Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus: Plaani määratlus

Eduka piirkondliku lairibaühenduse arengu võti on poliitiliselt toetatud kava kohalikul, piirkondlikul või riiklikul tasandil, mis ühendab eesmärgid konkreetsete vajaduste ja sidusrühmadega.

Ühenduvus kui väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate võimaldaja

fix-empty

Riiklikke ja piirkondlikke poliitikakujundajaid kutsutakse üles kavandama investeeringuid, et toetada regionaal- või maaelu arengu poliitika peamisi eesmärke. Seepärast tuleks lairibaühenduse kava poliitiliselt toetada ja see peaks olema kooskõlas regionaalpoliitika eesmärkidega.

Lairibaühenduse planeerimine hõlmab kaalutlusi jätkusuutliku majanduskasvu kohta eri sektorites (nt tervishoid, haridus ja haldus), võrdse juurdepääsu teenuseid, uuenduslikku arengut ja kodanike kasu digiteenustest. Lisaks mõjutab kiire ühenduvus ka muid poliitilisi tegevuskavasid, nt arukad linnad, telemeditsiin, haridus ja arukad energiavõrgud. Lairibaühenduse plaani koostamiseks peate kaaluma:

 • piirkondliku sotsiaal-majandusliku arengu eesmärgid järgmise kahe aastakümne jooksul;
 • kiire lairibaühenduse eeldatav panus nende eesmärkide saavutamisse;
 • nõudlus kiirel ühenduvusel põhinevate digiteenuste järele;
 • probleemid, mis tuleb lahendada lairibaühenduse kasutamise hõlbustamise eesmärgil;
 • lairibaühenduse eelised kohalikele elanikele ja ühiskonnale laiemalt.

Toetus lairibaühenduse kava koostamisel – koondamine ja ühendamine teiste omavalitsuste ja piirkondadega

Lairibaühenduse arendamine nõuab üksikasjalikku tehnilist ja õigusalast oskusteavet, mida saab teha ainult suurte jõupingutustega üksikutes omavalitsustes ja piirkondades. Seega on väga oluline koondada üksikud huvid ja ületada väikesemahulised struktuurid. Lairibaühenduse planeerimisel ja kasutuselevõtul on seega otsustava tähtsusega koostöö kohalike omavalitsuste, piirkondade, maakonna ja riigipiire ületavate naabritega:

 • saavutatakse mastaabisääst;
 • lepinguline võim saadakse, kui te räägite ühel häälel ühtse kontaktpunktina;
 • integreeritud infrastruktuur lihtsustab kiu väljarentimist (pikaajalisi pidevaid ühendusi saab pakkuda pigem lühikesi ühendusi ühendamata lõikude asemel), suurendades seeläbi tulupotentsiaali;
 • saavutatakse kvaliteetne ja taskukohaste hindadega internet;
 • teadmiste jagamine tehnoloogia ja õiguslike tingimuste valdkonnas;
 • sünergia kasutamine planeerimisel, rahastamisel, kasutuselevõtul, rentimisel ja võrgu käitamisel;
 • erapooletute ekspertide konsultatsioonitoe vastastikune kasutamine aitab kaasa projekti suuremahulisele edule.

Investeerimisvajaduste väljaselgitamine

Teie lairibaühenduse kava peaks sisaldama teie piirkonna lairibaühenduse olukorra turu- ja taristuanalüüsi, et teha kindlaks sekkumisvaldkonnad ja teha kindlaks tõenäolised kulud. Põhiküsimused, mida tuleb käsitleda, on järgmised:

 • territooriumi sotsiaal-majanduslike ja demograafiliste omaduste analüüs;
 • avalikud teenused, mida osutatakse (ainult) internetis järgmise 5–15 aasta jooksul;
 • lairibajuurdepääsu praegune katvus, kvaliteet ja hind;
 • uue põlvkonna lairibavõrgu katvuse saavutamine piirkonnas, kui sekkumist ei toimu;
 • konkurents lairibateenuste pärast piirkonnas;
 • riigi omandis oleva ja muu kommunaaltaristu kombinatsioon;
 • topograafilised eripärad, mis suurendavad kulusid või määravad kindlaks tehnoloogia, näiteks looduslikud kaitsealad või kesklinna väga tundlikud alad;
 • kohalike kogukondade ja alt-üles algatuste roll investeeringutele kaasaaitamisel.

Eesmärkide määratlemine

Lairibaühenduse kavas tuleks määratleda konkreetsed eesmärgid lairibaühenduse katvuse ja parema elukvaliteedi saavutamiseks piirkonnas, näiteks:

 • kiirele lairibaühendusele juurdepääsu omavate elanike/kodumajapidamiste osakaal 2025. ja 2030. aastal;
 • nõutava infrastruktuuri kvaliteet järgmise 5–15 aasta jooksul;
 • uue infrastruktuuri uuendatavus järgmise 10–20 aasta jooksul.

Sidusrühmade väljaselgitamine ja koostöö sisseseadmine

Lairibaühenduse kava, mis loob õiged tingimused ja stiimulid mitmele asjaomasele sidusrühmale projektis osalemiseks, suudab paremini võimendada piirkonna ressursse, pädevust ja varasid ning lõppkokkuvõttes on sellel paremad võimalused edu saavutamiseks.

Asjaomased sidusrühmad on järgmised:

 • finants- ja institutsioonilised partnerid;
 • võrguoperaatorid ja teenuseosutajad (huvitatud teenuste müümisest võrgu kaudu);
 • kodanike ühendused, kohalikud ettevõtted, elamumajandusettevõtted;
 • muud ettevõtjad, kes omavad taristut (eelkõige kiudoptilisi või viimase miili ühendusi lõppkasutajaga);
 • muud telekommunikatsiooniettevõtjad, kes soovivad rentida pimekiudu, nt 4G/5G/6G operaatorid;
 • kaabeltelevisiooni operaatorid, teenuseosutajad ja kõik teised operaatorid, kes vajavad tagasiremondi;
 • telekommunikatsioonivälised ettevõtted, kes soovivad rentida pimekiudu oma vajadusteks;
 • sidusrühmad, kes pakuvad sotsiaalset kasu kõrgetasemeliste sotsiaal-IKT teenuste kaudu ja näitavad ka uue lairibavõrgu suurimaid potentsiaalseid kliente (nt haiglad, koolid, eakate ja sotsiaalkorteritega tegelevad ettevõtted, politsei, julgeolek, sõjavägi, hädaabiteenused jne);
 • sidusrühmad, kellel on otsene juurdepääs eraõiguslikele lõppkasutajatele (nt omandiline kuuluvus või ühendused);
 • reguleerimise ja toetusega tegelevad institutsioonilised sidusrühmad (nt haldusametnikud, kohalikud omavalitsused, riiklikud ja ELi valitsused, riikide telekommunikatsiooni reguleerivad asutused, ELi reguleerivad asutused ja toetustega tegelevad asutused).

Võttes arvesse üldist sotsiaal-majanduslikku olukorda, lairibaühendust ja teie piirkonna poliitilist konteksti, peate tegema neli peamist strateegilist valikutinfrastruktuur ja tehnoloogia, investeerimismudel, ärimudel ja rahastamine. Viimane samm oleks töötada välja konkreetne tegevuskava.

Täpsemad üksikasjad ja näited on esitatud lairibainvesteeringute juhendis.

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
Komisjon tutvustab uusi algatusi homsete digitaristute jaoks

Komisjon on esitanud rea võimalikke meetmeid digitaristute innovatsiooni, turvalisuse ja vastupidavuse edendamiseks. Euroopa majanduse tulevane konkurentsivõime sõltub nendest täiustatud digitaalvõrgutaristutest ja -teenustest, kuna kiire, turvaline ja laiaulatuslik ühendatus on hädavajalik sellise tehnoloogia kasutuselevõtuks, mis toob meid homsesse maailma: telemeditsiin, automatiseeritud juhtimine, hoonete ennetav hooldus või täppispõllumajandus.

PRESS RELEASE |
Komisjon tervitab uusi meetmeid gigabitivõrkude kasutuselevõtu edendamiseks

Komisjon väljendab heameelt Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud poliitilise kokkuleppe üle gigabititaristu määruse suhtes, mille kohta komisjon tegi ettepaneku 23. veebruaril 2023. Kokkulepe sõlmitakse samal ajal, kui võetakse vastu soovitus gigabitiühenduvuse regulatiivse edendamise kohta (Gigabiti soovitus).

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaprojektide kavandamine

Lairibaühenduse planeerimise osakond aitab omavalitsustel ja teistel üksustel kavandada edukaid lairibaühenduse arendamise projekte.

Vaata lisaks

Lairibaühendus: Kandjamudelid

Omavalitsused, munitsipaalettevõtted, ühisettevõtted ja eraettevõtted võivad osaleda lairibaühenduse arendamise ühes, kahes või kõigis kolmes etapis.

Lairibaühendus: Tegevuskava

Tegevuskavas kirjeldatakse üksikasjalikult lairibaühenduse strateegia rakendamisega seotud kulusid, sidusrühmi, tegevust, koordineerimist ja järelevalvet.

Lairibaühendus: Riigiabi

Riigiabi lairibaühendusele võib olla vajalik teatavates kohtades, kus turg ei paku vajalikke taristuinvesteeringuid.

Lairibaühendus: Võrk ja topoloogia

Lairibavõrk koosneb geograafilistest osadest. Võrgu topoloogia kirjeldab, kuidas võrgu eri osad on ühendatud. Selgroo ja piirkonna võrgustike kõige olulisemad topoloogiad on puu topoloogiad, ringtopoloogiad ja võrgutopoloogiad. Esimesel miilil on kaks peamist peamist topoloogiat...

Lairibaühendus: Infrastruktuuri valik

Lairibavõrgud vajavad erinevaid taristutüüpe, mis põhinevad erinevatel logistilistel, majanduslikel või demograafilistel tingimustel. Kasutage küsimusi, et aidata valida.