Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Expertgrupp på hög nivå om artificiell intelligens

Europeiska kommissionen har utsett en expertgrupp som ska ge råd om sin strategi för artificiell intelligens.

    Mänskliga och robotiska hand som sträcker sig för varandra

Resultat

Under det första året av sitt mandat arbetade högnivågruppen för artificiell intelligens (AI HLEG) med två huvudsakliga resultat:

Resultat 1: Etiska riktlinjer för tillförlitlig AI

I dokumentet presenteras en människocentrerad strategi för AI och en förteckning över sju centrala krav som AI-system bör uppfylla för att vara tillförlitliga.

Resultat 2: Policy- och investeringsrekommendationer för tillförlitlig AI

Med utgångspunkt i sitt första resultat lade gruppen fram 33 rekommendationer för att vägleda tillförlitlig AI mot hållbarhet, tillväxt, konkurrenskraft och inkludering. Samtidigt kommer rekommendationerna att stärka, gynna och skydda EU-medborgarna. 

Resultaten av arbetet i AI HLEG presenterades vid den första europeiska AI-församlingen i juni 2019. Efter plenarförsamlingen förlängde Europeiska kommissionen gruppens mandat med ytterligare ett år. Detta förlängda mandat gjorde det möjligt för gruppen att öka sitt arbete och pilotprojektet för etiska riktlinjer för tillförlitlig AI. Mandatet för AI HLEG upphörde i juli 2020 med presentationen av ytterligare två resultat:

Resultat 3: Den slutliga bedömningslistan för tillförlitlig AI (ALTAI) 

Ett praktiskt verktyg som översätter etikriktlinjerna till en tillgänglig och dynamisk självbedömningschecklista. Checklistan kan användas av utvecklare och driftsättare av AI som vill genomföra de viktigaste kraven. Denna nya lista är tillgänglig som ett prototyp webbaserat verktyg och i PDF-format.

Resultat 4: Sektorsspecifika överväganden om policy- och investeringsrekommendationerna

I dokumentet undersöks det möjliga genomförandet av rekommendationerna, som tidigare offentliggjorts av gruppen, inom tre specifika tillämpningsområden: Offentlig sektor, hälso- och sjukvård och tillverkning och sakernas internet.

AI HLEG och Europeiska AI-alliansen

Det övergripande arbetet inom AI HLEG har varit centralt för utvecklingen av kommissionens strategi för artificiell intelligens. Begreppet trovärdighet och de sju centrala kraven, som infördes genom etikriktlinjerna, vägleder de kommande lagstiftningsstegen inom AI.

Gruppens rekommendationer har fungerat som resurser för de politiska initiativ som kommissionen och dess medlemsstater tagit. Bland dessa initiativ fanns meddelandet om att bygga förtroende för mänsklig centrisk artificiell intelligens, vitboken om artificiell intelligens: en europeisk strategi för spetskompetens och förtroende och den uppdaterade samordnade planen för AI.

AI HLEG har haft ett nära samarbete med det europeiska samfundet av AI-aktörer genom AI-alliansen. Den europeiska AI-alliansen är ett onlineforum med över 4 000 medlemmar som företräder den akademiska världen, näringslivet, det civila samhället, EU:s medborgare och beslutsfattare.

Medlemmarna i AI-alliansen gav detaljerad feedback om etiska riktlinjer för tillförlitlig AI. Dessutom har en uppsättning material som policydokument, akademiska artiklar och diskussioner som publicerats på forumet bidragit till att definiera de andra resultaten av AI HLEG.

I den första församlingen för den europeiska AI-alliansen möttes 500 medlemmar av forumet i ett liveevenemang som engagerade samhället i en direkt återkoppling till Europeiska kommissionens beslutsprocess om AI. Trots att AI HLEG avslutade sitt mandat i juli 2020 fortsatte AI-alliansen sin verksamhet.

I oktober 2020 deltog över 1900 deltagare online i den andra europeiska AI-alliansförsamlingen för att diskutera de viktigaste resultaten från det offentliga samrådet om kommissionens vitbok om artificiell intelligens och framtidsperspektiv när det gäller att bygga upp en europeisk strategi för spetskompetens och tillit till AI.

Senaste nytt

Povezane vsebine

Širša slika

En europeisk strategi för artificiell intelligens

EU:s strategi för artificiell intelligens är inriktad på spetskompetens och förtroende, som syftar till att främja forskning och industriell kapacitet samtidigt som säkerhet och grundläggande rättigheter säkerställs.

Glej tudi

Samordnad plan för artificiell intelligens

Den samordnade planen för artificiell intelligens syftar till att påskynda investeringarna i AI, agera på AI-strategier och AI-program och anpassa AI-politiken för att undvika fragmentering i Europa.

Europeiska AI-alliansen

Den europeiska AI-alliansen är ett initiativ från Europeiska kommissionen för att upprätta en öppen politisk dialog om artificiell intelligens. Sedan lanseringen 2018 har AI Alliance engagerat cirka 6 000 intressenter genom regelbundna evenemang, offentliga samråd och utbyten av...