Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Δημοσίευση

Περιαγωγή: Επανεξέταση της πολιτικής εύλογης χρήσης και της παρέκκλισης βιωσιμότητας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της για την επανεξέταση των κανόνων σχετικά με τις πολιτικές εύλογης χρήσης της περιαγωγής.

Από την 15 Ιουνίου 2017, τα τέλη περιαγωγής λιανικής καταργήθηκαν στην Ένωση, με την επιφύλαξη πολιτικής εύλογης χρήσης και παρέκκλισης βιωσιμότητας. Οι εν λόγω κανόνες περιαγωγής είναι ευρέως γνωστοί ως «περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού» (RLAH). 
Από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη σημερινή έκθεση προκύπτει ότι οι κανόνες σχετικά με την πολιτική εύλογης χρήσης και την παρέκκλιση βιωσιμότητας λειτούργησαν επαρκώς ως διασφαλίσεις για την αποφυγή στρεβλώσεων στις εγχώριες αγορές, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2022/612 για την περιαγωγή.

Επανεξέταση της πολιτικής για τη δίκαιη χρήση

Ο κανονισμός για την περιαγωγή απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάζει περιοδικά την εκτελεστική πράξη για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με i) την εφαρμογή της πολιτικής εύλογης χρήσης και ii) τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της κατάργησης των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής και την αίτηση που πρέπει να υποβάλει ο πάροχος περιαγωγής για τους σκοπούς της εν λόγω αξιολόγησης. Η επανεξέταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις της αγοράς για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις που είχαν οι κανόνες στους τελικούς χρήστες και τους φορείς εκμετάλλευσης και να καθορίσει κατά πόσον οι κανόνες πρέπει να τροποποιηθούν. 

Η επανεξέταση του 2023 παρουσιάζεται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που δημοσιεύεται στην παρούσα σελίδα. Τα πορίσματα βασίζονται κυρίως σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον BEREC για τις εκθέσεις συγκριτικής αξιολόγησης και διαφάνειας, τη γνώμη του BEREC σχετικά με την αγορά περιαγωγής, τα δεδομένα της Eurostat σχετικά με τα ταξιδιωτικά πρότυπα, τις μελέτες της Επιτροπής σχετικά με τις τιμές κινητών και σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών (2019, 2020, 2021) και το έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 521 για την περιαγωγή. Πρόκειται για τη δεύτερη επανεξέταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή, μετά την πρώτη επανεξέταση που δημοσιεύτηκε το 2019.

Κύριες διαπιστώσεις

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι γνωρίζουν τους κανόνες περιαγωγής 

Η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων της Ένωσης απολαμβάνουν κινητές υπηρεσίες όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ/στον ΕΟΧ υπό συνθήκες περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού. Οι περισσότεροι κάτοικοι της Ένωσης γνωρίζουν το καθεστώς και, κυρίως, η συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών θεωρεί ότι επωφελούνται από αυτό. Σημαντικό μέρος των κατοίκων της Ένωσης δηλώνει ότι τώρα χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους με τον ίδιο τρόπο στο εξωτερικό όπως και στη χώρα καταγωγής τους. Όσον αφορά τη διαφάνεια, οι κάτοικοι της Ένωσης θεώρησαν επίσης χρήσιμα τα μηνύματα SMS υποδοχής που λαμβάνουν κατά την είσοδό τους σε άλλη χώρα, το οποίο περιλαμβάνει εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολόγησης και όρους περιαγωγής κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό.

Οι ισχύουσες διασφαλίσεις λειτουργούν 

Η επανεξέταση δείχνει ότι τα υφιστάμενα μέτρα πολιτικής εύλογης χρήσης έχουν εφαρμοστεί ευρέως από τους φορείς εκμετάλλευσης και τους επέτρεψαν να διασφαλίσουν οφέλη περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού για τους περιοδικούς ταξιδιώτες, αντιμετωπίζοντας παράλληλα την καταχρηστική ή ανώμαλη χρήση της περιαγωγής, αν και αυτό συνεπάγεται κάποιο κόστος και πολυπλοκότητα. Ο μηχανισμός παρέκκλισης για
τη βιωσιμότητα εξακολουθεί να είναι χρήσιμος και να λειτουργεί αποτελεσματικά. Από τις αιτήσεις παρέκκλισης που υποβλήθηκαν, οι περισσότερες χορηγήθηκαν σε παρόχους με μικρό μερίδιο αγοράς και πολύ λίγα απορρίφθηκαν. Υπάρχει σαφής πτωτική τάση στον αριθμό των φορέων εκμετάλλευσης που χρειάζονται παρεκκλίσεις βιωσιμότητας, καθώς και σαφής μείωση των λιανικών υπηρεσιών περιαγωγής φωνητικών κλήσεων και δεδομένων που υπόκεινται σε πρόσθετα τέλη βιωσιμότητας.

Η μεταρρύθμιση της περιαγωγής δεν έχει επηρεάσει τις εγχώριες αγορές

Συνολικά, δεν παρατηρήθηκε σημαντικός αντίκτυπος στις εγχώριες αγορές. Η διάρθρωση των τιμολογίων και η διαθεσιμότητα εγχώριων προγραμμάτων συνδρομής κινητής τηλεφωνίας παραμένουν αμετάβλητες. Οι μηχανισμοί πολιτικής εύλογης χρήσης παρέχουν στους παρόχους περιαγωγής λειτουργική εγγύηση έναντι του αρμπιτράζ και του κινδύνου στρέβλωσης του ανταγωνισμού, ιδίως με πιθανές επακόλουθες επιπτώσεις στο υδάτινο στρώμα που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις πλέον ανταγωνιστικές ανοικτές προσφορές προς όφελος των τελικών χρηστών στις εγχώριες αγορές κινητών επικοινωνιών. 

Επόμενα βήματα

Όπως απαιτείται από τον κανονισμό για την περιαγωγή και σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής όσον αφορά τις αρχές για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η Επιτροπή θα προβεί σε πλήρη επανεξέταση των κανόνων περιαγωγής έως τις 30 Ιουνίου 2025. Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να διενεργεί περιοδική επανεξέταση των εκτελεστικών πράξεων, αξιολογώντας τις πιθανές εξελίξεις της αγοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του κανονισμού για την περιαγωγή.

Ιστορικό 

Η «πολιτική εύλογης χρήσης» είναι ένα σύνολο μέτρων που μπορούν να εφαρμόζουν οι πάροχοι περιαγωγής κινητών επικοινωνιών στους πελάτες τους για την πρόληψη της καταχρηστικής ή ανώμαλης χρήσης των υπηρεσιών περιαγωγής πέραν των περιοδικών ταξιδιών στην ΕΕ/στον ΕΟΧ. 
Η «παρέκκλιση βιωσιμότητας» είναι ένας νομικός μηχανισμός με τον οποίο οι πάροχοι περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας μπορούν να λαμβάνουν, κατόπιν αιτήματός τους, παρέκκλιση για την επιβολή πρόσθετων τελών για υπηρεσίες περιαγωγής που παρέχονται στους πελάτες τους σε άλλη χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ. Για να τους χορηγηθεί τέτοια παρέκκλιση, οι πάροχοι περιαγωγής κινητών επικοινωνιών πρέπει να αποδείξουν στις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές ότι δεν είναι σε θέση να ανακτήσουν το πραγματικό και το προβλεπόμενο κόστος παροχής ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής χωρίς να αυξήσουν τις εγχώριες τιμές τους. Ως εκ τούτου, οι παρεκκλίσεις βιωσιμότητας χορηγούνται αυστηρά προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάκτηση του κόστους της παροχής υπηρεσιών περιαγωγής σε πελάτες και να αποφευχθεί οποιαδήποτε αύξηση των εγχώριων τιμών. Οι παρεκκλίσεις βιωσιμότητας χορηγούνται για περίοδο ενός έτους, η οποία μπορεί να ανανεώνεται περιοδικά εάν οι δικαιολογημένες περιστάσεις παραμένουν αμετάβλητες.  

Τηλεφορτώσεις

Staff Working Document: Review of the fair use policy and the sustainability derogation
Τηλεφόρτωση