Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Julkaisu

Verkkopohjaisen alustatalouden EU:n seurantakeskuksen loppuraportit

Verkkopohjaisen alustatalouden EU:n seurantakeskus, joka tarjoaa tietoa komission poliittiselle työlle ja tarjoaa riippumattomia näkemyksiä joistakin alustatalouteen liittyvistä keskeisistä kysymyksistä, julkaisee tänään asiantuntijaryhmän loppuraportit, jotka perustuvat sidosryhmien palautteeseen ja reaktioihin edistymisraporteista, jotka julkaistiin kuulemista varten heinäkuussa 2020.

Sidosryhmiltä saadun palautteen ja saatujen vastausten lisäksi asiantuntijat pystyivät jatkotutkimuksen ansiosta tarkentamaan raportteja. Vuonna 2020 asiantuntijaryhmä keskittyi työssään uuteen alustavoimaa koskevaan aiheeseen, josta on tullut yhä tärkeämpi periaatekeskustelun kannalta EU:ssa ja sen ulkopuolella. Näin ollen asiantuntijaryhmä esittää ensimmäisen toimikautensa lopussa viisi asiakirjaa, jotka muodostavat sen loppuraportin.

Nämä kertomukset ovat yksityiskohtaisemmin seuraavat:

  • Mittaus- ja talousindikaattoreita koskeva raportti, jonka tarkoituksena on määrittää indikaattorit, joita voitaisiin käyttää verkkopohjaisen alustatalouden seurantaan politiikan suunnittelua ja lisäsääntelyä varten, sekä suositella toimia tietojen asettamiseksi saataville aloilla, joilla sitä ei tällä hetkellä ole. Raportissa ehdotetaan, että tilastolaitosten ja toimialajärjestöjen kaltaisten toimijoiden olisi kerättävä enemmän tietoa monista eri näkökohdista, kuten alustojen välittämästä kaupasta tai verkkoalustojen tuottamasta liikevaihdosta. Siinä esitetään myös ehdotuksia uusista käsitteellisistä lähestymistavoista alustakoon mittaamiseen ja ”datadataan”, jolla tarkoitetaan sitä, miten tietoja seurataan ja mitataan, ja annetaan suosituksia P2B- asetuksessa määrättyjen sisäisten valitustenkäsittelymenettelyjen tuottamista tiedoista. Tämä kertomus ei ole muuttunut ensimmäiseen versioon verrattuna arvioitujen indikaattoreiden osalta.
  • Eriytettyä kohtelua koskevassa kertomuksessa keskitytään analysoimaan eriytettyä kohtelua, joka tapahtuu silloin, kun alusta soveltaa yrityskäyttäjiin erilaisia ehtoja vastaavissa tilanteissa, mahdollisena ”epäoikeudenmukaisuuden” lähteenä alustojen ja niiden yrityskäyttäjien välisissä suhteissa verkkopohjaisessa alustataloudessa. Siinä erotetaan toisistaan omaehtoiset käytännöt, joissa alusta suosii omia vertikaalisesti integroituneita toimintojaan kilpailijoihin nähden, ja yleisempiä eriytetyn kohtelun käytäntöjä, joissa yhtä tai useampaa yrityskäyttäjää kohdellaan suotuisammin kuin muita. Raportissa todetaan, että alan tiivistä seurantaa olisi jatkettava ja että ongelmallisten käytäntöjen vaikutusten tutkimiseksi olisi tehtävä kohdennettuja tutkimuksia.  Raporttia on muokattu vain vähän verrattuna sen ensimmäiseen versioon.
  • Raporttia tiedoista verkkoalustaekosysteemissä on kehitetty edelleen edistymiskertomuksen luonnoksesta. Seurantakeskuksen tutkimuksen perusteella on tarkennettu jäsenneltyä yleiskuvaa, jonka tarkoituksena on esittää, miten dataa tuotetaan, kerätään ja käytetään verkkopohjaisessa alustataloudessa ja mitkä ovat tärkeimmät poliittiset kysymykset tässä suhteessa. Raportin päätteeksi yksilöidään keskeiset kysymykset, joita laatijoiden mielestä on syytä analysoida tarkemmin. se korostaa, että seurantakeskuksen pohdinnat datasta ovat vielä kesken, ja suosittaa, että seurantakeskus jatkaa asian käsittelyä asiantuntijaryhmän ensimmäisen toimikauden jälkeen.
  • Foorumia käsittelevä asiantuntijaryhmä on laatinut kaksi kannanottoa: toinen on raportti, jossa keskitytään alustojen valtaan yleisesti, ja toinen tapaustutkimus, jossa keskitytään verkkomainontaan.
    • Ensimmäisessä raportissa, jossa käsitellään katvealueita alustojen voimaa koskevassa poliittisessa keskustelussa,tarkastellaan monialaisen lähestymistavan avulla alustojen teholähteitä ja niistä johtuvia kysymyksiä. Alustat ovat tuottaneet suuria innovaatioita ja luoneet kuluttajille sopivia palveluja sekä helpottaneet yritysten pääsyä markkinoille, mikä on tehnyt joistakin niistä erittäin menestyksekkäitä. Tämä menestys on ajan mittaan johtanut muun muassa verkosto- ja mittakaavavaikutusten vuoksi tilanteeseen, jossa vain harvat alustat ovat saaneet ennennäkemättömää valtaa useilla markkinoilla ja laajemmin yhteiskunnassamme. Tässä ympäristössä käydään yhä enemmän keskustelua tämän vallan vaikutuksista – taloudellisesti, esimerkiksi alustoja käyttäville yrityksille ja kuluttajille, mutta myös laajemmin yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Covid-19-kriisi on tehnyt alustojen merkittävästä roolista entistä näkyvämmän. Tätä aihetta käsittelevässä asiantuntijaryhmän asiakirjassa pyritään kartoittamaan joitakin näistä kysymyksistä.
    • Toiseksi tapaustutkimus markkina-asemasta ja avoimesta mainonnasta on esimerkki tapaustutkimuksesta alustavoimasta tietyillä markkinoilla.

EU:n verkkopohjaisen alustatalouden seurantakeskuksen asiantuntijaryhmä ja seuraavat toimet

Verkkopohjaisen alustatalouden EU:n seurantakeskus, joka antaa tietoa komission toimintapoliittisesta työstä ja tarjoaa riippumattomia näkemyksiä joistakin alustatalouteen liittyvistä keskeisistä kysymyksistä, ja sen asiantuntijaryhmä koostuu 15 riippumattomasta tutkijasta, joilla on korkeatasoista asiantuntemusta alustamarkkinoilta ja joilla on kokemusta taloustieteestä, oikeustieteestä tai tieto- ja viestintätieteestä, ja sitä tukee erityinen komission henkilöstön ryhmä. Niiden työ on myös perustunut komission poliittiseen työhön ja edistänyt näyttöpohjaa, joka kerättiin kilpailullisia ja oikeudenmukaisia markkinoita digitaalialalla koskevaan ehdotukseen (digimarkkinasäädös) liitettyyn vaikutustenarviointiraporttiin.

Asiantuntijaryhmän toimeksiantoa jatketaan vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä kahdella vuodella.

Lisätietoja