Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühenduse projekti kavandamine

Lairibaühenduse planeerimise sektsioon aitab kohalikel omavalitsustel ja teistel üksustel kavandada edukaid lairibaühenduse arendamise projekte.

    Pika säritusega valgustee tee

22 keeles kättesaadava lairibaühenduse investeerimisjuhendi eesmärk on aidata riigiasutusi oluliste küsimuste sõnastamisel ning pakkuda kontseptuaalset raamistikku ja teavet, mis on vajalik nende vajadustele vastavate õigete otsuste tegemiseks. Eesmärk ei ole pakkuda rakendusvalmis retsepte, vaid esitada töövahend kõigis temaatilistes valdkondades, mida tuleb lairibaühendusesse investeerimisel arvesse võtta.

Lairibaühenduse kava

Usaldusväärne lairibaühenduse kava on poliitiliselt toetatav dokument, mis sisaldab hetkeolukorra analüüsi, saavutatavaid eesmärke, saadavat rahalist toetust ja mehhanismi selle rakendamiseks.

Neli peamist strateegilist valikut

Juhendis on esitatud neli peamist strateegiavalikut, mis tuleb teha lairibaühenduse kavas määratletud eesmärkide saavutamiseks:

Õige infrastruktuuri tüübi valimine

Kas on vaja võtta kasutusele uus tulevikukindel lairibataristu või piisab olemasoleva taristu ajakohastamisest?

Lairibaprojekti kavandamisel on oluline mõista infrastruktuuri, tehnoloogiate ja võrgudisaini erinevaid tehnilisi tasandeid, et teha valik oma piirkondliku lairibavõrgu jaoks sobiva infrastruktuuri tüübi üle. Otsus infrastruktuuri üle sõltub mitmest tegurist, sealhulgas:

  • mõju infrastruktuuri füüsilistele põhiomadustele (st andmekandjale);
  • ambitsioonide tase piirkonnas, võttes arvesse kavandatud teenuste liike ja arvu;
  • kaalutlused mõju kohta piirkonna atraktiivsusele ja konkurentsivõimele;
  • topograafia, rahvastikutihedus ja tulevased arengukavad.

Õige investeerimismudeli valimine

Milline on avaliku sektori asutuse roll seoses taristu rakendamise, käitamise, omandilise kuuluvuse ja haldamisega, et valida õige investeerimismudel?

Siin tehtud valik mõjutab oluliselt valla või piirkonna rolli ja määratleb seega avaliku võimu mõju lairibataristu projektile. Lairibaühendusse investeerimiseks sobivad neli peamist investeerimismudelit:

  • otseinvesteeringud avaliku sektori hallatava munitsipaalvõrgu mudeli kaudu
  • kaudsed investeeringud erasektori hallatava munitsipaalvõrgu mudeli kaudu
  • ühenduse lairibaühenduse mudel
  • ettevõtja toetuse mudel (puudujääk)

Õige ärimudeli valimine

Kas avaliku sektori asutus peaks valima vertikaalselt integreeritud või avatud juurdepääsuga võrgu mudeli? Milline ärimudel maksimeerib lairibaühenduse katvust ja levikut, projekti rahalist jätkusuutlikkust, konkurentsi ja kogukonna sotsiaal-majanduslikku arengut?

Ärimudelis kirjeldatakse lairibataristu projekti eri osalejate rolle, kes tegutsevad erinevatel võrgutasanditel: passiivne taristu, aktiivne infrastruktuur ja teenused. Vastavaid osalejaid või vedajaid kohandatakse vastavalt omavalitsuse või piirkonna vajadustele. Selle tulemuseks võivad olla erinevad ärimudelid: avatud võrgustikud avaliku ja erasektori osalejatega erinevates rollides või vertikaalselt integreeritud mudelites, kus kõigi kolme võrgukihi jaoks on ainult üks (enamasti turgu valitsev) osaleja. Mõnikord on mudeli valik eeskirjade tõttu piiratud.

Õigete rahastamisvahendite valimine

Kuidas saab avaliku sektori asutus tagada piisava rahalise kaetuse taristu ehitamiseks ja käitamiseks õigete finantsvahendite abil? Mida saab see anda kapitali, kulude ja varade näol?

Neljanda strateegilise valiku puhul tuleb kaaluda erinevaid rahastamisvahendeid ja -mudeleid, mis on kättesaadavad avaliku ja erasektori investeeringuteks lairibaprojekti. Jätkusuutliku rahastamise kontseptsioon peaks tagama infrastruktuuri ehitamiseks ja käitamiseks piisava rahalise kaetuse.

Peamiste rahastamisvahendite hulka kuuluvad jooksvate projektide tulupõhine rahastamine, erakapital, pangalaenud ja võlakirjad, avaliku sektori vahendid ja kogukondlik rahastamine. Lisaks võivad erainvesteeringud viia finantsstabiilsuse ja projekti krediidireitingu paranemiseni. Valdkondades, kus turg ei investeeri tulususe tõttu, võib riigiabi kasutada vastavalt ELi riigiabi suunistes sätestatud eritingimustele.

Tegevuskava

Kui need valikud on tehtud, tuleb määratleda ja ellu viia tegevuskava, milles täpsustatakse ja kontrollitakse kõiki erinevaid tegevusi. Protsessi tuleb hoolikalt jälgida, et tagada eelnevalt määratletud eesmärkide saavutamine.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühenduse kasutuselevõtu toetamine

Euroopa Komisjon toetab ELi ettevõtjaid, projektijuhte ja ametiasutusi võrgu leviala suurendamisel, et saavutada ELi gigabitiühiskonna eesmärgid.

Mine süvitsi

Lairibaühendus: Plaani määratlus

Eduka piirkondliku lairibaühenduse arengu võti on poliitiliselt toetatud kava kohalikul, piirkondlikul või riiklikul tasandil, mis ühendab eesmärgid konkreetsete vajaduste ja sidusrühmadega.

Lairibaühendus: Tegevuskava

Tegevuskavas kirjeldatakse üksikasjalikult lairibaühenduse strateegia rakendamisega seotud kulusid, sidusrühmi, tegevust, koordineerimist ja järelevalvet.

Lairibaühendus: Riigiabi

Riigiabi lairibaühendusele võib olla vajalik teatavates kohtades, kus turg ei paku vajalikke taristuinvesteeringuid.

Lairibaühendus: Võrk ja topoloogia

Lairibavõrk koosneb geograafilistest osadest. Võrgu topoloogia kirjeldab, kuidas võrgu eri osad on ühendatud. Selgroo ja piirkonna võrgustike kõige olulisemad topoloogiad on puu topoloogiad, ringtopoloogiad ja võrgutopoloogiad. Esimesel miilil on kaks peamist peamist topoloogiat...

Lairibaühendus: Infrastruktuuri valik

Lairibavõrgud vajavad erinevaid taristutüüpe, mis põhinevad erinevatel logistilistel, majanduslikel või demograafilistel tingimustel. Kasutage küsimusi, et aidata valida.

Vaata lisaks

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Lairiba pädevusbüroode võrgustik

Euroopa lairibaühenduse pädevuskeskuste võrgustik toetab ELi riike gigabitiühiskonna eesmärkide saavutamisel ja lairibaühenduse kasutuselevõtul.