Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ELi digiidentiteeditaskute töövahendite kogum

Liikmesriikide eksperdid teevad koostööd, et luua ELi digiidentiteedi meetmete kogum, mis kindlustab teie digiidentiteedi ja suurendab usaldust internetitehingute vastu.

@gettyimages

3. juunil 2021võttis komisjon vastu soovituse, milles kutsuti liikmesriike üles töötama välja vahendid, mis sisaldavad tehnilist ülesehitust ja võrdlusraamistikku, ühiseid standardeid ja tehnilisi kirjeldusi ning ühiseid suuniseid ja parimaid tavasid.

Soovituses täpsustatakse, et need tulemused on aluseks E uropeani digiidentiteediraammääruserakendamisele, kuisee on vastu võetud, ilma et oleks välja töötatud meetmepaketti, mis sekkuks õigusloomeprotsessi või mõjutaks seda.

Töövahend täiendabusaldusväärset ja turvalist digiidentiteeti käsitlevat seadusandlikku ettepanekutning on oluline esimene samm, mis võimaldab luua kogu ELis ühtsetel standarditel põhineva tugeva digitaalse identifitseerimise ja autentimise raamistiku.

Selle eesmärk on tagada Euroopas suur usaldus digitaalsete tehingute vastu. Liikmesriigid teevad komisjoniga tihedat koostööd, et meetmepaketti pidevalt ajakohastada.

Euroopa digiidentiteedi struktuuri ja võrdlusraamistiku ülevaade

22.veebruaril 2022 võttis eIDASe eksperdirühm vastu ELi tulevase digiidentiteeditasku (EUDI) arhitektuuri ja võrdlusraamistiku ning otsustas selle sidusrühmade tagasiside saamiseks avaldada. Dokumendis esitati eIDASe eksperdirühma arusaam ELi digiidentiteeditasku kontseptsioonist sel ajal, sealhulgas:

  • ELi digiidentiteeditasku eesmärgid;
  • ökosüsteemi osalejate rollid;
  • rahakoti funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded;
  • potentsiaalsed ehitusplokid.

ELi meetmepakett

Komisjon avaldas 10. veebruaril 2023 ELi digiidentiteeditasku rakendamise ühise ELi meetmepaketi esimese versiooni.

See dokument, mille liikmesriigid on taas tihedas koostöös komisjoniga välja töötanud, võib olla kõigi tulevaste ELi digiidentiteeditaskute tehniline tugisammas, tagades nende ohutuse, koostalitlusvõime ja kasutajasõbralikkuse.

Liikmesriigid püüavad koostöös komisjoniga jõuda 2023. aasta septembriks kokkuleppele Euroopa digiidentiteedi raamistiku rakendamiseks vajalikes täielikes vahendites.

ELi digiidentiteeditasku

ELi digiidentiteeditasku annab Euroopa kodanikele ja ettevõtjatele turvalise ja mugava võimaluse jagada identiteediandmeid, mis on vajalikud juurdepääsuks digiteenustele, näiteks lennujaamas registreerimiseks, auto rentimiseks, pangakonto avamiseks või suurtel veebiplatvormidel oma kontodele sisselogimiseks.

Telefoni nupuvajutusega saavad nad turvaliselt jagada oma juhiloa digitaalsetesse versioonidesse salvestatud teavet, kutse- või haridusandmeid ja arstiretsepte.

Meetmepaketi esimeses versioonis esitatud ülevaade ega nõuded ja spetsifikatsioonid ei ole siduvad seni, kuni kaasseadusandjad ei ole vastu võtnud seadusandlikku ettepanekut ELi digiidentiteeditasku kohta. Kohustuslikud on ainult lõplikult vastu võetud Euroopa digiidentiteedi raammäärus ning selle õigusliku aluse alusel vastu võetud rakendusaktid ja delegeeritud õigusaktid.

ELi digiidentiteeditasku katseprototüüp

Meetmepaketi alusel töötatakse välja ka ELi digiidentiteeditasku prototüüp, mida saab digiprogrammi raames katsetada mitmes suuremahulises katseprojektis, etkäsitleda rahakoti jaoks esmatähtsaid kasutusjuhtumeid, sealhulgas mobiilse juhiloa, e-tervise, maksete ning hariduse/kutsekvalifikatsioonide puhul.

Viimased uudised

NEWS ARTICLE |
Kanada – Euroopa Liidu digipartnerlus

ELi ja Kanada digipartnerlus kajastab ühist visiooni positiivsest ja inimkesksest digitaalmajandusest ja -ühiskonnast kiireneva digiülemineku ja geopoliitilise ebakindluse kontekstis.

Seotud sisu

Üldpilt

E-identimine

E-identimine (eID) on üks vahendeid, millega tagada turvaline juurdepääs internetipõhistele teenustele ja teha e-tehinguid turvalisemal viisil.

Vaata lisaks

Euroopa digiidentiteedi määrus

Euroopa digiidentiteedi määrus muudab põhjalikult digiidentiteeti ELis, võimaldades luua universaalse, usaldusväärse ja turvalise Euroopa digiidentiteeditasku.