Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Proces zestawu narzędzi do unijnego portfela tożsamości cyfrowej

Eksperci z państw członkowskich współpracują nad utworzeniem unijnego zestawu narzędzi do tożsamości cyfrowej, który dodatkowo zabezpieczy Twoją tożsamość cyfrową i zapewni zaufanie do transakcji internetowych.

@gettyimages

W dniu 3 czerwca 2021 r. Komisjaprzyjęła zalecenie, w którym wezwała państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz opracowania zestawu narzędzi obejmującego architekturę techniczną i ramy odniesienia, zestaw wspólnych norm i specyfikacji technicznych oraz zestaw wspólnych wytycznych i najlepszych praktyk.

W zaleceniu określono, że wyniki te będą służyć jako podstawa do wdrożeniarozporządzenia wsprawie europejskich ram tożsamości cyfrowejpo ich przyjęciu, bez zakłócania procesu legislacyjnego lub przesądzania go opracowywanego zestawu narzędzi.

Zestaw narzędzi będzie uzupełnieniem wniosku ustawodawczego w sprawie zaufanej i bezpiecznej tożsamości cyfrowej i stanowi kluczowy pierwszy krok, który umożliwi stworzenie solidnych ram identyfikacji cyfrowej i uwierzytelniania cyfrowego w oparciu o wspólne normy w całej UE.

Jego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu zaufania do transakcji cyfrowych w Europie. Państwa członkowskie będą nadal ściśle współpracować z Komisją w celu ciągłej aktualizacji zestawu narzędzi.

Zarys europejskiej architektury tożsamości cyfrowej i ram odniesienia

W dniu 22 lutego 2022 r. grupa ekspertów eIDAS przyjęła zarys architektury i ram odniesienia dla przyszłego unijnego portfela tożsamości cyfrowej (EUDI) i postanowiła go opublikować w celu uzyskania informacji zwrotnych od zainteresowanych stron. W dokumencie tym przedstawiono zrozumienie przez grupę ekspertów eIDAS koncepcji unijnego portfela tożsamości cyfrowej, w tym:

  • cele unijnego portfela tożsamości cyfrowej;
  • rola podmiotów ekosystemu;
  • funkcjonalne i niefunkcjonalne wymogi dotyczące portfela;
  • potencjalne bloki budulcowe.

Zestaw narzędzi UE

W dniu 10 lutego 2023 r. Komisja opublikowała pierwszą wersję wspólnego unijnego zestawu narzędzi służących wdrożeniu unijnego portfela tożsamości cyfrowej.

Dokument ten, ponownie opracowany przez państwa członkowskie w ścisłej współpracy z Komisją, może służyć jako techniczny szkielet wszystkich przyszłych unijnych portfeli tożsamości cyfrowej, zapewniając ich bezpieczeństwo, interoperacyjność i przyjazność dla użytkownika.

Państwa członkowskie, we współpracy z Komisją, dążą do osiągnięcia do września 2023 r. porozumienia w sprawie kompletnego zestawu narzędzi niezbędnych do wdrożenia europejskich ram tożsamości cyfrowej.

Unijny portfel tożsamości cyfrowej

Unijny portfel tożsamości cyfrowej zapewni europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom bezpieczny i wygodny sposób udostępniania danych dotyczących tożsamości potrzebnych do uzyskania dostępu do usług cyfrowych, takich jak odprawa w porcie lotniczym, wynajem samochodu, otwarcie konta bankowego lub logowanie się na swoje konta na dużych platformach internetowych.

Za pomocą kliknięcia przycisku na telefonie będą mogli bezpiecznie udostępniać informacje przechowywane w cyfrowych wersjach ich prawa jazdy, poświadczeń zawodowych lub edukacyjnych oraz recept lekarskich.

Ani zarys, ani wymogi i specyfikacje określone w pierwszej wersji zestawu narzędzi nie są wiążące do czasu przyjęcia przez współprawodawców wniosku ustawodawczego w sprawie unijnego portfela tożsamości cyfrowej. Obowiązkowe będą jedynie ostatecznie przyjęte rozporządzenie w sprawie europejskich ram tożsamości cyfrowej oraz akty wykonawcze i delegowane przyjęte na podstawie tej podstawy prawnej.

Pilotażowy prototyp unijnego portfela tożsamości cyfrowej

Zestawnarzędzi jest również podstawą do opracowania prototypu unijnego portfela tożsamości cyfrowej, który można przetestować w szeregu projektów pilotażowych na dużą skalę w ramachprogramu cyfrowego, w celu uwzględnienia przypadków użycia portfela o wysokim priorytecie, w tym licencji mobilnej jazdy, e-zdrowia, płatności oraz kwalifikacji edukacyjnych/zawodowych.

Najnowsze wiadomości

ARTYKUŁ |
Kanada – Partnerstwo Cyfrowe Unii Europejskiej

Partnerstwo cyfrowe UE-Kanada odzwierciedla wspólną wizję pozytywnej i ukierunkowanej na człowieka gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego w kontekście przyspieszenia transformacji cyfrowej i niepewności geopolitycznej.

ARTYKUŁ |
Wyraź swoją opinię na temat europejskiego systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa opartego na wspólnych kryteriach (EUCC)

Certyfikacja pomaga klientom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich zakupów. W dziedzinie cyberbezpieczeństwa certyfikacja pomaga w wykrywaniu i usuwaniu zbędnego ryzyka związanego z produktami, procesami i usługami ICT. Wszystkie zainteresowane strony zainteresowane unijną certyfikacją cyberbezpieczeństwa są obecnie proszone o wyrażenie opinii.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Identyfikacja elektroniczna

Identyfikacja elektroniczna (eID) jest jednym z narzędzi zapewniających bezpieczny dostęp do usług online i bezpieczniejsze przeprowadzanie transakcji elektronicznych.

Zobacz też