Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Avviż legali

L-informazzjoni f’dan is-sit hija soġġetta għal dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà, avviż dwar id-drittijiet tal-awtur u regoli relatati mal-protezzjoni tad-data personali.

Ċaħda ta’ responsabbiltà

Id-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għan-Netwerks tal-Komunikazzjonijiet, il-Kontenut u t-Teknoloġija jżomm dan is-sit web f’isem il-Kummissjoni Ewropea biex itejjeb l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni dwar l-inizjattivi tagħha u l-politiki tal-Unjoni Ewropea b’mod ġenerali. L-għan tagħna huwa li nżommu din l-informazzjoni f’waqtha u preċiża. Jekk jinġiebu l-iżbalji għall-attenzjoni tagħna, aħna nippruvaw nikkoreġuhom. Madankollu, il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà jew obbligu fir-rigward tal-informazzjoni fuq dan is-sit.

Din l-informazzjoni hija:

 • ta’ natura ġenerali biss u mhijiex maħsuba biex tindirizza ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’ xi individwu jew entità partikolari
 • mhux neċessarjament komprensiv, komplet, preċiż jew aġġornat
 • xi drabi llinkjata ma’ siti esterni li s-servizzi tal-Kummissjoni m’għandhom l-ebda kontroll fuqhom u li għalihom il-Kummissjoni ma tassumi l-ebda responsabbiltà
 • mhux parir professjonali jew legali (jekk għandek bżonn parir speċifiku, għandek dejjem tikkonsulta professjonist ikkwalifikat kif xieraq).

Jekk jogħġbok innota li ma jistax jiġi garantit li dokument disponibbli online jirriproduċi eżattament test adottat uffiċjalment. Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea biss (l-edizzjoni stampata jew, mill-1 ta’ Lulju 2013, l-edizzjoni elettronika fuq is- sit web EUR-Lex) huwa awtentiku u jipproduċi effetti legali.

Huwa l-għan tagħna li nimminimizzaw it-tfixkil ikkawżat minn żbalji tekniċi. Madankollu, xi data jew informazzjoni fuq is-sit tagħna setgħet inħolqot jew ġiet strutturata f’fajls jew formati li mhumiex ħielsa mill-iżbalji, u ma nistgħux niggarantixxu li s-servizz tagħna ma jiġix interrott jew affettwat b’xi mod ieħor minn dawn il-problemi. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ dawn il-problemi mġarrba bħala riżultat tal-użu ta’ dan is-sit jew kwalunkwe siti esterni llinkjati.

Din id-dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà mhijiex maħsuba biex tillimita r-responsabbiltà tal-Kummissjoni b’kontravenzjoni ta’ kwalunkwe rekwiżit stabbilit fil-liġi nazzjonali applikabbli u lanqas biex teskludi r-responsabbiltà tagħha għal kwistjonijiet li ma jistgħux jiġu esklużi taħt dik il-liġi.

Avviż dwar id-drittijiet tal-awtur

© L-Unjoni Ewropea, 1995–2022

Il-politika tal-Kummissjoni dwar l-użu mill-ġdid hija implimentata bid- Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Diċembru 2011 dwar l-użu mill-ġdid ta’ dokumenti tal-Kummissjoni.

Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor (eż. f’avviżi individwali dwar id-drittijiet tal-awtur), il-kontenut li huwa proprjetà tal-UE fuq dan is-sit web huwa liċenzjat taħt il- liċenzja Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Dan ifisser li l-użu mill-ġdid huwa permess, sakemm jingħata kreditu xieraq u jiġu indikati l-bidliet.

Tista’ tkun meħtieġ tikklerja drittijiet addizzjonali jekk kontenut speċifiku juri individwi privati identifikabbli jew jinkludi xogħlijiet ta’ partijiet terzi. Biex tuża jew tirriproduċi kontenut li mhuwiex proprjetà tal-UE, jista’ jkollok bżonn titlob permess direttament mid-detenturi tad-drittijiet. Softwer jew dokumenti koperti minn drittijiet ta’ proprjetà industrijali, bħal privattivi, trademarks, disinni reġistrati, logos u ismijiet, huma esklużi mill-politika tal-Kummissjoni dwar l-użu mill-ġdid u mhumiex liċenzjati lilek.

Gwida dwar l-ikkreditar

Għall-midja diġitali, il-kreditu għandu jingħata kif ġej:

 • jipprovdi Titolu tax-xogħol,
 • jattribwixxu l-ħidma lill-Unjoni Ewropea,
 • ikkwota l-URL tal-paġna web tas-sit web tal-Istrateġija Diġitali għall-ħidma tas-sors fejn ġie ppubblikat ix-xogħol.

 Għall-pubblikazzjonijiet stampati, il-kreditu għandu jingħata kif ġej:

 • jipprovdi Titolu tax-xogħol,
 • ipprovdi l-isem tal-awtur(i),
 • jattribwixxu l-ħidma lill-Unjoni Ewropea,
 • ipprovdi r-referenzi tal-pubblikazzjoni,
 • ikkwota s-sors bħala Kummissjoni Ewropea, Strateġija Diġitali — Strateġija diġitali.ec.europa.eu.

Jekk jogħġbok innota li fir-rigward tal-pubblikazzjonijiet stampati, ikun biżżejjed li l-avviż jiżdied direttament (u biss) fuq il-pubblikazzjoni.

Dikjarazzjoni ta’ Privatezza għall-Bijografiji

Operazzjoni ta’ proċessar: Bijografiji fuq is-sit web tal-Istrateġija Diġitali

Kontrollur tad -Data: Id-Direttorat Ġenerali għan-Netwerks tal-Komunikazzjonijiet, il-Kontenut u t-Teknoloġija; Unità ta’ Komunikazzjoni (CNECT.D.4)

Referenza ta’ reġistrazzjoni: DPR-EC-04786

Għaliex u kif nipproċessaw id-data personali tiegħek

Għan tal-operazzjoni ta’ pproċessar: Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għan-Netwerks tal-Komunikazzjonijiet, il-Kontenut u t-Teknoloġija; L-Unità tal-Komunikazzjoni (CNECT.D.4) tippermetti lill-persuni magħżula mit-tim tal-komunikazzjoni jippubblikaw il-bijografija tagħhom fuq is-sit web tal-Istrateġija Diġitali.

L-aktar użi komuni għall-bijografija huma: pubblikazzjoni ta’ informazzjoni ta’ awtur ta’ blog post, ta’ kelliem f’konferenza jew ta’ membru ta’ grupp ta’ esperti li jagħti pariri lill-Kummissjoni, eċċ.

Fuq liema bażi(jiet) legali nipproċessaw id-data personali

Aħna nipproċessaw id-data personali għaliex inti pprovdejt il-kunsens espliċitu tiegħek b’email mibgħuta lill-kontrollur tad-data (l-Artikolu 5(1)(d) tar- Regolament (UE) 2018/1725).

Liema data personali niġbru u nipproċessaw aktar

Id-Direttorat Ġenerali għan-Netwerks tal-Komunikazzjonijiet, il-Kontenut u t-Teknoloġija; L-Unità tal-Komunikazzjoni (CNECT.D.4) tippubblika informazzjoni personali kif ipprovduta mis-suġġett tad-data:

 • Isem (personali u familja)
 • Ritratt ta’ ritratt (mhux obbligatorju)
 • Bijografija ta’ persuni

Is-suġġett tad-data jibgħat l-informazzjoni msemmija hawn fuq lill-edituri tas-sit web, li jippubblikawha fuq is-sit web.

Kemm inżommu d-data personali tiegħek

Il-bijografiji huma parti mill-kontenut disponibbli għall-pubbliku tas-sit web u jibqgħu hemm għall-ħajja kollha ta’ dan is-sit web.

L-editur iħassar il-bijografija fi żmien ġimgħa fuq talba tas-suġġett tad-data.

Kif nipproteġu u nissalvagwardjaw id-data personali tiegħek

Id-data personali kollha tinħażen fuq is-servers tal-Kummissjoni Ewropea. L-operazzjonijiet kollha ta’ pproċessar jitwettqu skont id- Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2017/46 tal- 10 ta’ Jannar 2017 dwar is-sigurtà tas-sistemi ta’ komunikazzjoni u informazzjoni fil-Kummissjoni Ewropea.

Min għandu aċċess għad-data personali tiegħek u lil min tiġi żvelata

Il-bijografija hija aċċessibbli għal kwalunkwe utent tal-Internet mill-mument li tiġi ppubblikata fuq is-sit web tal-Istrateġija Diġitali.

X’inhuma d-drittijiet tiegħek u kif tista’ teżerċitahom

Bħala “suġġett tad-data” skont il-Kapitolu III (l-Artikoli 14–25) tar-Regolament (UE) 2018/1725, għandek id-dritt li taċċessa, tirrettifika jew tħassar id-data personali tiegħek u d-dritt li tirrestrinġi l-ipproċessar tad-data personali tiegħek, id-dritt li tirtira l-kunsens tiegħek fi kwalunkwe ħin billi tinnotifika lill-Kontrollur tad-Data.

L-irtirar mhux se jaffettwa l-legalità tal-ipproċessar imwettaq qabel ma tkun irtirajt il-kunsens.

Tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek billi tikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data, jew f’każ ta’ kunflitt mal-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data. Jekk ikun meħtieġ, tista’ tindirizza wkoll lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

Informazzjoni ta’ kuntatt

Il-Kontrollur tad-Data (CNECT-D4@ec.europa.eu) biex jeżerċita d-drittijiet skont ir-Regolament (UE) 2018/1725, jew f’każ ta’ kummenti, mistoqsijiet jew tħassib, jew biex jilmenta dwar il-ġbir u l-użu tad-data personali tiegħek.

L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (UPD) tal-Kummissjoni (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) fir-rigward ta’ kwistjonijiet relatati mal-ipproċessar tad-data personali tiegħek skont ir-Regolament (UE) 2018/1725.

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPS edps@edps.europa.eu), biex jirrikorri (jiġifieri tista’ tressaq ilment) jekk tqis li d-drittijiet tiegħek skont ir-Regolament (UE) 2018/1725 inkisru b’riżultat tal-ipproċessar tad-data personali tiegħek mill-Kontrollur tad-Data.

Dikjarazzjoni ta’ Privatezza għan-notifiki tal-Kamra tal-Aħbarijiet

Referenza ta’ reġistrazzjoni: DPR-EC-03928

Il-Kummissjoni Ewropea (minn hawn’il quddiem “il-Kummissjoni”) hija impenjata li tipproteġi d-data personali tiegħek u li tirrispetta l-privatezza tiegħek. Il-Kummissjoni tiġbor u tkompli tipproċessa d-data personali skont ir- Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data.

Din l-istqarrija ta’ privatezza tispjega r-raġuni għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek, il-mod kif niġbru, nittrattaw u niżguraw il-protezzjoni tad-data personali kollha pprovduta, kif dik l-informazzjoni tintuża u liema drittijiet għandek fir-rigward tad-data personali tiegħek. Jispeċifika wkoll id-dettalji ta’ kuntatt tal-Kontrollur tad-Data responsabbli li miegħu tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek, l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

L-informazzjoni relatata mal-operazzjoni ta’ pproċessar “Ġestjoni ta’ abbonamenti biex tirċievi informazzjoni permezz tal-Kamra tal-Aħbarijiet”, imwettqa mis-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea, hija ppreżentata hawn taħt. 

Għaliex u kif nipproċessaw id-data personali tiegħek?

Għan tal-operazzjoni ta’ pproċessar: il-Kontrollur tad-Data jiġbor u jipproċessa aktar id-data personali tiegħek sabiex tkun tista’ tirċievi informazzjoni li tkun tlabt dwar suġġetti differenti fil-qasam tas-servizz(i) tal-Kummissjoni Ewropea permezz tan-newsletter jew in-notifiki tagħna.

Id-data personali tiegħek mhux se tintuża għal teħid ta’ deċiżjonijiet awtomatizzat inkluż it-tfassil ta’ profili.

Fuq liema bażi(jiet) legali nipproċessaw id-data personali tiegħek?

Inti abbonajt biex tirċievi l-informazzjoni dwar suġġetti differenti fil-qasam tas-servizz(i) tal-Kummissjoni Ewropea. Aħna nipproċessaw id-data personali tiegħek, għaliex tajt il-kunsens tiegħek għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek għall-fini li nirċievu l-informazzjoni mitluba permezz tan-newsletter jew in-notifiki tagħna.

Liema data personali niġbru u nipproċessaw aktar?

Sabiex iwettaq din l-operazzjoni ta’ pproċessar, il-Kontrollur tad-Data jiġbor il-kategoriji ta’ data personali li ġejjin:

 • l-indirizz tal-posta elettronika tiegħek; 
 • il-frekwenza tan-notifiki, u 
 • suġġetti ta’ interess. 

Din id-data personali hija meħtieġa biex jiġi żgurat it-twassil tas-servizz lilek bħala abbonat.

Għal kemm żmien inżommu d-data personali tiegħek?

Il-Kontrollur tad-Data jżomm id-data personali tiegħek biss għal perjodu ta’ ħames snin wara l-aħħar interazzjoni tiegħek mas-Servizzi tal-Kummissjoni jew sakemm titlob it-tħassir tad-data personali tiegħek.

Jekk ħloqt profil biex tibbenefika mis-servizzi tal-Kamra tal-Aħbarijiet Connect, tista’ teditja d-data personali assoċjata fi kwalunkwe ħin. Tista’ wkoll tħassar il-profil tiegħek u d-data personali assoċjata mal-profil tiegħek. 

Tista’ wkoll tikteb fl-indirizz elettroniku apposta CNECT-NEWSROOM@ec.europa.euu titlob li titneħħa l-abbonament mil-lista postali jew li ssegwi l-link mingħajr abbonament fl-email ta’ informazzjoni li rċevejt. 

Kif nipproteġu u nissalvagwardjaw id-data personali tiegħek?

Id-data personali kollha f’format elettroniku (emails, dokumenti, bażijiet tad-data, lottijiet ta’ data applowdjati, eċċ.) tinħażen fuq is-servers tal-Kummissjoni Ewropea. L-operazzjonijiet kollha ta’ pproċessar jitwettqu skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2017/46 tal-10 ta’ Jannar 2017 dwar is-sigurtà tas-sistemi ta’ komunikazzjoni u informazzjoni fil-Kummissjoni Ewropea.

Sabiex tipproteġi d-data personali tiegħek, il-Kummissjoni daħħlet fis-seħħ għadd ta’ miżuri tekniċi u organizzattivi. Il-miżuri tekniċi jinkludu azzjonijiet xierqa biex jindirizzaw is-sigurtà online, ir-riskju ta’ telf ta’ data, l-alterazzjoni tad-data jew l-aċċess mhux awtorizzat, filwaqt li jitqies ir-riskju ppreżentat mill-ipproċessar u n-natura tad-data personali li tkun qed tiġi pproċessata. Il-miżuri organizzattivi jinkludu r-restrizzjoni tal-aċċess għad-data personali biss għal persuni awtorizzati bi ħtieġa leġittima ta’ għarfien għall-finijiet ta’ din l-operazzjoni ta’ pproċessar.

Min għandu aċċess għad-data personali tiegħek u lil min tiġi żvelata?

L-aċċess għad-data personali tiegħek huwa pprovdut lill-persunal tal-Kummissjoni responsabbli għat-twettiq ta’ din l-operazzjoni ta’ pproċessar u lil persunal awtorizzat ieħor tal-Kummissjoni skont il-prinċipju ta’ “ħtieġa ta’ tagħrif”. Dan il-persunal jirrispetta ftehimiet statutorji, u fejn meħtieġ, ftehimiet addizzjonali ta’ kunfidenzjalità.

Jekk jogħġbok innota li skont l-Artikolu 3(13) tar-Regolament (UE) 2018/1725, l-awtoritajiet pubbliċi (eż. il-Qorti tal-Awdituri, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE) li jistgħu jirċievu data personali fil-qafas ta’ inkjesta partikolari f’konformità mal-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru ma għandhomx jitqiesu bħala riċevituri. L-ipproċessar ulterjuri ta’ dik id-data minn dawk l-awtoritajiet pubbliċi għandu jkun f’konformità mar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data skont il-finijiet tal-ipproċessar.

L-informazzjoni li niġbru mhux se tingħata lil xi parti terza, ħlief sal-punt u għall-iskop li nistgħu nkunu meħtieġa nagħmlu dan bil-liġi.

X’inhuma d-drittijiet tiegħek u kif tista’ teżerċitahom? 

Għandek drittijiet speċifiċi bħala “suġġett tad-data” skont il-Kapitolu III (l-Artikoli 14–25) tar-Regolament (UE) 2018/1725, b’mod partikolari d-dritt li taċċessa d-data personali tiegħek u li tirrettifikaha f’każ li d-data personali tiegħek ma tkunx preċiża jew ma tkunx kompluta. Fejn applikabbli, għandek id-dritt li tħassar id-data personali tiegħek, li tirrestrinġi l-ipproċessar tad-data personali tiegħek, li toġġezzjona għall-ipproċessar, u d-dritt għall-portabbiltà tad-data.

Inti tajt il-kunsens tiegħek biex tipprovdi d-data personali tiegħek lill-Kontrollur tad-Data għal din l-operazzjoni ta’ pproċessar. Tista’ tirtira l-kunsens tiegħek fi kwalunkwe ħin billi tinnotifika lill-Kontrollur tad-Data fuq CNECT-D4@ec.europa.eu. L-irtirar mhux se jaffettwa l-legalità tal-ipproċessar imwettaq qabel ma tkun irtirajt il-kunsens.

Tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek billi tikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data, jew f’każ ta’ kunflitt mal-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data. Jekk ikun meħtieġ, tista’ tindirizza wkoll lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. L-informazzjoni ta’ kuntatt tagħhom hija mogħtija taħt l-Intestatura “Informazzjoni ta’ kuntatt” hawn taħt.

Fejn tixtieq teżerċita d-drittijiet tiegħek fil-kuntest ta’ operazzjoni ta’ pproċessar speċifika waħda jew aktar, jekk jogħġbok ipprovdi d-deskrizzjoni tagħhom (jiġifieri r-referenza/i tar-Rekord tagħhom kif speċifikat taħt l-Intestatura “Fejn tista’ ssib informazzjoni aktar dettaljata?” fit-talba tiegħek.

Informazzjoni ta’ kuntatt

 • Il-Kontrollur tad-Data

Jekk tixtieq teżerċita d-drittijiet tiegħek skont ir-Regolament (UE) 2018/1725, jekk għandek kummenti, mistoqsijiet jew tħassib, jew jekk tixtieq tressaq ilment dwar il-ġbir u l-użu tad-data personali tiegħek, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data fuq CNECT-D4@ec.europa.eu.

 • L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (UPD) tal-Kummissjoni

Tista’ tikkuntattja lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data data-protection-officer@ec.europa.eu fir-rigward ta’ kwistjonijiet relatati mal-ipproċessar tad-data personali tiegħek skont ir-Regolament (UE) 2018/1725.

 • Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD)

Għandek id-dritt li tirrikorri (jiġifieri tista’ tressaq ilment) lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (edps@edps.europa.eu) jekk tqis li d-drittijiet tiegħek skont ir-Regolament (UE) 2018/1725 inkisru b’riżultat tal-ipproċessar tad-data personali tiegħek mill-Kontrollur tad-Data.

Fejn tista’ ssib informazzjoni aktar dettaljata?

L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Kummissjoni (UPD) jippubblika r-reġistru tal-operazzjonijiet kollha ta’ pproċessar tad-data personali mill-Kummissjoni Ewropea, li ġew dokumentati u nnotifikati lilu. Tista’ taċċessa r-reġistru permezz tal-link li ġej: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Din l-operazzjoni ta’ pproċessar speċifika ġiet inkluża fir-reġistru pubbliku tal-UPD bir-referenza tar-Rekord li ġejja: DPR-EC-03928.

Il-Multilingwi

Id-DĠ CNECT jinsab fil-proċess li joħloq sit web multilingwi, sabiex l-utenti jkunu jistgħu jaċċessaw l-informazzjoni fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. 

Bħalissa l-paġni web huma disponibbli bl-Ingliż, bil-Ġermaniż u bil-Franċiż bħala parti minn perjodu ta’ ttestjar għall-multilingwiżmu. Il-lingwi uffiċjali l-oħra kollha tal-UE se jiġu introdotti sal-bidu tal-2023.

Il-lingwisti fil-Kummissjoni ttraduċew il-paġni ewlenin għal kull qasam ta’ politika. Paġni oħra jużaw l-eTranslation (ara l-avviż speċifiku), is-servizz tat-traduzzjoni awtomatika tal-Kummissjoni.