Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Väljaanne

ELi veebiplatvormipõhise majanduse vaatluskeskuse lõpparuanded

Veebiplatvormimajanduse ELi vaatluskeskus, mis annab teavet komisjoni poliitikaalaseks tööks, esitades sõltumatuid arvamusi mõnede platvormimajandusega seotud põhiküsimuste kohta, avaldab täna eksperdirühma lõpparuanded pärast sidusrühmadelt saadud tagasisidet ja tagasisidet eduaruannete kohta, mis avaldati konsulteerimiseks 2020. aasta juulis.

Lisaks sidusrühmade tagasisidele ja saadud vastustele võimaldasid tehtud uuringud ekspertidel aruandeid veelgi täpsustada. 2020. aastal keskendus eksperdirühm oma töös täiendavale platvormivõimu teemale, mis on muutunud üha olulisemaks poliitilises arutelus ELis ja mujal. Seega esitab eksperdirühm oma esimese ametiaja lõpus viis dokumenti, mis kujutavad endast oma lõpparuannet.

Need aruanded on üksikasjalikumalt järgmised:

  • Mõõtmist ja majandusnäitajaid käsitlev aruanne, mille eesmärk on teha kindlaks näitajad, mida saaks kasutada veebiplatvormipõhise majanduse jälgimiseks poliitikakujundamise ja edasise reguleerimise eesmärgil, ning soovitada meetmeid andmete kättesaadavaks tegemiseks valdkondades, kus see praegu puudub. Aruandes soovitatakse, et sellised osalejad nagu statistikaametid ja tööstusühendused peaksid koguma rohkem andmeid mitmesuguste aspektide kohta, nagu platvormide kaudu toimuv kaubandus või veebiplatvormidel tekkinud käive. Selles esitatakse ka soovitusi platvormi suuruse ja andmete kohta andmete mõõtmise uute kontseptuaalsete lähenemisviiside kohta, mis tähendab, kuidas andmeid jälgitakse ja mõõdetakse, ning antakse soovitusi P2B määrusega ette nähtud ettevõttesiseste kaebuste menetlemise menetluste käigus saadud andmete kohta. Hinnatud näitajate osas on käesolev aruanne esimese versiooniga võrreldes jäänud samaks.
  • Aruandes keskendutakse diferentseeritud kohtlemisele, mis toimub siis, kui platvorm kohaldab sarnastes olukordades ärikasutajate suhtes erinevaid tingimusi, mis võib olla ebaõigluse allikas platvormide ja nende ärikasutajate vahelistes suhetes digiplatvormimajanduses. Selles eristatakse enesesoodustustavasid, mille puhul platvorm kohtleb oma vertikaalselt integreeritud tegevust võrreldes konkurentide tegevusega soodsamalt, ning üldisemaid diferentseeritud kohtlemise tavasid, mille puhul ühte või mitut ärikasutajat koheldakse teistest soodsamalt. Aruandes jõutakse järeldusele, et tuleks jätkata sektori hoolikat jälgimist ja teha sihipäraseid uuringuid, et kontrollida probleemsete tavade mõju.  Käesolevat aruannet on võrreldes selle esimese versiooniga muudetud piiratud määral.
  • Eduaruannet „Aruanne andmete kohta veebiplatvormi ökosüsteemis“ on edasi arendatud. Selle eesmärk on esitada struktureeritud ülevaade sellest, kuidas andmeid luuakse, kogutakse ja kasutatakse veebiplatvormipõhises majanduses ning millised on nendega seotud peamised poliitilised küsimused, ning seda on vaatluskeskuse uuringu põhjal edasi arendatud. Aruandes tuuakse lõpuks välja põhiküsimused, mis autorite arvates väärivad täiendavat analüüsi; komitee rõhutab, et vaatluskeskuse arutelud andmete teemal on veel pooleli, ning soovitab vaatluskeskusel jätkata sellealast tööd ka pärast eksperdirühma esimest ametiaega.
  • Platvormi pädevuse kohta on eksperdirühm koostanud kaks märkust: üks neist on aruanne, milles keskendutakse platvormide üldisele võimule, ja teine on veebireklaamile keskenduv juhtumiuuring.
    • Esimeses aruandes, milles käsitletakse pimealasid platvormi võimsuse üle peetavaspoliitilises arutelus, tehakse multidistsiplinaarse lähenemisviisi abil kokkuvõte platvormi toiteallikatest ja nendest tulenevatest probleemidest. Platvormid on loonud suuri uuendusi ja loonud tarbijatele mugavaid teenuseid ning lihtsustanud ettevõtjate juurdepääsu turgudele, mis kõik on muutnud mõned neist väga edukaks. See väga edukas on aja jooksul muu hulgas tänu võrgu- ja mastaabiefektile toonud kaasa olukorra, kus vähesed platvormid omavad enneolematut jõudu mitmel turul ja ühiskonnas laiemalt. Selles keskkonnas toimub üha enam arutelu selle võimu majandusliku mõju üle, näiteks ettevõtjatele ja tarbijatele, kes kasutavad platvorme, kuid ka laiemalt, ühiskondlikust vaatepunktist. COVID-19 kriis on muutnud platvormide olulise rolli veelgi nähtavamaks. Eksperdirühma selleteemalises dokumendis püütakse kaardistada mõned neist küsimustest.
    • Teine on juhtumiuuring, mis käsitleb turuvõimu ja läbipaistvust avatud kuvatavate reklaamide puhul, illustreerib juhtumiuuringu abil platvormivõimu konkreetsel turul.

Veebiplatvormimajanduse ELi vaatlusrühma eksperdirühm ja edasised sammud

ELi veebiplatvormimajanduse vaatluskeskus, mis annab teavet komisjoni poliitikaalaseks tööks, esitades sõltumatuid arvamusi platvormimajandusega seoses tekkinud oluliste küsimuste kohta, ning selle eksperdirühm koosneb 15 sõltumatust teadlasest, kellel on platvormiturgudel kõrgetasemelised eksperditeadmised, kellel on majandus-, õigus- või info- ja kommunikatsioonialane taust, ning mida toetab spetsiaalne komisjoni töötajate meeskond. Nende töö on andnud teavet ka komisjoni poliitilise töö kohta ja aidanud kaasa tõenditele, mis on kogutud mõjuhinnangu aruandes, mis on lisatud ettepanekule konkurentsile avatud ja õiglaste turgude kohta digisektoris(digiturgude õigusakt).

2021. aasta esimeses kvartalis uuendatakse eksperdirühma volitusi ja pikendatakse neid kahe aasta võrra.

Rohkem