Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU:s verktygslåda för digital identitet

Medlemsstaternas experter arbetar tillsammans för att inrätta EU:s verktygslåda för digital identitet som ytterligare säkrar din digitala identitet och skapar förtroende för onlinetransaktioner.

@gettyimages

Den 3 juni 2021antog kommissionenen rekommendation där medlemsstaterna uppmanades att arbeta för utvecklingen av en verktygslåda med en teknisk arkitektur- och referensram, en uppsättning gemensamma standarder och tekniska specifikationer samt en uppsättning gemensamma riktlinjer och bästa praxis.

I rekommendationen anges att dessa resultat kommer att ligga till grund för genomförandet av förordningen om eneuropeisk ram för digital identitet när den antagits, utan att processen för att utveckla verktygslådan stör eller föregriper lagstiftningsprocessen.

Verktygslådan kommer att komplettera lagstiftningsförslaget om en tillförlitlig och säker digital identitet och är ett viktigt första steg som kommer att göra det möjligt att skapa en robust ram för digital identifiering och autentisering som bygger på gemensamma standarder i hela EU.

Syftet är att säkerställa en hög grad av förtroende för digitala transaktioner i Europa. Medlemsstaterna kommer att fortsätta att ha ett nära samarbete med kommissionen för att kontinuerligt uppdatera verktygslådan.

Sammanfattningen av den europeiska arkitekturen och referensramen för digital identitet

Den 22 februari 2022 antog eIDAS-expertgruppen ett utkast till en arkitektur- och referensram för en framtida EU-plånbok för digital identitet (EUDI) och beslutade att offentliggöra den för återkoppling från berörda parter. I dokumentet redogörs för eIDAS-expertgruppens förståelse för konceptet med EU:s e-identitetsplånbok vid den tidpunkten, bland annat följande:

  • målen för EU:s e-identitetsplånbok,
  • rollerna för aktörerna i ekosystemet.
  • funktionella och icke-funktionella krav för plånboken.
  • potentiella byggstenar.

EU:s verktygslåda

Den första versionen av en gemensam EU-verktygslåda för att genomföra EU:s e-identitetsplånbok offentliggjordes av kommissionen den 10 februari 2023.

Detta dokument, som återigen utarbetats av medlemsstaterna i nära samarbete med kommissionen, kan fungera som den tekniska ryggraden i alla framtida EU-plånböcker för digital identitet och garantera deras säkerhet, interoperabilitet och användarvänlighet.

Medlemsstaterna ska i samarbete med kommissionen nå en överenskommelse om den fullständiga verktygslåda som krävs för att genomföra den europeiska ramen för digital identitet senast i september 2023.

EU:s e-identitetsplånbok

EU:s e-identitetsplånbok kommer att vara ett säkert och bekvämt sätt för europeiska medborgare och företag att dela identitetsuppgifter som behövs för att få tillgång till digitala tjänster, t.ex. checka in på flygplatsen, hyra en bil, öppna ett bankkonto eller när de loggar in på sina konton på stora onlineplattformar.

Med ett klick på en knapp på telefonen kommer de säkert att kunna dela information som lagras i digitala versioner av körkortet, yrkes- eller utbildningsuppgifter och medicinska recept.

Varken översikten eller kraven och specifikationerna i den första versionen av verktygslådan är bindande förrän lagstiftningsförslaget om EU:s e-identitetsplånbok har antagits av medlagstiftarna. Endast den slutgiltigt antagna förordningen om en europeisk ram för digital identitet och de genomförandeakter och delegerade akter som antagits enligt den rättsliga grunden kommer att vara obligatoriska.

Pilotprototypen för EU:s e-identitetsplånbok

Verktygslådan är också grunden för att konstruera en prototyp för EU:s digitala identitetsplånbok som kan testas i ett antal storskaliga piloter, inom ramen fördet digitala programmet, föratt ta itu med högprioriterade användningsfall för plånboken, inklusive mobilkörkort, e-hälsa, betalningar och utbildning/yrkeskvalifikationer.

Senaste nytt

NEWS ARTICLE |
Kanada – Europeiska unionens digitala partnerskap

Det digitala partnerskapet mellan EU och Kanada återspeglar en gemensam vision för en positiv och människocentrerad digital ekonomi och ett samhälle i en situation där den digitala omvandlingen och den geopolitiska osäkerheten påskyndas.

Läs mer

Översikt

Elektronisk identifiering

Elektronisk identifiering (eID) är ett av verktygen för att säkerställa säker tillgång till onlinetjänster och för att genomföra elektroniska transaktioner på ett säkrare sätt.

Se också

Förordningen om europeisk digital identitet (EUDI)

Förordningen om europeisk digital identitet kommer att revolutionera den digitala identiteten i EU genom att möjliggöra skapandet av en universell, tillförlitlig och säker europeisk e-identitetsplånbok.