Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Expertná skupina na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu

Európska komisia vymenovala skupinu expertov, ktorá bude poskytovať poradenstvo v súvislosti so svojou stratégiou v oblasti umelej inteligencie.

    Ľudská a robotická ruka sa navzájom dotýka

Výstupy

Počas prvého roka svojho mandátu expertná skupina na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu (AI HLEG) pracovala na dvoch hlavných výsledkoch:

Výsledok 1: Etické usmernenia pre dôveryhodnú umelú inteligenciu

V dokumente sa uvádza prístup k umelej inteligencii zameraný na človeka a zoznam 7 kľúčových požiadaviek, ktoré by systémy umelej inteligencie mali spĺňať, aby boli dôveryhodné.

Výsledok č. 2: Politické a investičné odporúčania pre dôveryhodnú umelú inteligenciu

Na základe prvého výsledku skupina predložila 33 odporúčaní na usmernenie dôveryhodnej umelej inteligencie k udržateľnosti, rastu, konkurencieschopnosti a inklúzii. Odporúčania zároveň posilnia postavenie európskych občanov, z nich budú mať prospech a budú ich chrániť. 

Výsledky práce skupiny na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu boli predstavené na prvom Európskom zhromaždení umelej inteligencie v júni 2019. Po zasadnutí zhromaždenia Európska komisia predĺžila mandát skupiny o ďalší rok. Tento rozšírený mandát umožnil skupine zintenzívniť svoju prácu a pilotovať etické usmernenia pre dôveryhodnú umelú inteligenciu. Mandát skupiny na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu sa skončil v júli 2020 predložením ďalších dvoch výsledkov:

Výsledok 3: Konečný zoznam hodnotení dôveryhodnej umelej inteligencie (ALTAI) 

Praktický nástroj, ktorý premietne etické usmernenia do dostupného a dynamického kontrolného zoznamu pre sebahodnotenie. Kontrolný zoznam môžu používať vývojári a nasadzovatelia umelej inteligencie, ktorí chcú implementovať kľúčové požiadavky. Tento nový zoznam je k dispozícii ako prototyp webového nástroja a vo formáte PDF.

Výstup 4: Odvetvové úvahy týkajúce sa politických a investičných odporúčaní

V dokumente sa skúma možné vykonávanie odporúčaní, ktoré skupina predtým uverejnila, v troch konkrétnych oblastiach uplatňovania: Verejný sektor, zdravotníctvo a výroba a internet vecí.

AI HLEG a Európska aliancia pre umelú inteligenciu

Celková práca skupiny na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu bola kľúčová pre rozvoj prístupu Komisie k umelej inteligencii. Koncepcia dôveryhodnosti a 7 kľúčových požiadaviek zavedených etickými usmerneniami usmerňujú nadchádzajúce legislatívne kroky v oblasti umelej inteligencie.

Odporúčania skupiny slúžili ako zdroje pre iniciatívy v oblasti tvorby politík, ktoré prijala Komisia a jej členské štáty. Medzi týmito iniciatívami sa nachádzalo oznámenie o budovaní dôvery v umelú inteligenciu, Biela kniha o umelej inteligencii: Európsky prístup k excelentnosti a dôvere a aktualizovaný koordinovaný plán v oblasti umelej inteligencie.

Skupina na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu úzko spolupracovala s európskou komunitou zainteresovaných strán v oblasti umelej inteligencie prostredníctvom aliancie pre umelú inteligenciu. Európska aliancia pre umelú inteligenciu je online fórum s viac ako 4000 členmi zastupujúcimi akademickú obec, podniky a priemysel, občiansku spoločnosť, občanov EÚ a tvorcov politík.

Členovia aliancie pre umelú inteligenciu poskytli podrobnú spätnú väzbu k etickým usmerneniam pre dôveryhodnú umelú inteligenciu. Okrem toho súbor materiálov, ako sú politické dokumenty, akademické dokumenty a diskusie uverejnené na fóre, pomohol definovať ďalšie výstupy skupiny na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu.

Na prvom zhromaždení Európskej aliancie pre umelú inteligenciu sa 500 členov fóra stretlo na živom podujatí, ktoré zapojilo komunitu do poskytovania priamej spätnej väzby k procesu tvorby politiky Európskej komisie v oblasti umelej inteligencie. Hoci skupina na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu ukončila svoj mandát v júli 2020, komunita Aliancie pre umelú inteligenciu pokračovala vo svojej činnosti.

V októbri 2020 sa viac ako 1900 účastníkov pripojilo online k druhému zhromaždeniu Európskej aliancie pre umelú inteligenciu, aby diskutovalo o hlavných zisteniach verejnej konzultácie o bielej knihe Komisie o umelej inteligencii a budúcich perspektívach pri budovaní európskeho prístupu excelentnosti a dôvery v umelú inteligenciu.

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Komisia otvára výzvy na investovanie viac ako 176 miliónov EUR do digitálnych kapacít a technológií

Európska komisia vyhlásila nový súbor výziev na predkladanie návrhov v rámci pracovných programov programu Digitálna Európa na roky 2023 – 2024 s cieľom posilniť digitálne kapacity v celej EÚ. Tieto výzvy sú otvorené pre podniky, orgány verejnej správy a iné subjekty z členských štátov EÚ, krajín EZVO/EHP a pridružených krajín. Rozpočet na tento súbor výziev je viac ako 176 miliónov EUR.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Európsky prístup k umelej inteligencii

Prístup EÚ k umelej inteligencii sa zameriava na excelentnosť a dôveru s cieľom posilniť výskumnú a priemyselnú kapacitu a zároveň zaistiť bezpečnosť a základné práva.

Pozri aj

Akt o umelej inteligencii

Akt o umelej inteligencii je vôbec prvým právnym rámcom pre umelú inteligenciu, ktorý sa zaoberá rizikami umelej inteligencie a pozíciami Európy, aby zohrávala vedúcu úlohu na celom svete.

Koordinovaný plán v oblasti umelej inteligencie

Cieľom koordinovaného plánu v oblasti umelej inteligencie je urýchliť investície do umelej inteligencie, vykonávať stratégie a programy v oblasti umelej inteligencie a zosúladiť politiku v oblasti umelej inteligencie s cieľom zabrániť fragmentácii v Európe.

Európska aliancia pre umelú inteligenciu

Európska aliancia pre umelú inteligenciu je iniciatívou Európskej komisie na vytvorenie otvoreného politického dialógu o umelej inteligencii. Aliancia pre umelú inteligenciu od svojho založenia v roku 2018 zapojila približne 6000 zainteresovaných strán prostredníctvom...