Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredbånd i Tyskland

Koalitionsaftalen fra 2021, den tyske forbundsregerings digitale strategi og gigabitstrategien fra 2022 prioriterer det landsdækkende udbud af FTTH- og 5G-net.

Oversigt over bredbåndsudviklingen i Tyskland

Forbundsregeringen har udviklet en handlingsramme med 5G-strategien for Tyskland, der blev lanceret i sommeren 2017, for at støtte netværksudvidelsen og udviklingen af 5G-applikationer på et tidligt tidspunkt. I november 2019 godkendte den tyske regering en mobilkommunikationsstrategi. Formålet med strategien er at sikre landsdækkende udbud af mobile tale- og datatjenester.

I den tyske forbundsregerings koalitionsaftale fra 2021 blev den digitale infrastruktur fastsat som en af prioriteterne med et mål om landsdækkende forsyning af FTTH- og 5G-net senest i 2025. Den føderale digitale strategi og gigabitstrategien for Tyskland fra 2022 sigter mod landsdækkende forsyning med fiberoptik og de nyeste mobilkommunikationsteknologier i alle områder inden 2030.

National bredbåndsstrategi og -politik

Ansvarlige myndigheder

 • Forbundsministeriet for digitalisering og transport (Bundesministeriumfür Digitales und Verkehr, BMDV)er ansvarligt for udviklingen af bredbånd og gennemførelsen af forbundsregeringens bredbåndsstrategi.
 • Forbundsministeriet for økonomi og klimaindsats (Bundesministeriumfür Wirtschaft und Klimaschutz)fremmer nøgleområderne digital infrastruktur og transportinfrastruktur.
 • Bundesnetzagentur(forbundsagenturet for elektricitet, gas, telekommunikation, post og jernbaner) har ansvaret for at gennemføre de lovgivningsmæssige rammer, der er fastsat i EU-retten og national ret.
 • Federal Gigabit Bureau (Gigabitbüro des Bundes) er blevet udpeget som et nationalt kompetencecenter for bredbånd. Den opretholder kontakt med forbundsstaternes kompetencecentre for bredbånd.

Vigtigste mål for bredbåndsudvikling

I den tyske forbundsregerings koalitionsaftale fra 2021 er digital infrastruktur en af de nationale prioriteter. Målet er den landsdækkende forsyning af FTTH og 5G. Den kommercielle ekspansion har høj prioritet. Investeringer på de steder, hvor behovet for at indhente det forsømte er størst, vil blive prioriteret, især i de hvide områder. Fri adgang på rimelige vilkår og netneutralitet er de underliggende principper. Om nødvendigt vil der blive iværksat finansiering ved hjælp af vouchere.

Det overordnede mål med gigabitstrategien, der blev offentliggjort i juli 2022, er en landsdækkende, energi- og ressourceeffektiv forsyning med FTTH og de nyeste mobilkommunikationsteknologier i alle områder, hvor folk bor, arbejder og rejser – selv i landdistrikter – senest i 2030. Der er planlagt øgede incitamenter til selvforsynende ekspansion og bedre rammebetingelser for tilskud. Som et første skridt er der planlagt en stigning i forsyningen med fiberoptiske forbindelser til 50 % af alle husholdninger og virksomheder inden udgangen af 2025. Inden for mobilkommunikation skal uafbrudte trådløse tale- og datatjenester være tilgængelige for alle slutbrugere i hele landet senest i 2026.

Den føderale digitale strategi for Tyskland, der blev lanceret i august 2022, sigter mod landsdækkende dækning med fiberoptiske forbindelser, digitalisering af administrative tjenester til en moderne og inklusiv stat og innovationer fra erhvervslivet og forskning til gavn for alle mennesker senest i 2030. Ifølge strategien skal halvdelen af alle husholdninger og virksomheder senest i 2025 have fiberforbindelser.

Vigtigste foranstaltninger til udvikling af bredbånd

 • Telekommunikationsgesetz (TKG) blev ændret i december 2021 og indførte alle borgeres ret til adgang til talekommunikationstjenester og internetadgangstjenester.
 • Kortlægning af bredbånd: som et centralt informationspunkt viser bredbåndsatlaset bredbåndsdækningen og -tilgængeligheden. Desuden har Bundesnetzagentur lanceret et landsdækkende infrastrukturatlas for at gøre det lettere at udnytte synergier i forbindelse med etablering af infrastruktur. Atlasset indeholder geodata om virksomheders og institutioners infrastruktur, f.eks. geodata om fiberoptiske ledninger, tomme kabelkanaler, radiotårne og master samt radiostationer.
 • Med sin mobilkommunikationsstrategi har forbundsregeringen bebudet store planer om at forbedre sin mobildækning. Forbundsregeringen samarbejder med lande og kommuner om at gennemføre en blanding af forskellige foranstaltninger. Dette omfatter:
  • skabelse af gennemsigtighed med hensyn til den faktiske forsyningssituation samt overvågning af udvidelsen af mobilnettet
  • identifikation af infrastruktur og ejendomme, som forbundsregeringen kan stille til rådighed for opførelse af master
  • afsættelse af 1,1 mia. EUR til udvikling af op til 5 000 ikke-motoriserede områder
  • lettelse af de lokale myndigheders gennemførelse af støtteprogrammet for at sikre en effektiv og omkostningseffektiv udvidelse
  • identifikation af accelerationspotentialer i udbygningen af mobilnettet i samarbejde med lande og kommuner.
 • I sin køreplan for gennemførelse af konnektivitetsværktøjskassen henviser Tyskland til vurdering af mobilnetteknologier og udrulningsstrategier med hensyn til deres miljøpåvirkning, til en landsdækkende målekampagne for elektromagnetiske felter (EMF) og til den nye offentlige virksomhed MIG, der støtter adgang til fysisk infrastruktur.
 • Gigabitstrategien omfatter foranstaltninger, der vil forenkle, fremskynde og digitalisere udstedelsen af tilladelser, styrke anvendelsen af alternative udrulningsmetoder, skabe større gennemsigtighed og forbedrede retlige rammer.

Nationale og regionale finansielle instrumenter for bredbånd

De tyske delstater støtter udviklingen af bredbånd med en række foranstaltninger og finansielle midler. Nogle af de nuværende foranstaltninger er:

 • Forbundsfinansieringsprogram (Förderprogramm zum Breitbandausbau): Dette program støtter udvidelse af net med henblik på at levere højhastighedsbredbåndsnet i underforsynede områder. Støtten fra den føderale stat tillader landsdækkende udvidelse af mindst 1 Gbps forbindelser i områder, der tidligere var underforsynede. Det maksimale beløb for føderal finansiering pr. projekt er 30 mio. EUR.
 • Kombination med andre finansieringsprogrammer, f.eks. fra delstaterne, er mulig og kan tilføjes for at dække den resterende medfinansiering. En oversigt over igangværende og afsluttede finansieringsprocesser i forskellige delstater (Bundesländer) findes på Breitband-Ausschreibungen.

Andre finansielle foranstaltninger:

 • Den tyske statsejede udviklingsbank KfW tilbyder lånet på 208 IKK til kommuner til støtte for investeringer i infrastruktur, herunder bredbåndsinfrastruktur. Selv om lånet er begrænset til 150 mio. EUR om året, kan det kombineres med finansielle midler fra offentlige midler.
 • Landwirtschaftliche Rentenbank tilbyder også lån til støtte for projekter, der har til formål at etablere eller forbedre kommunikationsinfrastruktur, herunder bredbåndsnet i landdistrikter.

Data om bredbåndsudvikling og -teknologier i Tyskland

For de seneste data om bredbåndsdækning, abonnementer og penetrationer, dækning af forskellige bredbåndsteknologier og omkostninger henvises til resultattavlerapporterne og landerapporterne fra indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI).

Frekvensopgaver til trådløst bredbånd

Nærmere oplysninger om harmoniserede frekvenstildelinger findes i det europæiske 5G-observatorium.

Nationale publikationer og EU-publikationer og pressedokumenter

engelsk

tysk

Kontaktoplysninger

BCO Tyskland (det nationale bredbåndskompetencekontor): Det føderale gigabitbureau (Gigabitbüro des Bundes)

Adresse: Kapelle Ufer 4, 10117 Berlin, Tyskland
Kontakt via e-mail
Telefon: +49 (0)175 290 2184
Websted

Forbundsministeriet for digitalisering og transport (Bundesministerium für Digitales und Verkehr)

Adresse: Invalidenstraße 44, 10115 Berlin, Tyskland
Kontakt via e-mail
Telefon: +49 3018 300 0
Hjemmeside

Forbundsministeriet for økonomi og klimaindsats (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz)

Adresse: Scharnhorststr. 34-37, 10115 Berlin, Tyskland
Kontakt via e-mail
Telefon: +49 (0)30- 18 615 0
Hjemmeside

Forbundsagenturet for elektricitet, gas, telekommunikation, post og jernbaner (Bundesnetzagentur)

Adresse: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, Tyskland
Kontakt via e-mail
Telefon: +49 228 14-0
Hjemmeside

Seneste nyheder

Aktivitetsrapporten for 2023-24 fra netværket af europæiske bredbåndskompetencekontorer

Denne brochure præsenterer de vigtigste aktiviteter, fokusområder og højdepunkter fra det europæiske netværk af bredbåndskompetencekontorers (BCO) årlige program for 2023-24.

Se også

Det store billede

Bredbånd i EU-landene

Find aktuelle oplysninger om bredbåndsudviklingen i hvert land samt nationale strategier og politikker for udvikling af bredbånd.

Se også

Bredbånd i Sverige

Sveriges nationale bredbåndsplan, der blev vedtaget i 2016, har visionen om et fuldt forbundet Sverige og har mål for både mobildækning og højhastighedsbredbåndsforbindelser for husholdninger og virksomheder.

Bredbånd i Spanien

Digital konnektivitet og udrulning af 5G er blandt de ti strategiske prioriteter i Spaniens digitale 2025-dagsorden.

Bredbånd i Slovenien

Slovenien vælger teknologineutralitet og markedsdynamik i udviklingen af bredbåndsnet, navnlig infrastruktur- og tjenestebaseret konkurrence.

Bredbånd i Slovakiet

Slovakiet har fastsat et langsigtet mål om at give alle husstande adgang til ultrahurtigt internet senest i 2030.

Bredbånd i Rumænien

Rumænien fokuserer på at opbygge et nationalt bredbåndsnet som et skridt i retning af at nå EU's konnektivitetsmål.

Bredbånd i Portugal

Den digitale dagsorden for Portugal og den nationale strategi for konnektivitet i elektroniske kommunikationsnet med meget høj kapacitet for 2023-2030 former udviklingen af en digital infrastruktur i Portugal.

Bredbånd i Polen

Polens nationale bredbåndsplan for 2025 er i overensstemmelse med EU's mål for gigabitsamfundet.

Bredbånd i Holland

Alle husstande i Nederlandene bør have mulighed for at få adgang til bredbåndsnet på mindst 100 Mbps, og langt størstedelen bør udnytte 1 Gbps senest i 2023.

Bredbånd i Malta

Maltas bredbåndspolitik er teknologineutral og fremmer et konkurrencepræget markedsmiljø.

Bredbånd i Luxembourg

Udviklingen af en kommunikationsinfrastruktur med gigabitbredbåndsadgang i hele landet er en af prioriteterne i Luxembourgs regeringsprogram.

Bredbånd i Litauen

Litauen sigter mod at levere 100 Mbps senest i 2027 til landdistrikterne og støtte målene for gigabitsamfundet i 2025.

Bredbånd i Letland

Letland støtter målene for gigabitsamfundet og sigter mod 100 Mbps, der kan opgraderes til gigabit, for byområder og landdistrikter samt 5G-dækning for alle store byområder.

Bredbånd i Italien

Den italienske strategi for ultrabredbånd på vej mod gigabitsamfundet har til formål at sikre gigabitkonnektivitet for alle senest i 2026.

Bredbånd i Irland

Ifølge den nationale bredbåndsplan for Irland vil alle lokaler i Irland senest i 2026 have adgang til højhastighedsbredbånd.

Bredbånd i Ungarn

Ungarns nationale digitaliseringsstrategi 2021-2030 har til formål at nå et mål om, at 95 % af husstandene skal være dækket af gigabitnet senest i 2030.

Bredbånd i Grækenland

Den nationale bredbåndsplan for 2021-2027 fremmer anvendelsen af fastnet med meget høj kapacitet og 5G-net. Den græske digitale transformationsbibel 2020-2025 fremhæver konnektivitet som en af de fem strategiske akser og anerkender gigabitsamfundets 2025-mål.

Bredbånd i Frankrig

Det nationale bredbåndsprogram France Très Haut Débit fastsætter et mål om hurtig bredbåndsadgang for alle husstande senest i 2022 og fiber for alle senest i 2025.

Bredbånd i Finland

De finske myndigheder går ind for en konkurrencebaseret, fiberbaseret netudrulning støttet af offentlige midler til underforsynede områder og rådgivning til lokale kommuner om, hvordan bredbåndsnet skal etableres.

Bredbånd i Estland

Estland har etableret grundlæggende bredbåndsdækning i hele landet. Estlands digitale dagsorden fastsætter ambitiøse mål for 2030.

Bredbånd i Danmark

En række politiske initiativer, der sigter mod landsdækkende fast og mobil bredbåndsdækning, understøtter de danske bredbåndsmål. Regeringen arbejder for at gøre Danmark til en digital frontløber ved at skabe et fundament for, at danske virksomheder kan udnytte digitale...

Bredbånd i Tjekkiet

Den nationale plan for udvikling af net med meget høj kapacitet, der blev godkendt i marts 2021, fastlægger Den Tjekkiske Republiks strategiske tilgang til opførelsen af net med meget høj kapacitet.

Bredbånd i Cypern

Cyperns bredbåndsplan fastsætter strategiske mål for 2021-2025 og omfatter lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige indgreb samt praktisk støtte til udvikling af bredbåndsinfrastruktur.

Bredbånd i Kroatien

Kroatiens nationale plan for bredbåndsudvikling 2021-2027 er i overensstemmelse med målene for det europæiske gigabitsamfund 2025 og delvist med de digitale mål for 2030.

Bredbånd i Bulgarien

Den nationale bredbåndsinfrastrukturplan for næste generation af adgang "Connected Bulgaria" og politikken for elektronisk kommunikation blev ajourført og vedtaget i august 2020.

Bredbånd i Belgien

Belgiens bredbåndsstrategi er indarbejdet i en bredere politisk strategi for det digitale Belgien. Formålet med den nationale plan for fast og mobilt bredbånd er at fjerne de resterende hvide områder, hvor højhastighedstjenester ikke er tilgængelige. Ved at sænke omkostningerne...

Bredbånd i Østrig

Østrigs bredbåndsstrategi fokuserer på det landsdækkende udbud af gigabitforbindelser (faste og mobile) senest i 2030.