Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus: Infrastruktuuri valik

Lairibavõrgud vajavad erinevaid taristutüüpe, mis põhinevad erinevatel logistilistel, majanduslikel või demograafilistel tingimustel. Kasutage küsimusi, et aidata valida.

Guifi.Net: Kodanikualgatus, mille eesmärk on tuua ühenduvus Hispaania maapiirkondadesse

fix-empty

Lairibavõrgu asjakohase esimese miili (nimetatakse ka viimase miili) taristu üle otsustamisel tuleks vastata järgmistele küsimustele:

  • Milline on olemasolev infrastruktuur? Kas seda saab ajakohastada, et saavutada gigabitiühiskonna 2025 ja Digital Compass 2030 eesmärgid?
  • Kas ühendus lõppkasutajaga on uuendatav?
  • Kas olemasoleva infrastruktuuri omanik on huvitatud koostööst?
  • Millised on territooriumi vajadused teenuse liigi ja kvaliteedi osas?
  • Kas taristu pakub kohalikule elanikkonnale ja ettevõtetele taskukohaseid teenuseid?
  • Kuidas hinnatakse infrastruktuuri jätkusuutlikkust?
  • Kas tulevikukindla infrastruktuuri jaoks on piisavalt rahalisi vahendeid?
  • Kas kasutajad asuvad kaugetes või hõredalt asustatud piirkondades?
  • Millised on plaanid vahelahenduste pikemaajaliseks uuendamiseks?

Täpsemad üksikasjad ja näited on esitatud lairibainvesteeringute juhendis.

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
Komisjon tutvustab uusi algatusi homsete digitaristute jaoks

Komisjon on esitanud rea võimalikke meetmeid digitaristute innovatsiooni, turvalisuse ja vastupidavuse edendamiseks. Euroopa majanduse tulevane konkurentsivõime sõltub nendest täiustatud digitaalvõrgutaristutest ja -teenustest, kuna kiire, turvaline ja laiaulatuslik ühendatus on hädavajalik sellise tehnoloogia kasutuselevõtuks, mis toob meid homsesse maailma: telemeditsiin, automatiseeritud juhtimine, hoonete ennetav hooldus või täppispõllumajandus.

PRESS RELEASE |
Komisjon tervitab uusi meetmeid gigabitivõrkude kasutuselevõtu edendamiseks

Komisjon väljendab heameelt Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud poliitilise kokkuleppe üle gigabititaristu määruse suhtes, mille kohta komisjon tegi ettepaneku 23. veebruaril 2023. Kokkulepe sõlmitakse samal ajal, kui võetakse vastu soovitus gigabitiühenduvuse regulatiivse edendamise kohta (Gigabiti soovitus).

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaprojektide kavandamine

Lairibaühenduse planeerimise osakond aitab omavalitsustel ja teistel üksustel kavandada edukaid lairibaühenduse arendamise projekte.

Vaata lisaks

Lairibaühendus: Kandjamudelid

Omavalitsused, munitsipaalettevõtted, ühisettevõtted ja eraettevõtted võivad osaleda lairibaühenduse arendamise ühes, kahes või kõigis kolmes etapis.

Lairibaühendus: Plaani määratlus

Eduka piirkondliku lairibaühenduse arengu võti on poliitiliselt toetatud kava kohalikul, piirkondlikul või riiklikul tasandil, mis ühendab eesmärgid konkreetsete vajaduste ja sidusrühmadega.

Lairibaühendus: Tegevuskava

Tegevuskavas kirjeldatakse üksikasjalikult lairibaühenduse strateegia rakendamisega seotud kulusid, sidusrühmi, tegevust, koordineerimist ja järelevalvet.

Lairibaühendus: Riigiabi

Riigiabi lairibaühendusele võib olla vajalik teatavates kohtades, kus turg ei paku vajalikke taristuinvesteeringuid.

Lairibaühendus: Võrk ja topoloogia

Lairibavõrk koosneb geograafilistest osadest. Võrgu topoloogia kirjeldab, kuidas võrgu eri osad on ühendatud. Selgroo ja piirkonna võrgustike kõige olulisemad topoloogiad on puu topoloogiad, ringtopoloogiad ja võrgutopoloogiad. Esimesel miilil on kaks peamist peamist topoloogiat...