Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Oikeudellinen huomautus

Tämän sivuston tietoihin sovelletaan vastuuvapauslauseketta, tekijänoikeusilmoitusta ja henkilötietojen suojaan liittyviä sääntöjä.

Vastuuvapauslauseke

Euroopan komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto ylläpitää tätä verkkosivustoa Euroopan komission puolesta parantaakseen kansalaisten tiedonsaantia sen aloitteista ja Euroopan unionin politiikoista yleensä. Tavoitteenamme on pitää nämä tiedot ajantasaisina ja paikkansapitävinä. Jos havaitsemme virheitä, yritämme korjata ne. Komissio ei kuitenkaan ota minkäänlaista vastuuta tai vastuuta tällä sivustolla olevista tiedoista.

Nämä tiedot ovat:

 • vain yleisluonteisia, eikä niiden tarkoituksena ole käsitellä yksittäisen henkilön tai yhteisön erityisiä olosuhteita.
 • ei välttämättä kattava, täydellinen, tarkka tai ajantasainen
 • joskus yhteydet ulkoisiin kohteisiin, joita komission yksiköt eivät voi valvoa ja joista komissio ei vastaa
 • ei ammattimaista tai oikeudellista neuvontaa (jos tarvitset erityistä neuvontaa, ota aina yhteyttä sopivasti pätevään ammattihenkilöön).

Huomaa, että ei voida taata, että verkossa saatavilla oleva asiakirja vastaa tarkasti virallisesti hyväksyttyä tekstiä. Ainoastaan Euroopan unionin virallinen lehti (painettu painos tai 1. heinäkuuta 2013 alkaen EUR-Lex-verkkosivustollaoleva sähköinen painos) on todistusvoimainen ja sillä on oikeusvaikutuksia.

Tavoitteenamme on minimoida teknisten virheiden aiheuttamat häiriöt. Jotkin sivustollamme olevat tiedot on kuitenkin voitu luoda tai jäsentää tiedostoihin tai muotoihin, jotka eivät ole virheettömiä, emmekä voi taata, että tällaiset ongelmat eivät keskeytä tai muutoin vaikuta palveluumme. Komissio ei ota vastuuta tämän sivuston tai linkitettyjen ulkoisten sivustojen käytöstä johtuvista ongelmista.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa komission vastuuta sovellettavan kansallisen lainsäädännön vaatimusten vastaisesti eikä sulkea pois sen vastuuta asioissa, joita ei voida sulkea pois kyseisen lainsäädännön nojalla.

Tekijänoikeusilmoitus

© Euroopan unioni, 1995–2023

Komission uudelleenkäyttöpolitiikka pannaan täytäntöön komission asiakirjojen uudelleenkäytöstä 12. joulukuuta 2011 annetulla komission päätöksellä.

Ellei toisin mainita (esim. yksittäisissä tekijänoikeusilmoituksissa), EU:n tällä verkkosivustolla omistama sisältö on lisensoitu Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) -lisenssillä. Tämä tarkoittaa, että uudelleenkäyttö on sallittua edellyttäen, että asianmukainen hyvitys annetaan ja muutokset ilmoitetaan.

Sinulta saatetaan vaatia lisäoikeuksien selvittämistä, jos tietty sisältö kuvaa yksilöitävissä olevia yksityishenkilöitä tai sisältää kolmansien osapuolten teoksia. Jos haluat käyttää tai jäljentää sisältöä, joka ei ole EU:n omistuksessa, sinun on ehkä haettava lupa suoraan oikeudenhaltijoilta. Teollisoikeuksien piiriin kuuluvat ohjelmistot tai asiakirjat, kuten patentit, tavaramerkit, rekisteröidyt mallit, logot ja nimet, eivät kuulu komission uudelleenkäyttöpolitiikan piiriin eikä niitä ole lisensoitu.

Hyvitystä koskevat ohjeet

Digitaalisen median osalta hyvitys olisi annettava seuraavasti:

 • annetaan työn nimi,
 • antaa työn Euroopan unionille,
 • lähdetyön URL-osoite on sen digitaalistrategian verkkosivuston URL-osoite, jossa työtä on julkaistu.

 Painettujen julkaisujen osalta hyvitys on annettava seuraavasti:

 • annetaan työn nimi,
 • ilmoitetaan tekijän (tekijöiden) nimi,
 • antaa työn Euroopan unionille,
 • antaa julkaisuviitteet,
 • lähde on Euroopan komissio, Digital-strategy.ec.europa.eu.

Huomaathan, että painettujen julkaisujen osalta riittää, että maininta lisätään suoraan (ja vain) julkaisuun.

Elämäkerran tietosuojaseloste

Jalostustoimi: Elämäkerrat digitaalistrategian verkkosivustolla

Rekisterinpitäjä: Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto; Viestintäyksikkö (CNECT.D.4)

Tietueen viite: DPR-EC-04786

Miksi ja miten käsittelemme henkilötietojasi

Käsittelyn tarkoitus: Euroopan komissio, viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto; Viestintäyksikön (CNECT.D.4) avulla viestintäryhmän valitsemat henkilöt voivat julkaista elämäkertansa digitaalistrategian verkkosivustolla.

Yleisimmät käyttötavat elämäkerrassa ovat: blogikirjoituksen laatijan, konferenssissa puhujan tai komissiota neuvovan asiantuntijaryhmän jäsenen tietojen julkaiseminen jne.

Millä oikeudellisilla perusteilla käsittelemme henkilötietoja

Käsittelemme henkilötietoja, koska olet antanut nimenomaisen suostumuksesi rekisterinpitäjälle lähetetyllä sähköpostiviestillä ( asetuksen (EU) 2018/1725 5 artiklan 1 kohdan d alakohta).

Mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme edelleen

Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto; Viestintäyksikkö (CNECT.D.4) julkaisee rekisteröidyn antamia henkilötietoja:

 • Nimi (henkilökohtainen ja perhe)
 • Valokuvaus (valinnainen)
 • Henkilöiden elämäkerta

Rekisteröity lähettää edellä mainitut tiedot verkkosivuston toimittajille, jotka julkaisevat ne verkkosivustolla.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi

Elämäkerrat ovat osa verkkosivuston julkisesti saatavilla olevaa sisältöä ja ne pysyvät siellä tämän sivuston koko elinkaaren ajan.

Muokkaaja poistaa elämäkerran viikon kuluessa rekisteröidyn pyynnöstä.

Miten suojaamme ja suojaamme henkilötietojasi

Kaikki henkilötiedot tallennetaan Euroopan komission palvelimille. Kaikki käsittelytoimet suoritetaan viestintä- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta Euroopan komissiossa 10 päivänä tammikuuta 2017 annetun komission päätöksen (EU, Euratom) 2017/46 mukaisesti.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi ja kenelle ne luovutetaan

Elämäkerta on kaikkien Internetin käyttäjien saatavilla siitä hetkestä lähtien, kun se julkaistaan digitaalistrategian verkkosivustolla.

Mitkä ovat oikeutesi ja miten voit käyttää niitä

Rekisteröidyllä on asetuksen (EU) 2018/1725 III luvun (14–25 artikla) nojalla oikeus tutustua henkilötietoihisi, oikaista niitä tai poistaa ne ja oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sekä oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Peruutus ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn laillisuuteen.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tai ristiriitatilanteessa tietosuojavastaavaan. Tarvittaessa voit myös kääntyä Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä (CNECT-D4@ec.europa.eu) käyttää asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiaan tai esittää huomautuksia, kysymyksiä tai huolenaiheita tai valittaa henkilötietojesi keräämisestä ja käytöstä.

Komission tietosuojavastaava (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) asetuksen (EU) 2018/1725 mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn liittyvien kysymysten osalta.

Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS edps@edps.europa.eu) turvautuu (eli voit tehdä valituksen), jos katsot, että asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiasi on loukattu rekisterinpitäjän suorittaman henkilötietojen käsittelyn seurauksena.

Uutishuone-ilmoitusten tietosuojaseloste

Tietueen viite: DPR-EC-03928

Euroopan komissio (jäljempänä ’komissio’) on sitoutunut suojaamaan henkilötietojasi ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Komissio kerää ja käsittelee henkilötietoja luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 23 päivänä lokakuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti.

Tässä tietosuojaselosteessa selitetään henkilötietojesi käsittelyn syy, tapa, jolla keräämme, käsittelemme ja varmistamme kaikkien toimitettujen henkilötietojen suojan, miten näitä tietoja käytetään ja mitä oikeuksia sinulla on henkilötietoihisi liittyen. Siinä määritellään myös sen rekisterinpitäjän yhteystiedot, jonka kanssa voit käyttää oikeuksiasi, sekä tietosuojavastaava ja Euroopan tietosuojavaltuutettu.

Seuraavassa esitetään tiedot Euroopan komission yksiköiden suorittamasta tietojenkäsittelytoimesta ”Maksutilausten hallinnointi uutishuoneen kautta”. 

Miksi ja miten käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelyn tarkoitus: rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee henkilötietojasi, jotta voit saada pyytämiäsi tietoja eri aiheista Euroopan komission palveluissa uutiskirjeemme tai ilmoitusten kautta.

Henkilötietojasi ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, mukaan lukien profilointi.

Millä oikeudellisilla perusteilla käsittelemme henkilötietojasi?

Olet tilannut tiedot eri aiheista Euroopan komission palveluissa.
Käsittelemme henkilötietojasi, koska olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, jotta voimme vastaanottaa pyydetyt tiedot uutiskirjeemme tai ilmoitusten kautta.

Mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme edelleen?

Tämän käsittelyn suorittamiseksi rekisterinpitäjä kerää seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • sähköpostiosoitteesi; 
 • ilmoitusten tiheys ja 
 • kiinnostavia aiheita. 

Näitä henkilötietoja tarvitaan palvelun toimittamisen varmistamiseksi sinulle tilaajana.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietojasi vasta viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun olet viimeksi ollut vuorovaikutuksessa komission yksiköiden kanssa tai kunnes pyydät henkilötietojesi poistamista.

Jos olet luonut profiilin hyötyäksesi Connect Newsroomin palveluista, voit muokata niihin liittyviä henkilötietoja milloin tahansa. Voit myös poistaa profiilisi ja profiiliisi liittyvät henkilötiedot. 

Voit myös kirjoittaa tähän tarkoitukseen varattuun postilaatikkoon CNECT-NEWSROOM@ec.europa.eu ja pyytää tilauksen peruuttamista postituslistalta tai seurata saamasi tietosähköpostin peruutuslinkkiä. 

Miten suojaamme ja suojaamme henkilötietojasi?

Kaikki sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot (sähköpostit, asiakirjat, tietokannat, ladatut tietoerät jne.) tallennetaan Euroopan komission palvelimille. Kaikki käsittelytoimet suoritetaan viestintä- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta Euroopan komissiossa 10 päivänä tammikuuta 2017 annetun komission päätöksen (EU, Euratom) 2017/46 mukaisesti.

Henkilötietojesi suojaamiseksi komissio on ottanut käyttöön useita teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä. Teknisiin toimenpiteisiin kuuluu asianmukaisia toimia, joilla puututaan verkkoturvallisuuteen, tietojen häviämisriskiin, tietojen muuttamiseen tai luvattomaan käyttöön, ottaen huomioon käsittelystä aiheutuva riski ja käsiteltävien henkilötietojen luonne. Organisatorisiin toimenpiteisiin kuuluu muun muassa se, että pääsy henkilötietoihin rajoitetaan vain valtuutetuille henkilöille, joilla on oikeutettu tarve saada tietoja tätä käsittelyä varten.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi ja kenelle ne luovutetaan?

Pääsy henkilötietoihisi annetaan tämän käsittelyn suorittamisesta vastaavalle komission henkilöstölle ja muulle komission valtuutetulle henkilöstölle tiedonsaantitarpeen periaatteen mukaisesti. Tällainen henkilöstö noudattaa lakisääteisiä ja tarvittaessa muita luottamuksellisuutta koskevia sopimuksia.

On huomattava, että asetuksen (EU) 2018/1725 3 artiklan 13 kohdan mukaan viranomaisia (esim. tilintarkastustuomioistuin, EU:n tuomioistuin), jotka voivat vastaanottaa henkilötietoja tietyn tutkimuksen yhteydessä unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, ei pidetä vastaanottajina. Kyseisten viranomaisten suorittamassa näiden tietojen jatkokäsittelyssä on noudatettava sovellettavia tietosuojasääntöjä käsittelyn tarkoitusten mukaisesti.

Keräämiämme tietoja ei luovuteta millekään kolmannelle osapuolelle, paitsi siinä laajuudessa ja sitä tarkoitusta varten, jota laki mahdollisesti edellyttää.

Mitkä ovat oikeutesi ja miten voit käyttää niitä? 

Rekisteröidyllä on asetuksen (EU) 2018/1725 III luvun (14–25 artikla) mukaiset erityiset oikeudet, erityisesti oikeus tutustua henkilötietoihisi ja oikaista ne, jos henkilötietosi ovat virheellisiä tai puutteellisia. Sinulla on tarvittaessa oikeus poistaa henkilötietosi, rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, vastustaa käsittelyä ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Olet antanut suostumuksesi henkilötietojen luovuttamiseen rekisterinpitäjälle tätä käsittelyä varten. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle osoitteessa CNECT-D4@ec.europa.eu. Peruutus ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn laillisuuteen.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tai ristiriitatilanteessa tietosuojavastaavaan. Tarvittaessa voit myös kääntyä Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen. Heidän yhteystietonsa annetaan jäljempänä kohdassa ”Yhteystiedot”.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi yhdessä tai useammassa erityisessä käsittelytoimessa, anna niiden kuvaus (eli niiden rekisteriviitteet, jotka on määritelty kohdassa ”Mistä yksityiskohtaisempia tietoja?” on esitetty pyynnössäsi.

Yhteystiedot

 • Rekisterinpitäjä

Jos haluat käyttää asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiasi, jos sinulla on kommentteja, kysymyksiä tai huolenaiheita tai jos haluat tehdä valituksen henkilötietojesi keräämisestä ja käytöstä, ota yhteyttä rekisterinpitäjään osoitteessa CNECT-D4@ec.europa.eu.

 • Komission tietosuojavastaava

Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan data-protection-officer@ec.europa.eu asioissa, jotka liittyvät henkilötietojesi käsittelyyn asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti.

 • Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS)

Sinulla on oikeus kääntyä (eli voit tehdä kantelu) Euroopan tietosuojavaltuutetun (edps@edps.europa.eu) puoleen, jos katsot, että rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietojasi asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiasi loukkaamalla.

Mistä saada tarkempaa tietoa?

Komission tietosuojavastaava julkaisee rekisterin kaikista Euroopan komission suorittamista henkilötietojen käsittelytoimista, jotka on dokumentoitu ja joista on ilmoitettu hänelle. Voit käyttää rekisteriä seuraavan linkin kautta: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Tämä erityinen käsittelytoimi on sisällytetty tietosuojavastaavan julkiseen rekisteriin, jossa on seuraava rekisteriviite: DPR-EC-03928.

Monikielisyys

Verkkosivut ovat saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Komission kielitieteilijät ovat kääntäneet aloitussivuja kullekin politiikan alalle. Muilla sivuilla käytetään eTranslationia(ks. erityisilmoitus), joka on komission konekäännöspalvelu.