Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Prawa autorskie: Komisja wzywa państwa członkowskie do przestrzegania przepisów UE dotyczących praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

Komisja wezwała Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Grecję, Hiszpanię, Finlandię, Francję, Chorwację, Irlandię, Włochy, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Polskę, Portugalię, Rumunię, Szwecję, Słowenię i Słowację do przekazania informacji na temat sposobu wprowadzania do prawa krajowego przepisów zawartych w dyrektywie w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (dyrektywa (UE) 2019/790).

" "

Komisja Europejska zwróciła się również do Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Chorwacji, Irlandii, Włoch, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Słowacji o przekazanie informacji na temat sposobu wprowadzania do prawa krajowego dyrektywy (UE) 2019/789 w sprawie internetowych programów telewizyjnych i radiowych.

Ponieważ powyższe państwa członkowskie nie zgłosiły krajowych środków transpozycji lub uczyniły to jedynie częściowo, Komisja podjęła dziś decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając wezwania do usunięcia uchybienia.

Obie dyrektywy mają na celu unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących praw autorskich oraz umożliwienie konsumentom i twórcom jak najlepszego wykorzystania świata cyfrowego. Wzmacniają one pozycję sektora kreatywnego, umożliwiają bardziej cyfrowe zastosowania w kluczowych obszarach społeczeństwa oraz ułatwiają dystrybucję programów radiowych i telewizyjnych w całej UE.

Termin transpozycji tych dyrektyw do prawa krajowego upłynął dnia 7 czerwca 2021 r. Te państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na pisma i podjęcie niezbędnych środków. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wydaniu uzasadnionych opinii.