Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus: võrgukihid ja ärirollid

Selleks et mõista rolli, mida haldusasutused võivad võtta, on kasulik vaadelda lairibavõrgu erinevaid tasandeid ja peamisi ärirolle.

Rede Aberta: Esimene CEBFi rahastatud projekt Galicias, Hispaanias

fix-empty

Lairibavõrk koosneb üldiselt passiivsest infrastruktuurist ja aktiivsetest seadmetest, millele lisaks osutatakse teenuseid:

  • Passiivne infrastruktuur, mis koosneb füüsilisest taristust (torud, mastid, kaablikanalid, kontrollkambrid, pääseluugid, kapid, hooned või hoonetesse sissepääsud, antennipaigaldised, tornid ja postid) ja lairibakaablitest (edastuskeskkond);
  • Aktiivsed seadmed (transpondrid, ruuterid ja lülitid, raadio tugijaamad, juhtimis- ja haldusserverid).
  • Tegelikud teenused, mis pakuvad lõppkasutajatele väärtust (internet, telefon, TV, e-tervis jne).

Kolme võrgutasandit iseloomustavad erinevad tehnilised ja majanduslikud omadused ning on võimalik kindlaks teha kolm peamist rolli:

  • Füüsilise taristu pakkuja, kes omab ja hooldab passiivset taristut (mida iseloomustavad pikaajalised investeeringud ja vähene vajadus tehnilise oskusteabe järele) võrgu tuumik- või juurdepääsuosas;
  • Võrguteenuse osutaja, kes käitab ja tavaliselt omab aktiivseid seadmeid (mida iseloomustavad lühiajalised investeeringud ja suur vajadus tehnilise oskusteabe järele);
  • Teenuseosutaja, kes osutab lairibateenuseid, nagu e-tervishoid, eakate hooldus, televisioon, internet, telefon, videokonverentsid, meelelahutus, kaugtöö, arukas jälgimine jne (mida iseloomustavad lühiajalised investeeringud ja lõppkasutajate suur suhtlus).

Täpsemad üksikasjad ja näited on esitatud lairibainvesteeringute juhendis.

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
Komisjon võtab vastu läbivaadatud riigiabi eeskirjad lairibavõrkude jaoks

Euroopa Komisjon on vastu võtnud läbivaadatud teatise lairibavõrkudele antava riigiabi kohta. Läbivaadatud lairibasuunistes on sätestatud eeskirjad, mille alusel komisjon hindab riigiabimeetmeid, millest liikmesriigid on teatanud, et toetada lairibavõrkude kasutuselevõttu ja kasutuselevõttu ELis.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühenduse projekti kavandamine

Lairibaühenduse planeerimise sektsioon aitab kohalikel omavalitsustel ja teistel üksustel kavandada edukaid lairibaühenduse arendamise projekte.

Vaata lisaks

Lairibaühendus: Plaani määratlus

Eduka piirkondliku lairibaühenduse arengu võti on poliitiliselt toetatud kava kohalikul, piirkondlikul või riiklikul tasandil, mis ühendab eesmärgid konkreetsete vajaduste ja sidusrühmadega.

Lairibaühendus: Tegevuskava

Tegevuskavas kirjeldatakse üksikasjalikult lairibaühenduse strateegia rakendamisega seotud kulusid, sidusrühmi, tegevust, koordineerimist ja järelevalvet.

Lairibaühendus: Riigiabi

Riigiabi lairibaühendusele võib olla vajalik teatavates kohtades, kus turg ei paku vajalikke taristuinvesteeringuid.

Lairibaühendus: Võrk ja topoloogia

Lairibavõrk koosneb geograafilistest osadest. Võrgu topoloogia kirjeldab, kuidas võrgu eri osad on ühendatud. Selgroo ja piirkonna võrgustike kõige olulisemad topoloogiad on puu topoloogiad, ringtopoloogiad ja võrgutopoloogiad. Esimesel miilil on kaks peamist peamist topoloogiat...

Lairibaühendus: Infrastruktuuri valik

Lairibavõrgud vajavad erinevaid taristutüüpe, mis põhinevad erinevatel logistilistel, majanduslikel või demograafilistel tingimustel. Kasutage küsimusi, et aidata valida.