Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kõrgetasemeline tehisintellekti eksperdirühm

Euroopa Komisjon nimetas ametisse eksperdirühma, kes annab nõu tehisintellekti strateegia kohta.

    Inim- ja robotkäte jõudmine üksteise poole

Väljundid

Oma ametiaja esimesel aastal töötas kõrgetasemeline tehisintellekti eksperdirühm välja kaks peamist eesmärki:

Saavutatav 1: Usaldusväärse tehisintellekti eetikasuunised

Dokumendis esitatakse inimkeskne lähenemisviis tehisintellektile ja loetletakse seitse põhinõuet, millele tehisintellektisüsteemid peaksid usaldusväärsuse tagamiseks vastama.

Saavutus 2: Poliitika- ja investeerimissoovitused usaldusväärse tehisintellekti jaoks

Töörühm esitas oma esimestele tulemustele tuginedes 33 soovitust, et suunata usaldusväärne tehisintellekt kestlikkuse, majanduskasvu, konkurentsivõime ja kaasatuse suunas. Samal ajal suurendavad soovitused Euroopa kodanike mõjuvõimu, toovad neile kasu ja kaitsevad neid. 

Tehisintellekti kõrgetasemelise töörühma töö tulemusi tutvustati 2019. aasta juunis toimunud esimesel Euroopa tehisintellekti assambleel. Pärast assamblee kohtumist pikendas Euroopa Komisjon rühma volitusi veel ühe aasta võrra. Laiendatud volitused võimaldasid töörühmal suurendada oma tööd ja katsetada usaldusväärse tehisintellekti eetikasuuniseid. Tehisintellekti kõrgetasemelise töörühma volitused lõppesid 2020. aasta juulis, kui esitati veel kaks tulemust:

Tulemus 3: Usaldusväärse tehisintellekti (ALTAI) lõplik hindamisnimekiri 

Praktiline vahend, mis muudab eetikasuunised kättesaadavaks ja dünaamiliseks enesehindamise kontrollnimekirjaks. Kontrollnimekirja saavad kasutada tehisintellekti arendajad ja juurutajad, kes soovivad põhinõudeid rakendada. See uus loend on saadaval veebipõhise tööriista prototüübina ja PDF-vormingus.

Tulemus 4: Poliitika- ja investeerimissoovituste valdkondlikud kaalutlused

Dokumendis uuritakse rühma poolt varem avaldatud soovituste võimalikku rakendamist kolmes konkreetses rakendusvaldkonnas: Avalik sektor, tervishoid ja tootmine ning asjade internet.

AI HLEG ja Euroopa tehisintellekti liit

Tehisintellekti kõrgetasemelise töörühma üldine töö on olnud kesksel kohal tehisintellekti käsitleva komisjoni lähenemisviisi väljatöötamisel. Eetikasuunistega kehtestatud usaldusväärsuse kontseptsioon ja seitse põhinõuet suunavad tulevasi seadusandlikke samme tehisintellekti valdkonnas.

Rühma soovitused on olnud vahendid komisjoni ja selle liikmesriikide poliitikakujundamise algatuste jaoks. Nende algatuste hulgas oli teatis „Usalduse loomine inimkeskse tehisintellekti vastu“, valge raamat tehisintellekti kohta: Euroopa lähenemisviis tipptasemele ja usaldusele ning tehisintellekti ajakohastatud kooskõlastatud kava.

Tehisintellekti kõrgetasemeline töörühm on teinud tehisintellekti liidu kaudu tihedat koostööd tehisintellekti sidusrühmade Euroopa kogukonnaga. Euroopa tehisintellekti liit on veebifoorum, millel on üle 4000 liikme, kes esindavad akadeemilisi ringkondi, ettevõtjaid ja tööstust, kodanikuühiskonda, ELi kodanikke ja poliitikakujundajaid.

Tehisintellekti liidu liikmed andsid üksikasjalikku tagasisidet usaldusväärse tehisintellekti eetikasuuniste kohta. Lisaks aitasid foorumil avaldatud materjalid, nagu poliitikadokumendid, akadeemilised dokumendid ja arutelud, määratleda tehisintellekti kõrgetasemelise töörühma muud tulemused.

Esimesel Euroopa tehisintellekti alliansi assambleel kohtus 500 foorumi liiget otseüritusel, mis kaasas kogukonna otsese tagasiside andmisega Euroopa Komisjoni tehisintellekti käsitleva poliitika kujundamise protsessile. Kuigi tehisintellekti kõrgetasemeline töörühm lõpetas oma mandaadi 2020. aasta juulis, jätkas tehisintellekti alliansi kogukond oma tegevust.

2020. aasta oktoobris ühines üle 1900 osaleja võrgus Euroopa tehisintellekti alliansi teise assambleega, et arutada avaliku konsultatsiooni peamisi järeldusi komisjoni valge raamatu „Tehisintellekt ja tulevikuväljavaated Euroopa tipptasemel ja usaldusel tehisintellekti vastu“ kohta.

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Euroopa lähenemisviis tehisintellektile

ELi lähenemisviis tehisintellekti tipptaseme ja usalduse keskustele, mille eesmärk on suurendada teadus- ja tööstussuutlikkust, tagades samal ajal ohutuse ja põhiõigused.

Vaata lisaks

Tehisintellekti käsitlev kooskõlastatud kava

Tehisintellekti kooskõlastatud kava eesmärk on kiirendada investeerimist tehisintellekti, tegutseda tehisintellekti strateegiates ja programmides ning ühtlustada tehisintellektipoliitikat, et vältida killustumist Euroopas.

Euroopa tehisintellekti liit

Euroopa tehisintellekti liit on Euroopa Komisjoni algatus alustada avatud poliitilist dialoogi tehisintellekti teemal. Alates selle loomisest 2018. aastal on tehisintellekti liit kaasanud korrapäraste ürituste, avalike konsultatsioonide ja veebifoorumite kaudu ligikaudu 6000...