения интелект

Координираният план за изкуствения интелект има за цел да ускори инвестициите в ИИ, да приложи стратегии и програми в областта на ИИ и да съгласува политиката в областта на ИИ, за да се предотврати разпокъсаността в Европа.

Европейски алианс за ИИ

Европейският алианс за ИИ е инициатива на Европейската комисия за установяване на открит политически диалог в областта на изкуствения интелект. От стартирането си през 2018 г. Алиансът за ИИ е ангажирал около 6000 заинтересовани страни чрез редовни прояви, обществени консултации...