Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Процес на инструментариума на ЕС за портфейли за цифрова самоличност

Експертите от държавите членки работят заедно за създаването на инструментариума на ЕС за цифрова самоличност, който допълнително ще осигури вашата цифрова самоличност и ще установи доверие в онлайн трансакциите.

@gettyimages

На 3 юни 2021 г. Комисиятаприе препоръка, с която призовава държавите членки да работят за разработването на инструментариум, включващ техническа архитектура и референтна рамка (ARF), набор от общи стандарти и технически спецификации и набор от общи насоки и най-добри практики.

В препоръката се посочва, че тези резултати ще послужат като основа за прилагането наРегламента за рамката за цифрова самоличноствЕвропа, след като бъде приет, без процесът на разработване на инструментариума да се намесва или да предопределя законодателния процес.

Инструментариумът ще допълни законодателното предложение за надеждна и сигурна цифрова самоличност и е важна първа стъпка, която ще даде възможност за създаването на стабилна рамка за цифрова идентификация и удостоверяване на автентичността въз основа на общи стандарти в целия ЕС.

Тя има за цел да гарантира високо равнище на доверие в цифровите трансакции в Европа. Държавите членки ще продължат да работят в тясно сътрудничество с Комисията за непрекъснато актуализиране на инструментариума.

Обобщение на европейската архитектура и референтна рамка за цифрова самоличност

На 22 февруари 2022 г. експертната група по eIDAS прие описание на Архитектурна и референтна рамка за бъдещ портфейл на ЕС за цифрова самоличност (EUDI) и реши да я публикува за обратна информация от заинтересованите страни. В документа се излага разбирането на експертната група по eIDAS за концепцията на портфейла на ЕС за цифрова самоличност по това време, включително:

  • целите на портфейла на ЕС за цифрова самоличност;
  • ролите на участниците в екосистемата;
  • функционалните и нефункционалните изисквания към портфейла;
  • потенциални градивни елементи.

Инструментариум на ЕС

Първата версия на общ инструментариум на ЕС за прилагане на портфейла на ЕС за цифрова самоличност беше публикувана от Комисията на 10 февруари 2023 г.

Настоящият документ, отново разработен от държавите членки в тясно сътрудничество с Комисията, може да послужи като технически гръбнак на всички бъдещи портфейли на ЕС за цифрова самоличност, като гарантира тяхната безопасност, оперативна съвместимост и удобство за ползване.

Държавите членки, в сътрудничество с Комисията, се стремят до септември 2023 г. да постигнат споразумение относно пълния набор от инструменти, необходим за прилагането на Европейската рамка за цифрова самоличност.

Портфейл на ЕС за цифрова самоличност

Портфейлът на ЕС за цифрова самоличност ще предостави сигурен и удобен начин за европейските граждани и предприятия да споделят данни за самоличност, необходими за достъп до цифрови услуги, като например проверка на летището, наемане на автомобил, откриване на банкова сметка или при влизане в техните сметки на големи онлайн платформи.

С едно натискане на бутон на телефона си те ще могат да споделят сигурно информация, съхранявана в цифрови версии на свидетелството си за управление на МПС, професионални или образователни удостоверения и медицински предписания.

Нито очертанията, нито изискванията и спецификациите, посочени в първата версия на инструментариума, са обвързващи, докато съзаконодателите не приемат законодателното предложение относно портфейла на ЕС за цифрова самоличност. Единствено окончателно приетият регламент за европейската рамка за цифрова самоличност и актовете за изпълнение и делегираните актове, приети съгласно това правно основание, ще бъдат задължителни.

Пилотен прототип на портфейла на ЕС за цифрова самоличност

Инструментариумът е и основата за разработване на прототип на портфейла на ЕС за цифрова самоличност, който може да бъде тестван в редица широкомащабни пилотни проекти в рамките напрограмата в областта на цифровите технологии,за да сеотговори на случаите на високоприоритетно използване на портфейла, включително лиценза за мобилно управление, електронното здравеопазване, плащанията и образователните/професионалните квалификации.

Последни новини

NEWS ARTICLE |
Експресна информация за резултатите от повикването: Действия за разгръщане в областта на киберсигурността и доверието

Това са резултатите от оценката на предложенията, представени в рамките на поканата за представяне на предложения „Действия по внедряване в областта на киберсигурността и доверието „в рамките на програмата „Цифрова Европа“.

NEWS ARTICLE |
Канада — Европейско партньорство в областта на цифровите технологии

Цифровото партньорство между ЕС и Канада отразява споделена визия за положителна и ориентирана към човека цифрова икономика и общество в контекста на ускоряването на цифровата трансформация и геополитическата несигурност.

NEWS ARTICLE |
Споделете мнението си за Европейската схема за сертифициране на киберсигурността, основана на общи критерии (EUCC)

Сертифицирането помага на клиентите да вземат информирани решения относно своите покупки. В областта на киберсигурността сертифицирането спомага за откриването и премахването на ненужните рискове, свързани с ИКТ продукти, процеси и услуги. Всички заинтересовани страни, които се интересуват от сертифицирането на киберсигурността в ЕС, сега се приканват да изразят мнението си.

Съдържание по темата

Обща картина

Електронна идентификация

Електронната идентификация (eID) е един от инструментите за гарантиране на сигурен достъп до онлайн услуги и за извършване на електронни трансакции по по-безопасен начин.

Вижте също

Регламент за европейската цифрова самоличност (EUDI)

Регламентът за европейската цифрова самоличност (EUDI) ще революционизира цифровата самоличност в ЕС, като даде възможност за създаването на универсален, надежден и сигурен европейски портфейл за цифрова самоличност.