Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Najnovšie zmeny v štandarde prístupnosti

Prečítajte si o najnovších zmenách v norme pre prístupnosť EN 301 549 a o ich zdôvodnení.

    Nevidiace osoby používajúce softvér na čítanie obrazovky na používanie smartfónu

© iStock by Getty Images -1267390670 Chansom Pantip

Úvod

Vypracovanie noriem môže trvať dlho, pretože si vyžadujú súhlas mnohých rôznych strán. Pokiaľ ide o WAD, má právny význam len vtedy, keď sa upravená norma zosúladí prostredníctvom odkazu v úradnom vestníku. Nové verzie WCAG alebo normy EN 301 549 teda automaticky nemenia právne povinnosti členských štátov v súvislosti s WAD.

Aby zmeny mali vplyv na WAD, najprv je potrebné normu aktualizovať a potom ju treba uviesť v úradnom vestníku.  Posledná zmena nastala v auguste 2021. V tomto prípade bola norma EN 301 549 v2.1.2, na ktorú sa odkazuje v úradnom vestníku v roku 2018, nahradená v3.2.1. V právnych predpisoch sa stanovilo prekrývanie sa niekoľko mesiacov do februára 2022.

Referenčné zoznamy na tejto stránke:

Zmeny v3.2.1

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zmeny medzi v2.1.2 a v3.2.1 normy EN 301 549. Obe verzie sú založené na WCAG 2.1. Keďže WCAG 2.1 sa v tomto období nezmenil, zmeny v novej verzii sú pomerne malé. Jednou z dôležitých zmien v3.2.1 v dôsledku redakčného dohľadu v bode v2.1.2 je, že WCAG 2.1 sa teraz vzťahuje na dokumenty stiahnuté z webu.

Klauzuly doplnené v bode v3.2.1

Všimnite si, že číslo riadku v prvom stĺpci sa vzťahuje na riadok v tabuľke A.1 prílohy k norme EN 301 549, v3.2.1.

Riadok Požiadavka Zdôvodnenie
20 6.5.4 Synchronizácia medzi zvukom a videom Bola aktualizovaná z odporúčania na požiadavku vo verzii 3.2.1.
21 6.5.5 Vizuálny indikátor zvuku s videom Nová požiadavka vo verzii 3.2.1
22 6.5.6 Identifikácia reproduktora s videom (znakový jazyk) komunikácia Nová požiadavka vo verzii 3.2.1
26 7.1.4 Charakteristiky titulkov Nová požiadavka vo verzii 3.2.1
27 7.1.5 Vyslovené titulky Nová požiadavka vo verzii 3.2.1
81 9.6 Požiadavky na súlad WCAG To bolo vo verzii 2.1.2 (ako 9.5), ale nesprávne vynechané z tabuľky A.1
82 až 126 Požiadavky na stiahnutie dokumentov (všetky založené na WCAG 2.0 Novo pridané do tabuľky A.1 vo verzii 3.2.1 z dôvodu opísaného v bode 2.

Späť na úvod

Ustanovenia odstránené v bode v3.2.1

Všimnite si, že číslo riadku v prvom stĺpci sa vzťahuje na riadok v tabuľke A.1 prílohy k norme EN 301 549, v2.1.2.

Riadok Požiadavka Zdôvodnenie
4 5.5.1 Spôsoby prevádzky Automaticky sa splní, ak sa splnia všetky body WCAG 2.1 SC.
5 5.5.2 Rozpoznateľnosť prevádzkových súčiastok Automaticky sa splní, ak sa splnia všetky body WCAG 2.1 SC.
6 5.6.1 Stav hmatu alebo sluchu Automaticky sa splní, ak sa splnia všetky body WCAG 2.1 SC.
7 5.6.2 Vizuálny stav Automaticky sa splní, ak sa splnia všetky body WCAG 2.1 SC.
8 5.7 Kľúčové opakovanie Automaticky sa splní, ak sa splnia všetky body WCAG 2.1 SC.
9 5.8 Prijatie kľúča s dvojitým úderom Automaticky sa splní, ak sa splnia všetky body WCAG 2.1 SC.
10 5.9 Súčasné používateľské akcie Automaticky sa splní, ak sa splnia všetky body WCAG 2.1 SC.
30 9.1.2.4 Popisy (živé) WAD „nevzťahuje sa na médiá založené na živom čase“.

Späť na úvod

Požiadavky v norme EN 301 549 a relevantné pre WAD, ale nie v WCAG 2.1

V týchto tabuľkách sú uvedené požiadavky normy EN 301 549, ktoré presahujú rámec WCAG 2.1 na základe tabuľky A.1 (týkajúcej sa webových stránok) prílohy A v norme EN 301 549 v3.2.1. 

Všimnite si: Tabuľka A.2 (zahŕňajúca mobilné aplikácie) vôbec nepatrí do pôsobnosti WCAG, aj keď využíva požiadavky WCAG. Dôvodom je, že WCAG sa v skutočnosti nevzťahuje na mobilné aplikácie.

Všimnite si, že číslo riadku v prvom stĺpci sa vzťahuje na riadok tabuľky A.1 prílohy k norme EN 301 549, v3.2.1.

Riadok Ustanovenie v3.2.1 normy Podmienky
1 5.2 Aktivácia prvkov prístupnosti Kde má webový obsah zdokumentované funkcie prístupnosti
2 5.3 Biometria Kde webový obsah využíva biologické vlastnosti
3 5.4 Zachovanie informácií o prístupnosti počas konverzie Kde webový obsah konvertuje informácie alebo komunikáciu
4 6.1 Šírka pásma zvuku pre reč Kde webové stránky poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu
5 6.2.1.1 Komunikácia RTT Kde webové stránky poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu
6 6.2.1.2 Súbežný hlas a text Ak webové stránky poskytujú prostriedky na obojsmernú hlasovú komunikáciu a pre používateľov na komunikáciu prostredníctvom RTT
7 6.2.2.1 Vizuálne odlíšiteľný displej Kde majú webové stránky možnosti odosielania a prijímania RTT
8 6.2.2.2 Programmaticky určujúci smer odosielania a prijímania Kde majú webové stránky možnosti odosielania a prijímania RTT
9 6.2.2.3 Identifikácia reproduktorov Kde webové stránky majú možnosti RTT a poskytujú identifikáciu reproduktora pre hlas
10 6.2.2.4 Vizuálny indikátor zvuku s RTT Kde webové stránky poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu a majú možnosti RTT
11 6.2.3 Interoperabilita položka a) Ak webové stránky s funkciou RTT spolupracujú s inými IKT s funkciami RTT (ako sa vyžaduje v ustanovení 6.2.1.1)
12 6.2.3 Interoperabilita položka b) Ak webové stránky s funkciou RTT spolupracujú s inými IKT s funkciami RTT (ako sa vyžaduje v ustanovení 6.2.1.1)
13 6.2.3 Interoperabilita položka c) Ak webové stránky s funkciou RTT spolupracujú s inými IKT s funkciami RTT (ako sa vyžaduje v ustanovení 6.2.1.1)
14 6.2.3 Položka o interoperabilite d) Ak webové stránky s funkciou RTT spolupracujú s inými IKT s funkciami RTT (ako sa vyžaduje v ustanovení 6.2.1.1)
15 6.2.4 RTT responzívnosť Kde webové stránky využívajú vstup RTT
16 6.3 ID volajúceho Tam, kde webové stránky poskytujú poskytuje identifikáciu volajúceho alebo podobné telekomunikačné funkcie
17 6.4 Alternatívy k hlasovým službám Tam, kde webové stránky poskytujú hlasovú komunikáciu v reálnom čase a poskytujú aj hlasovú poštu, auto-attendant alebo interaktívnu hlasovú odpoveď
18 6.5.2 Uznesenie bodu a) Webové stránky, ktoré poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu, obsahujú funkcie videa v reálnom čase
19 6.5.3 Frame rate item a) Webové stránky, ktoré poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu, obsahujú funkcie videa v reálnom čase
20 6.5.4 Synchronizácia medzi zvukom a videom Kde webové stránky poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu zahŕňajú funkcie videa v reálnom čase
21 6.5.5 Vizuálny indikátor zvuku s videom Kde webové stránky poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu a obsahujú funkcie videa v reálnom čase
22 6.5.6 Identifikácia reproduktora s videom (znakový jazyk) komunikácia Kde webové stránky poskytujú identifikáciu reproduktorov pre používateľov hlasu
23 7.1.1 Prehrávanie titulkov Kde webový obsah zobrazuje video so synchronizovaným zvukom
24 7.1.2 Synchronizácia titulkov Kde webový obsah zobrazuje titulky
25 7.1.3 Zachovanie titulkov Kde webové stránky prenášajú, konvertujú alebo nahrávajú video so synchronizovaným zvukom
26 7.1.4 Charakteristiky titulkov Kde webový obsah zobrazuje titulky
27 7.1.5 Vyslovené titulky Kde webový obsah zobrazuje video so synchronizovaným zvukom
28 7.2.1 Prehrávanie zvukových popisov Kde webový obsah zobrazuje video so synchronizovaným zvukom
29 7.2.2 Synchronizácia zvukových popisov Kde má webový obsah mechanizmus na prehrávanie zvukového popisu
30 7.2.3 Zachovanie zvukového opisu Kde webové stránky prenášajú, konvertujú alebo nahrávajú video so synchronizovaným zvukom
31 7.3 Užívateľské ovládacie prvky pre titulky a audio popis Kde webové stránky zobrazujú predovšetkým materiály obsahujúce video so súvisiacim zvukovým obsahom
82 až 126   V podstate časti WCAG, ktoré možno použiť na stiahnuté dokumenty. Upozorňujeme, že samotná WCAG sa nevzťahuje na stiahnuté dokumenty. Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky
127 11.7 Užívateľské preferencie Bezpodmienečné
128 11.8.1 Obsahová technológia Kde je webový obsah nástrojom na tvorbu
129 11.8.2 Vytvorenie dostupného obsahu Kde je webový obsah nástrojom na tvorbu
130 11.8.3 Zachovanie informácií o prístupnosti pri transformáciách Kde je webový obsah nástrojom na tvorbu
131 11.8.4 Pomoc pri oprave Kde je webový obsah nástrojom na tvorbu
132 11.8.5 Šablóny Kde je webový obsah nástrojom na tvorbu
133 12.1.1 Funkcie prístupnosti a kompatibility Bezpodmienečné
134 12.1.2 Dokumentácia o prístupnosti Bezpodmienečné
135 12.2.2 Informácie o prístupnosti a funkciách kompatibility Bezpodmienečné
136 12.2.3 Účinná komunikácia Bezpodmienečné
137 12.2.4 Dokumentácia o prístupnosti Bezpodmienečné

Späť na úvod

Požiadavky v norme EN 301 549, ale nie sú relevantné pre WAD

Ďalej sú uvedené požiadavky normy EN 301 549, ktoré nie sú uvedené v tabuľke A.1 (zahŕňajúce webové stránky) alebo v tabuľke A.2 (týkajúcej sa mobilných aplikácií) prílohy A v norme EN 301 549 v3.2.1.  Sú preto súčasťou normy, ale nie sú súčasťou predpokladu zhody s WAD. 

Požiadavky nie sú relevantné, pretože WAD sa nevzťahuje na hardvér:

  • 5.1 Zatvorené funkcie
  • 6.5.2 Rozhodujúci bod b)
  • 6.5.3 Miera rámu položka b)
  • 6.6 Alternatívne služby založené na videozázname
  • 8 Hardware (v celom rozsahu)

Požiadavky nie sú relevantné, pretože smernica WAD sa nevzťahuje na médiá založené na živom čase:

  • 9.1.2.4 Popisy (živé)
  • 10.1.2.4 Popisy (živé)
  • 11.1.2.4 Popisy (živé)

Späť na úvod

Zhrnutie všetkých požiadaviek v norme EN 301 549, ktoré sa vzťahujú na WAD

Skratka POUR znamená vnímateľný, ovládateľný, zrozumiteľný a robustný. Tieto zásady sa považujú za štyri hlavné zásady požiadaviek na digitálnu prístupnosť. V treťom stĺpci v nasledujúcej tabuľke sa uvádza, ktoré z týchto zásad má každé ustanovenie spĺňať. V poslednom stĺpci sa uvádza, či je klauzula založená na WCAG. Poskytuje odkaz na definíciu ustanovenia, a to buď vo WCAG, alebo v norme EN 301 549, ak sa ustanovenie nenachádza v WCAG.

Nie. Ustanovenie v3.2.1 normy NALIAŤ Podmienky Úroveň WCAG
1 5.2 Aktivácia prvkov prístupnosti NALIAŤ Kde má webový obsah zdokumentované funkcie prístupnosti Nie WCAG
2 5.3 Biometria Kde webový obsah využíva biologické vlastnosti Nie WCAG
3 5.4 Zachovanie informácií o prístupnosti počas konverzie P-UR Kde webový obsah konvertuje informácie alebo komunikáciu Nie WCAG
4 6.1 Šírka pásma zvuku pre reč P— Kde webové stránky poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu Nie WCAG
5 6.2.1.1 Komunikácia RTT PO— Kde webové stránky poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu Nie WCAG
6 6.2.1.2 Súbežný hlas a text PO— Ak webové stránky poskytujú prostriedky na obojsmernú hlasovú komunikáciu a pre používateľov na komunikáciu prostredníctvom RTT Nie WCAG
7 6.2.2.1 Vizuálne odlíšiteľný displej P— Kde majú webové stránky možnosti odosielania a prijímania RTT Nie WCAG
8 6.2.2.2 Programmaticky určujúci smer odosielania a prijímania P— Kde majú webové stránky možnosti odosielania a prijímania RTT Nie WCAG
9 6.2.2.3 Identifikácia reproduktorov P— Kde webové stránky majú možnosti RTT a poskytujú identifikáciu reproduktora pre hlas Nie WCAG
10 6.2.2.4 Vizuálny indikátor zvuku s RTT P— Kde webové stránky poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu a majú možnosti RTT Nie WCAG
11 6.2.3 Interoperabilita položka a) P— Ak webové stránky s funkciou RTT spolupracujú s inými IKT s funkciami RTT (ako sa vyžaduje v ustanovení 6.2.1.1) Nie WCAG
12 6.2.3 Interoperabilita položka b) P— Ak webové stránky s funkciou RTT spolupracujú s inými IKT s funkciami RTT (ako sa vyžaduje v ustanovení 6.2.1.1) Nie WCAG
13 6.2.3 Interoperabilita položka c) P— Ak webové stránky s funkciou RTT spolupracujú s inými IKT s funkciami RTT (ako sa vyžaduje v ustanovení 6.2.1.1) Nie WCAG
14 6.2.3 Položka o interoperabilite d) P— Ak webové stránky s funkciou RTT spolupracujú s inými IKT s funkciami RTT (ako sa vyžaduje v ustanovení 6.2.1.1) Nie WCAG
15 6.2.4 RTT responzívnosť P— Kde webové stránky využívajú vstup RTT Nie WCAG
16 6.3 ID volajúceho NALIAŤ Tam, kde webové stránky poskytujú poskytuje identifikáciu volajúceho alebo podobné telekomunikačné funkcie Nie WCAG
17 6.4 Alternatívy k hlasovým službám POU— Tam, kde webové stránky poskytujú hlasovú komunikáciu v reálnom čase a poskytujú aj hlasovú poštu, auto-attendant alebo interaktívnu hlasovú odpoveď Nie WCAG
18 6.5.2 Uznesenie bodu a) P-U— Webové stránky, ktoré poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu, obsahujú funkcie videa v reálnom čase Nie WCAG
19 6.5.3 Frame rate item a) P-U— Webové stránky, ktoré poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu, obsahujú funkcie videa v reálnom čase Nie WCAG
20 6.5.4 Synchronizácia medzi zvukom a videom P-U— Kde webové stránky poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu zahŕňajú funkcie videa v reálnom čase Nie WCAG
21 6.5.5 Vizuálny indikátor zvuku s videom P-U— Kde webové stránky poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu a obsahujú funkcie videa v reálnom čase Nie WCAG
22 6.5.6 Identifikácia reproduktora s videom (znakový jazyk) komunikácia P-U— Kde webové stránky poskytujú identifikáciu reproduktorov pre používateľov hlasu Nie WCAG
23 7.1.1 Prehrávanie titulkov P-U— Kde webový obsah zobrazuje video so synchronizovaným zvukom Nie WCAG
24 7.1.2 Synchronizácia titulkov P— Kde webový obsah zobrazuje titulky Nie WCAG
25 7.1.3 Zachovanie titulkov P-U— Kde webové stránky prenášajú, konvertujú alebo nahrávajú video so synchronizovaným zvukom Nie WCAG
26 7.1.4 Charakteristiky titulkov P— Kde webový obsah zobrazuje titulky Nie WCAG
27 7.1.5 Vyslovené titulky P-U— Kde webový obsah zobrazuje video so synchronizovaným zvukom Nie WCAG
28 7.2.1 Prehrávanie zvukových popisov P-U— Kde webový obsah zobrazuje video so synchronizovaným zvukom Nie WCAG
29 7.2.2 Synchronizácia zvukových popisov P— Kde má webový obsah mechanizmus na prehrávanie zvukového popisu Nie WCAG
30 7.2.3 Zachovanie zvukového opisu P-U— Kde webové stránky prenášajú, konvertujú alebo nahrávajú video so synchronizovaným zvukom Nie WCAG
31 7.3 Užívateľské ovládacie prvky pre titulky a audio popis PO— Kde webové stránky zobrazujú predovšetkým materiály obsahujúce video so súvisiacim zvukovým obsahom Nie WCAG
32 9.1.1.1 Netextový obsah P— Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
33 9.1.2.1 Len audio a video-len (prednahrané) P— Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
34 9.1.2.2 Popisy (predznamenané) P— Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
35 9.1.2.3 Audio popis alebo alternatíva médií (pre-re-recorded) P— Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
36 9.1.2.5 Audio popis (pre-re-recorded) P— Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 AA
37 9.1.3.1 Informácie a vzťahy P— Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
38 9.1.3.2 Významná sekvencia P— Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
39 9.1.3.3 Zmyslové charakteristiky P— Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
40 9.1.3.4 Orientácia PO— Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 AA
41 9.1.3.5 Identifikovať účel vstupu PO— Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 AA
42 9.1.4.1 Používanie farieb P— Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
43 9.1.4.2 Kontrola zvuku P— Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
44 9.1.4.3 Kontrast (minimálne) P— Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 AA
45 9.1.4.4 Zmeniť veľkosť textu P— Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 AA
46 9.1.4.5 Obrázky textu P— Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 AA
47 9.1.4.10 Reflow P— Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 AA
48 9.1.4.11 Netextový kontrast P— Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 AA
49 9.1.4.12 Rozstup textu P— Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 AA
50 9.1.4.13 Obsah na vznášadla alebo zaostrenie P— Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 AA
51 9.2.1.1 Klávesnica Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
52 9.2.1.2 Žiadna klávesnica Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
53 9.2.1.4 Kľúčové skratky znakov Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
54 9.2.2.1 Nastaviteľné načasovanie Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
55 9.2.2.2 Pozastaviť, zastaviť, skryť Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
56 9.2.3.1 Tri záblesky alebo pod prahovou hodnotou Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
57 9.2.4.1 Bypassové bloky Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
58 9.2.4.2 Stránka s názvom Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
59 9.2.4.3 Zameriavacie poradie Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
60 9.2.4.4 Účel prepojenia (v kontexte) Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
61 9.2.4.5 Viacraké spôsoby Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 AA
62 9.2.4.6 Položky a štítky Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 AA
63 9.2.4.7 Zaostrenie viditeľné Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 AA
64 9.2.5.1 Ukazovatelné gestá Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
65 9.2.5.2 Zrušenie ukazovateľa Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
66 9.2.5.3 Značka v názve Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
67 9.2.5.4 Aktivácia pohybu Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
68 9.3.1.1 Jazyk stránky Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
69 9.3.1.2 Jazyk častí Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 AA
70 9.3.2.1 Zaostrenie Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
71 9.3.2.2 Na vstupe Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
72 9.3.2.3 Konzistentná navigácia Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 AA
73 9.3.2.4 Konzistentná identifikácia Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 AA
74 9.3.3.1 Identifikácia chyby Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
75 9.3.3.2 Označenia alebo pokyny Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
76 9.3.3.3 Návrh chyby Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 AA
77 9.3.3.4 Predchádzanie chybám (právne, finančné, údaje) Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 AA
78 9.4.1.1 Parsing —R Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
79 9.4.1.2 Názov, úloha, hodnota —R Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 A
80 9.4.1.3 Stavové správy NALIAŤ Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 AA
81 9.6 Požiadavky na súlad WCAG NALIAŤ Kde sú IKT webové stránky WCAG 2.1 Súvisiace
82 10.1.1.1 Netextový obsah P— Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
83 10.1.2.1 Len audio a video-len (prednahrané) P— Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
84 10.1.2.2 Popisy (predznamenané) P— Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
85 10.1.2.3 Audio popis alebo alternatíva médií (pre-re-recorded) P— Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
86 10.1.2.5 Audio popis (pre-re-recorded) P— Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 AA
87 10.1.3.1 Informácie a vzťahy P— Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
88 10.1.3.2 Významná sekvencia P— Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
89 10.1.3.3 Zmyslové charakteristiky P— Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
90 10.1.3.4 Orientácia PO— Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 AA
91 10.1.3.5 Identifikovať účel vstupu PO— Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 AA
92 10.1.4.1 Používanie farieb P— Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
93 10.1.4.2 Kontrola zvuku P— Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
94 10.1.4.3 Kontrast (minimálne) P— Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 AA
95 10.1.4.4 Zmena veľkosti textu P— Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 AA
96 10.1.4.5 Obrázky textu P— Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 AA
97 10.1.4.10 Reflow P— Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 AA
98 10.1.4.11 Netextový kontrast P— Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 AA
99 10.1.4.12 Rozstup textu P— Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 AA
100 10.1.4.13 Obsah na vznášadla alebo zaostrenie P— Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 AA
101 10.2.1.1 Klávesnica Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
102 10.2.1.2 Žiadna klávesnica Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
103 10.2.1.4 Kľúčové skratky znakov Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
104 10.2.2.1 Nastaviteľné načasovanie Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
105 10.2.2.2 Pozastaviť, zastaviť, skryť Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
106 10.2.3.1 Tri záblesky alebo pod prahovou hodnotou Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
107 10.2.4.2 Dokument s názvom Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
108 10.2.4.3 Zameriavacie poradie Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
109 10.2.4.4 Účel prepojenia (v kontexte) Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
110 10.2.4.6 Položky a štítky Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 AA
11 10.2.4.7 Zaostrenie viditeľné Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 AA
112 10.2.5.1 Ukazovatelné gestá Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
113 10.2.5.2 Zrušenie ukazovateľa Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
114 10.2.5.3 Značka v názve Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
115 10.2.5.4 Aktivácia pohybu Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
116 10.3.1.1 Jazyk dokumentu Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
117 10.3.1.2 Jazyk častí Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 AA
118 10.3.2.1 Zaostrenie Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
119 10.3.2.2 Na vstupe Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
120 10.3.3.1 Identifikácia chyby Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
121 10.3.3.2 Označenia alebo pokyny Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
122 10.3.3.3 Návrh chyby Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 AA
123 10.3.3.4 Predchádzanie chybám (právne, finančné, údaje) Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 AA
124 10.4.1.1 Parsing —R Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
125 10.4.1.2 Názov, úloha, hodnota —R Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 A
126 10.4.1.3 Stavové správy NALIAŤ Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky WCAG 2.1 AA
127 11.7 Užívateľské preferencie NALIAŤ Bezpodmienečné Nie WCAG
128 11.8.1 Obsahová technológia NALIAŤ Kde je webový obsah nástrojom na tvorbu Nie WCAG
129 11.8.2 Vytvorenie dostupného obsahu NALIAŤ Kde je webový obsah nástrojom na tvorbu Nie WCAG
130 11.8.3 Zachovanie informácií o prístupnosti pri transformáciách NALIAŤ Kde je webový obsah nástrojom na tvorbu Nie WCAG
131 11.8.4 Pomoc pri oprave NALIAŤ Kde je webový obsah nástrojom na tvorbu Nie WCAG
132 11.8.5 Šablóny NALIAŤ Kde je webový obsah nástrojom na tvorbu Nie WCAG
133 12.1.1 Funkcie prístupnosti a kompatibility NALIAŤ Bezpodmienečné Nie WCAG
134 12.1.2 Dokumentácia o prístupnosti NALIAŤ Bezpodmienečné Nie WCAG
135 12.2.2 Informácie o prístupnosti a funkciách kompatibility NALIAŤ Bezpodmienečné Nie WCAG
136 12.2.3 Účinná komunikácia P-U— Bezpodmienečné Nie WCAG
137 12.2.4 Dokumentácia o prístupnosti NALIAŤ Bezpodmienečné Nie WCAG

Späť na úvod

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Dostupnosť webu

Čo je to dostupnosť webu? Prístupnosť webových stránok umožňuje každému, vrátane ľudí so zdravotným postihnutím, vnímať, chápať, navigovať a komunikovať s internetom.

Pozri aj