Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kõrgetasemeline tehisintellekti eksperdirühm

Euroopa Komisjon nimetas ametisse eksperdirühma, kes nõustab tehisintellekti strateegiat.

    Inim- ja robotkäed üksteise poole püüdlemas

Väljundite

Oma ametiaja esimesel aastal töötas kõrgetasemeline tehisintellekti eksperdirühm (AI HLEG) kahe peamise tulemuse kallal:

Eesmärk: Usaldusväärse tehisintellekti eetikasuunised

Dokumendis esitatakse inimkeskne lähenemisviis tehisintellektile ja loetletakse 7 põhinõuet, millele tehisintellektisüsteemid peaksid vastama, et need oleksid usaldusväärsed.

Tulemus 2: Usaldusväärse tehisintellekti poliitika- ja investeerimissoovitused

Tuginedes oma esimesele tulemusele, esitas rühm 33 soovitust, et suunata usaldusväärne tehisintellekt kestlikkuse, majanduskasvu, konkurentsivõime ja kaasamise suunas. Samal ajal suurendavad soovitused Euroopa kodanike mõjuvõimu, toovad neile kasu ja kaitsevad neid. 

Tehisintellekti kõrgetasemelise töörühma töö tulemusi tutvustati esimesel Euroopa tehisintellekti assambleel 2019. aasta juunis. Pärast assambleed pikendas Euroopa Komisjon töörühma volitusi veel ühe aasta võrra. See laiendatud mandaat võimaldas rühmal suurendada oma tööd ja katsetada usaldusväärse tehisintellekti eetikasuuniseid. Tehisintellekti kõrgetasemelise eksperdirühma volitused lõppesid 2020. aasta juulis, esitades veel kaks tulemust:

Tulemus: Usaldusväärse tehisintellekti (ALTAI) lõplik hindamisnimekiri 

Praktiline vahend, mis muudab eetikasuunised juurdepääsetavaks ja dünaamiliseks enesehindamise kontrollnimekirjaks. Kontrollnimekirja saavad kasutada tehisintellekti arendajad ja juurutajad, kes soovivad põhinõudeid rakendada. See uus nimekiri on saadaval veebipõhise tööriista prototüübina ja PDF-vormingus.

Tulemus 4: Valdkondlikud kaalutlused poliitika- ja investeerimissoovituste kohta

Dokumendis uuritakse rühma poolt varem avaldatud soovituste võimalikku rakendamist kolmes konkreetses rakendusvaldkonnas: Avalik sektor, tervishoid ja tootmine ning asjade internet.

Tehisintellekti kõrgetasemeline töörühm ja Euroopa tehisintellekti liit

Tehisintellekti kõrgetasemelise töörühma üldine töö on olnud kesksel kohal tehisintellekti käsitleva komisjoni lähenemisviisi väljatöötamisel. Eetikasuunistega kasutusele võetud usaldusväärsuse kontseptsioon ja seitse põhinõuet suunavad tehisintellektiga seotud tulevasi seadusandlikke samme.

Töörühma soovitused on olnud vahendid komisjoni ja selle liikmesriikide poliitikakujundamise algatusteks. Nende algatuste hulgas oli teatis usalduse loomise kohta inimkeskse tehisintellekti vastu, valge raamat tehisintellekti kohta: Euroopa lähenemisviis tipptasemele ja usaldusele ning tehisintellekti käsitlev ajakohastatud kooskõlastatud kava.

Tehisintellekti kõrgetasemeline töörühm on teinud tehisintellekti liidu kaudu tihedat koostööd Euroopa tehisintellekti sidusrühmade kogukonnaga. Euroopa tehisintellekti liit on veebifoorum, millel on üle 4000 liikme, kes esindavad akadeemilisi ringkondi, ettevõtjaid ja tööstust, kodanikuühiskonda, ELi kodanikke ja poliitikakujundajaid.

Tehisintellekti liidu liikmed andsid üksikasjalikku tagasisidet usaldusväärse tehisintellekti eetikasuuniste kohta. Lisaks aitasid foorumil avaldatud materjalid, nagu poliitikadokumendid, akadeemilised dokumendid ja arutelud, määratleda tehisintellekti kõrgetasemelise töörühma muid tulemusi.

Esimesel Euroopa tehisintellekti alliansi assambleel kohtusid foorumi 500 liiget otseüritusel, kus kogukond andis otsest tagasisidet Euroopa Komisjoni tehisintellekti käsitleva poliitika kujundamise protsessile. Kuigi tehisintellekti kõrgetasemeline töörühm lõpetas oma mandaadi 2020. aasta juulis, jätkas tehisintellekti liidu kogukond oma tegevust.

2020. aasta oktoobris ühines veebis üle 1900 osaleja Euroopa tehisintellekti liidu teise assambleega, et arutada komisjoni valge raamatu „Tehisintellekt ja tulevikuväljavaated tehisintellekti ja tehisintellekti usaldusväärsuse Euroopa käsituse loomisel“ avaliku konsultatsiooni peamisi järeldusi.

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
Komisjon kuulutab välja projektikonkursid, et investeerida üle 176 miljoni euro digivõimekusse ja tehnoloogiasse

Euroopa Komisjon kuulutas programmi „Digitaalne Euroopa“ 2023.–2024. aasta tööprogrammide raames välja uued projektikonkursid, et tugevdada digisuutlikkust kogu ELis. Need konkursikutsed on avatud ettevõtjatele, haldusasutustele ja muudele üksustele ELi liikmesriikidest, EFTA/EMP riikidest ja assotsieerunud riikidest. Nende projektikonkursside eelarve on üle 176 miljoni euro.

Seotud sisu

Üldpilt

Euroopa lähenemisviis tehisintellektile

ELi lähenemisviis tehisintellekti tipp- ja usalduskeskustele, mille eesmärk on edendada teadusuuringuid ja tööstussuutlikkust, tagades samal ajal ohutuse ja põhiõigused.

Vaata lisaks

Tehisintellekti käsitlev õigusakt

Tehisintellekti käsitlev õigusakt on esimene tehisintellekti käsitlev õigusraamistik, milles käsitletakse tehisintellektiga seotud riske ja seatakse Euroopale juhtroll kogu maailmas.

Tehisintellekti käsitlev kooskõlastatud kava

Tehisintellekti käsitleva kooskõlastatud kava eesmärk on kiirendada investeerimist tehisintellekti, rakendada tehisintellekti strateegiaid ja programme ning ühtlustada tehisintellektipoliitikat, et vältida killustatust Euroopas.

Euroopa tehisintellekti liit

Euroopa tehisintellekti liit on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on luua avatud poliitiline dialoog tehisintellekti teemal. Alates selle loomisest 2018. aastal on tehisintellekti liit kaasanud ligikaudu 6000 sidusrühma korrapäraste ürituste, avalike konsultatsioonide ja...