Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Smernica o prístupnosti webových stránok – normy a harmonizácia

Právne predpisy EÚ, technické normy a medzinárodné najlepšie postupy W3C v oblasti dostupnosti webových stránok.

    Osoba používajúca obnoviteľný brail displej

© iStock by Getty Images - 639109894 zlikovec

Úvod

Digitálna dostupnosť je dôležitým aspektom záväzku Európskej komisie v oblasti začlenenia, rozmanitosti a vytvorenia „Únie rovnosti“. Verejné služby a informácie, ktoré boli k dispozícii len vo fyzických kanceláriách alebo v tlačenej podobe, sa nahrádzajú alebo dopĺňajú online ekvivalentmi. Zabezpečenie toho, aby boli tieto online služby prístupné všetkým osobám bez ohľadu na ich schopnosti, je nevyhnutné pre inkluzívnu spoločnosť.

Právne predpisy o digitálnej prístupnosti pre celú EÚ boli prijaté v roku 2016 a nadobudli plnú účinnosť v júni 2021. Prepojenie medzi právnymi predpismi EÚ, technickými normami na ich podporu a normami a podpornými materiálmi vyvinutými v rámci iniciatívy W3C Web Accessibility Initiative (WAI) však môže byť ťažké pochopiť. Cieľom tohto článku je vysvetliť odkazy.

Právne predpisy

Smernica (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora, „smernica o prístupnosti webových stránok“ alebo „WAD“, ukladá všetkým subjektom verejného sektora v EÚ povinnosť sprístupniť svoje online webové sídla a mobilné aplikácie. Zhrnutie smernice je dostupné vo všetkých úradných jazykoch.

S cieľom zabezpečiť spoločné chápanie toho, čo sa v tejto súvislosti rozumie pod pojmom „prístupné“, je WAD podporená harmonizovanou technickou normou, ktorá ponúka právny „predpoklad zhody“. To znamená, že ak obsah webovej stránky alebo mobilnej aplikácie spĺňa všetky príslušné technické požiadavky vymedzené v norme, predpokladá sa, že je „prístupný“ podľa WAD. Členské štáty nie sú povinné dodržiavať túto normu, pretože sa môžu rozhodnúť uložiť prísnejšie technické požiadavky, ak si to želajú, ale podľa normy zaručujú zhodu s WAD.

Technická norma

Na to, aby sa technická norma stala harmonizovanou európskou normou alebo normou (niekedy označovanou ako „HEN“) s právnou účinnosťou podľa európskeho práva, platia dve podmienky:

  • Normu vypracovala jedna alebo viaceré z troch európskych normalizačných organizácií na základe mandátu Európskej komisie. Tieto organizácie, známe aj ako ESO, sú: ETSI, CEN a CENELEC).
  • Odkaz na špecifickú verziu normy sa musí uverejniť v Úradnom vestníku EÚ.

Normou vypracovanou spoločne tromi ESO na podporu WAD je normaEN 301 549 – Požiadavky na prístupnosť produktov a služieb IKT.

Doteraz boli harmonizované len dve verzie normy EN 301 549:

  1. verzia EN 301 549 v2.1.2, harmonizovaná v decembri 2018;
  2. Najnovšia verzia EN 301 549 v3.2.1, ktorá sa stane jedinou príslušnou normou 12. februára 2022.

Stanovuje sa obdobie prekrývania, aby členské štáty mali čas prispôsobiť sa novej verzii.

Nie všetky verzie technickej normy sú nevyhnutne harmonizované. Je na Európskej komisii, aby rozhodla, či sa má norma harmonizovať alebo nie, a to zverejnením odkazu. Ak verzia nie je harmonizovaná, nemá právny účinok na európskej úrovni, hoci by stále mohla byť užitočná na iné účely.

História technických noriem a harmonizácia

Keď bolo v decembri 2016 uverejnené WAD, neexistovala žiadna norma, ktorá by poskytovala predpoklad zhody. Norma pre „požiadavky na dostupnosť vhodných pre verejné obstarávanie produktov a služieb IKT v Európe“ (EN 301 549 v1.1.2) však už bola uverejnená v apríli 2015 prostredníctvom predchádzajúceho normalizačného mandátu (mandát 376). Takže článok 6 WAD uvádza normu EN 301 549 v1.1.2 ako stanovenie minimálnych požiadaviek až do vypracovania novej normy v rámci nového mandátu 554.

Nová norma „Požiadavky na prístupnosť produktov a služieb IKT“ (EN 301 549 v2.1.2) bola uverejnená v auguste 2018. Odkazovalo sa na ňu v úradnom vestníku 20. decembra 2018 a došlo k výraznému zlepšeniu v1.1.2.

S cieľom zlepšiť štandard z redakčného hľadiska, ako aj napraviť niektoré nezrovnalosti, bola v novembri 2019 uverejnená nová verzia normy (EN 301 549 v3.1.1) a predložená na harmonizáciu. Nakoniec táto verzia nebola nikdy harmonizovaná (uvedené v úradnom vestníku). Namiesto toho bol bod v3.2.1 uverejnený v marci 2021 harmonizovaný 18. augusta 2021.

Skutočné požiadavky

EN 301 549 vychádza z usmernení o prístupnosti webového obsahu v2.1, ktoré vydala W3C a známa ako WCAG 2.1. Tieto WCAG sú medzinárodne uznávané požiadavky na tvorbu webového obsahu. Sú považované za osvedčené postupy a sú veľmi široko používané.

Normy EN 301 549 v2.1.2 a v3.2.1 však obsahujú požiadavky, ktoré nie sú súčasťou WCAG 2.1. Norma EN 301 549 zahŕňa aj požiadavky, ktoré nie sú relevantné pre WAD, napríklad požiadavky na prístupnosť počítačových hardvérových systémov. Požiadavky normy, ktoré sú relevantné pre WAD, sú vymedzené v prílohe A.

Je dôležité poznamenať, že verzie WCAG neskôr ako 2.1 nie sú automaticky relevantné pre WAD. Nové alebo aktualizované požiadavky v neskorších verziách WCAG, hoci sú prakticky užitočné, sa stávajú právne relevantné len vtedy, ak sú zahrnuté do prílohy A k harmonizovanej verzii normy EN 301 549, na ktorú sa odkazuje v úradnom vestníku.

Keďže norma EN 301 549 presahuje požiadavky WCAG, splnenie všetkých kritérií úspešnosti WCAG 2.1 nezabezpečí predpoklad zhody s WAD. Ďalšie podrobnosti o týchto rozdieloch nájdete v časti „Najnovšie zmeny normy“.

Požiadavky a história normalizácie

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté požiadavky a história normalizácie.

Verzia Dátum vydania Mandát na normalizáciu Dátum harmonizácie Na základe WCAG
1.1.2 Apríl 2015 Mandát 376 Nie je harmonizovaná. Fungovala ako norma, ktorá sa má dodržiavať, kým nebude k dispozícii harmonizovaná norma, ako je vymedzená v článku 6 WAD. v2.0
2.1.2 Apríl 2018 Mandát 554

20. decembra 2018

v2.1
3.1.1 November 2019 Mandát 554 Neharmonizované v2.1
3.2.1 Marec 2021 Mandát 554 12. augusta 2021 v2.1

Užitočné odkazy

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Dostupnosť webu

Čo je to dostupnosť webu? Prístupnosť webových stránok umožňuje každému, vrátane ľudí so zdravotným postihnutím, vnímať, chápať, navigovať a komunikovať s internetom.

Pozri aj