Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Program „Kreatywna Europa” MEDIA

Komponent MEDIA programu „Kreatywna Europa” ma na celu wspieranie europejskiego przemysłu filmowego i innych branż audiowizualnych.

    Baner na 30 lat programu MEDIA

Czym jest program „Kreatywna Europa” MEDIA?

Program „Kreatywna Europa” to program UE wspierający sektor kultury i sektor kreatywny. Nowy program „Kreatywna Europa” na lata 2021–2027, dysponujący budżetem w wysokości 2,44 mld EUR, zainwestuje w działania wzmacniające różnorodność kulturową i odpowiadające na potrzeby i wyzwania sektora kultury i sektora kreatywnego. Jego nowości przyczynią się do ożywienia tych sektorów, wzmacniając ich wysiłki na rzecz stania się bardziej cyfrowym, bardziej ekologicznym, odpornym i bardziej sprzyjającym włączeniu społecznemu.

Program jest podzielony na trzy różne komponenty: Media, KULTURA i CROSS-SECTORAL.

W 2021 r. w ramach programu MEDIA obchodzono 30-lecie wsparcia dla europejskich treści audiowizualnych i uruchomiono nowy program na lata 2021–2027, w którym działania wspierające dzieli się na 4 klastry tematyczne, zgodnie z celami, do których dążą:

  1. zawartość: zachęcanie do współpracy i innowacji w tworzeniu i produkcji wysokiej jakości prac.
  2. biznes: promowanie innowacji biznesowych, konkurencyjności, skalowalności i talentów w celu wzmocnienia europejskiego przemysłu w stosunku do światowych konkurentów.
  3. widzowie: zwiększenie dostępności i widoczności utworów dla potencjalnych odbiorców poprzez kanały dystrybucji i inicjatywy na rzecz rozwoju publiczności.
  4. polityka: wspieranie dyskusji politycznych/forów wymiany, badań i sprawozdań. Promowanie działań uświadamiających.

Komponent MEDIA koncentruje się na:

  • zachęcanie do współpracy zarówno w całym łańcuchu wartości, jak i na szczeblu UE w celu zwiększenia skali przedsiębiorstw audiowizualnych i europejskich treści na całym świecie;
  • pielęgnowanie talentów, niezależnie od ich pochodzenia, oraz poszerzanie uczestnictwa i współpracy między krajami;
  • zwiększenie globalnego obiegu, promocji i dystrybucji europejskich utworów audiowizualnych, z uwzględnieniem nowego środowiska cyfrowego;
  • wspieranie zaangażowania i rozwoju odbiorców w każdym wieku, w szczególności młodych odbiorców, w całej Europie i poza nią.

Media w 2022 roku

Co roku Komisja opracowuje roczny program prac na rzecz realizacji programu „Kreatywna Europa”. Budżet na program „Kreatywna Europa” na 2022 r. wynosi 385,6 mln EUR, z czego 226,5 mln EUR zostanie przeznaczone na podprogram MEDIA, co stanowi wzrost o 31 % w porównaniu z 2021 r.

W celu zwiększenia konkurencyjności i potencjału gospodarczego sektora mediów audiowizualnych i informacyjnych MEDIA została wzmocniona poprzez dodanie do swojego programu nowych działań i skupienie się na zacieśnianiu współpracy na szczeblu UE poprzez wspieranie koprodukcji, ustrukturyzowanych sieci i partnerstw.

Zobacz roczny program prac na 2022 r.

Zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Kreatywna Europa” w2022 r. zostaną opublikowane tutaj

Dlaczego?

Rewolucja cyfrowa i kryzys związany z COVID-19 zmieniły kształt sektora audiowizualnego. Pojawiły się nowe problemy, takie jak ochrona własności intelektualnej, zapewnienie dostępu do finansowania w szybko zmieniającym się sektorze i zapewnienie właściwej dystrybucji utworów.

Celem programu „Kreatywna Europa” jest skoncentrowanie się na inicjatywach, które mogą mieć rzeczywisty wpływ na sektor w całej Europie. Wpływ ten może wynikać z wspierania poszczególnych prac i inicjatyw promujących nowe umiejętności w sektorze lub inicjatyw na rzecz współpracy międzynarodowej w tym sektorze.

Ponadto program promuje wysiłki i najlepsze praktyki, które przyczyniają się do osiągnięcia kluczowych priorytetów Komisji Europejskiej, takich jak Zielony Ład, włączenie społeczne i równowaga płci.

W czasach, gdy muzea, kina, miejsca dziedzictwa kulturowego, teatry zaczynają się ponownie otwierać, pragnę ponownie podkreślić wsparcie Komisji dla sektora kultury i sektora kreatywnego. Dzięki zwiększonemu budżetowi program „Kreatywna Europa” będzie dążył do wzmocnienia ożywienia sektorów przy jednoczesnym promowaniu ogromnej różnorodności i kreatywności, które nam oferują.

Mariya Gabriel, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej?

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Usługi audiowizualne i medialne

W dzisiejszych czasach możemy oglądać nasze ulubione programy nie tylko w telewizji, ale także online. Pokazy te podlegają zasadom jednolitego rynku.

Szczegółowe wyjaśnienia

Zobacz też

Konwergencja mediów

Transformacja krajobrazu mediów audiowizualnych stwarza potencjał nowych doświadczeń i możliwości. Zadaje nam również wiele pytań.

Europejskie Forum Filmowe

Europejskie Forum Filmowe jest platformą zorganizowanego dialogu między decydentami politycznymi a zainteresowanymi stronami w sektorze audiowizualnym.