Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

e-valitsus ja digitaalsed avalikud teenused

Euroopa Komisjon võtab konkreetseid meetmeid piiriüleste digitaalsete avalike teenuste arendamiseks.

    Arvutiklaviatuur e-valitsuse nupuga

iStock by Getty Images - 459457871 - jurgenfr

Tõhusad digitaalsed avalikud teenused ehk e-valitsus võivad pakkuda mitmesuguseid eeliseid. Need hõlmavad suuremat tõhusust ja kokkuhoidu valitsuste ja ettevõtjate jaoks, suuremat läbipaistvust ja kodanike suuremat osalemist poliitilises elus.

Valitsusasutused kasutavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat juba laialdaselt, kuid e-valitsus hõlmab enamat kui lihtsalt vahendeid: see hõlmab organisatsioonide ja protsesside ümbermõtestamist ning käitumise muutmist nii, et avalikke teenuseid osutatakse inimestele tõhusamalt. Hästi rakendatud e-valitsus võimaldab kodanikel, ettevõtetel ja organisatsioonidel suhelda valitsusega lihtsamini, kiiremini ja odavamalt.

Võimalik kulude kokkuhoid on tohutu. Taanis säästab e-arveldamine maksumaksjaid 150 miljonit eurot aastas ja ettevõtteid 50 miljonit eurot aastas. Kui see võetakse kasutusele kogu ELis, võib aastane kokkuhoid ületada 50 miljardit eurot. Samal ajal vähendasid e-riigihangete süsteemid Itaalias kulusid üle 3 miljardi euro.

Piiriülesed digitaalsed avalikud teenused võimaldavad inimestel ELis vabalt liikuda. Olenemata sellest, kas kolite tööle või pere juurde, saate hõlpsasti tegeleda avalike teenustega väljaspool oma koduriiki.

Osana oma strateegiast võtab Euroopa Komisjon konkreetseid meetmeid piiriüleste digitaalsete avalike teenuste arendamiseks. Need hõlmavad muu hulgas Euroopa koostalitlusvõimeliste platvormide loomist, nagu kodanike elektroonilise identiteedi haldamise ühine raamistik, ning innovatsiooni edendamist suuremahuliste katseprojektide rahastamise kaudu.

Olemas on suunised selle kohta, kuidas avaliku sektori asutuste IKT-süsteemide avatud standardeid paremini ära kasutada, et vältida sõltuvust teatavatest IKT-süsteemide tarnijatest (lukustamine).

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
Euroopa Komisjon otsustab kaevata Belgia, Bulgaaria, Läti ja Madalmaad Euroopa Liidu Kohtusse, kuna nad ei ole vastu võtnud ELi õigusnorme avaandmete ja avaliku sektori andmete taaskasutamise kohta

Euroopa Komisjon otsustas täna kaevata Belgia, Bulgaaria, Läti ja Madalmaad Euroopa Liidu Kohtusse, kuna nad ei ole oma õigusesse üle võtnud avaandmeid ja avaliku sektori andmete taaskasutamist käsitlevaid ELi õigusnorme (direktiiv (EL) 2019/1024, edaspidi „avaandmete direktiiv“).

Seotud sisu

Üldpilt

Digitaalsed avalikud teenused ja keskkond

Komisjon kasutab digitehnoloogiat avalike teenuste parandamiseks ja arukate linnade arendamiseks.

Mine süvitsi

e-valitsuse tegevuskava

The eGovernment Action Plan set goals to modernise digital public services and make the EU a better place to work, live and invest.

Vaata lisaks

Arukad linnad ja kogukonnad

Euroopa Komisjon teeb koostööd arukate linnade ja kogukondadega, et tegeleda kohalike probleemidega, pakkuda kodanikele paremaid teenuseid ja saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärgid.

Usaldusteenused

EL on kehtestanud eeskirjad, et tugevdada usaldusteenuseid ja tagada meie veebitegevuse turvalisus kogu ELis.

Elektroonilised allkirjad

The eSignature Directive established the legal framework at European level for electronic signatures and certification services.

Elektrooniline identifitseerimine

E-identimine (eID) on üks vahendeid, mille abil tagada turvaline juurdepääs internetipõhistele teenustele ja teha e-tehinguid turvalisemal viisil.

e-tervishoid

Euroopa Komisjon teeb tööd selle nimel, et tagada kodanikele juurdepääs ohututele ja kvaliteetsetele tervishoiu- ja hooldusteenustele.

Muud