Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaista Saksassa

Saksan liittohallituksen vuoden 2021 koalitiosopimuksessa, digitaalistrategiassa ja gigabittistrategiassa 2022 asetetaan etusijalle FTTH- ja 5G-verkkojen valtakunnallinen tarjonta.

  Saksan lippu

Yhteenveto laajakaistan kehityksestä Saksassa

Liittohallitus on kehittänyt toimintakehyksen kesällä 2017 käynnistetyllä Saksan 5G-strategialla tukeakseen verkon laajentamista ja 5G-sovellusten kehittämistä varhaisessa vaiheessa. Saksan hallitus hyväksyi marraskuussa 2019 matkaviestintästrategian. Strategian tavoitteena on varmistaa matkaviestintä- ja datapalvelujen valtakunnallinen tarjonta.

Saksan liittohallituksen vuonna 2021 tekemässä koalitiosopimuksessa digitaalinen infrastruktuuri asetettiin yhdeksi prioriteetiksi, ja tavoitteena oli FTTH- ja 5G-verkkojen valtakunnallinen tarjonta vuoteen 2025 mennessä. Liittovaltion digitaalistrategialla ja Saksan gigabittistrategialla vuodelta 2022 pyritään valokuituteknologian ja uusimpien matkaviestintäteknologioiden valtakunnalliseen tarjontaan kaikilla alueilla vuoteen 2030 mennessä.

Kansallinen laajakaistastrategia ja -politiikka

Vastuuviranomaiset

 • Liittovaltion digitaali- ja liikenneministeriö (Bundesministeriumfür Digitales und Verkehr, BMDV)vastaa laajakaistan kehittämisestä ja liittohallituksen laajakaistastrategian täytäntöönpanosta.
 • Liittovaltion talous- ja ilmastoministeriö (Bundesministeriumfür Wirtschaft und Klimaschutz) edistää digitaalisen infrastruktuurin ja liikenneinfrastruktuurin keskeisiä aloja.
 • Liittovaltion sähkö-, kaasu-, televiestintä-, posti- ja rautatieverkkovirasto (Bundesnetzagentur)vastaa EU:n ja kansallisessa lainsäädännössä säädetyn sääntelykehyksen täytäntöönpanosta.
 • Liittovaltion gigabittivirasto (Gigabitbürodes Bundes)on nimetty kansalliseksi laajakaistaosaamiskeskukseksi. Se pitää yhteyttä osavaltioiden laajakaistan osaamiskeskuksiin.

Laajakaistan kehittämisen päätavoitteet

Saksan liittohallituksen vuoden 2021 koalitiosopimuksessa digitaalinen infrastruktuuri on yksi kansallisista prioriteeteista. Tavoitteena on FTTH:n ja 5G:n valtakunnallinen tarjonta. Kaupallinen laajentuminen on etusijalla. Etusijalle asetetaan investoinnit alueille, joilla kiinnikuromisen tarve on suurin, erityisesti valkoisille alueille. Avoin saatavuus oikeudenmukaisin ehdoin ja verkon neutraalius ovat perusperiaatteita. Tarvittaessa käynnistetään rahoitus arvoseteleillä.

Heinäkuussa 2022 julkaistun gigabittistrategian yleisenä tavoitteena on FTTH:n ja uusimpien matkaviestintäteknologioiden valtakunnallinen, energia- ja resurssitehokas tarjonta kaikilla alueilla, joilla ihmiset asuvat, työskentelevät ja matkustavat – myös maaseudulla – vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelmissa on lisätä kannustimia omavaraiseen laajentamiseen ja parantaa tukien toimintaedellytyksiä. Ensimmäiseksi suunnitellaan valokuituyhteyksien tarjonnan lisäämistä 50 prosenttiin kaikista kotitalouksista ja yrityksistä vuoden 2025 loppuun mennessä. Matkaviestinnässä keskeytymättömät langattomat ääni- ja datapalvelut kaikille loppukäyttäjille valtakunnallisesti vuoteen 2026 mennessä.

Elokuussa 2022 käynnistetyn Saksan liittovaltion digitaalistrategian tavoitteena on valokuituyhteyksien valtakunnallinen kattavuus, hallintopalvelujen digitalisointi nykyaikaisen ja osallistavan valtion luomiseksi sekä yritysten ja tutkimuksen innovaatiot kaikkien ihmisten hyödyksi vuoteen 2030 mennessä. Strategian mukaan vuoteen 2025 mennessä puolella kotitalouksista ja yrityksistä on kuituyhteydet.

Laajakaistan kehittämisen tärkeimmät toimenpiteet

 • Telekommunikationsgesetziä (TKG) muutettiin joulukuussa 2021, ja sillä otettiin käyttöön kaikkien kansalaisten oikeus ääniviestintäpalvelujen ja internetyhteyspalvelujen saatavuuteen.
 • Laajakaistan kartoitus: keskeisenä tietopisteenä laajakaistakartasto osoittaa laajakaistan levinneisyyden ja saatavuuden. Lisäksi Bundesnetzagentur on käynnistänyt valtakunnallisen infrastruktuurikartaston helpottaakseen synergioiden käyttöä infrastruktuurin käyttöönotossa. Kartasto sisältää paikkatietoa yritysten ja laitosten infrastruktuurista, kuten paikkatietoa valokuitulinjoista, tyhjistä kanavista, radiotorneista ja mastoista sekä radioasemista.
 • Liittohallitus on ilmoittanut matkaviestintästrategiallaan merkittävistä suunnitelmista matkaviestinnän kattavuuden parantamiseksi. Liittohallitus tekee yhteistyötä maiden ja kuntien kanssa erilaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi. Näitä ovat muun muassa seuraavat:
  • todellisen toimitustilanteen läpinäkyvyyden lisääminen sekä matkaviestinverkon laajentamisen seuranta,
  • niiden infrastruktuurien ja kiinteistöjen yksilöinti, joita liittohallitus voi tarjota mastojen rakentamista varten,
  • 1,1 miljardia euroa enintään 5 000 alueen kehittämiseen, joilla ei ole sähköä,
  • paikallisviranomaisten vapauttaminen tukiohjelman täytäntöönpanosta tehokkaan ja kustannustehokkaan laajentamisen varmistamiseksi,
  • matkaviestinverkon laajentamisen nopeuttamismahdollisuuksien kartoittaminen yhteistyössä maiden ja kuntien kanssa.
 • Verkkoyhteyksiä koskevan välineistön täytäntöönpanoa koskevassa etenemissuunnitelmassaan Saksa viittaa matkaviestinverkkoteknologioiden ja käyttöönottostrategioiden arviointiin niiden ympäristövaikutusten osalta, valtakunnalliseen sähkömagneettisten kenttien mittauskampanjaan ja uuteen julkiseen MIG-yhtiöön, joka tukee fyysisen infrastruktuurin saatavuutta.
 • Gigabittistrategiassa esitetään toimenpiteitä, joilla yksinkertaistetaan, nopeutetaan ja digitalisoidaan lupien myöntämistä, vahvistetaan vaihtoehtoisten käyttöönottomenetelmien käyttöä, lisätään avoimuutta ja parannetaan oikeudellista kehystä.

Kansalliset ja alueelliset laajakaistarahoitusvälineet

Saksan liittovaltiot tukevat laajakaistan kehittämistä erilaisin toimenpitein ja taloudellisin keinoin. Joitakin nykyisistä toimenpiteistä ovat:

 • Liittovaltion rahoitusohjelma (Förderprogrammzum Breitbandausbau): Ohjelmalla tuetaan verkon laajentamista nopeiden laajakaistaverkkojen tarjoamiseksi alueilla, joilla laajakaistayhteyksiä ei ole riittävästi. Liittovaltion tuki sallii maanlaajuisen vähintään 1 Gbps: n yhteyksien laajentamisen alueilla, jotka olivat aiemmin alipalveltuja. Liittovaltion rahoituksen enimmäismäärä hanketta kohden on 30 miljoonaa euroa.
 • Yhdistäminen muiden, esimerkiksi osavaltioiden, rahoitusohjelmien kanssa on mahdollista, ja se voidaan lisätä jäljellä olevan yhteisrahoituksen kattamiseksi. Breitband-Ausschreibungen-sivustolla  on yleiskatsaus meneillään olevista ja päätökseen saatetuista rahoitusprosesseista eri osavaltioissa (Bundesländer).

Muut rahoitustoimenpiteet:

 • Saksan valtion omistama kehityspankki KfW tarjoaa 208 IKK:n lainaa kunnille infrastruktuuri-investointien, myös laajakaistainfrastruktuuri-investointien, tukemiseksi. Vaikka lainan vuotuinen enimmäismäärä on 150 miljoonaa euroa, se voidaan yhdistää julkisesta rahoituksesta saataviin rahoitusvaroihin.
 • Landwirtschaftliche Rentenbank tarjoaa myös lainoja sellaisten hankkeiden tukemiseen, joilla pyritään luomaan tai parantamaan viestintäinfrastruktuuria, mukaan lukien laajakaistaverkot maaseutualueilla.

Tiedot laajakaistan kehityksestä ja teknologioista Saksassa

Tuoreimmat tiedot laajakaistan kattavuudesta, tilaajista ja levinneisyydestä, eri laajakaistateknologioiden kattavuudesta ja kustannuksista löytyvät tulostaulun raporteista ja digitaalitalouden ja -tutkimuksen (Digital Economy & Society Index, DESI) maakohtaisista raporteista.

Langattoman laajakaistan taajuusmääritykset

Tarkempia tietoja yhdenmukaistetuista taajuuksien jakamisista on Euroopan 5G-observatoriossa.

Kansalliset ja EU:n julkaisut ja lehdistöasiakirjat

englanti

saksa

Yhteystiedot

BCO Germany (kansallinen laajakaistaa käsittelevä virasto): Liittovaltion gigabittitoimisto (Gigabitbüro des Bundes)

Osoite: Kapelle Ufer 4, 10117 Berliini, Saksa
Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin:
 +49 (0)175 290 2184
Verkkosivusto

Liittovaltion digitaali- ja liikenneministeriö (Bundesministerium für Digitales und Verkehr)

Osoite: Invalidenstraße 44, 10115 Berliini, Saksa
Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin:
 +49 3018 300 0
Verkkosivusto

Liittovaltion talous- ja ilmastoministeriö (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz)

Osoite: Scharnhorststr. (englanniksi) 34-37, 10115 Berliini, Saksa
Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin:
+49 (0)30- 18 615 0
Verkkosivusto

Liittovaltion sähkö-, kaasu-, televiestintä-, posti- ja rautatieverkkovirasto (Bundesnetzagentur)

Osoite: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, Saksa
Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin:
+49 228 14-0
Verkkosivusto

Tuoreimmat uutiset

Euroopan laajakaistatoimistojen verkoston toimintakertomus 2023–2024

Tässä esitteessä esitellään Euroopan laajakaistatoimistojen verkoston (BCO) vuosien 2023–2024 vuosiohjelman tärkeimmät toimet, painopistealat ja kohokohdat.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Katso myös

Laajakaista Ruotsissa

Vuonna 2016 hyväksytyssä Ruotsin kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa on visio täysin yhteenliitetystä Ruotsista, ja siinä on tavoitteita sekä matkaviestinverkon kattavuudelle että kotitalouksille ja yrityksille tarkoitetuille nopeille laajakaistayhteyksille.

Laajakaista Espanjassa

Digitaaliset yhteydet ja 5G:n käyttöönotto kuuluvat Espanjan digitaalistrategian 2025 kymmeneen strategiseen painopisteeseen.

Laajakaista Sloveniassa

Slovenia valitsee laajakaistaverkkojen kehittämisessä teknologianeutraaliuden ja markkinadynamiikan, erityisesti infrastruktuuriin ja palveluihin perustuvan kilpailun.

Laajakaista Slovakiassa

Slovakia on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi tarjota kaikille kotitalouksille ultranopean internetin vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Romaniassa

Romania keskittyy kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen askeleena kohti EU:n yhteystavoitteiden saavuttamista.

Laajakaista Portugalissa

Portugalin digitaalistrategia ja erittäin suuren kapasiteetin sähköisten viestintäverkkojen yhteenliitettävyyttä koskeva kansallinen strategia vuosiksi 2023–2030 muovaavat digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä Portugalissa.

Laajakaista Puolassa

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma 2025 on EU:n gigabittiyhteiskuntaa koskevien tavoitteiden mukainen.

Laajakaista Alankomaissa

Kaikilla Alankomaiden kotitalouksilla olisi oltava mahdollisuus käyttää vähintään 100 Mbit/s:n laajakaistaverkkoja, ja valtaosan olisi hyödynnettävä 1 Gbit/s:n laajakaistaverkkoa vuoteen 2023 mennessä.

Laajakaista Maltalla

Maltan laajakaistapolitiikka on teknologianeutraalia ja suosii kilpailukykyistä markkinaympäristöä.

Laajakaista Luxemburgissa

Yksi Luxemburgin hallituksen ohjelman painopisteistä on sellaisen viestintäinfrastruktuurin kehittäminen, jonka tavoitteena on gigabittilaajakaistan saatavuus koko maassa.

Laajakaista Liettuassa

Liettuan tavoitteena on tarjota maaseutualueille 100 Mbit/s vuoteen 2027 mennessä ja tukea gigabittiyhteiskuntaa koskevia tavoitteita vuoteen 2025 mennessä.

Laajakaista Latviassa

Latvia tukee gigabittiyhteiskunnan tavoitteita ja pyrkii 100 Mbit/s:n nopeuteen, joka on nostettavissa gigabittiin, kaupunki- ja maaseutualueilla sekä 5G-kattavuuteen kaikilla suurilla kaupunkialueilla.

Laajakaista Italiassa

Italian Ultra Broadband Towards the Gigabit Society -strategian tavoitteena on tarjota gigabittiyhteydet kaikille vuoteen 2026 mennessä.

Laajakaista Irlannissa

Irlannin kansallisen laajakaistasuunnitelman mukaan kaikilla Irlannin tiloilla on vuoteen 2026 mennessä mahdollisuus käyttää nopeaa laajakaistaa.

Laajakaista Unkarissa

Unkarin kansallisen digitalisaatiostrategian 2021–2030 tavoitteena on, että 95 prosenttia kotitalouksista on gigabittiverkkojen piirissä vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Kreikassa

Kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa 2021–2027 edistetään kiinteiden erittäin suuren kapasiteetin verkkojen ja 5G-verkkojen käyttöä. Kreikan Digital Transformation Bible 2020-2025 korostaa liitettävyyttä yhtenä viidestä strategisesta akselista ja tunnustaa Gigabit Society 2025...

Laajakaista Ranskassa

Kansallisessa France Très Haut Débit -laajakaistaohjelmassa asetetaan tavoitteeksi nopea laajakaistayhteys kaikille kotitalouksille vuoteen 2022 mennessä ja kuituyhteys kaikille vuoteen 2025 mennessä.

Laajakaista Suomessa

Suomen viranomaiset suosivat kilpailuvetoista kuitupohjaisten verkkojen käyttöönottoa, jota tuetaan julkisin varoin alueilla, joilla palveluja ei ole riittävästi, ja kunnille annettavaa neuvontaa laajakaistaverkkojen käyttöönotosta.

Laajakaista Virossa

Virossa on otettu käyttöön peruslaajakaistan kattavuus koko maassa. Viron digitaalistrategiassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030.

Laajakaista Tanskassa

Useat poliittiset aloitteet, joilla pyritään maanlaajuiseen kiinteän ja mobiililaajakaistan kattavuuteen, tukevat Tanskan laajakaistatavoitteita. Hallitus pyrkii tekemään Tanskasta digitaalisen edelläkävijän luomalla perustan tanskalaisille yrityksille digitaaliteknologian...

Laajakaista Tšekissä

Erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämistä koskevassa kansallisessa suunnitelmassa, joka hyväksyttiin maaliskuussa 2021, määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen rakentamiseen.

Laajakaista Kyproksella

Kyproksen laajakaistasuunnitelmassa asetetaan strategiset tavoitteet vuosiksi 2021–2025, ja se sisältää lainsäädäntö- ja sääntelytoimia sekä käytännön tukea laajakaistainfrastruktuurin kehittämiseen.

Laajakaista Kroatiassa

Kroatian kansallinen laajakaistan kehittämissuunnitelma 2021–2027 vastaa eurooppalaisen gigabittiyhteiskunnan vuoden 2025 tavoitteita ja osittain vuoden 2030 digitalisaatiotavoitteita.

Laajakaista Bulgariassa

Seuraavan sukupolven liityntäverkkoja koskeva kansallinen laajakaistainfrastruktuurisuunnitelma ”Connected Bulgaria” ja sähköistä viestintää koskeva politiikka päivitettiin ja hyväksyttiin elokuussa 2020.

Laajakaista Belgiassa

Belgian laajakaistastrategia on sisällytetty laajempaan Digital Belgium -strategiaan. Kiinteää ja mobiililaajakaistaa koskevan kansallisen suunnitelman tavoitteena on poistaa jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeita palveluja ei ole saatavilla. Belgia suosii...

Laajakaista Itävallassa

Itävallan laajakaistastrategiassa keskitytään gigabittiyhteyksien (kiinteiden ja matkaviestinyhteyksien) valtakunnalliseen tarjontaan vuoteen 2030 mennessä.