Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

TID sadarbības grupa

Tīklu un informācijas sistēmu sadarbības grupa tika izveidota ar TID direktīvu, lai nodrošinātu sadarbību un informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm.

    TID sadarbības grupas logotips

Par TID sadarbības grupu

Grupas vispārējais uzdevums ir panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību Eiropas Savienībā. Tā atbalsta un atvieglo stratēģisko sadarbību un informācijas apmaiņu starp ES dalībvalstīm. TID sadarbības grupas uzdevumi ir skaidri aprakstīti TID direktīvas 11. pantā.

TID sadarbības grupa darbojas saskaņā ar Eiropas Komisijas 2017. gada 1. februāra Īstenošanas lēmumu un ievēro savu reglamentu (.pdf).Eiropas Komisija darbojas kā grupas sekretariāts. Sadarbības grupas sanāksmes notiek regulāri. Eiropas Komisija publicē visu TID sadarbības sanāksmju darba kārtību.

Operatīvajā jomā TID sadarbības grupu atbalsta darbs, ko veic datordrošības incidentu reaģēšanas vienību tīkls (CSIRT), kura uzdevums ir apmainīties ar informāciju par riskiem un pastāvīgiem apdraudējumiem un sadarboties konkrētu kiberdrošības incidentu gadījumā. CSIRT tīkls tika izveidots saskaņā ar TID direktīvas 12. pantu, kurā ir noteikta arī tā loma. TID sadarbības grupa sniedz stratēģiskus norādījumus CSIRT tīkla darbībām.

TID sadarbības grupa cieši sadarbojas arī ar Eiropas vēlēšanu sadarbības tīklu, lai novērstu draudus vēlēšanu procesiem saskaņā ar jaunu kopīgu darbības mehānismu, kas izveidots kā daļa no Eiropas Demokrātijas rīcības plāna.

Locekļi

TID sadarbības grupas sastāvā ir ES dalībvalstu, Eiropas Komisijas un ES Kiberdrošības aģentūras (ENISA) pārstāvji. Priekšsēdētāja amatu ieņem dalībvalsts, kas ir Eiropas Savienības Padomes (ES) prezidentvalsts.

Katra ES dalībvalsts ir izraudzījusies vienotu kontaktpunktu (.pdf) par tīklu un informācijas sistēmu drošību, kas ir atbildīgs par pārrobežu sadarbības nodrošināšanu ar citām dalībvalstīm un sadarbības grupu.

Publikācijas

Viens no TID sadarbības grupas galvenajiem rezultātiem ir nesaistošas pamatnostādnes ES dalībvalstīm, lai varētu efektīvi un saskaņoti īstenot TID direktīvu visā ES un risināt plašākus kiberdrošības politikas jautājumus.

Kopš izveides grupa ir publicējusi šādus dokumentus:

Grupa ir publicējusi arī dokumentus par 5G tīklu kiberdrošību:

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Komisija publicē ieteikumu par pēckvantu kriptogrāfiju

Šodien Komisija publicēja ieteikumu par pēckvantu kriptogrāfiju, lai mudinātu dalībvalstis izstrādāt un īstenot saskaņotu pieeju kā ES pāreju uz pēckvantu kriptogrāfiju. Tas palīdzēs nodrošināt, ka ES digitālā infrastruktūra un pakalpojumi ir droši nākamajā digitālajā laikmetā.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Direktīva par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību visā Savienībā (TID 2 direktīva)

TID2 direktīva ir ES mēroga tiesību akts kiberdrošības jomā. Tajā ir paredzēti juridiski pasākumi, lai palielinātu vispārējo kiberdrošības līmeni ES.

Skatīt arī